Menu główne

Ogólne Warunki

 1. Wstęp

  1. Poniżej przedstawiono warunki (zwane dalej “Regulaminem”) Rezerwacji w easyJet Airline Company Limited, spółce zarejestrowanej w Anglii, z siedzibą pod adresem at Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF, nr rejestracji spółki, 03034606, numer rejestracji VAT GB 745360825.

  2. Niniejszy Regulamin obejmuje:

   1. Politykę prywatności, w której określono, w jaki sposób możemy korzystać z danych Klientów;

   2. Zasady dopuszczalnego wykorzystania w przypadku korzystania ze strony internetowej lub Aplikacji easyJet, oraz

   3. ewentualne Potwierdzenie rezerwacji oraz ewentualne szczegółowe warunki w nim określone.

   4. Przed dokonaniem rezerwacji lotu w easyJet prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.


  3. Terminy i zwroty zapisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie określone w punkcie 22 poniżej.

  4. Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia “easyJet” lub „ my”, „nas” lub „ nasze” oznaczają easyJet Airline Company Limited, a w odniesieniu do lotu Klientów spółkę easyJet obsługującą linie lotnicze opisane w punkcie 2 poniżej. Określenia „ Klient” lub „Klienta” etc. oznaczają Pasażera lub Osobę dokonującą rezerwacji.

  5. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, do zakupionych przez Klientów Usług dodatkowych, np. wynajmu pojazdu, ubezpieczenia podróżnego lub Wakacji z easyJet zastosowanie mają warunki szczegółowe. Warunki powyższe przedstawiane są podczas rezerwacji i uwzględniane w potwierdzeniu rezerwacji powyższych usług. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Usługi dodatkowe.

  6. W przypadku nieważności lub niezgodności określonego postanowienia niniejszego Regulaminu z dowolnymi Obowiązującymi przepisami prawa zastosowanie mają Obowiązujące przepisy prawa, przy czym pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują swoją ważność.

 2. Loty z easyJet

  1. W przypadku rezerwacji lotu w easyJet Rezerwacja stanowi umowę z easyJet Airline Company Limited. Lot realizować będzie jednak jedna z określonych poniżej trzech linii lotniczych Grupy easyJet, oferujących identyczne usługi pokładowe easyJet przez cały czas podróży. Wszystkie loty podlegają niniejszemu Regulaminowi.

  2. Numery lotów rozpoczynają się od:

   1. EZY, w tym przypadku lot realizowany jest przez easyJet UK Limited z siedzibą pod adresem at Hangar 89, London Luton Airport, Bedfordshire, Wielka Brytania, LU2 9PF (VAT GB 302620751);

   2. EJU, w tym przypadku lot realizowany jest przez easyJet Europe Airline GmbH z siedzibą pod adresem Wagramer Straße 19, 1220 Wiedeń, Austria, (VAT AT U72316013), oraz

   3. EZS, w tym przypadku lot realizowany jest przez easyJet Switzerland S.A z siedzibą pod adresem 5 route de l’Aeroport, 1215 Genewa 15, Szwajcaria (VAT CH 106.034.481).

  3. Jeśli z dowolnej przyczyny przewoźnikiem realizującym lot nie jest jedna z powyższych spółek, o powyższym poinformujemy Klientów w najbliższym możliwym terminie. Przewóz powyższy nadal podlegać będzie niniejszemu Regulaminowi.

  4. ’Aktualizacje dotyczące obsługującej Klientów linii lotniczej prezentować będziemy w narzędziu o nazwie Flight Tracker, dostępnym na stronie internetowej i w Aplikacji easyJet.

 3. Rezerwacje

   Dokonywanie Rezerwacji

  1. Rezerwacji winna dokonywać osoba powyżej 18. roku życia.

  2. Loty rezerwować można bezpośrednio na stronie internetowej i za pośrednictwem aplikacji easyJet, telefonicznie w dziale obsługi klienta lub u obsługi naziemnej w punkcie nadawania bagażu (w przypadku dostępności).

  3. Rezerwacji dokonać można również u Agentów easyJet. W takim przypadku easyJet może zarejestrować Agenta jako Osobę dokonującą rezerwacji, w którym to przypadku na Agencie spoczywać będą obowiązki wobec Klientów określone w punkcie 3.6.

  4. Podczas dokonywania Rezerwacji utworzone zostanie konto Klienta, w ramach którego możliwe będzie dokończenie procesu oraz zarządzanie Rezerwacją. Powyższe może mieć również miejsce w przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta. Szczegółowe informacje znaleźć można w Polityce prywatności easyJet.

  5. W Regulaminie dystrybucji easyJet przedstawiono zasady dotyczące Rezerwacji dokonywanych przez Agentów, zobowiązując ich jednocześnie do zapewnienia Klientom możliwie najwyższej jakości usług. EasyJet zastrzega sobie prawo do odrzucenia Rezerwacji dokonywanych przez Agentów niespełniających wymogów Regulaminu dystrybucji. Przed dokonaniem rezerwacji lotu prosimy o uzyskanie od Agenta potwierdzenia dopełnienia wymogów Regulaminu dystrybucji.

  6. Osoba dokonująca rezerwacji może dokonać Rezerwacji w imieniu innych Pasażerów, z zastrzeżeniem obowiązku:

   1. akceptacji niniejszego regulaminu w imieniu wszystkich Pasażerów;

   2. akceptacji odpowiedzialności za zarządzanie wszelkimi informacjami dotyczącymi Rezerwacji, w tym niniejszego Regulaminu, i przekazywanie ich wszystkim Pasażerom objętym Rezerwacją;

   3. Osoby dokonujące rezerwacji niebędące Pasażerami uprasza się o przesłanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu głównego Pasażera celem umożliwienia bezpośredniego kontaktu w przypadku zakłóceń lotu, np. opóźnienia lub odwołania;

   4. uzyskania zgody każdego Pasażera na otrzymanie ewentualnego zwrotu (w stosownych przypadkach) należnego tytułem Rezerwacji, oraz

   5. potwierdzenia, iż ewentualni pozostali Pasażerowie objęci Rezerwacją mogą dokonywać jej dalszych zmian (zgodnie z punktem 6.12 poniżej).

  7. Rezerwacja dla większej grupy osób

  8. Na stronie internetowej easyJet dokonać można standardowej Rezerwacji dla maks. 40 Pasażerów. Pomoc w przypadku Rezerwacji obejmujących 15 lub więcej Pasażerów uzyskać można od dedykowanego zespołu ds. Rezerwacji Grupowych. Rezerwacje dokonywane za jego pośrednictwem objęte będą określonymi opłatami i podlegać będą Regulaminowi Rezerwacji Grupowych.

  9. Kiedy Rezerwacja zostaje potwierdzona

  10. Zakończenie procesu rezerwacji uznawane jest za złożenie oferty zawarcia umowy z easyJet. Oferta zostaje przyjęta, a umowa zawarta dopiero po wygenerowaniu Numeru referencyjnego Rezerwacji w systemach easyJet. Nieskuteczna próba rezerwacji i brak wygenerowanego Numeru referencyjnego Rezerwacji skutkować będą brakiem ważnej Rezerwacji w easyJet.

  11. Numer referencyjny Rezerwacji przedstawiony zostanie na Potwierdzeniu Rezerwacji, które prześlemy Osobie dokonującej rezerwacji w wiadomości elektronicznej. Prosimy o dokładne sprawdzenie zawartych w niej danych. W przypadku nieprawidłowości należy się z nami skontaktować - zob. również punkt 6 (Zmiany Rezerwacji).

  12. W przypadku uznania przez Klienta, iż dokonał on Rezerwacji, nie otrzymał jednak Numeru referencyjnego lub Potwierdzenia Rezerwacji, prosimy o kontakt z nami.

  13. Unieważnienie Rezerwacji z powodu określonego zachowania

  14. easyJet zastrzega sobie prawo do unieważnienia lotu lub Rezerwacji, odmowy przyjęcia na pokład lub podjęcia innych działań mających na celu ochronę easyJet i jej systemów, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, jeśli:

   1. na prośbę easyJet Klient nie jest w stanie podać danych kontaktowych właściciela karty celem umożliwienia easyJet przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa;

   2. właściciel karty nie zatwierdził lub wyraża sprzeciw wobec płatności i/lub twierdzi, iż Rezerwacja dokonana została w sposób niezgodny z prawem;

   3. Klient (lub Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu Klienta) nie uiścił(a) stosownych opłat lub innych prowizji związanych z Rezerwacją;

   4. easyJet ma uzasadnione podejrzenia, iż Rezerwacja lub dowolne informacje przedstawione w związku z Rezerwacją (przez posiadacza karty, Osobę dokonującą rezerwacji lub Pasażera) są niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzają w błąd, zawierają obelgi lub są niedokładne i/lub

   5. easyJet ma uzasadnione podejrzenia, iż właściciel karty, Osoba dokonująca Rezerwacji lub Pasażer jest zaangażowany w działania niezgodne z prawem.
 4. Opłaty, podatki, waluta i płatność

   Opłaty

  1. Opłaty dotyczą wyłącznie lotów rezerwowanych przez Klientów. Jeśli nie określono inaczej, opłaty obejmują wyłącznie transport drogą powietrzną z lotniska na lotnisko i nie obejmują transportu drogą lądową ani jakichkolwiek innych usług dodatkowych.

  2. Opłaty i prowizje

  3. Od dokonanej Rezerwacji naliczany jest stosowny podatek; jest on uwzględniany w ostatecznej cenie uiszczanej przez Klientów na rzecz easyJet. Kwotę podatku przedstawiono w tabeli Opłat i prowizji.

  4. W mało prawdopodobnym przypadku wzrostu podatku po dokonaniu Rezerwacji easyJet przysługuje prawo do żądania od Klientów stosownej dopłaty pozwalającej na skorzystanie z lotu. W przypadku odmowy Klientom przysługuje prawo do anulowania Rezerwacji i zwrotu opłaty. W przypadku obniżenia podatku po dokonaniu Rezerwacji Klientom przysługiwać będzie zwrot różnicy.

  5. Niezależnie od podatku, easyJet ponosi koszty realizacji lotu (np. koszty paliwa, opłaty lotniskowe, usługi konserwatorskie, etc). Powyższymi opłatami Klienci nie są obciążani.

  6. Punkt 4.4 powyżej nie ma zastosowania do dodatkowych kosztów ponoszonych w wyniku niewłaściwego zachowania, naruszenia lub niedopełnienia stosownych wymogów, do obciążenia Klientów którymi easyJet zastrzega sobie prawo (np. zgodnie z punktem 14.2).

  7. Waluta

  8. Opłaty wymagalne są w walucie wskazanej podczas dokonywania Rezerwacji. W przypadku usług dodatkowych (np. wyboru miejsca) lub zmian dokonywanych online lub drogą telefoniczną easyJet obciąży Klientów kosztami w walucie pierwotnej Rezerwacji. Na lotnisku Klienci obciążeni zostaną kosztami w walucie lokalnej.

  9. Płatność

  10. O ile nie easyJet nie poinformuje inaczej, Osoba dokonująca rezerwacji winna uiścić całą kwotę podczas dokonywania Rezerwacji.

  11. Metody płatności mogą się różnić w zależności od wykorzystywanej przez Państwa strony internetowej, aplikacji lub kanału sprzedaży. Na lotnisku płatności należy dokonać kartą debetową lub kredytową. Gotówka lub inne metody płatności mogą nie być akceptowane.

  12. Bank lub wystawca karty może obciążyć Klienta kosztami transakcji walutowych lub innymi opłatami od transakcji. Za powyższe easyJet nie ponosi odpowiedzialności.

  13. easyJet zastrzega sobie prawo do przetwarzania płatności w sposób inny niż w czasie rzeczywistym. W przypadku unieważnienia lub cofnięcia płatności z dowolnych przyczyn po dokonaniu Rezerwacji easyJet może skontaktować się z Osobą dokonującą płatności z wnioskiem o dokończenie płatności. W przypadku braku płatności w terminie 21 dni od czasu dokonania Rezerwacji lub co najmniej 6 godzin przed odlotem (w zależności od tego, który termin nastąpi szybciej), easyJet zastrzega sobie prawo do unieważnienia Rezerwacji.

  14. Rezydenci Balearów, Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli

  15. Rezydentom Balearów, Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Melilli może przysługiwać prawo do zniżek na określonych lotach. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Zniżki dla rezydentów i dużych rodzin.

 5. Zwrot pieniędzy

  1. Opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi; w przypadku anulowania Rezerwacji lub niewykorzystania lotu Klienci nie otrzymają zwrotu za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Anulowanie w terminie 24 godzin od dokonania Rezerwacji

  3. W przypadku anulowania Rezerwacji w terminie 24 godzin od jej dokonania easyJet dokona pełnej refundacji kosztów minus Opłata tytułem anulowania rezerwacji, o której mowa w Opłatach i prowizjach. Rezerwację anulować można online lub telefonicznie w Dziale obsługi klienta. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem Agenta do Agenta należy się zwrócić o jej anulowanie.

   1. Należy jednak pamiętać, iż Rezerwacji nie można anulować na mniej niż 2 godziny przez planowanym czasem pierwszego wylotu (nawet jeśli przypada on w terminie 24 godzin od dokonania Rezerwacji).

  4. Anulowanie Rezerwacji w przypadku ciężkiej choroby lub śmierci w rodzinie

  5. Jeśli chcesz anulować:

   1. z powodu poważnej lub nieuleczalnej choroby: musisz wypełnić i przesłać deklarację medyczną. Więcej szczegółów i warunki znajdziesz w części Zarządzaj rezerwacjami. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone. W przypadku jego uznania na podstawie uzasadnionych okoliczności easyJet, zachowując swobodę decyzji, może zaoferować Klientowi zwrot opłaty lub voucher na kolejny lot do wykorzystania w terminie sześciu miesięcy.

   2. ze względu na śmierć w rodzinie, prosimy o jak najszybszy kontakt z Działem obsługi klienta. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone. W przypadku jego uznania na podstawie uzasadnionych okoliczności easyJet, zachowując swobodę decyzji, może zaoferować Klientowi zwrot, zwolnienie z opłaty w celu umożliwienia zmiany lotu lub voucher na kolejny lot do wykorzystania w terminie sześciu miesięcy. Klienci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia potwierdzenia zaistnienia powyższych okoliczności szczególnych.

  6. Zwrot podatku

  7. Anulowanie lub nieskorzystanie z lotu nie ma wpływu na pozostałe loty objęte Rezerwacją. W odniesieniu do niewykorzystanych lotów Klienci mogą dochodzić pełnego zwrotu podatku (zgodnie z wykazem Opłat i prowizji). Powyższe można zrealizować, kontaktując się z Działem obsługi klienta.

  8. Metoda zwrotu

  9. Zwrot dokonany zostanie na rzecz Osoby dokonującej rezerwacji z wykorzystaniem, odpowiednio, pierwotnej metody płatności lub oryginalnego konta easyJet. W przypadku braku takiej możliwości zwrot dokonany zostanie na rzecz Osoby dokonującej rezerwacji z wykorzystaniem alternatywnej metody płatności. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem Agenta Agent ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualny zwrot na rzecz Klienta. easyJet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty naliczane ewentualnie przez Agenta tytułem przetwarzania zwrotu.

  10. Zwrot na rzecz osoby przedstawiającej się jako Osoba dokonująca rezerwacji i korzystającej z wymaganych danych Rezerwacji i bezpieczeństwa, w sposób uzasadniony uznanej przez easyJet za Osobę dokonującą płatności, uważany będzie za zwrot dokonany w sposób prawidłowy, a easyJet nie będzie rozpatrywać jakichkolwiek dalszych żądań zwrotu ze strony Osoby dokonującej płatności ani innych Pasażerów objętych Rezerwacją.

  11. Zwroty dokonywane są standardowo w pierwotnej walucie Rezerwacji.

 6. Zmiany Rezerwacji

  1. Opłaty tytułem wprowadzenia zmian wymieniono w Opłatach i prowizjach.

  2. Zmiana lotu

  3. Zmiana lotu na inny, dostępny lot realizowany przez easyJet możliwa jest po dokonaniu płatności Opłaty tytułem zmiany lotu plus ewentualnej różnicy w cenie w stosunku do ceny nowego lotu. Kwota powyższa obliczana jest podczas wprowadzania zmian. W przypadku ceny niższej od pierwotnej różnica nie podlega zwrotowi.

  4. Wcześniejszy lot powrotny

  5. W dniu lotu powrotnego mogą Państwo dokonać zmiany na lot wcześniejszy, uiszczając Opłatę tytułem wcześniejszego lotu powrotnego, bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty. Uwaga:

   1. Zmiany dokonać można wyłącznie w przypadku posiadania Rezerwacji na podróż w obie strony (nie zaś w jedną stronę) i wykorzystaniu lotu wychodzącego na podstawie powyższej Rezerwacji.

   2. Dokonać można wyłącznie zmiany na wcześniejszy lot powrotny z tego samego punktu wylotu do tego samego punktu przylotu. Powyższe zasadniczo oznacza to samo lotnisko. Tym niemniej, niektóre lotniska grupujemy, umożliwiając wyszukiwanie wylotów/przylotów z więcej niż jednego lotniska w ramach takiej grupy. Na przykład, w przypadku Londynu dokonać można zmiany na przylot na/wylot z lotniska Gatwick, Luton, Southend lub Stansted. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Jak skorzystać z wcześniejszego lotu.


  6. Zmiany Pasażerów

  7. Zmiany Pasażera objętego Rezerwacją na inną osobę dokonać można, uiszczając Opłatę tytułem zmiany pasażera.

  8. Bilet nie podlega odsprzedaży innym osobom. easyJet zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnej Rezerwacji w przypadku uzasadnionego przekonania, iż mogła ona ulec odsprzedaży lub udostępnieniu do odsprzedaży (w tym, między innymi, za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej).

  9. Błędy ortograficzne

  10. Ważna jest prawidłowa pisownia imienia i nazwiska na Potwierdzeniu rezerwacji i karcie pokładowej oraz ich zgodność z imieniem i nazwiskiem w dokumencie podróżnym. W przeciwnym wypadku konieczna jest jak najszybsza korekta.

  11. Dokonać jej można na stronie internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji easyJet (wyłącznie przypadku zmian obejmującej maksymalnie trzy znaki). W przypadku braku możliwości korekty online można skontaktować się z Działem obsługi klienta easyJet. Za powyższe easyJet nie pobiera opłaty, jeśli uzna, iż dokonywana stanowi korektę, nie zaś próbę zmiany Rezerwacji na inną osobę.

  12. Taryfa elastyczna Flexi

  13. W przypadku taryfy elastycznej easyJet Flexi niektóre opłaty nie są naliczane. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Opłaty.

  14. Sposób wprowadzania zmian

  15. Opłaty za zmiany uzależnione są od terminu ich wprowadzenia oraz kanału wykorzystanego do ich wprowadzenia. Zmiany wprowadzać można:

   1. na stronie internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji easyJet co najmniej dwie godziny przed odlotem;

   2. kontaktując się z Działem obsługi klienta co najmniej dwie godziny przed odlotem, lub

   3. osobiście w punkcie nadawania bagażu na lotnisku, co najmniej godzinę przed odlotem (90 minut na wybranych lotniskach; –prosimy o zapoznanie się z Czasami zakończenia odprawy).


  16. W przypadku Rezerwacji za pośrednictwem Agenta mogą Państwo wprowadzić zmiany za pośrednictwem jego systemu rezerwacji. W takim wypadku wymagane będzie przetworzenie ewentualnych zmian w naszym systemie na co najmniej dwie godziny przed wylotem. Prosimy o kontakt z Agentem celem ustalenia ewentualnej dostępności takiej opcji. easyJet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty naliczane przez Agenta.

  17. Terminy określone w niniejszym punkcie 6 wynikają z planowanego czasu wylotu pierwotnego lotu lub lotu, z którego Klienci chcą skorzystać, w zależności od tego, który z nich planowany jest wcześniej. Terminy powyższe nie ulegają zmianie w przypadku opóźnienia samolotu.

  18. Osobie dokonującej rezerwacji lub Pasażerowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w Rezerwacji po udzieleniu odpowiedzi na wymagane pytania bezpieczeństwa i potwierdzeniu posiadania zgody Osoby dokonującej rezerwacji i pozostałych Pasażerów (w zależności od okoliczności) na wprowadzenie powyższych zmian. Działania podjęte racjonalnie i w dobrej wierze po uzyskaniu odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa uniemożliwia pociągnięcie easyJet do odpowiedzialności za wprowadzenie powyższych zmian, jeżeli – bez wiedzy easyJet – powyższa zgoda nie została udzielona.

  19. Wakacje z easyJet

  20. W przypadku rezerwacji Wakacji z easyJet prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta Wakacji z easyJet celem wprowadzenia ewentualnych zmian. Szczegółowe informacje znaleźć można w Regulaminie Wakacji z easyJet.

  21. Usługi dodatkowe

  22. W przypadku rezerwacji usług dodatkowych, np. wynajmu pojazdu, hotelu, transferów lub ubezpieczenia podróżnego i zmian dotyczących lotu –Klienci ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie wszelkich wymaganych zmian dotyczących powyższych usług. Za wszelkie pozostałe zmiany, o których mowa powyżej easyJet nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Podróż z dzieckiem i niemowlęciem

  1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu „Niemowlę” oznacza dziecko poniżej 2. roku życia w dniu lotu, zaś „Dziecko” oznacza dziecko w wieku powyżej 2. i poniżej 16. roku życia w dniu lotu.

  2. Nie przewozimy Niemowląt poniżej 14. dnia życia w dniu lotu.

  3. Niemowlęta i Dzieci przewozimy wyłącznie z Towarzyszącą osobą dorosłą objętą tą samą Rezerwacją, co Niemowlę lub Dziecko. W przypadku konieczności uwzględnienia Niemowlęcia lub Dziecka w Rezerwacji prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta.

  4. Z zastrzeżeniem punktu 7.6, Niemowlęta nie wymagają odrębnego miejsca i mogą podróżować na kolanach Towarzyszącej osoby dorosłej’; za podróżujące w ten sposób Niemowlęta pobierana jest opłata. Zob. Opłaty i prowizje. Istnieje również możliwość wykupienia odrębnego miejsca dla Niemowlęcia, jeśli jest ono wyposażone w fotelik samochodowy/urządzenie przytrzymujące akceptowane na pokładzie; szczegółowe informacje –znaleźć można na stronie Podróż z dziećmi. Dzieciom nie wolno podróżować na kolanach Towarzyszącej osoby dorosłej’; winny one podróżować na odrębnym miejscu siedzącym. Ceny biletów dla Niemowląt i Dzieci są standardowe, mogą się jednak różnić podatkiem.

  5. Ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych nie ma możliwości zakupu określonych miejsc dla Niemowląt. Rezerwacji w jednym rzędzie miejsc dokonać można wyłącznie dla jednego Niemowlęcia podróżującego na kolanach Towarzyszącej osoby dorosłej’.

  6. Towarzysząca osoba dorosła nie może towarzyszyć dwóm Niemowlętom. Na kolanach Towarzyszącej osoby dorosłej podróżować może tylko jedno Niemowlę. Drugie Niemowlę winno podróżować w odpowiednim foteliku/urządzeniu przytrzymującym na miejscu obok (zakupionym zgodnie z punktem 7.4). Istnieje możliwość zakupu odrębnych miejsc dla obu Niemowląt.

  7. Osoba podróżująca z Niemowlęciem lub Dzieckiem ponosi za nie pełną odpowiedzialność przez cały czas podróży. Winna ona również upewnić się, że dziecko zostało na pokładzie samolotu odpowiednio i bezpiecznie umiejscowione. W żadnym przypadku nie zezwala się na przekazanie odpowiedzialności za Niemowlę lub Dziecko przed podróżą lub podczas niej pasażerowi nieobjętemu Rezerwacją.

  8. Wymogi dotyczące dokumentów Niemowląt i Dzieci mogą się różnić w zależności od kraju. Zgodnie z punktem 11.10 (Dokumenty i inne informacje) poniżej, Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, iż wszyscy Pasażerowie objęci Rezerwacją zostali prawidłowo udokumentowani.

  9. Każda Rezerwacja winna obejmować co najmniej jedną Towarzyszącą osobę dorosłą na każdych 10 Dzieci.

 8. Pasażerowie wymagający specjalnej opieki

   Wymagania szczególne

  1. W przypadków szczególnych wymagań dotyczących opieki nad osobą niepełnosprawną lub chorą wszelkie wnioski w tym zakresie należy uwzględnić podczas dokonywania Rezerwacji celem umożliwienia easyJet przesłania ich właściwym zespołom lotniskowym. Powyższe wnioski złożyć można również po dokonaniu Rezerwacji; szczegółowe informacje –znaleźć można na stronie Kontakt w sprawie specjalnej opieki. Informacje o wymaganiach należy przesłać nie później niż na 48 godzin przed planowanym wylotem.

  2. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku niepełnosprawności lub choroby oznaczającej brak możliwości wykonania dowolnej z poniższych czynności:

   1. zrozumienie instrukcji bezpieczeństwa

   2. zapięcie i rozpięcie pasów bezpieczeństwa

   3. wyciągnięcie i założenie kamizelki ratunkowej

   4. opuszczenie miejsca i udanie się do wyjścia awaryjnego

   5. założenie maski tlenowej i/lub

   6. z toalety należy korzystać samodzielnie

   7. easyJet wymaga Osoby towarzyszącej podczas lotu. W przypadku braku biletu Osoba towarzysząca może takowy zakupić w cenie identycznej, jak cena biletu osoby podróżującej. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Opieka specjalna.


  3. W przypadku istotnej liczby pasażerów o ograniczonej zdolności ruchu w całkowitej liczbie przewożonych pasażerów, liczba powyższa nie może przekraczać liczby osób pełnosprawnych, mogących udzielić pomocy w przypadku ewakuacji awaryjnej.

  4. Wózki inwalidzkie i urządzenia wspomagające o wadze powyżej 60 kg dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach, w których lotnisko wylotowe i przylotowe jest w stanie zapewnić urządzenia pozwalające na ich załadunek i wyładunek. Powiadomienie easyJet na 48 godzin przed wylotem lub w czasie dokonywania Rezerwacji umożliwi nam pozyskanie stosownych informacji i podjęcie racjonalnych działań celem uwzględnienia potrzeb Klientów.

  5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad opieki specjalnej, w tym przewozu psów-przewodników (w tym szczegółowych wymogów szkoleniowych) oraz przewozu wózków inwalidzkich i urządzeń wspomagających znaleźć można na stronie poświęconej Opiece specjalnej.

  6. Przed wejściem na pokład samolotu zarówno Klient, jak i easyJet muszą mieć pewność, iż Klient jest w stanie odbyć lot. W przypadku podejrzenia lub wiedzy o schorzeniach, które standardowe działanie samolotu i/lub inne osoby na pokładzie mogą pogłębić lub spowodować dla Klientów trudności przed zakończeniem lotu w przypadku braku opieki medycznej, Klienci nie powinni podejmować lotu, a spółka easyJet może Klientów do lotu nie dopuścić. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed odbyciem lotu należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wiedzy o powyższego rodzaju schorzeniach i uzyskaniu informacji o zdolności do odbycia lotu pod warunkiem przedsięwzięcia określonych środków bezpieczeństwa (np. przyjęcia leków) obowiązkiem Klientów jest zapewnić, iż środki powyższe podejmowane będą faktycznie przed rozpoczęciem, w czasie i po zakończeniu lotu zgodnie z wymogami. Przed wyrażeniem zgody na odbycie lotu easyJet może wystąpić o przedstawienie pisemnego potwierdzenia zdolności do jego odbycia.

  7. Pomoc zgłoszona

  8. Osoby podróżujące w wózku inwalidzkim lub zgłaszające konieczność dodatkowej pomocy winny poinformować członka personelu naziemnego lub zgłosić się do punktu odbioru na lotnisku po przybyciu na lotnisko celem uzyskania stosownej pomocy. Należy pamiętać, aby przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieć wystarczająco dużo czasu na przejście kontroli bezpieczeństwa i dotarcie do bramki odlotu na czas. Zaleca się przybycie co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

  9. easyJet podejmie wszelkie działania celem przyjęcia na pokład przed pozostałymi Pasażerami, jeśli w czasie ogłaszania odprawy Klienci znajdować się będą przy bramce odlotu. Na powyższym etapie Klientowi towarzyszyć może maksymalnie jedna Osoba towarzysząca oraz rodzeństwo poniżej 16. roku życia.

  10. Zapewnienie pomocy w poruszaniu się po lotnisku, wejściu na pokład samolotu, wyjściu z samolotu oraz odbyciu odprawy lotniskowej w porcie docelowym jest obowiązkiem właściwych Służb lotniskowych. Wątpliwości dotyczące poziomu świadczonych usług należy zgłaszać do odpowiednich Służb lotniskowych.

 9. Miejsca siedzące

  1. Miejsca w samolocie są przydzielane automatycznie. Za stosowną opłatą Klienci mogą wybrać miejsce podczas dokonywania Rezerwacji lub online po jej dokonaniu. Wysokość opłaty uzależniona jest od kategorii miejsca, danego lotu oraz czasu wyboru miejsca. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zasadach dotyczących miejsc siedzących oraz w wykazie Opłat i prowizji. Wybrane taryfy obejmują możliwość wyboru miejsca, zgodnie z informacjami przedstawionymi w czasie dokonywania Rezerwacji. Dostępność wszystkich miejsc siedzących uzależniona jest od czasu ich wyszukiwania i wyboru. W przypadku wyboru miejsc siedzących należy wybrać miejsca dla wszystkich Pasażerów objętych Rezerwacją.

  2. W przeciwnym przypadku miejsca zostaną przydzielone automatycznie podczas odprawy. System podejmie próbę przydzielenia miejsca znajdującego się w pobliżu miejsc zajmowanych przez pozostałych Pasażerów objętych Rezerwacją, powyższe jest jednak uzależnione od ich dostępności i nie jest objęte jakąkolwiek gwarancją.

  3. Podczas lotu może być dostępna opcja podwyższenia standardu miejsca siedzącego na miejsce z przodu lub siedzenie z dodatkowym miejscem na nogi zależnie od dostępności w danym dniu, po uiszczeniu opłaty według ceny podanej przez załogę.

  4. Ze względów bezpieczeństwa niektóre miejsca podlegają ograniczeniu i nie są przeznaczone dla wszystkich pasażerów. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej miejsc siedzących.

  5. Z wyjątkiem przypadków określonych w punktach 9.6 i 9.7 wszystkie opłaty za miejsce nie podlegają zwrotowi kosztów. W przypadku zmiany lotu, przy uiszczeniu opłaty za miejsce w ramach pierwotnego lotu postaramy się zaoferować podobne miejsce na nowy lot. Jeśli opłata za nowe miejsce jest wyższa niż opłata za pierwotne miejsce, konieczne będzie pokrycie dodatkowego kosztu za jego wybór. Jeśli podobne miejsce nie jest dostępne, wolisz inne miejsce lub nie chcesz wybrać określonego miejsca, nie będziesz mieć prawa do zwrotu kosztów.

  6. Opłaty związane z miejscami siedzącymi podlegają zwrotowi w przypadku odwołania lotu i wyboru pełnego zwrotu kosztów zamiast innego lotu realizowanego przez easyJet.

  7. easyJet zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przed rozpoczęciem lotu lub po wejściu na pokład samolotu ze względów bezpieczeństwa lub operacyjnych. W przypadku konieczności zmiany miejsca zarezerwowanego lub ponownej rezerwacji lotu w wyniku opóźnienia lub odwołania i braku możliwości uznania wyboru miejsca siedzącego poprzez wyznaczenie miejsca kategorii identycznej lub wyższej od zakupionej Klientom przysługiwać będzie prawo dochodzenia zwrotu opłaty za przydzielone miejsce.

 10. Odprawa i Szczegółowe informacje o pasażerach

  1. easyJet realizuje wyłącznie odprawę online.

  2. Odprawa rozpoczyna się na 30 dni przed wylotem. Przed przybyciem na lotnisko w celu odbycia zaplanowanego lotu Klienci winni dokonać odprawy online i wydrukować kartę pokładową lub pobrać kartę pokładową na telefon komórkowy (w przypadku wylotu z lotniska, na którym mobilna karta pokładowa jest akceptowana). Szczegółowe informacje dotyczące odprawy online oraz dopuszczalności mobilnej karty pokładowej znaleźć można na stronie internetowej easyJet.

  3. W przypadku podróży do więcej niż jednego kraju wymagać się również będzie Szczegółowych informacji o pasażerach. Należy upewnić się, iż przekazywane informacje sa dokładne, a w razie ich zmiany dokonać stosownej aktualizacji. Podróżować należy ze zgłoszonymi dokumentami.

  4. W przypadku zmiany danych lotu/lotów po dokonaniu odprawy online, odwołania lotu lub przeniesienia na inny lot wymagana będzie ponowna odprawa online i wydrukowanie lub pobranie nowej karty pokładowej. Jeśli w momencie odwołania lotu Klienci będą znajdować się na lotnisku, winni oni udać się do stanowiska nadawania bagażu, w którym pomocy udzieli członek personelu naziemnego.

  5. W razie problemów technicznych podczas odprawy online kolejną próbę należy podjąć w terminie późniejszym. W razie dalszych problemów należy uzyskać pomoc członka personelu naziemnego na lotnisku. Powyższe należy dokonać przed upływem czasu nadania bagażu.

 11. Procedury lotniskowe

   Przybycie na lotnisko

  1. Na lotnisko należy przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanej godziny odlotu celem nadania bagażu (w przypadku bagażu rejestrowanego) celem terminowego dopełnienia wszelkich formalności i procedur bezpieczeństwa oraz zgłoszenia się przy bramce. Procedury mogą się różnić w zależności od lotniska i konkretnych lotów. Obowiązkiem Klientów jest dopełnienie powyższych formalności i procedur. Czas nadania bagażu i zamknięcia bramek przedstawiono w Potwierdzeniu Rezerwacji i na stronie internetowej easyJet. Te godziny zamknięcia są oparte na planowanym czasie odlotu Twojego lotu. O ile wyraźnie nie powiadomimy Cię inaczej, godziny zamknięcia nie ulegną zmianie, jeśli Twój lot jest opóźniony i nadal musisz ich przestrzegać.

  2. Wymaga się przedstawienia karty pokładowej i wszystkich wymaganych dokumentów podróżnych. Zob. punkt 11.10 (Dokumenty podróżne i inne wymagania). Wymaga się przystąpienia do wszelkich kontroli lub procedur bezpieczeństwa wymaganych przez władze państwowe, personel lotniska lub easyJet. Powyższe obejmuje przedstawienie wszystkich wymaganych informacji celem dopełnienia wymagań dotyczących Szczegółowych informacji o pasażerach. Klient musi ponadto spełnić wszystkie wymogi naszej polityki bezpieczeństwa biologicznego – ze szczegółami można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Obejmuje to konieczność noszenia maski podczas całej podróży oraz określonych dokumentów, które należy mieć przy sobie, jeśli masz zwolnienie lekarskie. Od czasu do czasu możemy zmieniać naszą politykę bezpieczeństwa biologicznego i udostępniać najnowsze aktualizacje w naszej Witrynie. Musisz sprawdzić i przestrzegać najnowszych zasad dotyczących Twojego lotu i daty podróży.

  3. Szybkie wejście na pokład

  4. Jeśli Klientom przysługuje prawo do ‘szybkiego wejścia na pokład’ samolotu, mogą oni ustawić się w kolejce do priorytetowego nadania bagażu i wejścia na pokład samolotu. Informacje o prawie do szybkiego wejścia na pokład znajdują się na każdej karcie pokładowej. Nie gwarantujemy, że opcja szybkiego wejścia na pokład zawsze umożliwi dostanie się do samolotu z pierwszeństwem, ponieważ procedura wchodzenia na pokład każdorazowo podlega wymogom operacyjnym.

  5. Aby skorzystać z prawa do szybkiego wejścia na pokład, w chwili rozpoczęcia wejścia należy znajdować się przy bramce. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie dotyczącej Wejścia na pokład.

  6. Niewykorzystanie lotu

  7. Stawienie się przy bramce po upływie wyznaczonego Czasu zakończenia odprawy z dowolnej przyczyny i/lub brak możliwości przedstawienia karty pokładowej oraz wszystkich wymaganych dokumentów podróżnych na żądanie może skutkować odmową przewozu i niewykorzystaniem lotu.

  8. W przypadku niewykorzystania lotu Klientom przysługuje prawo do wystąpienia o transfer na kolejny realizowany przez easyJet lot do tego samego portu docelowego pod warunkiem uiszczenia Opłaty ratunkowej, określonej w wykazie Opłat i prowizji. W tym celu należy stawić się wraz z ważnymi dokumentami u naszej obsługi naziemnej w punkcie nadawania bagażu na lotniku w ciągu dwóch godzin od zaplanowanej godziny wylotu niewykorzystanego lotu.

  9. easyJet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Klientów w wyniku niewykorzystania lotu, natomiast Klientom nie przysługuje jakiekolwiek prawo do rekompensaty lub zwrotu (z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.4).

  10. Dokumenty podróżne i inne wymagania

  11. W przypadku wszystkich lotów obejmujących usługi krajowe, podczas odprawy bagażu oraz przy bramce odpraw od wszystkich pasażerów wymaga się przedstawienia dowodu tożsamości ze zdjęciem.

  12. Wymagane dokumenty podróżne mogą się różnić w zależności od trasy, narodowości i statusu Klientów. Zastosowanie mają okresy ważności dokumentów, które mogą być dłuższe niż długość planowanego pobytu. Wymagania mogą się także różnić w odniesieniu do dzieci i osób podróżujących z dziećmi. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Dokumenty podróżne. Należy pamiętać, iż easyJet nie jest w stanie udostępnić informacji dotyczących konkretnych wymagań wobec określonych Klientów.

  13. Klienci ponoszą wszelką odpowiedzialność za weryfikację i dopełnienie wszelkich Obowiązujących przepisów oraz wymagań dotyczących dokumentów (w tym wiz lub zezwoleń wjazdowych i wyjazdowych, dokumentacji zdrowotnej, medycznej i innej) krajów, do których, z których lub przez które podróżują Klienci. Klienci ponoszą również odpowiedzialność za weryfikację wszelkich informacji podróżnych zagranicznych, mogących mieć wpływ na podejmowaną przez nich podróż.

  14. easyJet nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów w związku z uzyskaniem wymaganych dokumentów lub niedopełnieniem przez Klientów Obowiązujących przepisów, wymogów lub postanowień niniejszego Regulaminu. Przedłożenie Szczegółowych informacji o pasażerach nie oznacza dopuszczenia lub dopuszczalności do przekroczenia granic danego państwa lub terytorium. easyJet zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera uznanego racjonalnie za niedopełniającego powyższych wymogów, lub którego dokumenty nie dopełniają powyższych wymogów, lub w stosunku do których stosowne instrukcje otrzymano od organów państwowych.

 12. Prawo do odmowy przewozu

  1. easyJet przysługuje prawo do odmowy przewozu Klienta i/lub Bagażu, lub usunięcia Klienta z lotu po wejściu na pokład bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, jeśli mamy podstawy sądzić, że:

   1. Klient lub Bagaż może zagrażać bezpieczeństwu samolotu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dowolnej osoby znajdującej się na pokładzie lub na lotnisku;

   2. na lotnisku lub na pokładzie Klient znajduje się w stanie upojenia alkoholowego, pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

   3. na lotnisku (za wyjątkiem miejsc wyznaczonych) lub na pokładzie Klient złamał lub podjął próbę złamania zakazu palenia;

   4. Klient jest bezprawnie w posiadaniu narkotyków;

   5. stan psychiczny lub fizyczny Klienta stanowi zagrożenie dla Klienta, samolotu lub innych osób znajdujących się na jego pokładzie;

   6. Klient wyrażał się się groźnie, obelżywie, obraźliwie, dyskryminująco, nieprzyzwoicie lub wulgarnie wobec członka personelu easyJet, Personelu naziemnego albo innych Pasażerów, bądź też wyrządził im krzywdę lub zranił ich;

   7. Klient zagroził podłożeniem bomby lub wysunął inne groźby dotyczące bezpieczeństwa;

   8. podczas dokonywania Rezerwacji, odprawy lub wejścia na pokład, na lotnisku lub na pokładzie samolotu Klient dopuścił się przestępstwa;

   9. Klient stanowi zagrożenie dla siebie, innych osób lub przedmiotów;

   10. Klient nie przestrzegał wymogów ochrony lub bezpieczeństwa na pokładzie samolotu lub na lotnisku;

   11. Klient odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa swojej osoby lub swojego Bagażu;

   12. stan zdrowia Klienta wymaga zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do odbycia lotu (szczegółowe informacje znaleźć można na stronie dotyczącej Stanu zdrowia);

   13. Klient wymaga specjalnej opieki, wykraczającej poza zakres usług oferowanych przez easyJet osobom niepełnosprawnym (szczegółowe informacje znaleźć można w punkcie 8 oraz na stronie dotyczącej Opieki specjalnej);

   14. Klient nie posiada wymaganych dokumentów;

   15. easyJet otrzymała stosowne instrukcje organów państwowych (w tym dotyczące Szczegółowych informacji o pasażerach);

   16. jakiekolwiek dokumenty przedłożone przez Klienta:

    1. zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem lub zakupione od podmiotu innego niż easyJet lub jej autoryzowany agent;

    2. zostały zgłoszone jako zagubione lub skradzione;

    3. zostały podrobione lub pozyskane w wyniku oszustwa płatniczego, lub

    4. zostały zmodyfikowane przez podmiot inny niż easyJet lub jej autoryzowany agent, lub zostały uszkodzone

    5. (w którym to przypadku easyJet zastrzega sobie prawo do zatrzymania takich dokumentów);


   17. osoba stawiająca się do nadania bagażu lub przy bramce nie jest w stanie udowodnić, iż jest Pasażerem wskazanym w Rezerwacji;

   18. Klient manipulował przy samolocie lub celowo uszkodził samolot lub dowolny sprzęt bezpieczeństwa, lub próbował uzyskać dostęp do obszarów zastrzeżonych bez upoważnienia;

   19. przewóz Klienta i/lub Bagażu może stanowić zagrożenie dla ochrony lub bezpieczeństwa, oraz/lub

   20. podjęcie takich działań jest wymagane celem dopełnienia Obowiązujących przepisów.

  2. W sytuacjach określonych w punkcie 12.1 powyżej:

   1. easyJet może odwołać kolejne loty objęte Rezerwacją (w których to okolicznościach zwrot nie przysługuje) oraz

   2. easyJet może unieważnić wszelkie Rezerwacje i/lub odmówić przyszłych Rezerwacji Klienta przez okres uznany przez siebie za właściwy w danych okolicznościach.

 13. Bagaż

   Bagaż podręczny

  1. Z zastrzeżeniem poniższych punktów, Klientowi przysługuje prawo do przewozu jednej sztuki Bagażu podręcznego. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zasadach dotyczących bagażu podręcznego; szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe:

   1. Bagaż podręczny winien spełniać wymogi dotyczące dopuszczalnego limitu oraz maksymalnych wymiarów, określone w zasadach dotyczących bagażu podręcznego. W przeciwnym wypadku zostanie on umieszczony w luku bagażowym, a Klientowi naliczona zostanie opłata za bagaż zgodnie z wykazem opłat i prowizji;

    1. standardowo na pokład można wnieść jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm), który musi zmieścić się pod siedzeniem z przodu.
    2. Ponadto klient może wnieść na pokład jeden duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45 x 25 cm i mieszczący się w schowku nad głową), pod warunkiem, że:
     1. wykupił opcję dużego bagażu podręcznego na swój lot lub
     2. jest członkiem programu easyJet Plus, który dodał duży bagaż podręczny do swojej rezerwacji.

     Członek programu easyJet Plus, który nie dodał dużego bagażu podręcznego lub zarezerwował bilet w taryfie FLEXI, może wnieść duży bagaż podręczny pod warunkiem dostępności miejsca na taki bagaż na pokładzie, lub taki bagaż może zostać umieszczony bezpłatnie w luku bagażowym.

     Opcje nie kumulują się. Maksymalny limit bagażu podręcznego dla jednej osoby to jeden mały bagaż podręczny i (pod warunkiem posiadania uprawnień lub wykupienia takiej opcji) jeden duży bagaż podręczny.

    3.  Dostępność i ceny opcji dużego bagażu podręcznego mogą się różnić i nie są gwarantowane. W przypadku braku miejsca bagaż należy odprawić do luku bagażowego i uiścić odpowiednią opłatę za bagaż rejestrowany.
    4. Jeśli lot po 10 lutego 2021 r. bez miejsca z przodu samolotu lub miejsca Extra Legroom został zarezerwowany przed 1 grudnia 2020 r., Klient może skorzystać z usługi Hands Free, dzięki której bezpłatnie nada duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45 x 25 cm) w punkcie nadawania bagażu po okazaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem. Nie należy przynosić dużego bagażu podręcznego do bramki, ponieważ zostanie on umieszczony w luku, a Klient zapłaci opłatę za bagaż.

   2. sprawdzamy rozmiary bagażu przed wejściem na pokład. Jeśli Klient przyniesie do bramki bagaż bez odpowiedniej przepustki, torba zostanie umieszczona w luku (jeżeli ją zaakceptujemy), a Klient zapłaci opłatę za bagaż. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawiony bagaż, jeżeli zostanie on odrzucony przy bramce. Należy zawsze wyjąć wszelkie cenne i najważniejsze przedmioty, takie jak leki i dokumenty podróżne, z bagażu umieszczanego w luku;

   3. nie ustalamy limitu wagi bagażu podręcznego, ale musisz mieć możliwość bezpiecznego podniesienia i przetransportowania sztuki bagażu podręcznego bez pomocy. W przypadku lotów obsługiwanych przez easyJet Switzerland SA zgodnie z lokalnymi przepisami sztuka bagażu podręcznego nie może przekraczać 15 kg. Czasem mogą występować ograniczenia wagowe z przyczyn operacyjnych. W takim przypadku bagaż podręczny może zostać umieszczony w luku bagażowym bez dodatkowych opłat;

   4. okrycie wierzchnie, szal, parasol lub laskę oraz jedną torbę artykułów zakupionych po przejściu kontroli bezpieczeństwa na lotnisku wylotu można przewieźć dodatkowo oprócz dozwolonej jednej sztuki bagażu podręcznego; 

   5. Klient może przewieźć określone dodatkowe przedmioty, jeśli podróżuje z niemowlęciem lub małym dzieckiem – więcej informacji można znaleźć w części poświęconej lataniu z dziećmi. Na stronie dotyczącej stanu zdrowia zawarte są informacje na temat sprzętu medycznego;

   6. od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady dotyczące bagażu podręcznego, a najnowsze aktualizacje udostępnimy na naszej Witrynie. Musisz sprawdzić i przestrzegać najnowszych zasad dotyczących Twojego lotu i daty podróży.

  2. Jeśli easyJet nie poinformuje Klienta inaczej, ze względów bezpieczeństwa Klienta obowiązuje zakaz korzystania na pokładzie samolotu z jakichkolwiek elektronicznych urządzeń nadawczych lub podobnych, za wyjątkiem aparatów słuchowych i rozruszników serca. Wszelkie inne urządzenia lub urządzenia nadawcze, w których funkcję taką można wyłączyć można wykorzystywać podczas lotu, z zastrzeżeniem instrukcji Załogi. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu tlenu znaleźć można w Zasadach dotyczących przedmiotów niebezpiecznych.

  3. W bagażu podręcznym można przewozić fabrycznie zamknięte butelki z alkoholem. Dozwolona jest jednak konsumpcja wyłącznie alkoholu zakupionego na pokładzie samolotu.

  4. Bagaż rejestrowany

  5. Za każdy element Bagażu rejestrowanego pobierana jest opłata. Zob. Opłaty i prowizje. Wysokość opłaty uzależniona jest od lotu i czasu zakupu opcji Bagażu rejestrowanego. Opłaty są zawsze wyższe w przypadku Bagażu rejestrowanego dodawanego na lotnisku.

  6. Opcję Bagażu rejestrowanego wykupić można podczas Rezerwacji lub po jej dokonaniu, na stronie internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji lub Działu obsługi klienta (do dwóch godzin przed godziną wylotu). Opcję Bagażu rejestrowanego wykupić można również podczas nadawania bagażu na lotnisku.

  7. Należy pamiętać, iż w przypadku dodania Bagażu rejestrowanego na stronie internetowej, za pośrednictwem Aplikacji lub Działu obsługi klienta limit Bagażu rejestrowanego ma zastosowanie do wszystkich lotów objętych Rezerwacją. Dodanie Bagażu rejestrowanego tylko do wybranych lotów objętych Rezerwacją możliwe będzie wyłącznie bezpośrednio na lotnisku, gdzie zastosowanie mieć będą ceny lotniskowe.

  8. Bagaż rejestrowany należy nadać w naszym punkcie odpraw bagażu. Nie możesz go zanieść do bramy. Na Bagażu rejestrowanym winno widnieć imię i nazwisko lub inny identyfikator Klienta, bezpiecznie na nim umieszczone.

  9. Po przedłożeniu i akceptacji Bagażu rejestrowanego przez easyJet zostanie on przejęty, a dla każdego elementu Bagażu rejestrowanego wydana zostanie Zawieszka bagażowa. Należy ją zachować jako dowód odprawy Bagażu rejestrowanego. Na wybranych lotniskach dostępne jest Automatyczne nadawanie bagażu. W przypadku wykorzystania powyższej funkcji Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie zawieszek i przekazanie Bagażu rejestrowanego zgodnie z instrukcją. W przypadku Automatycznego nadawania bagażu Kwit bagażowy mogą nie zostać wydrukowany, nadanie zostanie jednak zarejestrowane w systemie easyJet.

  10. Standardowo Bagaż rejestrowany przewożony jest na pokładzie samolotu Klienta, chyba że ze względów bezpieczeństwa, ochrony lub operacyjnych istnieje konieczność jego przewozu innym lotem. W przypadku przewozu Bagażu rejestrowanego innym lotem zostanie on Klientowi dostarczony w najbliższym możliwym terminie, chyba że Obowiązujące przepisy wymagają obecności Klienta podczas odprawy celnej.

  11. Klient winien dopełnić dopuszczalnych wymiarów i wagi Bagażu rejestrowanego, określonych w Zasadach dotyczących bagażu. Maksymalna dopuszczalna waga pojedynczego elementu Bagażu rejestrowanego wynosi 32 kg. Bagaż rejestrowany o wyższej wadze nie zostanie przyjęty do przewozu. Bagaż rejestrowany o wymiarach przekraczających dopuszczalne uznawany będzie za bagaż ponadwymiarowy; w takim przypadku należy skontaktować się z Działem obsługi klienta celem uzyskania informacji nt. możliwości przewozu powyższego bagażu.

  12. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi Bagażu rejestrowanego naliczona zostanie opłata za każdy ponadnormatywny kilogram, zgodnie z wykazem Opłat i prowizji.

  13. Jeśli Klient podróżuje z innymi Pasażerami w ramach jednej Rezerwacji, może on skorzystać ze wspólnego limitu Bagażu rejestrowanego z dowolnym Pasażerem objętym powyższą Rezerwacją.

  14. W Bagażu rejestrowanym nie należy umieszczać przedmiotów kruchych lub nietrwałych, pieniędzy, biżuterii, metali szlachetnych, wyrobów ze srebra, komputerów, urządzeń elektronicznych, instrumentów zbywalnych, papierów wartościowych ani innych przedmiotów wartościowych, dokumentacji biznesowej, paszportów ani innych dokumentów tożsamości lub próbek; zgodnie z punktem 17, easyJet nie ponosi odpowiedzialności za powyższe.

  15. Elementy ładunku lub cargo nie są akceptowane jako Bagaż rejestrowany.

  16. Instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy i rowery

  17. Do przewozu instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego i rowerów zastosowanie mają specjalne zasady i opłaty. Zob. Zasady dotyczące bagażu. Należy pamiętać, iż opłaty za powyższe przedmioty specjalne mają zastosowanie również w przypadkach, w których wymiary standardowego Bagażu nie zostały przekroczone.

  18. Niedopełnienie Zasad dotyczących bagażu

  19. W przypadku niedopełnienia Zasad dotyczących przewozu Bagażu podręcznego, Bagażu rejestrowanego, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego lub rowerów, lub obowiązku uiszczenia stosownych opłat przed zakończeniem odprawy lub wejścia na pokład easyJet zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bez obowiązku dokonania płatności jakiegokolwiek zwrotu lub rekompensaty na rzecz Klienta.

  20. Brak zwrotu opłat za bagaż

  21. Po uiszczeniu opłaty za bagaż nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jego braku lub zmiany albo rezygnacji z lotu. W przypadku zmiany lotu uiszczona opłata za dozwoloną ilość bagażu rejestrowanego mieć będzie zastosowanie do nowego lotu. Dozwolona ilość bagażu podręcznego zależy od wyboru miejsca podczas nowego lotu (patrz sekcja 9.4). Jeśli zakupiony duży bagaż podręczny nie jest dostępny podczas nowego lotu, nie wolno przynosić bagażu do bramki. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie dotyczącym bagażu podręcznego.

  22. Przedmioty niebezpieczne i niedopuszczalne jako bagaż

  23. W bagażu nie należy umieszczać przedmiotów wymienionych poniżej:

   1. przedmioty mogące zagrażać samolotowi, osobom lub przedmiotom na jego pokładzie (w tym między innymi butle z gazem, łatwopalne substancje ciekłe i stałe, trucizny, materiały radioaktywne, substancje żrące, broń i materiały wybuchowe) bez zgody easyJet. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zasadach dotyczących przedmiotów niebezpiecznych;

   2. przedmioty niezapakowane prawidłowo w walizkach lub innych odpowiednich pojemnikach celem zapewnienia bezpiecznego przewozu z zastosowaniem standardowych środków ostrożności;

   3. przedmioty, których przewóz jest niedozwolony zgodnie z Obowiązującymi przepisami;

   4. przedmioty nienadające się do przewozu ze względu na wagę, rozmiar lub kształt (w tym przedmioty kruche lub nietrwałe);

   5. żywe zwierzęta (w tym domowe, insekty, gady lub inne zwierzęta hodowlane), za wyjątkiem dopuszczonych psów-przewodników, oraz

   6. szczątki ludzkie lub zwierzęce (pod warunkiem dopuszczalności przewozu prochów ludzkich w Bagażu podręcznym, jeśli: (i) Klient powiadomi easyJet o zamiarze przewozu prochów przed podjęciem podróży; (ii) Klient jest w stanie przedstawić kopię świadectwa zgonu i kremacji, oraz (iii) prochy ludzkie zostały bezpiecznie umieszczone w prawidłowo zabezpieczonym kontenerze w ramach dopuszczalnego Bagażu podręcznego).

   7. easyJet przysługuje prawo do odmowy przewozu bagażu zawierającego powyższe przedmioty, jak również do przeszukania bagażu celem ustalenia, czy powyższe przedmioty są przewożone. W tym celu easyJet może przeszukać bagaż pod nieobecność i w przypadku niedostępności Klienta, jak również usunąć wszelkie zabezpieczenia bagażu.


  24. Brak zgody na przeszukanie bagażu upoważnia easyJet, bez obowiązku dokonania zwrotu kosztów lub innej odpowiedzialności wobec Klienta, do odmowy przewozu Klienta i/lub bagażu. W przypadku możliwości uszkodzenia bagażu podczas przeszukania lub prześwietlenia easyJet nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe uszkodzenia, chyba że wynikać będą one z błędu lub zaniedbania.

  25. Jeśli jest to wymagane, Klient zobowiązany jest uczestniczyć w kontroli bagażu przeprowadzanej przez urzędników celnych lub innych urzędników państwowych. easyJet nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku niedopełnienia powyższego wymogu, chyba że wynikają one z błędu lub zaniedbania po stronie easyJet.

  26. W przypadku wątpliwości co do przedmiotów, które można ze sobą zabrać na pokład samolotu lub przewozić w luku bagażowym, bądź sposobu pakowania konkretnych przedmiotów należy skontaktować się z easyJet przed podróżą lub po przybyciu na lotnisko udać się z zapytaniem do obsługi naziemnej w punkcie nadawania bagażu na lotnisku.

  27. Organy państwowe i/lub Władze lotniska mogą nałożyć dodatkowe lub bardziej uciążliwe wymagania dotyczące bagażu. Mogą one ulec zmianom z krótkim wyprzedzeniem i mieć zastosowanie do bagażu Klientów, nawet jeśli różnią się one od zawartych w niniejszym Regulaminie, zasadach easyJet i/lub Potwierdzeniu Rezerwacji. easyJet podejmie próbę powiadomienia Osoby dokonującej rezerwacji w najbliższym możliwym terminie, korzystając z danych podanych podczas Rezerwacji, jeśli powyższe wymogi ulegną zmianie między Rezerwacją a lotem. W przypadku dopuszczenia przez Władze lotniska przewozu większej liczby przedmiotów niż dopuszczana przez easyJet, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

  28. Odbiór i dostawa bagażu

  29. Bagaż należy odebrać z chwilą jego udostępnienia w porcie docelowym. W przypadku nieodebrania bagażu w terminie 28 dni od udostępnienia może on zostać usunięty przez easyJet bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta. W przypadku braku możliwości odebrania bagażu easyJet może, według własnego uznania, zapewnić pomoc w organizacji dostawy bagażu z wykorzystaniem odpowiednich usług kurierskich. Koszty dostawy, uzgodnione przed dostawą, ponosić będzie Klient.

  30. Do odbioru bagażu uprawniony jest wyłącznie Posiadacz Kwitu bagażowego, wydanego z chwilą przyjęcia bagażu (lub Pasażer wskazany na Kwicie bagażowym i w naszym systemie w przypadku Automatycznego nadawania bagażu).

  31. W przypadku braku możliwości przedłożenia stosownego Kwitu bagażowego na żądanie easyJet dostarczy bagaż osobie odbierającej pod warunkiem, iż będzie ona w stanie udowodnić, iż jest Pasażerem, który dokonał odprawy bagażu lub przysługuje mu inne prawo do jego odbioru, a w razie konieczności również zabezpieczyć easyJet przed wszelką odpowiedzialnością za straty, uszkodzenia lub koszty ewentualnie poniesione przez easyJet w wyniku wydania bagażu osobie nieposiadającej Kwitu bagażowego lub dokumentu tożsamości.

 14. Zachowanie na pokładzie samolotu

  1. Zgodnie z Obowiązującymi przepisami, samolotem zarządza Kapitan, a każda osoba znajdująca się na pokładzie samolotu powinna przestrzegać jego poleceń, wydawanych zgodnie z prawem. W przypadku niewłaściwego zachowania, zakłóceń porządku lub innych problemów kapitanowi przysługuje prawo do podjęcia wszelkich działań stosownych w danych okolicznościach. Powyższe działania mogą obejmować środki przymusu bezpośredniego, w tym usunięcie takich osób z pokładu samolotu, jeśli jest to możliwe.

  2. W przypadku zachowań na pokładzie samolotu mogących:

   1. stanowić zagrożenie dla dowolnej osoby lub przedmiotu na pokładzie samolotu lub na lotnisku, i/lub

   2. utrudniać Załodze samolotu lub Personelowi naziemnemu wykonywanie obowiązków, i/lub

   3. stanowić niedopełnienie poleceń Załogi samolotu lub Personelu naziemnego, i/lub

   4. obejmować werbalne groźby, obelgi lub wyrażenia dyskryminujące bądź obraźliwie, kierowane wobec Załogi samolotu lub Personelu naziemnego, lub podobne zachowania wobec Załogi samolotu lub Personelu naziemnego, i/lub

   5. obejmować zakłócanie porządku, zachowania nieprzewidywalne, niebezpieczne, dyskryminujące bądź agresywne, lub zachowania, wobec których pozostali Pasażerowie mogą zgłaszać uzasadniony sprzeciw,

   6. easyJet może podjąć uznane przez siebie za niezbędne działania mające na celu zapobieżenie dalszemu takiemu zachowaniu, w tym użyć środków przymusu bezpośredniego lub usunąć daną osobę z pokładu samolotu, jak również przerwać podróż takiej osoby na pokładzie samolotu. Za wykroczenia popełnione na pokładzie samolotu lub na terenie lotniska może grozić odpowiedzialność karna. Poniesionymi przez easyJet kosztami wynikającymi z niewłaściwego zachowania na pokładzie samolotu lub na terenie lotniska obciążone zostaną osoby winne powyższych zachowań. Jeśli ’zachowanie Pasażera wymusi konieczność zmiany trasy przelotu, rozwiązanie problemu może prowadzić do przekazania takich Pasażerów służbom bezpieczeństwa lub policji naziemnej na lotnisku przymusowego lądowania.


  3. Jeśli w konsekwencji takiego zachowania easyJet podejmie decyzję o zmianie trasy przelotu celem usunięcia Pasażera z pokładu samolotu, Pasażer taki zobowiązany będzie do uiszczenia wszelkich kosztów i wydatków o dowolnym charakterze, poniesionych przez easyJet w wyniku zmiany trasy przelotu lub w związku z taką zmianą. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub działań skutkujących kosztami po stronie easyJet, osoba winna powyższych obciążona zostanie przez easyJet odpowiedzialnością za wszelkie koszty, straty i roszczenia. easyJet przysługuje prawo do podjęcia uznanych przez siebie za właściwe działań mających na celu odzyskanie powyższych kosztów od osób winnych ich poniesienia. W powyższych okolicznościach easyJet przysługiwać będzie również prawo do odmowy przyszłych Rezerwacji do czasu zwrotu wszelkich nieuregulowanych kosztów.

  4. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na wszystkich lotach realizowanych przez easyJet obowiązuje całkowity zakaz palenia. Pasażerowie winni pamiętać, iż palenie jest surowo zabronione, a wobec Pasażerów palących na pokładzie samolotu easyJet podjęte zostaną stosowne działania zapobiegawcze.

  5. easyJet, działając według własnego uznania i w miarę możliwości, obecnym na pokładzie samolotu Pasażerom oferować będzie napoje alkoholowe. Na pokładzie samolotu easyJet dopuszcza się wyłącznie konsumpcję alkoholu zakupionego przez pasażera na pokładzie samolotu w ramach oferty Eat.Drink.Shop.

 15. Zmiany rozkładu lotów, opóźnienia i odwołania, APR 2019 i Rozporządzenie WE 261

  1. Z zastrzeżenie praw wynikających z niniejszego Regulaminu lub Obowiązujących przepisów, easyJet nie gwarantuje godzin lotów prezentowanych na stronie internetowej i w innych miejscach.

  2. easyJet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w rozkładach lotów lub innych informacjach publikowanych przez osoby trzecie w odniesieniu do terminów lub godzin jakichkolwiek lotów.

  3. W dowolnym momencie po dokonaniu Rezerwacji easyJet może zmienić rozkład lotów lub odwołać, przekierować, odmówić wejścia na pokład lub opóźnić dowolny lot. Powyższe może obejmować zmiany ze względów bezpieczeństwa, wymaganych zezwoleń lub inne przyczyny handlowe czy operacyjne.

  4. W przypadku odwołania lub istotnej zmiany lotu easyJet skontaktuje się z Osobą dokonującą Rezerwacji w najbliższym możliwym terminie, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas Rezerwacji. Na Osobie dokonującej rezerwacji spoczywa obowiązek powiadomienia pozostałych Pasażerów objętych Rezerwacją o wszelkich powyższych zmianach.

  5. Postanowienia dotyczące odwołania, opóźnienia i odmowy wstępu na pokład zawarto w Konwencji oraz (jeśli dotyczy) APR 2019 i Rozporządzeniu WE 261. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na prawa Klienta wynikające z Obowiązujących przepisów. Szczegółowe informacje dotyczące praw Klientów oraz informacje dodatkowe dotyczące zakłóceń w świadczeniu usług znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej. Informacje dotyczące rozstrzygania sporów znaleźć można również w punkcie 19 w odniesieniu do APR 2019 i Rozporządzenia WE 261.

 16. Loty z miejsca wylotu do miejsca docelowego

  1. easyJet realizuje loty z miejsca wylotu do miejsca docelowego i nie realizuje lotów łączonych lub ‘przesiadkowych’ własnych lub innych przewoźników.

  2. Rezerwacja dalszego lotu w easyJet lub u innego przewoźnika oznacza zawarcie odrębnej umowy przewozowej. easyJet nie udziela jakichkolwiek gwarancji i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za spóźnienie na dalszy lot. Podejmując decyzję o rezerwacji rejsu wylotowego Klient przejmuje odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich wymogów związanych z odprawą, bagażem i dokumentami podróży, mającymi zastosowanie do powyższego lotu. Informacje dotyczące korzyści płynących z odrębnych środków bezpieczeństwa dotyczących lotów łączonych znaleźć można na stronie Worldwide by easyJet.

  3. Wymagane jest posiadanie prawa do przekroczenia granicy państwa miejsca docelowego lotu. easyJet nie uwzględnia ewentualnych dalszych lotów (nawet w przypadku tranzytu lotniczego w porcie docelowym). Powyższy wymóg ma również zastosowanie do Rezerwacji dokonywanych na stronie Worldwide by easyJet.

 17. Odpowiedzialność

  1. Odpowiedzialność easyJet wobec Klientów reguluje niniejszy Regulamin. Odpowiedzialność dowolnego przewoźnika zewnętrznego, którego bilet lub rezerwację Klient wykorzystuje podczas podróży reguluje regulamin przewozu powyższego przewoźnika.’

  2. Odpowiedzialność easyJet wobec Klientów na podstawie Konwencji

  3. Odpowiedzialność easyJet w odniesieniu do przewozu Klientów podlega zasadom i ograniczeniom wynikającym z Konwencji, chyba że powyższy przewóz nie stanowi przewozu międzynarodowego, do którego zastosowanie ma Konwencja, w którym to przypadku zastosowanie mają wszelkie inne Obowiązujące przepisy.

  4. Śmierć lub obrażenia ciała Pasażera

  5. Zgodnie z Konwencją easyJet ponosi odpowiedzialność wobec Klientów w razie wypadku skutkującego śmiercią lub obrażeniami ciała na pokładzie samolotu obsługiwanego przez easyJet lub w czasie dowolnej operacji wejścia na pokład lub zejścia z pokładu samolotu.

  6. Kwota odszkodowania należna od easyJet w przypadku śmierci lub obrażeń ciała nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem postanowień Konwencji, a jeśli udowodnione szkody przekraczają wartość 128 821 Specjalnych praw ciągnienia easyJet może wyłączyć odpowiedzialność, jeśli udowodni, iż powyższe szkody nie wynikają z zaniedbania, innego niewłaściwego działania lub zaniechania easyJet, jej pracowników lub agentów, lub powyższe szkody wynikają wyłącznie z zaniedbania, innego niewłaściwego działania lub zaniechania strony trzeciej.

  7. W przypadku udowodnienia, iż szkoda została całkowicie lub częściowo spowodowana zaniedbaniem, niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem zmarłego lub rannego Pasażera, easyJet może w całości lub części zostać zwolniona z odpowiedzialności zgodnie z Obowiązującymi przepisami.

  8. easyJet, działając niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 15 dni od ustalenia tożsamości osoby fizycznej uprawnionej/osób fizycznych uprawnionych do odszkodowania (sądowo lub w inny sposób), dokona płatności ewentualnie wymaganej zaliczki mającej na celu zaspokojenie ekonomicznych potrzeb takiej osoby, proporcjonalnie do poniesionej szkody. W przypadku śmierci zaliczka nie będzie niższa niż równowartość 16 000 Specjalnych praw ciągnienia.

  9. Wszelkie płatności zaliczkowe zrealizowane na mocy punktu 17.6 powyżej:

   1. nie będą interpretowane jako uznanie przez easyJet odpowiedzialności i dokonywane będą bez uszczerbku dla przysługujących easyJet praw do obrony;

   2. mogą zostać potrącone od ewentualnych dalszych kwot płatnych w wyniku uznania odpowiedzialności easyJet;

   3. nie podlegają zwrotowi, chyba że easyJet udowodni, iż: (1) szkoda została całkowicie lub częściowo spowodowana zaniedbaniem, niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem zmarłego lub rannego Pasażera, lub (2) osoba otrzymująca płatność zaliczkową całkowicie lub częściowo przyczyniła się do powstania szkody swoim zaniedbaniem, niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem, lub (3) osoba otrzymująca płatność nie była osobą uprawnioną do odszkodowania.

  10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Obowiązujących przepisów, w przypadku płatności zaliczkowych na mocy punktu 17.6 powyżej i dowolnej ich części podlegającej zwrotowi na rzecz easyJet na mocy punktu 17.7 powyżej, osoba otrzymująca daną płatność winna dokonać spłaty na rzecz easyJet z chwilą (sądowego lub innego) ustalenia dowodu, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania płatności przez powyższą osobę do dnia spłaty na rzecz easyJet wg obowiązującej stawki sądu właściwej jurysdykcji.

  11. Spóźnienie Pasażera

  12. Zgodnie z Konwencją odpowiedzialność easyJet za szkody poniesione przez Pasażera w wyniku spóźnienia ograniczone są do równowartości 5346 Specjalnych praw ciągnienia. easyJet nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów w przypadku podjęcia racjonalnych działań mających na celu uniknięcie szkód lub braku możliwości podjęcia takich działań.

  13. Uszkodzenia bagażu

  14. easyJet nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za uszkodzenia Bagażu podręcznego, z zastrzeżeniem zakresu, w jakim uszkodzenie powstało z winy easyJet.

  15. W odniesieniu do Bagażu rejestrowanego easyJet nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za jego zniszczenie, utratę lub uszkodzenie w czasie, w którym znajdował się on w posiadaniu easyJet i w zakresie, w jakim szkody nie zostały spowodowane ukrytym defektem, jakością lub wadą Bagażu.

  16. easyJet nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za szkody wynikające z przeładowania lub standardowego zużycia Bagażu, np. drobne zadrapania, zarysowania, wgięcia lub przecięcia, lub inne szkody, które nie uniemożliwiają korzystania z Bagażu.

  17. Jeśli punkt 17.14 nie ma zastosowania, odpowiedzialność easyJet wobec Klientów za utratę lub uszkodzenie Bagażu, w tym spowodowane opóźnieniem, ograniczona jest do równowartości 1288 Specjalnych praw ciągnienia na Pasażera, chyba że udowodnione zostanie, iż szkoda wynika z działania lub zaniechania po stronie easyJet lub jej agentów i:

   1. celowego działania lub

   2. lekkomyślnego działania przy świadomości możliwych szkód oraz udowodnienia przez Klienta, iż nasi pracownicy lub agenci działali w ramach pełnienia obowiązków służbowych.

  18. W przypadku zgłoszenia wyższej wartości (do 2500 GBP) w punkcie nadawania bagażu i wniesienia stosownej opłaty odpowiedzialność easyJet ograniczona będzie do wyższej wartości. easyJet zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy zadeklarowana wartość odpowiada zawartości Bagażu rejestrowanego.

  19. Wartość Specjalnych praw ciągnienia przeliczona zostanie na właściwą walutę krajową na dzień wyroku lub ugody.

  20. easyJet nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia Bagażu niedopuszczonego do przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem (w tym Zasadami dotyczącymi przedmiotów niebezpiecznych), przedmiotów kruchych, wartościowych, nietrwałych lub niezapakowanych w odpowiednie pojemniki, znajdujących się w bagażu Klienta niezgodnie z wymogami punktu 13.17.

  21. Informacje ogólne

  22. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu easyJet ponosi wobec Klientów odpowiedzialność wyłącznie w zakresie odszkodowania należnego Klientowi tytułem udowodnionych strat i kosztów zgodnie z Konwencją.

  23. easyJet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przestrzegania Obowiązujących przepisów lub ich niedopełnienia przez Klientów. W przypadku roszczeń dotyczących szkód, opóźnienia lub strat, easyJet przysługuje prawo do wykazania zaniedbania pasażera zgodnie z Konwencją.

  24. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności easyJet ma zastosowanie wobec i na rzecz agentów, pracowników i przedstawicieli easyJet oraz wszelkich osób/podmiotów, których samolot wykorzystywany jest przez easyJet, a także agentów, pracowników i przedstawicieli powyższych osób/podmiotów w zakresie, w jakim dotyczy ono easyJet.’ Całkowita kwota możliwa do uzyskania od easyJet, jej agentów, pracowników i przedstawicieli oraz osób/podmiotów i ich agentów, pracowników i przedstawicieli ograniczona jest do ewentualnej maksymalnej kwoty odpowiedzialności easyJet.’

  25. easyJet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne lub dodatkowe, niezależnie od ich charakteru i przyczyn. O ile w niniejszym Regulaminie nie określono wyraźnie inaczej, żadne z jego postanowień nie stanowi odstąpienia od wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności easyJet na mocy Konwencji lub innych Obowiązujących przepisów i w zakresie zgodnym z Konwencją; odpowiedzialność easyJet w żadnym przypadku nie będzie przekraczać wartości zobowiązań określonej w niniejszym Regulaminie.

  26. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi i nie ma stanowić wyłączenia lub ograniczenia: (a) odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem po stronie easyJet, lub (b) odpowiedzialności za nadużycia lub oświadczenia niezgodne z prawdą po stronie easyJet, lub (c) odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z Obowiązującymi przepisami.

 18. Ubezpieczenie podróżne i zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności

  1. Ze względu na ograniczenie odpowiedzialności easyJet Klient winien zawsze posiadać odpowiednie ubezpieczenie obejmujące całą podróż, w tym wartość bagażu i jego zawartości oraz ewentualne ryzyko medyczne. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dotyczącej ubezpieczenia podróżnego.

  2. Z zastrzeżeniem zakupu wyjazdu zorganizowanego lub powiązanych usług turystycznych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rezerwacji wyjazdów zorganizowanych easyJet) lub Wakacji z easyJet, Rezerwacja nie jest objęta żadnym zabezpieczeniem easyJet na wypadek niewypłacalności. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dotyczącej zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności.

 19. Roszczenia

  Roszczenia w przypadku śmierci lub obrażeń ciała

  1. Jeśli:

   1. Klient wnosi roszczenia w przypadku obrażeń ciała lub

   2. przedstawiciel Klienta wnosi roszczenia w przypadku śmierci Klienta,

   3. Klient lub przedstawiciel Klienta, w zależności od okoliczności, winien zgłosić powyższe do easyJet w formie pisemnej i najbliższym możliwym terminie.


  2. Roszczenia dotyczące bagażu

  3. O przypadku uszkodzenia, utraty lub opóźnienia bagażu podczas lotu, po przybyciu do portu docelowego i powzięciu wiadomości o uszkodzeniu, utracie lub opóźnieniu należy niezwłocznie powiadomić członka Personelu naziemnego easyJet.

  4. Odbiór bagażu bez zastrzeżeń stanowić będzie racjonalny dowód jego dostarczenia w dobrym stanie i zgodnie z niniejszym Regulaminem, chyba że Klient udowodni inaczej.

  5. W przypadku opóźnienia bagażu o ponad 24 godziny podczas lotu wylotowego Klientowi przysługuje prawo do wydatkowania racjonalnej kwoty (do 25£ na osobę dziennie) na przedmioty pierwszej potrzeby przez maksymalnie trzy dni. Aby uzyskać zwrot powyższego należy dokonać stosownego zgłoszenia na piśmie, z wykorzystaniem formularza online, w terminie 21 dni od dnia danego lotu. Wszelkie roszczenia należy potwierdzić dowodami w postaci dokumentów (np. paragonów), potwierdzającymi niezbędne zakupy.

  6. Niezależnie od okoliczności, wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzenia, utraty lub opóźnienia bagażu należy zgłaszać easyJet w formie pisemnej w poniższych terminach:

   1. w przypadku uszkodzenia bagażu – z chwilą powzięcia wiadomości o uszkodzeniu po odbiorze bagażu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Obejmuje to dokumentację uzupełniającą, taką jak zdjęcia uszkodzeń; oraz

   2. w przypadku opóźnienia – w terminie 21 dni od doręczenia bagażu.

  7. APR 2019 i Rozporządzenie WE 261 Roszczenia odszkodowawcze

  8. W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych zgodnie z APR 2019 lub Rozporządzeniem WE 261 (w zależności od przypadku):

   1. Pasażerowie winni zgłaszać roszczenia bezpośrednio do easyJet, której przysługiwać będzie 28 dni (lub czas zgodny z Obowiązującymi przepisami, jeśli jest on krótszy) na udzielenie bezpośredniej odpowiedzi przez zaangażowaniem osób trzecich do występowania w ich imieniu. Roszczenia zgłaszać można z wykorzystaniem formularza online dostępnego tutaj;

   2. z zastrzeżeniem punktów 19.6.3 i 19.6.4. poniżej, easyJet nie będzie rozpatrywać roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, jeśli zainteresowany Pasażer nie zgłosił ich bezpośrednio do easyJet i nie umożliwił easyJet udzielenia odpowiedzi zgodnie z punktem 19.6.1 powyżej;

   3. punkty 19.6.1 i 19.6.2 powyżej nie mają zastosowania do Pasażerów niemających zdolności do samodzielnego zgłaszania roszczeń. W imieniu Pasażerów niemających zdolności do samodzielnego zgłaszania roszczeń występować może ich opiekun prawny. easyJet może wystąpić o dowód potwierdzający uprawnienie opiekuna prawnego do zgłaszania roszczeń w imieniu Pasażera;’

   4. Pasażer może zgłaszać do easyJet roszczenia również w imieniu pozostałych Pasażerów objętych tą samą Rezerwacją. easyJet może wystąpić o dowód potwierdzający, iż Pasażer uzyskał zgodę pozostałych Pasażerów objętych Rezerwacją na zgłoszenie roszczeń w ich imieniu;

   5. niezależnie od okoliczności, z zastrzeżeniem punktów 19.6.3 i 19.6.4 powyżej, easyJet nie będzie rozpatrywać roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, jeśli roszczeniu nie będzie towarzyszyć stosowna dokumentacja potwierdzająca uprawnienie osoby trzeciej do występowania w imieniu Pasażera;

   6. Niniejszy punkt nie uniemożliwia Pasażerom zasięgnięcia opinii prawników i innych doradców zewnętrznych przez zgłoszenie roszczenia do easyJet, oraz

   7. zgodnie z procedurami easyJet wszelkie płatności odszkodowania realizowane będą na rachunek bankowy Pasażera wskazany w Rezerwacji. easyJet może wystąpić o przedstawienie dowodu, iż rachunek należy do zainteresowanego Pasażera.

  9. Przedawnienie roszczeń

  10. Kroki sądowe mające na celu dochodzenie odszkodowania i/lub rekompensaty zgodnie z Konwencją winny być powzięte w terminie dwóch lat od daty przylotu do miejsca docelowego lub zaplanowanej daty przylotu bądź daty zakończenia przewozu przez easyJet. Metoda określenia upływu okresu przedawnienia wynika z prawa obowiązującego sąd w miejscu rozpatrywania sprawy.

  11. W przypadku roszczeń w oparciu o APR 2019 i Rozporządzenie WE 261 okres przedawnienia wynika z prawa obowiązującego sąd w miejscu rozpatrywania sprawy. W przypadku Anglii i Walii powyższy okres wynosi sześć lat od dnia stosownego lotu.

  12. Reklamacje klientów

  13. W przypadku zapytań lub reklamacji o charakterze ogólnym prosimy o kontakt z wykorzystaniem informacji podanych na stronie Kontakt z nami.

  14. Cesja

  15. Możesz scedować wszelkie prawa do odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu pieniędzy, które możesz mieć w stosunku do nas tylko wtedy, gdy prawo to jest przypisane do:

   1. osoby fizycznej zarejestrowanej jako Pasażero w Twojej Rezerwacji; i/lub
   2. jeśli jesteś członkiem grupy turystycznej, innego Pasażera tej grupy; i/lub
   3. jeśli Pasażer jest osobą niepełnoletnią lub w inny sposób nie posiada kompetencji prawnych – do prawnego opiekuna (opiekunów) Pasażera; i/lub
   4. cesja lub subrogacja roszczenia jest wymagana przez obowiązujące prawo.

  16. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, zgadzasz się nie przenosić żadnego prawa do odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu pieniędzy na nas, a wszelkie inne cesje będą nieważne.


 20. Ochrona danych

  1. easyJet kontroluje sposoby i cele, dla których dane osobowe Klienta są przez easyJet przetwarzane, i jest “administratorem” w zakresie przepisów ochrony danych obowiązujących easyJet, w tym Rozporządzenia UE 2016/679 (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO).

  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności easyJet. Szczegółowe informacje o gromadzonych danych osobowych Klienta, sposobie ich zabezpieczenia oraz sposobie i celu ich przetwarzania, podmiotach, którym są one ujawniane oraz prawach Klienta do ochrony danych znaleźć można w pełnej Polityce prywatności.

  3. Należy upewnić się, iż przekazane easyJet dane kontaktowe Osoby dokonującej rezerwacji oraz wszystkich Pasażerów są prawidłowe, a w razie ich zmiany dokonać niezwłocznej aktualizacji. Powyższego dokonać można na stronie internetowej easyJet lub za pośrednictwem Aplikacji.

 21. Wybór prawa i jurysdykcji

  1. Wybór prawa

   Klient i easyJet zgadzają się, że umowa przewozu zawarta z easyJet oraz niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii i Walii.

   Wybór prawa nie ma wpływu na postanowienia, od których nie można odstąpić w drodze umowy, na przykład w zakresie mającym zastosowanie, na konwencje, APR 2019 lub rozporządzenie UE261 (patrz „Definicje” poniżej).

  2. Jurysdykcja

   O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej:

   1. Sądy angielskie będą miały niewyłączną jurysdykcję w każdym sporze umownym lub pozaumownym wynikającym z lub w związku z niniejszą umową, w tym m.in. dotyczącym powstania, ważności i rozwiązania niniejszej umowy.

   2. Klientom będącym konsumentami zamieszkałymi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej przysługuje prawo do wszczęcia postępowania przed sądami tego państwa członkowskiego.

   3. Klientom będącym konsumentami zamieszkałymi w Szwajcarii może przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania przed sądami kantonu, w którym Klienci zamieszkują.

 22. Definicje

  1. W niniejszym Regulaminie poniższe określenia mają następujące znaczenie:

   Towarzysząca osoba dorosła” oznacza dorosłego Pasażera w wieku co najmniej 16 lat, objętego tą samą Rezerwacją co Niemowlę lub Dziecko i towarzysząca im podczas lotu;


   Usługi dodatkowe” oznaczają usługi oferowane niezależnie od pozostałych usług lotniczych;


   Szczegółowe informacje o pasażerach” oznaczają dodatkowe informacje (w tym dane dokumentów podróżnych) wymagane w ramach odprawy, które easyJet zobowiązana jest przepisami prawa przekazać odpowiednim władzom przed rozpoczęciem podróży;


   Agent” oznacza podmiot zewnętrzny świadczącą na rzecz pasażerów usługę rezerwacji lotów easyJet w ich imieniu, np. biura podróży, tour operatorzy i firmowe narzędzia rezerwacyjne;


   Władze lotniska” oznaczają właściciela i/lub operatora lotniska, z którego easyJet realizuje loty;


   Aplikacja” oznacza aplikację mobilną easyJet, połączoną ze stroną internetową i obsługiwaną przez easyJet, za pośrednictwem której dokonać można Rezerwacji;


   Obowiązujące przepisy” oznaczają wszelkie przepisy prawa, ustawy, regulacje, zarządzenia, rozporządzenia, obowiązkowe kodeksy postępowania i obowiązkowe wytyczne, w tym Konwencję, mające zastosowanie do Rezerwacji, przewozu przez easyJet oraz innych usług świadczonych przez easyJet na rzecz Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem;


   Automatyczne nadawanie bagażu” oznacza urządzenia do automatycznego oznakowania i odprawy bagażu dostępne na wybranych lotniskach;


   Bagaż” oznacza rzeczy osobiste Klientów, towarzyszące Klientom podczas podróży, w tym Bagaż podręczny i Bagaż rejestrowany;


   Kwit bagażowy” oznacza dokument wystawiony przez easyJet i identyfikujący każdy element Bagażu rejestrowanego;


   Rezerwacja” oznacza rezerwację na jeden lub więcej lotów realizowanych przez easyJet (wraz z Usługami dodatkowymi, jeśli dotyczy), zaakceptowana przez easyJet zgodnie z punktem 3.8;


   Numer referencyjny Rezerwacji” oznacza alfanumeryczny identyfikator przekazywany przez easyJet Osobie dokonującej rezerwacji celem potwierdzenia i identyfikacji każdej Rezerwacji;


   Osoba dokonująca rezerwacji” oznacza osobę w wieku co najmniej 18 lat, dokonującą Rezerwacji w imieniu wszystkich Pasażerów objętych Rezerwacją;


   Potwierdzenie Rezerwacji” oznacza stronę potwierdzenia i/lub wiadomość elektroniczną od easyJet do Osoby dokonującej rezerwacji, obejmujące Numer referencyjny Rezerwacji, szczegółowe informacje dotyczące Rezerwacji oraz wszelkie specjalne warunki oraz postanowienia dotyczące dokonanej przez Klientów Rezerwacji;


   Bagaż podręczny” oznacza bagaż wnoszony na pokład samolotu (w tym torebki, aktówki, torby na laptopy) niebędący Bagażem rejestrowanym (wszelki bagaż odprawiony na pokład samolotu podczas odprawy lub przy bramce uznawany jest za Bagaż rejestrowany);


   Dziecko” ma znaczenie nadane w punkcie 7.1;


   Czas zakończenia” oznacza czas zakończenia odprawy, nadania bagażu lub bramki przed wylotem, zgodnie z Potwierdzeniem Rezerwacji i informacjami na Stronie pomocy;


   Osoba towarzysząca” oznacza Pasażera w wieku co najmniej 16 lat, który w nagłym wypadku będzie fizycznie w stanie udzielić pomocy Pasażerowi wymagającemu opieki specjalnej;


   Konwencja” oznacza dowolny spośród poniższych, obowiązujący dokument:
   a) Konwencja Warszawska z 1929 r.;
   b) Konwencja Warszawska z poprawkami wprowadzonymi w Hadze w dniu 28 września 1955 r.;
   c) Konwencja Warszawska z poprawkami wprowadzonymi w Hadze i przez Dodatkowy Protokół nr 4 z Montrealu (1975), oraz
   d) Konwencja Montrealska (1999),
   uzupełniona Konwencją Guadalajarską (1961), jeśli ma zastosowanie;


   Załoga” oznacza personel pokładowy i/lub załogę lotniczą obsługującą loty realizowane przez easyJet;


   Dział obsługi klienta” oznacza dział telefonicznej i internetowej obsługi klienta easyJet; szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Kontakt z nami;


   Podatek” oznacza podatek lotniskowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii i/lub równoważny podatek lotniskowy naliczany oficjalnie w określonych jurysdykcjach, do wniesienia którego w imieniu Pasażerów danego lotu zobowiązana jest spółka easyJet, wymieniony w wykazie Opłat i prowizji;


   Personel naziemny” oznacza członka personelu naziemnego i/lub lotniskowego lub agenta działającego w imieniu easyJet;


   Bagaż rejestrowany” oznacza bagaż przyjęty przez easyJet do złożenia w luku bagażowym, na który wystawiony został Kwit bagażowy;


   Niemowlę” ma znaczenie nadane w punkcie 7.1;


   Pasażer(owie)” oznacza(ją) osobę lub osoby objęte Rezerwacją i korzystające lub mające skorzystać z lotu realizowanego przez easyJet (inne niż członkowie Załogi);


   Rozporządzenie WE 261” oznacza Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 z 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów;

   Specjalne prawa ciągnienia” oznaczają międzynarodową jednostkę rozrachunkową ustalaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz


   Strona internetowa” oznacza stronę easyjet.com lub inną będącą częścią strony easyJet.com, obsługiwaną przez lub w imieniu easyJet, na której dokonać można Rezerwacji;


   APR 2019” oznacza Air Passenger Rights Regulation 2019; Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.