Menu główne

Ogólne Warunki

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do:

  1. Lotów easyJet Airline Company Limited obsługiwanych przez easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH lub easyJet Switzerland S.A.  
  2. Usług Dodatkowych świadczonych przez usługodawców będących osobami trzecimi oraz zakupionych przez Państwa.

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu muszą być rozważane w momencie dokonywania zakupu wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji bądź warunkami przewozu określonymi na Państwa bilecie elektronicznym, obowiązującymi Taryfami, wymogami zawartymi w Szczegółowych Informacjach o Pasażerach i Naszą Polityką Prywatności , w przypadku gdy wy wykupiliście Państwo usługę Wynajmu Samochodu - z warunkami Europcar, określonymi w [LINK], w przypadku gdy wykupiliście Państwo usługę Pakietu Wakacyjnego easyJet - z warunkami określonymi dla obywateli Wielkiej Brytanii i z warunkami określonymi dla obywateli innych Państw niż Wielka Brytania, a w przypadku gdy zarezerwowaliście Państwo Hotele - z warunkami określonymi na hotels.easyJet.com, w przypadku zakupu dowolnych dwóch składników podróży za pośrednictwem easyJet w ramach jednej transakcji rezerwacji i płatności (na przykład razem lot i wynajem samochodu) i takie połączone zakupy stanowią pakiet (zgodnie z definicją w uregulowaniach Package and Linked Travel Arrangement Regulations 2018), Klient będzie również objęty tymi uregulowaniami w zakresie, w jakim dotyczą one pakietów, a obowiązywać również będą specjalne warunki rezerwacji pakietu wakacyjnego firmy easyJet, co zostanie w pełni wyjaśnione Klientowi w momencie zakupu i na potwierdzeniu rezerwacji; w przypadku zakupu dowolnych dwóch składników wycieczki za pośrednictwem easyJet (na przykład lotu i w ciągu 24 godzin hotelu), a taki połączony zakup stanowi połączoną formę podróży (Linked Travel Arrangement), zgodnie z definicją w uregulowaniach Package and Linked Travel Arrangement Regulations 2018, Klient będzie również objęty tymi uregulowaniami w zakresie,w jakim dotyczą one połączonych form podróży, co zostanie w pełni wyjaśnione Klientowi w momencie zakupu; w przypadku gdy wykupiliście Państwo Ubezpieczenie - z warunkami ubezpieczenia określonymi na https://travelinsurance.easyjet.com/ (‘Usługi Dodatkowe’). Uwaga: ubezpieczenie Podróżne easyJet jest świadczone przez Zurich Insurance plc i zarządzane przez easyJet Airline Company Limited oraz Collinson Insurance Services Limited. easyJet Airline Company Limited  jest autoryzowanym przedstawicielem Collinson Insurance Services Limited, która jest autoryzowana i nadzorowana przez Urząd ds. Regulacji Rynków Finansowych pod numerem referencyjnym 311883.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat lotów liniami easyJet prosimy zapoznać się z częścią  Często Zadawane Pytania (FAQs).

W przypadku konfliktu między tym Regulaminem, a specjalnymi regulaminami usług dodatkowych określonych powyżej i/lub obowiązkowymi lokalnymi przepisami dotyczącymi rezerwacji, obowiązują takie specjalne regulaminy i/lub lokalne obowiązkowe przepisy (w zależności od przypadku).

Podczas dokonywania rezerwacji utworzymy dla Ciebie konto, poprzez które będziesz mógł zakończyć ten proces oraz zarządzać rezerwacją. Możemy także utworzyć je, gdy dokonasz rezerwacji za pośrednictwem innego podmiotu lub innej witryny internetowej. Zachęcamy do zajrzenia do naszej Polityki prywatności w celu uzyskania dalszych informacji.

Artykuł 1: Definicje ¦ Artykuł 2: Nazwa i Adres Przewoźnika ¦ Artykuł 3: Zastosowanie ¦ Artykuł 4: Rezerwacje ¦ Artykuł 5: Stawki ¦ Artykuł 6: Zwroty i Opłaty za Anulowanie ¦ Artykuł 7: Rezerwacje ¦ Artykuł 8: Zmiany Nazwiska  ¦ Artykuł 9: Zmiany Lotu & i Taryfy Elastyczne („easyJet Flexi) ¦ Artykuł 10: Pasażerowie ze Specjalnymi Wymogami – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne ¦ Artykuł 11: Niemowlęta i Dzieci ¦ Artykuł 12: Odprawa i procedury lotniskowe ¦ Artykuł 13: Dokumenty i Inne Wymogi ¦ Artykuł 14: Miejsca siedzące ¦ Artykuł 15: Opóźnienia, Odwołanie Lotu i Odmowa Przewozu ¦ Artykuł 16: Odpowiedzialność ¦ Artykuł 17: Roszczenia Pasażera  ¦ Artykuł 18: Zasady Zachowania na Pokładzie i na Lotnisku oraz Prawo Odmowy Przewozu ¦ Artykuł 19: Bagaż ¦ Artykuł 20: Towary Niebezpieczne¦ Artykuł 21: Przewóz Żywych Zwierząt ¦ Artykuł 22: Przewóz Ludzkich Zwłok ¦ Artykuł 23: Wynajem Samochodu ¦ Artykuł 24: Pakiet Wakacyjny ¦ Artykuł 25: Gwarancja Ceny ¦ Artykuł 26: Ochrona Danych Osobowych ¦ Artykuł 27: Szczegółowe Informacje o Pasażerach ¦ Artykuł 28: Ubezpieczenie ¦ Artykuł 29: Prawo i Jurysdykcja¦ Artykuł 30: Kontakt z Nami

Artykuł 1 Definicje

Czytając niniejsze Ogólne Warunki, proszę zwróci uwagę,  że sformułowanie:

“APD” oznacza opłatę nakładaną przez Urząd Skarbowy i Podatkowy Jej Królewskiej Mości oraz/lub równorzędny organ rządowy (Wielkiej Brytanii lub inny właściwy) bezpośrednio na Pasażerów .
“Usługi Dodatkowe”

oznacza wszelkie produkty i usługi nabyte przez Państwa, które są dostarczone przez usługodawców będących osobami trzecimi tzn. wynajem samochodu, zakwaterowanie.

„Władze Lotniska” oznacza właściciela i/lub zarządzającego lotniskiem, na którym wykonujemy operacje lotnicze.
“Personel Lotniska”

oznacza członka obsługi naziemnej i/lub lotniska lub agenta działającego w imieniu easyJet.

“Bagaż” oznacza Państwa mienie osobiste, towarzyszące Państwu podczas podróży. O ile nie określono inaczej, Bagaż oznacza zarówno Państwa Bagaż Podręczny  jak i Rejestrowany.
“Zawieszka Bagażowa” oznacza wystawiony przez nas dokument służący jedynie do celów identyfikacji Bagażu Rejestrowanego.
“Rezerwacja” oznacza rezerwację zrobioną przez Państwa lub w Państwa imieniu na zakup Lotu i/lub na zakup Lotu i Usług Dodatkowych i która jest zaakceptowana przez nas zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami;
„Dane Rezerwacji” oznacza numer, który nadaliśmy Państwu, aby móc zidentyfikować i potwierdzić  każdą rezerwację Lotu  dokonaną przez Państwa lub w Państwa imieniu
„Osoba Rezerwująca” oznacza osobę dorosłą w wieku przynajmniej 18 lat, która występuje jako agent dla wszystkich Pasażerów w Rezerwacji i która dokonuje Rezerwacji we własnym imieniu lub w swoim imieniu i imieniu wszystkich pozostałych Pasażerów, w tym dużej liczby Pasażerów, i która przyjmuje na siebie obowiązki określone w Artykułach 3.1.4 i 3.1.5.

Zwrot „Przewoźnik” oznacza w przypadku każdego lotu jeden z następujących podmiotów:
(a) easyJet UK Limited (firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym 10886978);
(b) easyJet Europe Airline GmbH (firmę zarejestrowaną w Austrii pod numerem rejestracyjnym FN 452433);
(c) easyJet Switzerland S.A. (firmę zarejestrowaną w Szwajcarii pod numerem rejestracyjnym CH-270-3.005.116-6); lub
(d) innego przewoźnika, o którym powiadomimy Klienta przed podróżą zgodnie z klauzulą 2.2 poniżej.
 
‘’Wynajem Samochodu” oznacza wynajem samochodu za pośrednictwem  strony easyJet w celu użytkowania w Państwa porcie docelowym.
„Potwierdzenie Rezerwacji” oznacza stronę z potwierdzeniem, email i/lub list od easyJet określające szczegóły Państwa Rezerwacji oraz szczególne warunki mające zastosowanie do Państwa Rezerwacji.
"Konwencja”

oznacza każdy z poniższych dokumentów, który ma zastosowanie:

  • Konwencja Warszawska z  1929 roku;
  • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z dnia 28 września 1955;
  • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim i dodatkowym Protokołem Montrealskim Nr 4 (1975);
  • Konwencja Montrealska (1999)

uzupełniony Konwencją z Guadalajary (1961) w stosownych przypadkach;

„Główne języki”

oznacza języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański.

“DS” oznacza kod IATA dla easyJet Switzerland S.A
“Szkoda” oznacza śmierć, zranienie lub obrażenie ciała Pasażera, a także utratę, stratę częściowa, kradzież i wszelkie inne uszkodzenia Bagażu zaistniałe w trakcie lub w następstwie przewozu Lotem wykonywanym przez Nas lub w związku z innymi incydentalnymi usługami przez Nas świadczonymi.
“Dni” oznaczają dni kalendarzowe obejmujące wszystkie siedem dni tygodnia; przy czym, dla celów powiadomienia, dzień, w którym powiadomienie zostało wysłane nie jest brany pod uwagę.
‘Agencja’ lub ‘Agent’ oznacza, iż działamy jako Agent dla usługodawców będących osobami trzecimi takich jak dostawcy usług hotelowych czy wynajmu samochodu. Każdy dostawca ma własne warunki obowiązujące dla jego produktów wiążące Państwa dodatkowo do niniejszych Ogólnych Warunków.
"RRozporządzenie (WE) Nr 261/2004" oznacza Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
 Zwrot „easyJet” lub „my”, „nas” i „nasz” oznacza (a) easyJet Airline Company Limited (firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym 3034606), z siedzibą w Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF); i
(b) dowolnego Przewoźnika (zgodnie z definicją powyżej).
 

“easyJet Flexi”

oznacza taryfę elastyczną oferowaną przez Przewoźnika podlegającą własnym obowiązującym warunkom taryfowym i mogącą się wyróżniać swoją promocyjną nazwą taką jak FlexPlus, FlexSaver, itd.

“EZY”

oznacza kod ICAO dla easyJet Airline Company Limited.

“EZS”

oznacza kod ICAO dla easyJet Switzerland S.A.

“Wyjątkowe Okoliczności” oznacza nadzwyczajną lub nieprzewidzianą okoliczność, nad którą Pasażer nie ma kontroli i/lub konsekwencji której Pasażer nie mógł uniknąć (np. utrata osoby bliskiej).
„Stawka” oznacza kwotę zapłaconą lub do zapłacenia za stosowny Lot; może ona zawierać dodatkowe opłaty, podatki i/lub prowizje (w tym opłaty za skorzystanie z licencjonowanego systemu rezerwacji podmiotu trzeciego), jednakże z wyłączeniem APD, o którym mowa w Artykule 5.2.
"Lot oznacza lot w jedna stronę wykonywany przez Przewoźnika z jednego lotniska na drugie;

„Siła Wyższa”

oznacza zdarzenie poza kontrolą Przewoźnika w tym kataklizmy, działania zbrojne, zamieszki, embarga, strajki, akty terroru, ofiary, wypadki, działalność wulkaniczna, trzęsienie ziemi lub inne przyczyny, okoliczności czy sytuacje awaryjne znajdujące się poza kontrola Przewoźnika, które  uniemożliwiają lub utrudniają Przewoźnikowi wywiązanie się z niniejszych Ogólnych Warunków.
"Bagaż Podręczny odpowiednik bagażu kabinowego, w tym wszystkie przedmioty osobiste zabierane przez Pasażera na pokład samolotu; oznacza każdy Bagaż inny niż Bagaż Rejestrowany.
"Bagaż Rejestrowany" oznacza Bagaż, znajdujący się pod Naszą opieką, umieszczany w luku bagażowym  samolotu i na który wystawiliśmy Zawieszkę Bagażową.

“Pakiet Wakacyjny”

oznacza Rezerwację obejmującą Lot i zakwaterowanie sprzedane przez nas Państwu w tym samym czasie za cenę łączną i płatnością uiszczoną przez Państwa.

“Hotel”

oznacza zakwaterowanie zarezerwowane poprzez easyJet

“Kod IATA”

oznacza 2 lub 3 znaki lub litery opublikowane przez IATA identyfikujące każdą linię lotniczą.

“Kod ICAO”

oznacza 3 znaki lub litery opublikowane przez ICAO, identyfikujące każdą linię lotniczą.

“Pasażer Wiodący” oznacza nazwisko pierwszego Pasażera na Rezerwacji.

„Rodziny Wielodzietne”

oznacza rodzinę za taką uznaną zgodnie z Artykułem 12 ustawy 40/2003 z dnia 18 listopada dotyczącej ochrony rodzin wielodzietnych.
„Nieletni/a” oznacza Pasażera poniżej 16 lat.

„Pasażer(owie)” lub „Pan/Pani/Państwo*”, „Pana/Pani/Państwa*”

Określenie „Pasażer(owie)” oznacza każdą osobę lub osoby przewożone lub mające zostać przewiezione na pokładzie samolotu za naszą zgodą, z wyjątkiem członków załogi. „Zarejestrowany członek” oznacza Pasażera, który dokonał procesu rejestracji w easyJet poprzez utworzenie konta na stronie MyeasyJet.com. „Biuro sprzedaży” lub „Biuro Obsługi Klienta” oznacza nasze biuro sprzedaży lub biuro obsługi klienta, bądź biuro sprzedaży lub biuro obsługi klienta prowadzone dla i w imieniu linii easyJet na lotnisku;
„Członek Zarejestrowany”

oznacza Pasażera, który ukończył proces rejestracji easyJet tworząc konto na MyeasyJet.com 

Biuro Sprzedaży”

oznacza albo Nasze Biuro Sprzedaży albo biuro sprzedaży prowadzone dla lub w imieniu easyJet na lotnisku;
"Specjalne Prawo Ciągnienia (SDR)" to międzynarodowa jednostka monetarna (określona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy „MFW”), której wartość każdego dnia zmienia się w odniesieniu do koszyka głównych walut stosowanych w handlu międzynarodowym i finansach zgodnie z ustaleniami MFW
“Usługodawca” oznacza będącego osobą trzecią dostawcę usług oferującego usługi za pośrednictwem Przewoźnika.
"Taryfa” oznacza stawki, opłaty oraz zasady ich naliczania stosowane zgodnie z niniejszymi  Ogólnymi Warunkami.
“U2” oznacza kod IATA dla easyJet Airline Company Limited.
“Strona Internetowa” oznacza stronę internetowa zarządzana przez easyJet, na której można dokonać  rezerwacji w systemie online.

Article 2 Nazwa i Adres Przewoźnika

Dane przewoźnika
2.1      Z zastrzeżeniem punktu 2.2, wszystkie loty są obsługiwane przez easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH lub easyJet Switzerland SA. Jeśli nie poinformujemy o innych ustaleniach:
2.1.1    jeśli lot jest wyszczególniony z prefiksem „EZY”, będzie obsługiwany przez easyJet UK Limited; 
2.1.2     jeśli lot jest wyszczególniony z prefiksem „EJU”, będzie obsługiwany przez easyJet Europe Airline GmbH; i
2.1.3     jeśli lot jest wyszczególniony z prefiksem „EZS”, będzie obsługiwany przez easyJet Switzerland S.A
Wszelkie aktualizacje dotyczące operatora Twojego lotu zostaną przedstawione w naszym module Flight Tracker, z którego można korzystać za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Loty przed 31 marca 2019 r. z prefiksem EZY mogą być obsługiwane przez easyJet Europe Airline GmbH. Zostanie to wskazane w funkcji Flight Tracker


2.2  Jeśli z jakiegokolwiek powodu operujący przewoźnik lotniczy będzie inną firmą niż easyJet Airline Company Limited, easyJet Switzerland SA lub easyJet Europe Airline GmbH, powiadomimy o tym przy najbliższej sposobności. Przewóz taki będzie nadal podlegać temu regulaminowi.
2.3 Na dokumentach przewozowych lub na naszej witrynie internetowej nasza nazwa i adres mogą być skrócone (np. zgodnie z odpowiednim oznaczeniem IATA). Dane naszych siedzib:

2.2.1  w przypadku obu firm easyJet Airline Company Limited i easyJet UK Limited:
Zarejestrowana siedziba:
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89, London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
Wielka Brytania
Numer VAT: GB 745360825
 
2.2.2  for easyJet Europe Airline GmbH:
Zarejestrowana siedziba:
easyJet Europe Airline GmbH
5 Wagramer Straße 19
1220 Wiedeń
Austria
AT U72316013

2.2.3  easyJet Switzerland SA:
Zarejestrowana siedziba:
easyJet Switzerland S.A.
5 Route de L'Aeroport
1215 Genewa 15
Szwajcaria
Numer VAT: CH 106.034.481
 

Artykuł 3 Zastosowanie

3.1 Postanowienia ogólne3.1.1  Za wyjątkiem Lotów realizowanych przez Nas na zasadach Agenta niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wobec wszystkich Rezerwacji, jakich Państwo dokonujecie u Nas i wszelkiej odpowiedzialności, jaką możemy ponosić w związku z tą Rezerwacją. Poza niniejszymi Ogólnymi Warunkami każdy Usługodawca posiada swoje własne ogólne warunki, które obowiązują w stosunku do jego produktów. Prosimy o upewnienie się, że przeczytali Państwo zarówno niniejsze Ogólne Warunki, jak i warunki Dodatkowych Usług świadczonych przez odpowiednich Usługodawców - przed zawarciem transakcji z Nami.

3.1.2  Nasze Ogólne Warunki, każde Potwierdzenie Rezerwacji, wszystkie obowiązujące Taryfy, wymogi zawarte w Szczegółowych Informacjach o Pasażerach a także Nasza Polityka Prywatności oraz warunki jakichkolwiek Usług Dodatkowych świadczonych przez właściwych Usługodawców  stanowią cześć niniejszych Ogólnych Warunków i mają zastosowanie do Państwa Rezerwacji. Stanowczo zalecamy przeczytanie wszystkich warunków związanych z Państwa Rezerwacją. Informacje te dostępne są po kliknięciu w powyższe łącza, poprzez naszą Stronę internetową, a kopie można wydrukować lub pobrać z naszej Strony internetowej lub uzyskać jednym z naszych biur, których adresy podane są w Artykule 2 niniejszego Regulaminu świadczenia usług, u właściwych podmiotów trzecich oraz w naszych lotniskowych Biurach sprzedaży i Biurach Obsługi Klienta (jeśli są dostępne)

3.1.3 Eğer icabınızı kabul edersek, iç rezervasyon sistemimiz bir rezervasyon oluşturacak (Rezervasyon Referansı ile birlikte) ve kayıtlarınızdan ulaşacağımız e-posta veya posta yoluyla size bir Onay Belgesi yollayacaktır. Rezervasyon sistemimizde (Onay Belgesi yollanmış olsun veya olmasın) Rezervasyonunuz oluştuğunda, Bizim aslen taraf olduğumuz durumlarda Bizimle; ürün Sağlayıcısının adına Yetkilendirilmiş Acenta olarak hareket ettiğimiz ve Sizin Bizim aracılığımızla bu hizmet veya ürünü satın aldığınız durumlarda ise hizmetin veya ürünün Sağlayıcısı ile Sizin aranızda  bağlayıcı bir sözleşme oluşur. Lütfen Onay Belgesini dikkatlice okuyunuz. Eğer Onay Belgesi uygunsuzluk içeriyor veya Sizin sipariş ettiğinizi sandığınız ürün değil ise veya Rezervasyonunuzu tamamladığınızı düşünmenize rağmen Onay Belgesi almadıysanız, lütfen derhal Bize ulaşın.

 

3.1.4 Przy dokonywaniu rezerwacji poprosimy o imię i nazwisko osoby rezerwującej. Osoba rezerwująca musi mieć co najmniej 18 lat oraz:
• zaakceptować niniejszy Regulamin w imieniu pasażerów podanych w rezerwacji;
• przyjąć odpowiedzialność za odbiór i przekazanie wszystkim pasażerom podanym w rezerwacji wszystkich komunikatów/wiadomości dotyczących rezerwacji (w tym zmian, korekt i anulowań) od nas lub naszych dostawców;
• gdy osoba rezerwująca nie jest pasażerem, zgadza się na nasze żądanie podać dane kontaktowe głównego pasażera rezerwacji do kontaktu w celu przekazania informacji o zakłóceniach, takich jak opóźnienia i anulowania;
• potwierdzić zgodę każdego z pasażerów na odbieranie zwrotów i, jeśli będzie to mieć miejsce, pokrywanie wszelkich przypadkowych wydatków lub wyrównań strat należnych i wymaganych w ramach gwarancji. Jeśli rezerwacja jest dokonywana przez inny podmiot (w tym system rezerwacyjny), podmiot ten (np. biuro podróży) stanowi osobę rezerwującą i przyjmuje na siebie wszystkie prawa i obowiązki osoby rezerwującej w imieniu pasażerów podanych w rezerwacji.

• potwierdzić, że inni pasażerowie objęci tą samą rezerwacją mogą dokonywać zmian w rezerwacji, po udzieleniu odpowiedzi na pytania wymagane ze względu na ochronę danych i potwierdzeniu zgody osoby rezerwującej na dokonanie przedmiotowych zmian. Wprowadzenie zmian po uzyskaniu odpowiedzi na pytania wymagane ze względu na ochronę danych uniemożliwia pociągnięcie nas do odpowiedzialności za wprowadzenie tychże zmian, jeżeli – bez naszej wiedzy – osoba dokonująca rezerwacji nie wyrazi na nie zgody (zobacz punkt 4.1.1. poniżej). 

 

3.1.5 Potwierdzacie Państwo, że przekazujecie Państwo swoje dane osobowe dla celów określonych w Naszej Polityce Prywatności a także podając Nam Państwa dane kontaktowe jako Osoby Rezerwującej a także/lub upoważniając Osobę Rezerwującą do występowania w Państwa imieniu zgadzacie się Państwo na użycie przez Nas tych danych kontaktowych we wszelkiej późniejszej korespondencji między Osobą Rezerwującą a Nami lub Naszymi Usługodawcami. Proszę upewnić się, że dane kontaktowe podane Nam przez Osobę Rezerwującą są poprawne i będziemy natychmiast powiadomieni w przypadku zmian tych danych.

3.1.6 easyJet jest przewoźnikiem realizującym loty z jednego lotniska do drugiego lotniska i nie realizuje usługi lotów łączonych dla dalszej podróży przy wykorzystaniu Naszych Lotów lub lotów innych przewoźników. Jeśli zarezerwowaliście Państwo dalszy Lot również wykonywany przez easyJet to stanowi on odrębną umowę o przewóz. Nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za utratę przewozu na następnym Locie lub locie innego przewoźnika. Kiedy Pasażer zdecyduje się zarezerwować Rejs wylotowy lub Lot z innym przewoźnikiem, jest odpowiedzialny za stosowanie się do wszelkich wymogów związanych z odprawą online, bagażem i dokumentami podróży, obowiązujących dla danego Lotu lub Lotów z innymi przewoźnikami. Linie easyJet są przewoźnikiem obsługującym połączenia bezpośrednie. Dlatego jeśli w przypadku Pasażera lub któregokolwiek z pozostałych pasażerów objętych Rezerwacją wymagana jest wiza na wjazd na teren kraju docelowego, konieczne jest posiadanie takiej ważnej wizy podczas odbywaniu podróży do kraju docelowego naszym Lotem, bez względu na to, czy Pasażer lub którykolwiek inny pasażer objęty jego Rezerwacją zamierza przesiąść się na inny lot w punkcie docelowym.

3.2 Loty czarterowe

Jeśli przewóz jest świadczony na podstawie umowy czarterowej, niniejsze Ogólne Warunki  mają zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie włączone do warunków umowy czarterowej i/lub bilet czarterowy.

3.3 Prawo właściwe

W przypadku gdy niniejsze Ogólne Warunki są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (np. z Konwencją) mającymi zastosowanie do Państwa umowy przewozu zawartej z Nami, zastosowanie mają te właściwe powszechnie obowiązujące uregulowania prawne.

3.4. Usługi dodatkowe

Bez względu na postanowienia Artykułu 3.1 (Zastosowanie, Postanowienia Ogólne) jeśli podczas zawierania umowy przewozu lotniczego wyrazimy także zgodę na dokonanie ustaleń z osobami trzecimi w celu świadczenia dla Państwa Usług Dodatkowych, dokonamy tych ustaleń wyłącznie działając w charakterze Państwa agenta i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności względem Państwa (za wyjątkiem Naszego niedbalstwa) w związku z zorganizowaniem tych usług. Ceny zaoferowane za takie Dodatkowe Usługi są oferowane przez stosownych usługodawców będących osobami trzecimi, a akceptacja wyceny upoważnia firmę easyJet do dokonania w Państwa imieniu pełnej płatności tych kosztów stosownej osobie trzeciej.

Artykuł 4 Rezerwacje

4.1 Zmiany w Państwa Rezerwacji

 

4.1.1 Jeśli chcesz zmienić lot lub pasażera, możesz tego dokonać w sposób podany w Regulaminie, po uiszczeniu opłat przedstawionych w naszej tabeli opłat i prowizji. Jeśli, w dobrej wierze, a) zapewnimy transport osobie podającej się za uprawnioną na podstawie rezerwacji lub b) dokonamy zwrotu na rzecz osoby, którą zasadnie uznamy za uprawnioną do zwrotu, nie będziemy odpowiedzialni względem żadnej osoby innej niż podająca się za uprawnioną do przewozu na podstawie tej samej rezerwacji, ani też nie będziemy zobowiązani do kolejnego zwrotu, zgodnie z artykułem 6 (Zwroty i opłaty za anulowanie).

 

4.1.2.  W przypadku gdy Pasażer życzy sobie dokonać zmiany w swojej Rezerwacji zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki w przypadku gdy Pasażer(owie) utworzył/yli Dane Rezerwacji wyłącznie dla Lotów. W przypadku gdy Pasażerowie dokonali zakupu jakichkolwiek Usług Dodatkowych i chcieliby dokonać zmian jakiejkolwiek części ich  Usług Dodatkowych, niniejsze Warunki mają zastosowanie dodatkowo do warunków Usług Dodatkowych świadczonych przez stosownych Usługodawców.

4.2 Ważność

Rezerwacja jest ważna wyłącznie dla Pasażera(ów), którego/ych nazwisko/a zostało/y w niej wyraźnie wymienione oraz na Lot, dla którego pierwotnie dokonano rezerwacji, lub zgodnie z późniejszymi zmianami, zaakceptowanej przez Nas zgodnie z Artykułem 4 (Rezerwacje).

Artykuł 5 Stawki

 

5.1 Postanowienia ogólne

5.1.1. Stawki mają zastosowanie jedynie do przewozu z lotniska w miejscu wylotu na lotnisko w miejscu przeznaczenia. Stawki nie obejmują kosztów usług transportu naziemnego pomiędzy lotniskami ani pomiędzy lotniskami i terminalami miejskimi. Stawki za przewóz będą naliczane zgodnie z odpowiednią Taryfą obowiązującą w dniu dokonania Rezerwacji na odpowiedni Lot/Loty. Jeśli będziecie Państwo życzyć sobie zmiany Państwa Lotu lub Państwa planu podróży, zmiana taka może podlegać dodatkowym opłatom zgodnie z Artykułem 7 (Rezerwacje), Artykułem 6 (Zwroty i Opłaty za Anulowanie), Artykułem 8 (Zmiany Nazwiska) i/lub Artykułem 9 (Zmiany Lotu i Taryfy Elastyczne („easyJet Flexi”)) określonych w Naszej Tabeli Opłat i Prowizji. Aby uzyskać informacje w sprawie opłat za Przydział Miejsc, proszę odnieść się do Artykułu 14.5.1.

5.1.2 Jesteśmy  przedsiębiorstwem handlowo-usługowym z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W pewnych przypadkach klienci dokonujący płatności transgranicznej kartą mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami pobieranymi przez instytucje, które wystawiły ich kartę płatniczą. Wszelkie pytania wiążące się z tymi opłatami powinny zostać skierowane do wystawców kart płatniczych.

5.2 Podatki i opłaty

Wszelkie podatki lub opłaty, nałożone przez Rząd lub inne władze, które mamy obowiązek od Państwa pobrać lub zapłacić w Państwa imieniu w związku z Państwa Lotem, ponoszą Państwo w formie opłaty dodatkowej do stawki. Przykładem takiego podatku lub opłaty jest APD. Takie podatki i opłaty nakładane na transport lotniczy ulegają ciągłym modyfikacjom i mogą zostać nałożone po dniu dokonania Państwa Rezerwacji. Takie zmienione kwoty nie będą figurowały na Państwa Potwierdzeniu Rezerwacji.  W razie wprowadzenia lub zwiększenia kwoty podatku lub opłaty po dokonaniu przez Państwa Rezerwacji i przed Państwa podróżą, przeniesiemy ten koszt na Państwa jeśli będzie to zgodnie z obowiązującym prawem i będą Państwo zobowiązani do uiszczenia tych opłat przed rozpoczęciem podróży. Wszelkie takie prowizje, opłaty lub podatki dodatkowe do Stawki mogą zostać na Państwa nałożone poprzez pobranie tychże opłat z karty kredytowej lub z karty debetowej użytej do dokonania Rezerwacji lub na lotnisku.  Brak uiszczenia opłaty może wpłynąć na brak Państwa możliwości odbycia z Nami lotu.

5.3 Waluta

Stawki i opłaty płatne są w walucie, w której zostały opublikowane, o ile nie zostało to inaczej uzgodnione z Nami.

Artykuł 6 Zwroty i Opłaty za Anulowanie

6.1 Postanowienia Ogólne

Oferujemy stawki , które z reguły nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.  

Wszystkie zwroty podlegają prawu, w tym ustawom, rozporządzeniom i innym aktom prawnym obowiązującym w Anglii i Walii a także Rozporządzeniom Wspólnoty Europejskiej (w tym, lecz nie ograniczając do Rozporządzeniem (WE) Nr 261/2004).

Zwroty dokonywane są zazwyczaj w walucie, w której dokonano Rezerwacji, o ile nie zostało to inaczej uzgodnione z Nami.

Opłaty i/lub prowizje za kartę kredytową nie podlegają zwrotowi. Jakiekolwiek podatki i opłaty nałożone bezpośrednio na easyJet przez zarządzającego lotniskiem, nawet jeśli oparte są na liczbie przewożonych pasażerów, nie podlegają zwrotowi.  

W okolicznościach gdy zgadzacie się Państwo na alternatywę dla zwrotu kosztów stosowne warunki będą miały zastosowanie dla tej alternatywy.  

Anulowanie może być dokonane nie później niż na dwie (2) godziny przed planowaną godziną odlotu Lotu.

6.2 Anulowanie w ciągu 24 godzin od dokonania Rezerwacji

Mogą Państwo anulować Rezerwację w ciągu 24 godzin od dokonania pierwotnej Rezerwacji i otrzymać stosowny zwrot kosztów (w tym APD, ale z wyłączeniem opłaty za anulowanie, opłat za płatność kartą kredytową, opłat za transfer, opłat za Bagaż, opłat za Przydział Miejsc oraz opłat za Sprzęt Sportowy i innych opłat administracyjnych).

Jeśli anulujecie Państwo Rezerwację w ciągu 24 godzin od jej dokonania, zwrot zostanie dokonany na konto karty kredytowej, uznanie Państwa konta bankowego lub poprzez czek. Zwroty nie są dokonywane w gotówce.

Za każdego pasażera za Lot pobrana zostanie Opłata za Anulowanie Lotu zgodnie z opłatami określonymi w Naszej Taryfie Opłat i Prowizji.

Jeśli rezerwacji dokonano u przewoźnika, można ją anulować tylko poprzez kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta przewoźnika.

6.3 Anulowanie nie dokonane w ciągu 24 godzin od dokonania Rezerwacji

Jeśli anulujecie Państwo swoją Rezerwację 24 godziny po dokonaniu Rezerwacji zwrot nie będzie dokonany, za wyjątkiem zwrotu APD.

W przypadku Rezerwacji dokonanej poprzez Przewoźnika, anulowanie 24 godziny po dokonaniu Rezerwacji może zostać dokonane wyłącznie kontaktując się telefonicznie z Naszym Działem Obsługi Klienta.

Nie dokonujemy zwrotu, jeżeli pasażerowie nie mogą odbyć lotu ze względu na okoliczności osobiste, m.in. natury medycznej, z wyjątkiem postanowień polityki anulowania w ciągu ostatniej doby do wylotu.

 

6.4 Zwrot APD

 

Jeżeli nie odbędziecie Państwo Lotu po dokonaniu Rezerwacji, niezależnie od tego, czy przysługuje mu zwrot Stawki czy też nie, będziecie Państwo uprawnieni do dochodzenia zwrotu podatku APD uiszczonego przez Państwa zgodnie z Artykułem 5.2, którego w konsekwencji nie musimy uiszczać na rzecz rządu ani innych władz, w imieniu których pobieramy podatek APD.

6.5. Zwrot dokonany wyłącznie dla Osoby Rezerwującej

6.5.1 Dokonamy zwrotu bezpośrednio albo poprzez pierwotny sposób płatności lub inny sposób płatności dokonany w imieniu Osoby Rezerwującej, jeśli pierwotny sposób płatności już jest niedostępny.

6.5.2 Zwrot na rzecz osoby przedstawiającej się jako Osoba Rezerwująca, poprzez stosowną Rezerwację (w tym Danych Rezerwacji) lub innych dokumentów przekazanych przez Nas w związku z przewozem, co do której mamy wszelkie powody, aby uważać ją za Osobę Rezerwującą, będzie uważany za prawidłowo dokonany zwrot zwalniający Nas tym samym od odpowiedzialności i dalszych roszczeń zwrotu ze strony Osoby Rezerwującej lub jakiegokolwiek Pasażera i/lub innego członka grupy rezerwującej.

Artykuł 7 Rezerwacje

7.1 Rezerwacja Lotu

Loty można rezerwować poprzez naszą Stronę internetową, licencjonowany system rezerwacyjny podmiotów trzecich, dzwoniąc do naszego Działu Obsługi Klienta lub na lotnisku poprzez nasze Biuro sprzedaży lub Biuro Obsługi Klienta (jeśli jest dostępne), wyłączając jednak nielicencjonowane systemy rezerwacyjne lub biura podróży tworzące rezerwacje przy wykorzystaniu zautomatyzowanych aplikacji (np. screen scraping).

Rezerwacja jest potwierdzana z chwilą, gdy my lub licencjonowany system rezerwacyjny podmiotów trzecich dokonuje Rezerwacji dla Pasażera. Następnie Rezerwacja jest przekazywana Pasażerowi drogą elektroniczną (e-mail) lub poprzez Potwierdzenie Rezerwacji, gdy Pasażer dokonuje Rezerwacji w Biurze sprzedaży lub w Biurze Obsługi Klienta, bądź w postaci listu dla celów ewidencji Pasażera. Nie ma potrzeby ponownego potwierdzania przez Pasażera Lotu, dla którego założono Rezerwację.

7.2 Mieszkańcy Balearów, Wysp Kanaryjskich i miast Ceuta i Melilla – Zniżki dla Mieszkańców i Rodzin Wielodzietnych.  

Mieszkańcy Balearów, Wysp Kanaryjskich i miast Ceuta i Melilla mogą być upoważnieni do zniżek na niektórych Lotach. W celu uzyskania szczegółów oraz kryteriów prosimy kliknąć Zniżki dla Mieszkańców i Rodzin Wielodzietnych.

7.3 Zmiany

Pasażer nie może zmienić Rezerwacji po jej potwierdzeniu; zmienić można wyłącznie imiona i nazwiska Pasażerów lub Loty (w zależności od dostępności) przed dokonaniem odprawy online na pierwotny Lot oraz po uiszczeniu opłaty określonej w naszym Wykazie Opłat i Prowizji (patrz Artykuł 8 Zmiany Nazwiska) za Pasażera za Lot oraz dopłaty wszelkich różnic pomiędzy taryfami, podatkami i innymi opłatami obowiązującymi dla pierwotnej Rezerwacji a taryfami, podatkami i innymi opłatami obowiązującymi dla tych Lotów w momencie dokonywania zmian.

7.4 Płatność

Stawki, wszystkie podatki związane z Państwa lotem, opłaty związane z Państwa rezerwacją muszą być w pełni opłacone przed dokonaniem przez Państwa Rezerwacji. Jeśli powyższe kwoty nie zostały w pełni opłacone (lub też nie dokonano z nami stosownych uzgodnień w zakresie kredytowania) podczas dokonywania rezerwacji, możemy w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia przed podróżą, anulować rezerwację. Zastrzegamy sobie prawo do przetworzenia płatności w sposób inny niż w czasie rzeczywistym. Jeśli realizacja płatności nie powiedzie się, możemy się skontaktować z Państwem w celu poproszenia o dokonanie płatności. Jeśli nie otrzymamy płatności w ciągu 21 dni od momentu rezerwacji lub co najmniej 6 godzin przed odlotem (w zależności od tego, który termin nastąpi szybciej), zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji.

7.5. Bezzwrotna Stawka

Jeśli nie wykorzystacie Państwo Lotu, na który dokonana zastała Rezerwacja, będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia Stawki, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 6 (Zwroty i Opłaty za Odwołanie Lotu) i Artykułu 15 (Opóźnienia, Anulowanie Lotu i Odmowa Przyjęcia na Pokład).

Artykuł 8 Zmiany Nazwiska

8.1 Nazwiska pasażerów można zmienić po uiszczeniu Opłaty za „Zmianę Nazwiska” (patrz Artykuł 8.4) za pasażera, za Lot ponad dwie godziny przed planowanym czasem wylotu poprzez Stronę internetową, dowolny licencjonowany system rezerwacyjny podmiotów trzecich lub dzwoniąc do naszego Działu Obsługi Klienta, bądź ponad jedną godzinę przed planowanym czasem wylotu w lotniskowym Biurze sprzedaży lub Biurze Obsługi Klienta.

8.2 Jeśli Rezerwacji dokonano przez Przewoźnika zmiany w Rezerwacji można dokonać wyłącznie poprzez Przewoźnika. Jeśli Rezerwacji dokonano przez licencjonowany system rezerwacji stron trzecich pożądanych zmian w Rezerwacji może dokonać wyłącznie owa licencjonowana strona trzecia.

8.3. Dodatkowo, w przypadku różnicy pomiędzy Stawką pierwotnie uiszczoną a Stawką obowiązującą w momencie dokonywania zmiany, klient jest zobowiązany do dopłacenia j kwoty wzrostu Stawki od momentu dokonania pierwotnej Rezerwacji. Jeśli nowa Stawka jest niższa, różnica nie będzie zwracana.  

8.4. Opłaty za zmiany nazwisk dokonywane online i zmiany nazwisk dokonywane za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta poprzez Biuro sprzedaży lub Biuro Obsługi Klienta na lotnisku znajdują się w naszym Wykazie Opłat i Prowizji.

 

Artykuł 9 Zmiany Lotu & i Taryfy Elastyczne („easyJet Flexi)

9.1 Przenoszenie lotów

9.1.1 Pasażerowie mogą przenieść loty (czyli datę i godzinę lub trasę lotu) za opłatą administracyjną, naliczaną za pasażera, za lot (patrz opłata za zmianę lotu w dokumencie Opłaty i prowizje) oraz po pokryciu różnicy między pierwotnie zapłaconą ceną a ceną zmienionego lotu dostępną w momencie zmiany. Jeśli dostępna cena biletu jest niższa niż pierwotnie zapłacona cena, nie przysługuje zwrot różnicy. 

9.1.2 Internetową rezerwację Flexi, dokonaną przez zarejestrowanego członka, można przenieść na inny lot easyJet za pośrednictwem witryny internetowej. Zmiany muszą zostać wprowadzone wcześniej niż dwie godziny przed pierwotną planowaną godziną odlotu i wcześniej niż dwie godziny przed planowaną godziną odlotu zmienionego lotu. 

9.1.3 Rezerwację można zmieniać w celu przeniesienia na inny lot easyJet telefonicznie, łącząc się z  naszym Działem obsługi klienta wcześniej niż dwie godziny przed pierwotną planowaną godziną odlotu i wcześniej niż dwie godziny przed planowaną godziną odlotu zmienionego lotu lub poprzez kontakt z biurem sprzedaży bądź obsługi klienta easyJet na lotnisku (jeśli jest dostępne) i dokonanie przeniesienia wcześniej niż godzinę przed planowaną godziną odlotu pierwotnego lotu i zmienionego lotu. 

9.1.4 Rezerwację dokonaną przez system rezerwacyjny licencjonowanego podmiotu trzeciego można przenieść na inny lot easyJet za pośrednictwem systemu rezerwacji tego licencjonowanego podmiotu trzeciego; za pośrednictwem witryny internetowej; lub poprzez kontakt z naszym Działem obsługi klienta . Zmiany muszą zostać wprowadzone wcześniej niż dwie godziny przed pierwotną planowaną godziną odlotu i wcześniej niż dwie godziny przed planowaną godziną odlotu zmienionego lotu. 

9.1.5 Opłaty za przeniesienia dokonane online i przeniesienia dokonane za pośrednictwem Działu obsługi klienta w biurze sprzedaży lub obsługi klienta easyJet na lotnisku są przedstawione w dokumencie Opłaty i prowizje. Jeśli pasażer przybędzie na lotnisko w dniu swojego lotu wcześniej, pod warunkiem, że na lotnisku jest otwarte biuro sprzedaży lub stanowisko obsługi klienta easyJet, może bezpłatnie przenieść się na wcześniejszy lot, odbywający się tego samego dnia, co zarezerwowany lot, o ile na wcześniejszy lot będą dostępne wolne miejsca i takie przeniesienie nie spowoduje opóźnienia wylotu, przy czym obowiązują następujące warunki: 

(a) Dotyczy pasażerów, którzy odbyli już lot w pierwszą stronę na podstawie tej samej rezerwacji. W celu zapewnienia dodatkowej wygody, jeśli pierwotne lotnisko wylotu znajduje się w Londynie, Paryżu lub Mediolanie i jest obsługiwane przez easyJet, w miarę możliwości umożliwimy powrót na dowolne lotnisko w – odpowiednio – Londynie (tj. Gatwick, Luton, Southend lub Stansted), Paryżu (tj. Paris Charles de Gaulle lub Paris Orly) albo Mediolanie (Linate lub Malpensa). Jeśli pierwotny wylot nastąpił z lotniska w Londynie, a lotniskiem docelowym jest lotnisko w Szkocji, pasażer może odbyć lot powrotny z dowolnego lotniska w Szkocji obsługiwanego przez easyJet i/lub powrócić na dowolne lotnisko w Londynie obsługiwane przez easyJet, w zależności od dostępności miejsc. Podobnie, jeśli pierwotny wylot nastąpił z lotniska w Szkocji, a lotniskiem docelowym jest lotnisko w Londynie, pasażer może odbyć lot powrotny z dowolnego lotniska w Londynie obsługiwanego przez easyJet i/lub powrócić na dowolne lotnisko w Szkocji obsługiwane przez easyJet, w zależności od dostępności miejsc;

b) Należy przestrzegać wymagań dotyczących odprawy online, procedur lotniskowych i terminów nadawania bagażu dotyczących wcześniejszego lotu, określonych w artykule 12 (Odprawa online i procedury lotniskowe); i 

(c) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeniesienia pasażera na wcześniejszy lot, jeśli w naszej opinii którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony lub ze względów bezpieczeństwa bądź operacyjnych. 

9.1.6 W przypadku przybycia na lotnisko ze spóźnieniem w celu odbycia lotu, pod warunkiem przybycia w ciągu 2 godzin od pierwotnej godziny lotu, należy udać się do biura sprzedaży lub obsługi klienta easyJet (jeśli jest dostępne), aby się dowiedzieć, czy możliwe jest przeniesienie lotu. Jeśli na lotnisku jest otwarte biuro sprzedaży lub stanowisko obsługi klienta easyJet, pod warunkiem uiszczenia Opłaty ratunkowej, określonej w naszym Wykazie opłat i prowizji, przeniesiemy pasażera na najbliższy lot, na który będą dostępne wolne miejsca, o ile nie spowoduje to opóźnienia w wylocie. 


9.2 „easyJet Flexi”

9.2.1 Taryfa easyJet Flexi jest dostępna w przypadku wszystkich lotów, z uwzględnieniem dostępności w ramach danego lotu.

9.2.2 Jeśli klient kupi bilet easyJet Flexi, może w rezerwacji dokonać nieograniczoną liczbę darmowych zmian dotyczących terminu lotu pod warunkiem, że zmieniony termin lotu przypada w stałym 4-tygodniowym oknie czasowym (od 1. tygodnia przed pierwotną datą podróży do 3 tygodni po pierwotnej dacie podróży).

9.2.3 Klient jest także uprawniony do wprowadzania nieograniczonej liczby zmian trasy (tj. zmian lotnisk wylotu i przylotu względem pierwotnej rezerwacji) w ramach rezerwacji easyJet Flexi bez opłaty za zmianę lotu (określonej w dokumencie Opłaty i prowizje), pod warunkiem, że:

(a) zmieniony lot przypada w stałym 4-tygodniowym oknie czasowym (od 1. tygodnia przed pierwotną datą podróży do 3 tygodni po pierwotnej dacie podróży);

(b) zapłaci różnicę między pierwotnie zapłaconą ceną biletu a ceną biletu na zmieniony lot dostępną w momencie wprowadzania zmiany. Jeśli dostępna cena biletu jest niższa niż pierwotnie zapłacona cena, nie przysługuje zwrot różnicy. Zmiany trasy w przypadku rezerwacji Flexi nie są dostępne za pośrednictwem witryny internetowej. Patrz artykuł 9.2.5 poniżej, w którym opisano sposoby zmiany trasy.

9.2.4 Zmiany w rezerwacji easyJet Flexi są zależne od dostępności miejsc w alternatywnych lotach. Zmiany w rezerwacji easyJet Flexi należy wprowadzić na co najmniej dwie godziny przed planowaną godziną odlotu zmienionego lotu (lub ponad godzinę przed planowaną godziną odlotu pierwotnego lotu i zmienionego lotu, jeśli przeniesienie dokonywane jest za pośrednictwem biura sprzedaży lub obsługi klientów easyJet na lotnisku (jeśli jest dostępne)), w przeciwnym razie nie ma możliwości wprowadzenia zmiany. Zmiany nie można wprowadzić w ciągu pierwszych 24 godzin następujących po pierwotnej rezerwacji easyJet Flexi.

9.2.5 Można wprowadzić zmiany w rezerwacji easyJet Flexi za pomocą następujących metod:

(a) z wyjątkiem zmiany trasy na podstawie artykułu 9.2.3, internetową rezerwację Flexi, dokonaną przez zarejestrowanego członka, można przenieść na inny lot easyJet za pośrednictwem witryny internetowej;

(b) dzwoniąc do naszego Działu obsługi klienta;

(c) podchodząc do biura sprzedaży lub obsługi klienta easyJet na lotnisku (jeśli jest dostępne); lub

(d) rezerwację Flexi dokonaną przez system rezerwacyjny licencjonowanego podmiotu trzeciego można przenieść na inny lot easyJet za pośrednictwem systemu rezerwacji tego licencjonowanego podmiotu trzeciego; za pośrednictwem witryny internetowej; lub poprzez kontakt z naszym Działem obsługi klienta.

9.2.6 Taryfa easyJet Flexi upoważnia także do jednej sztuki bagażu rejestrowanego (o wadze do 23 kg) oraz wybranego miejsca z przodu, w zależności od dostępności miejsc z przodu; klient ma także prawo dołączenia do kolejki umożliwiającej szybsze wejście na pokład przy punkcie oddawania bagażu oraz do wejścia na pokład. Jedną sztukę bagażu rejestrowanego, zawartą w cenie rezerwacji, należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji. Wyboru miejsca z przodu samolotu można dokonać w dowolnej chwili przed odprawą online pod warunkiem, że odprawa zostanie dokonana co najmniej na 8 godzin przed planowanym wylotem. W momencie dokonywania rezerwacji należy także opłacić w całości wszelkie dodatkowe usługi.

9.2.7 Do taryfy easyJet Flexi nie są dodawane żadne dodatkowe opłaty (chyba że zostaną zakupione dodatkowe usługi). Gdy pasażer nie może odbyć lotu, nie przysługuje zwrot.

9.2.8 Jeśli pasażer zmieni czas lotu w ramach rezerwacji easyJet Flexi, powinien wprowadzić odpowiednie zmiany w innych uzgodnieniach, np. dotyczących wynajmu samochodu, ubezpieczenia, zakwaterowania, niezależnie od tego, czy zostały one zarezerwowane za pośrednictwem witryny easyJet.com. W przypadku zarezerwowania sprzętu sportowego lub bagażu rejestrowanego zostaną one przeniesione w ramach zmiany rezerwacji easyJet Flexi. Dodatkowe usługi nie zostaną automatycznie przeniesione wraz ze zmianą rezerwacji easyJet Flexi. Zmiana nazwiska podlega regulaminowi i stosownym opłatom (patrz Artykuł 8 (Zmiana nazwiska)).

Artykuł 10 Pasażerowie ze Specjalnymi Wymogami – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne

10.1 Pasażerowie ze specjalnymi wymogami obejmują osoby z niepełnosprawnością takie jak cierpiące na tymczasowy lub stały niedowład pewnych funkcji fizycznych (upośledzenie sensoryczne lub ruchowe), umysłowych, lub osoby posiadające inny rodzaj niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością mogą być w wieku podeszłym i/lub cierpieć na określoną chorobę.

10.2 Nie możemy podjąć się przewozu pasażerów, których stopień niesprawności wymaga opieki opiekuna/opiekuna medycznego, chyba że opiekun/opiekun medyczny towarzyszy pasażerowi w podróży. Na Państwu spoczywa obowiązek zapewnienia sobie odpowiedniego/ich opiekuna medycznego/opiekunów medycznych w celu pomocy Państwu w Państwa potrzebach podczas Lotu. 

10.3 Jeśli mają Państwo specjalne wymagania, prosimy poinformować nas o nich przynajmniej na 48 godzin przed podróżą.  Pasażerowie ze specjalnymi wymogami mają obowiązek stawić się przy bramce wejściu na pokład (boarding gate) po ogłoszeniu wejścia  na pokład.  

10.4 Wózki inwalidzkie i inne, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym sprzęty, których nie można ręcznie włożyć do komory bagażowej samolotu, są akceptowane tylko w przypadku, gdy oba lotniska dysponują urządzeniami pozwalającymi na załadunek/wyładunek takiego sprzętu. Należy pamiętać, że nie wszystkie lotniska dysponują urządzeniami umożliwiającymi podnoszenie ciężkich wózków inwalidzkich i innych sprzętów ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Prosimy o poinformowanie nas o planowanym odlocie z 48-godzinnym wyprzedzeniem, abyśmy mogli to ustalić i spróbować pomóc Państwu w tej kwestii.

10.5 Przed wejściem na pokład musicie Państwo być przekonani o swojej zdrowotnej zdolności do odbycia Lotu. Jeśli macie Państwo jakikolwiek powód aby przypuszczać lub powinniście Państwo wiedzieć, iż Państwa stan mógłby ulec pogorszeniu podczas normalnego działania samolotu  lub mógłby sprawić Państwu problemy w przypadku braku pomocy medycznej przed ukończeniem Lotu wówczas nie powinniście Państwo odbywać Lotu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Państwa obowiązkiem jest zwrócenie się o poradę lekarza przed odbyciem Lotu Naszymi liniami. Przy każdorazowym wystąpieniu wyżej wymienionego rodzaju stanu zdrowotnego i zapewnieniu lekarza o zdolności do odbycia Lotu pod warunkiem przedsięwzięcia pewnych kroków  (na przykład zażycia lekarstw), jesteście Państwo zobowiązani do przedsięwzięcia wszelkich  takich niezbędnych kroków przed, podczas i po Państwa Locie (odpowiednio), oraz przedstawienia pisemnego dowodu o zdolności do odbycia Lotu w przypadku takiego żądania.          

10.6 Dla uzyskania szczegółowych informacji o Naszych Zasadach w odniesieniu do Specjalnych Wymogów w tym przewozu Psów Przewodników i Psów Towarzyszących proszę kliknąć tutaj [insert link. Jeśli cierpicie Państwo na chorobę lub jesteście Państwo w niedyspozycji i  nie jesteście Państwo pewni, czy możecie odbyć Lot prosimy zwrócić się do Państwa lekarza rodzinnego lub lekarza na miejscu. 

Artykuł 11 Niemowlęta i Dzieci

11.1 Niemowlęta

11.1.1 Niemowlęta to dzieci poniżej 2 roku życia w dniu podróży.

11.1.2 Jeśli osoba dorosła podróżuje z dwojgiem niemowląt poniżej 2 roku życia, jedno niemowlę musi siedzieć na kolanach towarzyszącej mu osoby dorosłej, a drugie niemowlę musi zajmować odrębne miejsce i być posadowione w stosownym foteliku samochodowym/ urządzeniu zabezpieczającym opisanym poniżej, obok towarzyszącej mu osoby dorosłej. To drugie miejsce musi być wykupione przez towarzyszącą niemowlęciu osobę dorosłą. Ze względów bezpieczeństwa bądź operacyjnych, niektóre miejsca siedzące nie są dostępne do wykupienia dla niemowląt, przy czym można dokonać rezerwacji tylko jednego miejsca na rząd dla niemowlęcia podróżującego na kolanach osoby dorosłej. Szczegółowe informacje można uzyskać w części Często Zadawane Pytania (FAQ) dotyczące Przydziału miejsc. W przypadku lotów do/z lotniska Berlin Tegel obsługiwanych przez naszego partnera WDL, na pokład nie można zabrać fotelików/nosideł, dlatego każde dziecko z osobna musi być pod opieką osoby dorosłej i musi siedzieć na kolanach opiekuna podczas startu i lądowania

 

11.1.3 Niemowlęta mające nie więcej niż dwa tygodnie nie mogą odbywać podróży samolotem.

11.1.4 Dzieci w wieku od dwóch lat muszą zajmować swoje miejsce, a ich bilet kosztuje tyle samo, co bilet osób dorosłych.

11.1.5 Towarzysząca niemowlęciu lub dziecku  osoba dorosła ponosi odpowiedzialność za stosowne zabezpieczenie dziecka na zajmowanym przez nie miejscu w samolocie. Uznajemy pasy bezpieczeństwa - Child Restraint System (CARES) jako zatwierdzony system zabezpieczenia dziecka.

11.2 Dzieci

11.2.1 easyJet nie zezwala na podróż Niepełnoletnim bez towarzystwa osoby w wieku lat 16 lub starszej, która weźmie na siebie odpowiedzialność za Niepełnoletniego. Za każdym razem Rezerwacja musi być dokonana przez osobę mającą 18 lat lub więcej zgodnie z Artykułem 3 (Zastosowanie).

11.2.2 Żaden Pasażer nie może być poproszony pod żadnym względem o przyjęcie na siebie odpowiedzialności podczas Lotu za niepełnoletniego podróżującego bez opieki. Wymogi dotyczące dokumentów tożsamości dla Niemowląt  i Dzieci mogą różnić się w zależności od kraju. Zgodnie z Artykułem 13.2 poniżej odpowiadacie Państwo za to, że wszyscy Pasażerowie, których dotyczy Rezerwacja posiadają odpowiednie dokumenty. Prosimy kliknąć tutaj w celu uzyskania więcej szczegółów o szczególnych wymogach dotyczących dokumentów tożsamości

11.2.3 Akceptujemy niepełnoletnich podróżujących w grupach składających się z co najmniej 10 osób, o ile na każde dziesięć (10) niepełnoletnich osób przypada jeden (1) dorosły opiekun. W takim przypadku dorosły opiekun musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas rezerwacji należy zgłosić wszystkie podróżujące osoby niepełnoletnie ze względu na przydział miejsc dla nich i rodziców/opiekunów.   

Artykuł 12 Odprawa i procedury lotniskowe

12.1 Odprawa online

12.1.1 W naszych liniach lotniczych obowiązuje wyłącznie odprawa online.

12.1.2 Przed przybyciem na lotnisko w celu odbycia zaplanowanego lotu pasażer musi dokonać odprawy online i wydrukować kartę pokładową lub pobrać kartę pokładową na telefon komórkowy, jeśli wylatuje z lotniska, na którym mobilna karta pokładowa jest akceptowana. Aby dokonać odprawy online, należy przejść do naszej strony internetowej i kliknąć zakładkę „Twoje rezerwacje” po prawej stronie u góry strony głównej, wprowadzić dane otrzymane przy dokonywaniu rezerwacji i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Należy dokonać odprawy online na zarezerwowany(-e) lot(y) w okresie od 30 dni do 2 godzin przed planowanym odlotem. Po dokonaniu odprawy online pasażer musi wydrukować kartę pokładową lub pobrać kartę pokładową na telefon komórkowy, jeśli wylatuje z lotniska, na którym mobilna karta pokładowa jest akceptowana, i zabrać ją ze sobą. Pasażer może także dokonać odprawy online i wydrukować kartę pokładową lub pobrać kartę pokładową na telefon komórkowy (jeśli wylatuje z lotniska, na którym mobilna karta pokładowa jest akceptowana) na wszelkie kolejne loty, w tym na lot powrotny, które odbywają się w ciągu 30 dni od daty wylotu. Klikając poniższe łącze, można sprawdzić, czy na lotnisku odlotu są akceptowane karty pokładowe pobrane na telefon komórkowy: http://easyjet.u5e.com/mobile-boarding-pass/en.html.

Lotniska akceptują wyłącznie mobilne karty pokładowe pobrane na telefon komórkowy lub tablet za pomocą aplikacji easyJet. Lotniska nie akceptują kart pokładowych w formacie PDF pobranych na telefon komórkowy lub tablet i w przypadku przedstawienia karty pokładowej w formacie PDF na telefonie komórkowym lub tablecie obsługa lotniska może nie pozwolić na przejście kontroli bezpieczeństwa lub wejście na pokład samolotu.

12.1.3 Jeśli pasażer zmieni po dokonaniu rezerwacji dane dotyczące lotu (w tym m.in. imię i nazwisko pasażera, dane paszportu lub innego dokumentu tożsamości, datę i/lub port docelowy), doda niemowlę, zamówi usługę pomocy specjalnej i/lub zarezerwuje miejsce poprzez przydział miejsc (lub jakąkolwiek inną oferowaną przez nas usługę), będzie musiał dokonać ponownej odprawy online i wydrukować nową kartę pokładową lub pobrać nową kartę pokładową na telefon komórkowy (jeśli wylatuje z lotniska, na którym mobilna karta pokładowa jest akceptowana) , gdyż wcześniejsza karta pokładowa nie będzie już ważna. Pasażer musi zabrać ze sobą na lotnisko kartę pokładową wydrukowaną lub pobraną na telefon komórkowy. 

12.1.4 Jeśli lot będzie opóźniony lub zostanie anulowany bądź jeśli pasażer przeniesie się na inny lot, będzie konieczne dokonanie ponownej odprawy online i wydrukowanie nowej karty pokładowej lub pobranie nowej karty pokładowej na telefon komórkowy (jeśli odlot jest z lotniska, na którym mobilna karta pokładowa jest akceptowana), gdyż wcześniejsza karta pokładowa nie będzie już ważna. Jeśli w momencie opóźnienia lub odwołania lotu pasażer będzie już przebywał na lotnisku, powinien zgłosić się do stanowiska nadawania bagażu, biura sprzedaży lub biura obsługi klienta, gdzie jeden z naszych przedstawicieli udzieli mu pomocy.

12.2 Na lotnisku

12.2.1 Pasażer musi przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym czasem wylotu, aby umożliwić dokonanie wszelkich formalności rządowych i procedur bezpieczeństwa. Formalności rządowe i procedury bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od lotniska i konkretnych Lotów. Obowiązkiem Pasażera jest stosowanie się do tych formalności i procedur, których szczegóły będą dostępne w momencie dokonywania rezerwacji.

12.2.2 Jeśli Pasażer podróżuje tylko z bagażem podręcznym, po przybyciu na lotnisko powinien udać się bezpośrednio do punktu kontroli bezpieczeństwa i kontroli celnej/paszportowej, a następnie do bramki odlotu.

12.2.3 Jeśli Pasażer podróżuje z Bagażem rejestrowanym, po przybyciu na lotnisko musi udać się do stanowiska nadawania bagażu i oddać swój Bagaż rejestrowany. Stanowiska nadawania bagażu otwierane są na dwie godziny i zamykane na 40 minut przed planowanym wylotem. Należy dopilnować, aby Bagaż rejestrowany został nadany ponad 40 minut przed planowanym czasem wylotu; w przeciwnym razie przewóz Bagażu rejestrowanego będzie niemożliwy. W przypadku niektórych lotnisk, z których wykonujemy dłuższe Loty, w tym, lecz nie wyłącznie, lotnisk w Izraelu, Jordanii, Egipcie i Maroku, należy nadać Bagaż rejestrowany ponad 60 minut przed planowanym czasem wylotu, aby jego przewóz był możliwy. Informacje dotyczące tych ograniczeń i wyjątków znaleźć można na swoim dokumencie Potwierdzenia Rezerwacji.

12.2.4 W momencie przybycia do bramki Pasażer będzie musiał okazać określone dokumenty związane z Lotem i potwierdzające jego tożsamość. Należy do nich karta pokładowa na dany Lot oraz akceptowana forma dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów w zakresie dokumentów tożsamości, koniecznych w przypadku wszystkich Lotów (zarówno międzynarodowych, jak i krajowych), określono w Artykule 13 (Dokumentacja i inne wymogi) niniejszego Regulaminu świadczenia usług.

12.3 Rezerwacja pomocy

12.3.1 Jeśli Pasażer dokonał rezerwacji pomocy w dotarciu do bramki, powinien zgłosić się do członka naszego Personelu lotniskowego w naszym Biurze sprzedaży lub Biurze Obsługi Klienta, bądź po przybyciu na lotnisko przejść do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez właściwe Służby lotniskowe, gdzie zostanie zorganizowana pomoc. Należy pamiętać, aby zaplanować na to odpowiednią ilość czasu.

12.3.2 Jeśli Pasażer podróżuje z wózkiem inwalidzkim, bądź towarzyszy mu Pies przewodnik lub Pies opiekun, powinien zgłosić się do członka naszego Personelu lotniskowego zaraz po przybyciu na lotnisko, aby mieć pewność, że nasz personel będzie mieć świadomość wymagań Pasażera i zapewni potrzebną pomoc. Należy pamiętać, aby przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieć wystarczająco dużo czasu na przejście kontroli bezpieczeństwa i dotrzeć do bramki odlotu na czas, nie spóźniając się na swój Lot.

12.3.3 Zalecamy przybycie na lotnisko na 2 godziny przed planowanym czasem wylotu, choć wymagany czas przybycia na lotnisko to co najmniej 40 minut przed planowanym czasem wylotu; późniejsze przybycie uniemożliwi przelot Pasażera (oraz przewóz wózka inwalidzkiego, bądź Psa przewodnika lub Psa opiekuna Pasażera). W przypadku niektórych lotnisk, z których wykonujemy dłuższe Loty, zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia Pasażera na pokład, jeśli przybędzie na lotnisko później niż na 60 minut przed planowanym wylotem. Informacje dotyczące tych ograniczeń i wyjątków znaleźć można na swoim dokumencie Potwierdzenia Rezerwacji.

12.3.4 Dołożymy wszelkich starań, aby wpuścić Pasażera na pokład samolotu zaraz po procedurze Speedy Boarding, lecz przed pozostałymi pasażerami, tak aby załoga samolotu mogła przedstawić Pasażerowi instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed wylotem. Jeśli Pasażer potrzebuje pierwszeństwa wejścia na pokład, powinien zgłosić się do naszego Personelu lotniskowego zaraz po przybyciu na lotnisko.

12.3.5 Należy pamiętać, że linie easyJet stosują surową politykę pierwszeństwa wsiadania na pokład. Osobie wsiadającej wcześniej na pokład może towarzyszyć maksymalnie jeden Pasażer, będący wyznaczonym opiekunem, rodzicem, pomocnikiem lub towarzyszem podróży takiej osoby oraz rodzeństwo w wieku poniżej 10 lat. Więcej informacji znaleźć można w Artykule 10 (Pasażerowie o specjalnych wymaganiach – niepełnosprawność i kwestie zdrowotne) oraz na stronie Wymagania specjalne.

12.3.6 Zapewnienie pomocy w poruszaniu się po lotnisku, dostaniu się na pokład samolotu, wyjściu z samolotu oraz przejściu przez proces przylotu w porcie docelowym jest obowiązkiem właściwych Służb lotniskowych. Ewentualne wątpliwości dotyczące poziomu zapewnianych usług należy zgłaszać do odpowiednich Służb lotniskowych.

12.4 Wszyscy Pasażerowie

12.4.1 Uwaga: Do bramki odlotu należy przybyć nie później niż na 30 minut przed planowanym czasem wylotu; w przeciwnym razie Pasażer może nie zostać wpuszczony na pokład i utracić miejsce w samolocie, nawet jeśli wykupił miejsce w taryfie easyJet Flexi, miejsce Extra Legroom z dodatkową przestrzenią na nogi, miejsce Up Front z przodu samolotu lub jeśli jest posiadaczem karty easyJet Plus! i przysługuje mu opcja Speedy Boarding. Zaleca się przybycie do bramki wylotu nie później niż na 40 minut przed planowanym czasem wylotu.

12.4.2 Paszport i dokumenty podróży Pasażera zostaną sprawdzone przy przechodzeniu przez punkt kontroli bezpieczeństwa oraz ponownie przy wsiadaniu do samolotu.

12.4.3 Jeśli Pasażer nie stawi się w bramce odlotu w granicach czasu podanych w niniejszym Artykule 12 (Odprawa online i procedury lotniskowe) lub nie będzie w stanie okazać właściwych dokumentów i nie będzie gotowy do podróży, możemy odmówić przewiezienia go. W takim wypadku Pasażer utraci swoje miejsce oraz jakiekolwiek prawo do odszkodowania, z zastrzeżeniem praw pasażera wynikających z międzynarodowych lub krajowych przepisów prawa stanowiących inaczej. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, odmowa ta może mieć również miejsce w przypadku, gdy Pasażer nie przedłoży lub nie ujawni informacji wymaganych w związku z przepisami dotyczącymi Szczegółowych Informacji o Pasażerach. Szczegóły dotyczące naszych wymogów w zakresie Szczegółowych Informacji o Pasażerach określone są w Artykule 27 (Szczegółowe Informacje o Pasażerach). W takim przypadku należy się udać do naszego Biura sprzedaży lub Biura Obsługi Klienta na lotnisku (jeśli jest dostępne) i porozmawiać z naszym przedstawicielem, który może udzielić pomocy. W niektórych ograniczonych przypadkach Pasażer może mieć możliwość przeniesienia się na późniejszy Lot zgodnie z Artykułem 9 (Zmiany Lotu i Taryfy Elastyczne („easyJet Flexi”)).

12.4.4 Dołożymy wszelkich starań, aby wpuścić Państwa na pokład przed innymi pasażerami zaraz po Szybkim Boardingu, aby nasza załoga  poinstruowała Państwa o zasadach zachowania bezpieczeństwa na pokładzie. Jeśli wymagają Państwo wcześniejszego wpuszczenia na pokład prosimy powiadomić o tym podczas odprawy Nasz Personel Lotniskowy.

12.4.5 Proszę zwrócić uwagę, że easyJet stosuje restrykcyjną politykę dotyczącą wcześniejszego wpuszczania pasażerów na pokład samolotu. Osobie wpuszczanej wcześniej na pokład może towarzyszyć najwyżej jedna  osoba podróżująca, do których zaliczają się wyznaczony opiekun, rodzice, osoba opiekująca się,  towarzysze podróży i rodzeństwo w wieku do lat 10. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę odnieść się do Artykułu 10 (Pasażerowie ze Specjalnymi Wymogami  – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne) oraz strony Szczególnych Wymogów.

12.4.6 Zapewnienie asysty na obszarze lotniska, w drodze do samolotu, z samolotu oraz przez cały proces przylotu na lotnisku docelowym leży po stronie stosownych Władz Lotniska. Uwagi dotyczące poziomu świadczonych usług powinny być kierowane do stosownych Władz Lotniska.

12.5 Pasażerowie po Odprawie

12.5.1 Państwa paszport i dokumenty podróży zostaną sprawdzone w punkcie kontroli bezpieczeństwa oraz ponownie przed wejściem przez Państwa na pokład samolotu.

12.5.2 Zalecamy stawienie się przez Państwa przy bramce wejścia na pokład samolotu (boarding gate) nie później niż 30 minut przed planowanym odlotem Państwa Lotu.

12.5.3 Jeśli nie stawią się Państwo w bramce wejścia na pokład samolotu (boarding gate) w granicach czasu podanych w niniejszym Artykule 12 (Odprawa) lub nie będą w stanie okazać właściwych dokumentów i nie będą gotowi do podróży, możemy odmówić przewiezienia Państwa i utracą Państwo swoje miejsce oraz jakiekolwiek prawo do odszkodowania, z zastrzeżeniem praw pasażera wynikających z międzynarodowych czy krajowych przepisów prawa stanowiących inaczej. Dla uchylenia wszelkich wątpliwości, odmowa ta może mieć także miejsce w przypadku, gdy Państwo nie przedłożyli, czy nie ujawnili informacji wymaganej w związku z przepisami dotyczącymi Szczegółowych Informacji o Pasażerach. Szczegóły dotyczące naszych wymogów na temat Szczegółowych Informacji o Pasażerach są określone w Artykule 27 (Szczegółowe Informacje o Pasażerach). W takim przypadku prosimy się udać do Naszego punktu sprzedaży na Lotnisku (jeśli jest dostępny) oraz porozmawiać z Naszym przedstawicielem, który może udzielić Państwu pomocy. W pewnych ograniczonych przypadkach może udać się Państwu przenieść na późniejszy Lot zgodnie z Artykułem 9 (Zmiany Lotu i Taryfy Elastyczne („easyJet Flexi”)).

Artykuł 13 Dokumenty i Inne Wymogi

13.1 Wymogi dotyczące Dokumentów Tożsamości ze Zdjęciem

13.1.1 Linia lotnicza wymaga od wszystkich pasażerów przedstawienia dowodu tożsamości ze zdjęciem w punkcie odpraw pasażerskich dla wszystkich Lotów, także dla krajowych. Pasażerowie korzystający z usługi odprawy on-line musza przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem przy bramce wejścia na pokład samolotu (boarding gate).

13.1.2 W celu odbycia podróży – jedynie w przypadku lotów krajowych – od dzieci do 16 roku życia przeważnie nie wymaga się przedstawienia dowodu tożsamości ze zdjęciem, o ile podróżują one w towarzystwie osób dorosłych. Więcej informacji o wymaganiach identyfikacyjnych można znaleźć na stronie z wymaganiami w zakresie dowodu tożsamości dziecka. Informacje dotyczące lotów międzynarodowych – zob. Artykuł 13.1.3 poniżej..

13.1.3 Wszystkie loty międzynarodowe
Dokumenty wymagane dla pasażerów lotów międzynarodowych (dotyczy również UE) to ważny paszport lub – w określonych przypadkach – ważny dokument tożsamości obywatela UE, a także, jeśli wymagane, inne odpowiednie dokumenty, takie jak wiza itp. Nieważny paszport lub nieważny dokument tożsamości obywatela UE nie jest ważną formą identyfikacji na żaden lot międzynarodowy. Jeśli nie jesteś obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, a podróżujesz do Unii Europejskiej, Twoje dokumenty podróżne muszą być ważne przez co najmniej trzy (3) miesiące od daty wylotu z terytorium Schengen, z którego rozpoczynasz podróż.

13.2 Dokumenty a odpowiedzialność

Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń oraz innych wymogów krajów odlotu i przylotu, a także postanowień Naszych Ogólnych Warunków i określonych przez nas instrukcji. Nie ponosimy względem Państwa jakiejkolwiek odpowiedzialności za uzyskanie niezbędnych dokumentów i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń oraz innych wymogów i instrukcji, bez względu na to czy zostały przekazane w formie ustnej, pisemnej, bądź innej, a także za konsekwencje nieposiadania przez Państwa tych dokumentów i nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń oraz innych wymogów i instrukcji. Pomimo Artykułu 27 (Szczegółowe Informacje o Pasażerach) określającego Szczegółowe Informacje o Pasażerach (w tym Państwa dane paszportowe) jakie Przewoźnik ma obowiązek przedstawić lotniskom docelowym przed Państwa Lotem ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za spełnienie kryteriów wjazdu do określonego Państwa lub na określone Terytorium, a przedstawienie tychże informacji przez Przewoźnika lotniskom docelowym nie oznacza jakiejkolwiek zgody czy też spełnienia kryteriów przez Państwa dla wjazdu do określonego Państwa lub na określone Terytorium.

13.2.1  Dokumenty Podróży

Do Państwa obowiązków należy uzyskanie, posiadanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów podróży (w tym Państwa Potwierdzenia Rezerwacji) a także dokumentów   zezwalających na opuszczenie kraju i przybycie do miejsca przeznaczenia, zaświadczeń lekarskich oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisów prawa, w tym ustawy i rozporządzenia oraz inne wymogi w kraju wylotu i przeznaczenia. Z zastrzeżeniem praw pasażera wynikających z międzynarodowych czy krajowych przepisów prawa stanowiących inaczej, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera, który w naszym rozsądnym przekonaniu nie spełnił stosownych wymogów lub którego dokumenty są niezgodne z takimi wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń oraz innych wymogów.

13.2.2 Odmowa Wjazdu

Wyrażacie Państwo zgodę, że uiścicie Państwo obowiązującą Stawkę oraz/lub kary i grzywny w przypadku zobowiązania Nas przez nakaz wydany przez Rząd lub władze imigracyjne, do zawrócenia Państwa do miejsca wylotu lub innego, z powodu Państwa braku prawa wjazdu do danego kraju, bez względu na to czy  jest lotnisko tranzytowe czy też  przeznaczenia. W tych okolicznościach opłata dokonana za stosowne Loty (w tym Loty, których Państwo nie wykorzystacie z powodu odmowy wjazdu dla Państwa), nie podlegają zwrotowi. Wszelkie takie koszty poniesione przez nas w Państwa imieniu mogą zostać nałożone na Państwa poprzez pobranie tychże kosztów z karty kredytowej bądź debetowej użytej podczas Rezerwacji.   

13.2.3 Odpowiedzialność Pasażera za Grzywny, Koszty Zatrzymania itd.

W przypadku nałożenia na Nas obowiązku zapłaty lub depozytu grzywny, kary lub poniesienia innych kosztów w konsekwencji nieprzestrzegania przez Państwa przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń oraz innych wymogów lub regulaminu podróży obowiązujących w kraju wylotu i przeznaczenia, a także nieokazania wymaganych dokumentów, Państwa obowiązkiem jest zwrócenie nam na każde żądanie wszystkich kwot zapłaconych przez nas lub wydatków w ten sposób poniesionych lub do poniesienia w związku z zaistniałą sytuacją. Opłata za niewykorzystany przez Państwa przelot lub inne Państwa środki będące w naszym posiadaniu (np. vouchery podarunkowe, vouchery kredytowe) mogą zostać przez Nas wykorzystane na pokrycie tych kosztów i wydatków. Możemy także pobrać takie koszty z karty kredytowej bądź debetowej użytej podczas Państwa Rezerwacji.     

13.2.4 Kontrola bezpieczeństwa

Państwa obowiązkiem jest poddanie się każdorazowo kontroli bezpieczeństwa lub innym wymogom bezpieczeństwa wymaganym przez Rząd, władze portu lotniczego lub przez Nas. Obowiązek ten dotyczy również udostępnienia wszelkich informacji, które zobowiązani jesteśmy przedstawić w celu spełnienia wymogów dotyczących Szczegółowych Informacji o Pasażerach (patrz Artykuł27 (Szczegółowe Informacje o Pasażerach))

Artykuł 14 – Miejsca siedzące

14.1 Informacje ogólne

easyJet stosuje system przydziału miejsc, zgodnie z którym to Państwo wybierają miejsce lub jest ono wstępnie Państwu przydzielone. W momencie odprawy (online lub na lotnisku) Pasażer jest przydzielany do odpowiedniej grupy wejścia na pokład. W easyJet obowiązuje system priorytetowego wchodzenia na pokład.

14.2 Wchodzenie na pokład

14.2.1 Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa może być konieczna zmiana wybranych wcześniej miejsc. W takiej sytuacji należy stosować się do poleceń załogi (patrz Artykuł 14.3 (Miejsca siedzące, Wyjątki dotyczące miejsc siedzących) poniżej).

14.2.2 Na pokładach naszych samolotów mogą podróżować pasażerowie wymagający specjalnej pomocy przy wchodzeniu na pokład i zajmowaniu miejsc. Użytkownik powinien poinformować o swoich specjalnych wymaganiach personel stanowiska odpraw i bramki. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią pomoc takim osobom. Więcej informacji jest dostępnych w Artykule 10 (Pasażerowie o specjalnych wymaganiach – niepełnosprawność i kwestie zdrowotne) oraz na stronie Wymagania specjalne.

14.3 Wyjątki dotyczące miejsc siedzących

14.3.1 Ze względów bezpieczeństwa niektóre miejsca nie są dostępne dla wszystkich pasażerów. Znajdują się w pierwszym rzędzie z przodu samolotu, przy wyjściach awaryjnych oraz w ostatnim rzędzie. W razie sytuacji awaryjnej, wszystkie osoby siedzące na tych miejsca powinny być w stanie pomagać załodze i dlatego powinny być odpowiednio sprawne fizycznie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekcji Często zadawane pytania na temat Przydziału miejsc.

14.3.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmian miejsc ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych.

14.4 Speedy Boarding

14.4.1 W przypadku nabycia miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi, miejsca z przodu samolotu, usługi easyJet Flexi lub w przypadku posiadania karty easyJet Plus!, są Państwo upoważnieni do ustawienia się w kolejce do odprawy, a także wejścia na pokład z opcją Speedy Boarding. Pasażerowie, którzy są upoważnieni do skorzystania z usługi Speedy Boarding, są określani w niniejszym punkcie jako „Grupa Speedy Boarding” lub „Użytkownicy Speedy Boarding”. Więcej informacji na temat usługi Speedy Boarding można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania.

14.5 Przydział miejsc

14.5.1 Podczas wszystkich lotów korzystamy z systemu przydziału miejsc („Przydział miejsc”).

Więcej informacji na temat usługi przydziału miejsc można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania lub uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.

W momencie rezerwacji lub w dowolnym momencie przed odprawą online, w zależności od dostępności, można zakupić online lub za pośrednictwem działu obsługi klienta wybrane miejsce zgodnie z rodzajem miejsca przedstawionym w tabeli poniżej.

Typ miejsca

A319

Pierwszy rząd (więcej miejsca na nogi)

Rząd 1 (Uwaga: miejsca D, E, F w rzędzie 1 to siedzenia koło przegrody)

 

Więcej miejsca na nogi (nad skrzydłem)

Rzędy 10 i 11

 

Z przodu

Rzędy od 2 do 5 włącznie

 

Pozostałe miejsca

Rzędy od 6 do 9 i od 12 do 26 włącznie

A320

Pierwszy rząd (więcej miejsca na nogi)

Rząd 1 (uwaga: miejsca D, E, F w rzędzie 1 to siedzenia koło przegrody)

    

Więcej miejsca na nogi (nad skrzydłem)  

Rzędy 12 i 13

 

Z przodu    

Rzędy od 2 do 6 włącznie

 

Pozostałe miejsca    

Rzędy od 7 do 11 i od 14 do 31 włącznie

 

wybrane miejsce można zakupić online lub za pośrednictwem działu obsługi klienta za opłatą przedstawioną na stronie opłat i prowizji. Opłaty za przydział miejsca są obliczane na podstawie taryfy dostępnej w dniu zakupu przydziału miejsca na dany lot lub loty. Kwota opłaty za przydział miejsca zależy od kategorii miejsca (tj. pierwszy rząd, więcej miejsca na nogi/z przodu i inne miejsca) oraz konkretnego zarezerwowanego lotu. Więcej informacji o kategoriach opłat za przydział miejsca znajduje się na stronie opłat i prowizji. Samoloty na trasach do/z lotniska Berlin Tegel obsługiwanych przez naszych partnerów mają inną konfigurację foteli niż podana powyżej.

 

Jeżeli Pasażer nie zdecyduje się wybrać miejsca przed lub w trakcie odprawy online, miejsce zostanie mu przydzielone automatycznie i bezpłatnie.

14.5.2 W przypadku zarezerwowania miejsca Extra Legroom z dodatkową przestrzenią na nogi, miejsca Up Front z przodu samolotu, taryfy easyJet Flexi lub w przypadku posiadania karty easyJet Plus!, Pasażer upoważniony jest do ustawienia się w kolejce do odprawy i do wejścia na pokład z opcją Speedy Boarding.

14.5.3 Staramy się, aby członkowie rodzin, które nie wykupiły wstępnie przydzielanych miejsc, siedzieli razem, pod warunkiem że wszyscy są objęci jedną rezerwacją, ale nie możemy tego zagwarantować. Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący z niemowlętami mogą rezerwować tylko określone miejsca.

14.5.4 Opłaty za przydzielone miejsca nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu w przypadku anulowania lub zmiany lotu przez Użytkownika. Opłaty za przydzielone miejsca podlegają zwrotowi, jeżeli anulujemy lot, na którym Użytkownik wykupił Przydział Miejsc.

14.5.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmian miejsc ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych. W sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy zmienić zarezerwowane przez Użytkownika miejsce, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić innego miejsca w tej samej lub lepszej sekcji samolotu, Użytkownik ma prawo zażądać zwrotu opłaty za przydzielone miejsce.

14.5.6 Staramy się wybrać miejsca odpowiednie dla pasażerów o specjalnych wymaganiach.

Artykuł 15 Opóźnienia, Odwołanie Lotu i Odmowa Przewozu

15.1 Rozkład Lotów

15.1.1 Z zastrzeżeniem obowiązujących praw pasażera wynikających z prawem międzynarodowego lub krajowego, terminy podane w rozkładach lotów, harmonogramach itp. nie są gwarantowane i nie stanowią części umowy przewozu.

15.1.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub braki w Naszych rozkładach lotów lub innych publikacjach rozkładów lotów odnośnie godzin odlotu lub przylotu lub w zakresie wykonywania jakiegokolwiek Lotu, jeśli nie są one spowodowane naszym niedbalstwem lub celowym działaniem lub zaniechaniem.

15.2  Zmiany w rozkładzie, odwołania i opóźnienia lotów oraz odmowa wejścia na pokład

15.2.1 W dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji możemy zmienić nasz rozkład lub anulować, przekierować, odmówić wejścia na pokład lub opóźnić którykolwiek lot. Może to obejmować zmiany z powodów bezpieczeństwa, wymaganych zezwoleń lub z innego powodu handlowego czy operacyjnego.

15.2.2 Postanowienia rządzące odwołaniem, opóźnieniem lotów oraz odmową wejścia na pokład są określone w Konwencji oraz, tam gdzie znajduje ono zastosowanie, w Rozporządzeniu (WE) 261/2004. W celu uzyskania szczegółowych informacji o Państwa prawach i dodatkowych informacjach w kwestii zakłóconych  usług proszę kliknąć tutaj.

15.3 Poinformowanie Osoby Rezerwującej

W przypadku odwołania lotu lub istotnej zmiany w Naszym rozkładzie dołożymy starań, aby w możliwie najszybszym rozsądnym terminie powiadomić Osobę Rezerwującą  o takim odwołaniu bądź zmianie. Osoba Rezerwująca z kolei zobowiązuje się powiadomić wszystkich pozostałych Pasażerów/członków grupy.  

15.4 Oszustwo lub działanie niezgodne z prawem

Płatność musi zostać zatwierdzona przez właściciela karty wymienionego w rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo anulowania Państwa lotu bez wcześniejszego powiadomienia w następujących przypadkach:

15.4.1      Gdy w odpowiedzi na zadane pytanie nie mogą Państwo podać danych kontaktowych właściciela karty, aby umożliwić nam przeprowadzenie kontroli zabezpieczeń.

15.4.2      Gdy właściciel karty nie zatwierdzi płatności i stwierdzi, że rezerwacja jest oszustwem.

15.4.3      Gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że właściciel karty lub pasażer jest zaangażowany w działania niezgodne z prawem.

Podejrzenie popełnienia oszustwa

Czasem otrzymujemy od banków i wydawców kart prośby o przeanalizowanie transakcji, które według przypuszczeń właściciela karty są oszukańcze.  Jeżeli w trakcie takiego dochodzenia dowiedziemy zasadnie, że właściciel karty omyłkowo wskazał transakcję jako oszustwo, rezerwacja zostanie poddana dalszej kontroli wewnętrznej.  Wszystkie przyszłe rezerwacje powiązane z danymi tego właściciela karty mogą być odrzucane do czasu uregulowania wszystkich zaległych opłat należnych nam w związku z błędem.

15.5 Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 - Roszczenia o odszkodowanie

15.5.1 Niniejszy artykuł dotyczy roszczeń o odszkodowanie na mocy rozporządzenia (WE) Nr 261/2004.

 

15.5.2 Pasażerowie muszą złożyć roszczenie o odszkodowanie bezpośrednio z easyJet zanim zaangażują osoby trzecie, które działać będą w ich imieniu. Odpowiedź zostanie udzielona bezpośrednio Pasażerom w przeciągu 28 dni (lub odpowiednio z zastrzeżeniem praw pasażera wynikających z międzynarodowych lub krajowych przepisów prawa stanowiących inaczej). Wnioski mogą być składane tutaj przez formularz online.

 

15.5.3 Wniosek złożony przez osoby trzecie nie będzie rozpatrzony jeśli Pasażer uprzednio nie złożył bezpośrednio wniosku z easyJet oraz nie zapewnił wystarczającej ilości czasu na otrzymanie bezpośredniej odpowiedzi w terminie zgodnym z artykułem 15.5.2 powyżej.

 

15.5.4 Artykuły 15.5.2 and 15.5.3 powyżej nie dotyczą Pasażerów, którzy nie są zdolni do złożenia wniosku osobiście. Opiekun prawny Pasażera który nie jest zdolny do złożenia wniosku może złożyć wniosek w jego imieniu. Możemy poprosić o przedstawienie dowodu na uzyskanie zgody Pasażera przez opiekuna prawnego na złożenie wniosku w jego imieniu.

 

15.5.5 Pasażer może złożyć wniosek z easyJet w imieniu innych Pasażerów w tej samej Rezerwacji.Możemy poprosić o przedstawienie dowodu uzyskania zgody innych Pasażerów w tej samej Rezerwacji na złożenie wniosku w ich imieniu.

 

15.5.6 W każdym przypadku, za wyjątkiem artykułów 15.5.4 i 15.5.5 powyżej, wnioski złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane jeśli nie będą wsparte odpowiednią dokumentacją, należycie udowadniającą pozwolenie na  występowanie w imieniu Pasażera.

 

15.5.7 Klauzula ta nie ogranicza prawa Pasażerów do zasięgania opinii u doradców prawnych lub innych osób trzecich zanim złożą wniosek bezpośrednio z Nami. 

 

15.5.8 Zgodnie z Naszymi procedurami, wszelkie rekompensaty zostaną wpłacone na wyznaczony rachunek bankowy Pasażera w stosownej Rezerwacji. Możemy poprosić o przedstawienie dowodu na to, iż rachunek bankowy należy do danego Pasażera. (Zwroty za odwołane loty będą dokonywane osobno na rzecz osoby przedstawiającej się jako Osoba Rezerwująca, poprzez stosowną Rezerwację zgodnie z Artykulem 6.5.)

 

Artykuł 16 Odpowiedzialność

16.1 Nasze Ogólne Warunki

Naszą odpowiedzialność wobec Państwa określają niniejsze Ogólne Warunki. Odpowiedzialność jakiegokolwiek innego przewoźnika, na podstawie biletu lub Rezerwacji którego Państwo podróżujecie jest określona  w jego własnych warunkach przewozu.   

16.2 Podleganie Konwencji

Usługi przewozu świadczone przez Nas podlegają przepisom i ograniczeniom odpowiedzialności określonym Konwencją, chyba że przewóz ten nie jest przewozem międzynarodowym regulowanym Konwencją, w którym to przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

16.3. Śmierć Pasażera lub obrażenia ciała

Poniższe warunki dotyczą wszystkich przewozów Pasażerów obsługiwanych przez Nas:

16.3.1 Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność w przypadku wypadku skutkującego śmiercią lub innym obrażeniem ciała, do którego doszło na pokładzie samolotu, którego jesteśmy operatorem lub podczas wszelkich czynności związanych z wejściem na pokład bądź opuszczeniem pokładu samolotu.

16.3.2 Nie istnieją żadne ograniczenia finansowe (czy to określone  obowiązującym prawem, Konwencją czy umową) co do Naszej odpowiedzialności za szkody, za wyjątkiem sytuacji, w których zastosowanie ma Konwencja  i w przypadku udowodnionych szkód przekraczających 113 000 Specjalnych Praw Ciągnienia, kiedy to Nasza odpowiedzialność może być wyłączona, jeśli udowodnimy, że albo szkoda nie została spowodowana niedbalstwem, niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem Naszym lub Naszych zewnętrznych usługobiorców lub agentów, bądź też szkoda ta została spowodowana wyłącznie niedbalstwem lub innym niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej.

16.3.3 Jeśli udowodnimy, że szkoda została spowodowana przez lub do jej powstania przyczyniły się niedbalstwo, niewłaściwe działanie lub zaniechanie zmarłego lub poszkodowanego w jej wyniku Pasażera, możemy zostać zwolnieni całkowicie lub częściowo z odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.

16.3.4 W razie wypadku samolotu, skutkiem którego jest śmierć lub inne obrażenia ciała Pasażera przebywającego na pokładzie samolotu, którego jesteśmy operatorem lub podczas wchodzenia na pokład lub opuszczania pokładu samolotu, bezzwłocznie, nie później niż 15 dni od ustalenia tożsamości osoby fizycznej/osób fizycznych uprawnionej/uprawnionych do odebrania odszkodowania (na drodze sądowej lub innej), zrealizujemy płatność zaliczki na pokrycie ewentualnych natychmiastowych potrzeb materialnych tej osoby, proporcjonalnie do zakresu szkody, przy czym w przypadku śmierci kwota zaliczki za Pasażera nie będzie niższa niż ekwiwalent 16 000 Specjalnych Praw Ciągnienia za Pasażera.

16.3.5 Kwota zaliczki wypłacona zgodnie z punktem 16.3.4 powyżej:

(a)   nie będzie postrzegana jako przyznanie się przez Nas do odpowiedzialności i jest wypłacana bez wpływu na Nasze prawo do obrony, którą mamy prawo podejmować;

(b)   może zostać potrącona z jakichkolwiek dalszych kwot wypłaconych przez Nas w razie stwierdzenia Naszej odpowiedzialności;

(c)   nie podlega zwrotowi, o ile nie udowodnimy później, że: (1) szkoda została spowodowana przez lub do wystąpienia szkody przyczyniło się niedbalstwo, niewłaściwe działanie lub zaniechanie zmarłego lub poszkodowanego Pasażera; lub (2) osoba, której wypłacono zaliczkę, swoim niedbalstwem, niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem spowodowała lub przyczyniła się do wystąpienia szkody; lub (3) osoba, której wypłacono zaliczkę, nie była osobą uprawniona do jej otrzymania.

16.3.6 O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej i w zakresie prawem tym określonym, jeśli stosownie do Artykułu 16.3.5 powyżej przysługuje nam prawo do zwrotu, w całości lub części, zaliczki wypłaconej stosownie do 16.3.4 powyżej, osoba, która otrzymała zaliczkę powinna ją zwrócić w trybie natychmiastowym po otrzymaniu stosownego wezwania (na drodze sądowej lub innej), wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania zaliczki przez tę osobę do dnia jej zwrotu na Naszą rzecz, w oparciu o obowiązujące w tym momencie stawki, które nałożyłby w wyroku sądowym właściwy sąd.

16.3.7 W odniesieniu do wszelkich zaliczek wypłacanych stosownie do punktu 16.3.5 powyżej lub kwot wyrażonych w miejscowej walucie będących ekwiwalentem kwoty w Specjalnych Prawach Ciągnienia, ekwiwalent w miejscowej walucie jest obliczany na podstawie kursu określonego przez Międzynarodowy Fundusz Monetarny na dany dzień.

16.4 Opóźnienie w stosunku do  Pasażera

Dodatkowo do mającej zastosowanie odpowiedzialności, o której mowa w Artykule 15.2, zgodnie z Konwencją, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność za szkody wynikłe ze spowodowanego wobec Państwa opóźnienia, do limitu Naszej Odpowiedzialności wynikającej z Konwencji w wysokości do 4 694 Specjalnych Praw Ciągnienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa jeśli podjęliśmy wszelkie rozsądne środki w celu uniknięcia szkody lub jeśli podjęcie takich środków nie było możliwe.

16.5 Uszkodzenie Bagażu

Poniższe zasady dotyczą wszystkich przewozów Bagażu obsługiwanych przez Nas:

16.5.1 W przypadku Bagażu Rejestrowanego ponosimy odpowiedzialność względem Państwa z tytułu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia zaistniałych, gdy Bagaż znajdował się pod naszą opieką i w zakresie, w jakim szkoda nie została spowodowana wadliwą jakością, wykonaniem lub złym stanem technicznym Bagażu;

16.5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności względem Państwa za uszkodzenia spowodowane nadmiernym przepełnieniem bagażu, za uszkodzenia wszelkiego typu uchwytów i rączek, kółek, podstawek i kieszeni, ani za zgubienie pasków zaciskowych lub zabezpieczających, ani za uszkodzenia zewnętrznych zamków.

16.5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia Państwa Bagażu Nierejestrowanego w zakresie spowodowanym Państwa niedbalstwem lub w przypadku gdy do wystąpienia szkody przyczyniło się Państwa zaniedbanie.:

16.5.4 Nasza odpowiedzialność cywilna w stosunku do Pasażera w zakresie bagażu ogranicza się maksymalnie do 1131 Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) na Pasażera, chyba że (a) zostanie udowodnione, że szkody wynikły z naszego działania lub zaniedbania, bądź działania lub zaniedbania naszego usługodawcy lub agenta i wyrządzone zostały z zamiarem spowodowania szkód, bądź lekkomyślnie i ze świadomością, że mogą zostać spowodowane szkody oraz, w przypadku naszego usługodawcy lub agenta, zostanie również wykazane, że taki usługodawca lub agent działał w zakresie swojego zatrudnienia.

16.5.5 Specjalne Prawa Ciągnienia będą przeliczane na odpowiednią walutę narodową wg kursu z dnia wydaniu wyroku lub zawarcia ugody.

16.5.6 Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia Bagażu niedozwolonego do przewozu zgodnie z Artykułem 20 (Towary Niebezpieczne) czy też przedmiotów kruchych, wartościowych, łatwo psujących się lub artykułów niespakowanych do stosownych pojemników, umieszczonych w Państwa Bagażu niezgodnie z wymogami Artykułu 19.12 (Bagaż, Artykuły Niedozwolone jako Bagaż).    

16.5.7 Nasza odpowiedzialność cywilna w stosunku do Pasażera w zakresie bagażu ogranicza się maksymalnie do 1131 Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) na Pasażera, chyba że przy nadawaniu bagażu rejestrowanego zadeklarowano wyższą wartość (do maksymalnie 2500 £) i uiszczono dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującą taryfą (patrz Tabela opłat i prowizji), w takim przypadku nasza odpowiedzialność ograniczać się będzie do takiej zadeklarowanej wyższej wartości (z zastrzeżeniem, że taka wyższa suma ograniczona jest do wartości rzeczywistego interesu Pasażera w dostarczeniu bagażu do portu docelowego). Deklarację złożyć można jedynie przed podróżą przy naszym stanowisku sprzedaży lub stanowisku obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia, czy zadeklarowana wartość odpowiada zawartości bagażu rejestrowanego. W razie uszkodzenia mamy także prawo przedstawienia dowodu, że zadeklarowana kwota była wyższa niż prawdziwy interes w momencie dostawy.

16.6 Wyłączenie Dalszej Odpowiedzialności

W zakresie nie będącym w konflikcie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek koszty, wydatki, utratę czy szkody jakiegokolwiek rodzaju mogące w jakikolwiek sposób wyniknąć w związku z przewozem. 

16.7 Postanowienia Ogólne

16.7.1 Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku Naszego wykonywania przepisów prawa lub przepisów rządowych, rozporządzeń lub wymogów lub w wyniku nieprzestrzegania przez Państwa tych praw i przepisów.  

16.7.2 Jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie Naszej odpowiedzialności ma zastosowanie i jest stosowane na korzyść naszych agentów, pracowników i przedstawicieli oraz jakiejkolwiek osoby/podmiotu, z której samolotu korzystamy oraz agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby/podmiotu w takim samym stopniu jak ma to zastosowanie do Nas. Łączna suma odszkodowań wypłaconych przez Nas i takich agentów, pracowników i przedstawicieli oraz agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby/podmiotu nie może przekroczyć kwoty limitu Naszej odpowiedzialności, jeśli w ogóle istnieje.

16.7.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty moralne, pośrednie czy  następcze szkody jakiejkolwiek natury i powstałe z jakichkolwiek przyczyn. Jeśli wyraźnie nie postanowiono inaczej w niniejszych Ogólnych Warunkach, nic nie znosi wyłączenia ani ograniczenia Naszej odpowiedzialności w myśl rozumienia Konwencji lub mającego zastosowanie prawa w zakresie zgodnym z Konwencją, Nasze zobowiązania w żadnym wypadku nie mogą wykroczyć poza odpowiedzialność określoną w niniejszych Ogólnych Warunkach.   

Artykuł 17 Roszczenia Pasażera

17.1 Roszczenia z tytułu Obrażenia Ciała lub Śmierci

Jeśli:

 (a) Wnosicie Państwo roszczenie dotyczące obrażenia ciała; lub

 (b) Państwa przedstawiciel wnosi roszczenie dotyczące Państwa śmierci

Państwo lub Państwa przedstawiciel, odpowiednio, powinni jak  najszybciej powiadomić Nas o tym w formie pisemnej.

17.2 Reklamacje Bagażowe

17.2.1 Jeśli otrzymacie Państwo swój Bagaż Rejestrowany bez złożenia reklamacji stanowić to będzie wystarczający dowód na dostarczenie Państwa Bagażu Rejestrowanego w dobrym stanie oraz zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, chyba że dowiedziecie Państwo zaistnienia sytuacji odwrotnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za normalne zużycie i podarcie Bagażu jak na przykład zadrapania, rysy, wgłębienia czy nacięcia.   

 

17.2.2 Jeśli Państwa Bagaż ulegnie podczas Lotu liniami easyJet uszkodzeniu, zagubieniu lub opóźnieniu muszą Państwo powiadomić członka personelu lotniskowego easyJet na lotnisku przylotu kiedy tylko zdacie sobie Państwo sprawę iż, Państwa Bagaż uległ  uszkodzeniu, zagubieniu lub opóźnieniu. 

17.2.3 Jeśli opóźnienie Państwa bagażu przekracza 24 godziny i wystąpi podczas Państwa Lotu wylatującego z miejsca rozpoczęcia podróży, przysługuje Państwu prawo do wydania rozsądnej kwoty (maksymalnie £25 na osobę na dzień) na zakup niezbędnych artykułów, przez okres maksymalnie trzech dni.

17.2.4 Aby uzyskać prawo to tego typu rekompensaty, należy w ciągu 21 dni od dnia stosownego Lotu przesłać pisemne roszczenie do naszego Działu Obsługi Klienta pod adres podany Państwu przez pracownika easyJet tego portu lotniczego, na którym zgłoszono opóźnienie. Do każdego roszczenia należy dołączyć odpowiednie dowody zakupu (np. rachunki).

17.2.5 Za każdym razem reklamacja o odszkodowanie za uszkodzenie, zgubienie lub opóźnienie Bagażu musi być złożona pisemnie do easyJet przestrzegając następujących terminów:    

(a) w przypadku uszkodzenia Bagażu natychmiast po stwierdzeniu przez Państwa uszkodzenia po odebraniu Bagażu a najpóźniej w ciągu 7 dni; oraz

(b) w przypadku opóźnienia Bagażu w ciągu 21 dni od chwili przekazaniu Państwu Bagażu.   

17.3 Ograniczenie Roszczeń

Kroki sądowe mające na celu dochodzenie odszkodowania i/lub rekompensaty muszą być powzięte w terminie 2 lat od daty przylotu do miejsca docelowego lub zaplanowanej daty przylotu bądź daty zakończenia przewozu przez easyJet. Metoda określenia końca okresu wynika z prawa obowiązującego sąd w miejscu rozpatrywania sprawy.  

Okres przedawnienia dlaroszczeńo odszkodowanie na mocyrozporządzenie (WE) Nr 261/2004wynika z prawa obowiązującego sąd w miejscu rozpatrywania sprawy. Stosowne wnioski musząbyćzłożone zgodnie z Artykułem 15.5.    

 

Artykuł 18 Zasady Zachowania na Pokładzie i na Lotnisku oraz Prawo Odmowy Przewozu

18.1 Wymogi Ogólne

18.1.1 Przypominamy Pasażerom, że zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym oraz prawem międzynarodowym, samolotem zarządza Kapitan i każda osoba znajdująca się na pokładzie samolotu powinna przestrzegać poleceń Kapitana wydawanych w imieniu prawa. W celu rozwiązania każdego problemu jak najlepiej potrafią wszyscy Nasi Kapitanowie są każdorazowo upoważnieni do podejmowania stosownych decyzji w stosunku do Pasażerów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiedni, zakłócają porządek i stwarzają inne problemy, we wszystkich okolicznościach. Może to obejmować również użycie środków przymusu bezpośredniego i, jeśli to możliwe, usunięcie z takich osób z Lotu.

18.1.2 Jeśli Państwa zachowanie na pokładzie samolotu lub na lotnisku wskazuje na:

 (a) zagrożenie dla samolotu bądź innych podróżujących bądź mienia na pokładzie samolotu lub na lotnisku; lub

(b) utrudnienie załodze samolotu lub personelowi lotniska wykonywania obowiązków; lub

(c) nieprzestrzeganie poleceń  załogi lub personelu portu lotniczego; lub

(d) użycie gróźb, obraźliwych i wulgarnych słów w stosunku do załogi lub personelu lotniska lub zachowanie się w powyższy sposób w stosunku do załogi lub personelu lotniska; lub

(e) zachowanie się w sposób zakłócający porządek, nieprzewidywalny, niebezpieczny lub agresywny lub w sposób mogący w zrozumiały sposób budzić sprzeciw innych Pasażerów,  

możemy podjąć środki jakie uznamy za stosowne w celu przeciwdziałania takiemu zachowaniu, takie jak, m.i. użycie wobec Państwa środków przymusu bezpośredniego lub usunięcie z pokładu samolotu lub lotniska, przerwanie Państwa podróży Lotem. Możecie zostać Państwo pociągnięci do odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione na pokładzie samolotu lub na terenie lotniska. Zostaniecie Państwo obciążeni wszelkimi poniesionymi przez Nas kosztami wynikającymi z Państwa niewłaściwego zachowania na pokładzie samolotu lub na terenie lotniska. Jeśli zachowanie Pasażera wymusi konieczność zmiany trasy przelotu  rozwiązanie problemu może prowadzić do przekazania takich Pasażerów służbom bezpieczeństwa lub policji naziemnej na lotnisku przymusowego lądowania.

18.1.3 Jeśli w konsekwencji Państwa zachowania podejmiemy decyzję o zmianie trasy przelotu w celu wysadzenia Państwa, będziecie Państwo zobowiązani do zapłacenia Nam wszystkich kosztów i wydatków jakiejkolwiek natury jakie poniesiemy w konsekwencji lub w związku z taką12. zmianą trasy przelotu. Jeśli pasażer spowoduje jakąkolwiek szkodę lub swoim zachowaniem przyczyni się do poniesienia przez easyJet jakichkolwiek kosztów easyJet pociągnie taką osobę lub osoby do odpowiedzialności za poniesienie kosztów, szkody lub roszczenia związane z poniesioną odpowiedzialnością. Koszty poniesione przez nas zgodnie z zapisami niniejszego Artykułu mogą zostać na Państwa nałożone poprzez pobranie tychże kosztów z karty kredytowej bądź debetowej użytej przez Państwa podczas Rezerwacji. 

18.1.4 Zgodnie z brytyjskimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa lotów cywilnych na lotach easyJet  obowiązuje zakaz palenia. Palenie na pokładzie samolotu easyJet jest surowo wzbronione, a wobec pasażera, który złamie ten zakaz zostaną podjęte niezbędne środki zaradcze.

18.1.5 easyJet może, jeśli uzna to za stosowne, zapewnić i podać Pasażerom na pokładzie napoje alkoholowe. Zakazane jest natomiast wnoszenie i spożywanie przez Pasażerów w trakcie Lotów easyJet napojów alkoholowych własnych bądź dostarczonych przez osoby trzecie.

18.2 Prawo do odmowy przewozu

Możemy odmówić przewozu Państwa lub Państwa Bagażu ze względów bezpieczeństwa lub jeśli stwierdzimy, że:

18.2.1 jeśli takie działanie będzie konieczne w celu zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami lub rozporządzeniami danego państwa wylotu lub przylotu, w tym przepisami i regulacjami związanymi z wymogami w zakresie Szczegółowych Informacji o Pasażerach (patrz Artykuł 12 (Odprawa i procedury lotniskowe) i Artykuł 28 (Szczegółowe Informacje o Pasażerach));

18.2.2 Państwo lub Państwa Bagaż, bądź przewóz Państwa lub Państwa Bagażu może stanowić zagrożenie lub ryzyko dla bezpieczeństwa samolotu lub zdrowia bądź bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie samolotu;

18.2.3 jesteście Państwo na pokładzie samolotu lub na lotnisku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

18.2.4 jesteście Państwo, lub istnieją przesłanki ku temu, by uznać, iż jesteście Państwo w nielegalnym posiadaniu środków odurzających;

18.2.5 Państwa stan fizyczny lub psychiczny stanowi zagrożenie dla samych Państwa, samolotu lub innych osób znajdujących się na jego pokładzie;

18.2.6 macie Państwo chorobę lub stan wymagający zaświadczenia od Państwa lekarza rodzinnego lub lekarza miejscowego potwierdzającego Państwa zdolność do odbycia lotu;

18.2.7 Pasażer wyrażał się lub zachowywał się groźnie, obelżywie, obraźliwie, nieprzyzwoicie lub wulgarnie wobec członka personelu easyJet, załogi lub personelu lotniska albo innego pasażera;

18.2.8 zagroziliście Państwo easyJet podłożeniem bomby;

18.2.9 dopuściliście się Państwo wykroczenia lub przestępstwa podczas procesu Rezerwacji, odprawy lub na pokładzie samolotu przed jego odlotem.

18.2.10 wymagacie Państwo specjalnej pomocy wykraczającej poza usługi oferowane przez easyJet dla osób niepełnosprawnych  (zobacz Artykuł 10 (Pasażerowie o Specjalnych Wymogach – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne); lub

18.2.11 powodujecie Państwo szkodę lub obrażenie  ciała lub grozicie wyrządzeniem szkody lub obrażenia ciała w stosunku do innych Pasażerów, załogi, Personelu Lotniska; lub

18.2.12. stanowicie Państwo zagrożenie lub ryzyko dla siebie samych lub innych osób lub mienia;

18.2.13 Państwa zachowanie podczas poprzedniego Lotu było niewłaściwe a Państwa obecne zachowanie wskazuje na to, że takie zachowanie  się powtórzy;

18.2.14 nie przestrzegaliście Państwo Naszych poleceń dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony, czy to na pokładzie samolotu czy też na lotnisku;

18.2.15 odmówiliście Państwo poddania się kontroli bezpieczeństwa lub kontroli Państwa Bagażu;

18.2.16 nie zapłaciliście  Państwo obowiązujących stawek, opłat i podatków lub nie dopełniliście Państwo (bądź osoba opłacająca Stawkę) ustaleń dotyczących płatności kartą kredytową uzgodnionych pomiędzy Nami a Państwem;

18.2. 17 nie posiadacie Państwo odpowiednich dokumentów;

18.2. 18 przedstawione przez Państwa dokumenty

 (a) zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem lub zakupione od podmiotu innego aniżeli easyJet bądź Nasz autoryzowany agent; lub

 (b) zostały zgłoszone jako zgubione bądź ukradzione; lub

 (c) zostały sfałszowane lub są przedmiotem oszustwa płatniczego; lub

 (d) zostały zmienione przez osobę nie będąca pracownikiem Naszym lub Naszego autoryzowanego agenta, bądź zostały uszkodzone;

w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania takich dokumentów; lub   

18.2.19 osoba, która zgłosi się do stanowiska nadawania bagażu lub bramce odlotu nie będzie w stanie udowodnić, że jest osobą, której imię i nazwisko widnieje na dokumencie Potwierdzenia Rezerwacji lub w Rezerwacji jako imię i nazwisko Pasażera. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do zachowania wydrukowanej kopii takiego dokumentu Potwierdzenia Rezerwacji.

18.2.20 Pasażer manipulował przy albo celowo spowodował uszkodzenie samolotu lub sprzętu zabezpieczającego. 

18.3 W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji możemy usunąć Państwa z Lotu nawet po wejściu przez Państwa na pokład, bez ponoszenia przez Nas jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz możemy anulować następne Loty zawarte w Państwa Rezerwacji. W żadnej z powyższych sytuacji nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy.     

Artykuł 19 Bagaż

19.1 Niemowlęta

Przydział bagażu rejestrowanego będzie dotyczył także niemowląt lecących na fotelu razem z osobą dorosłą.

19.2 Ochrona

19.2.1 Pasażerowie oraz ich Bagaż będą poddawani kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

19.2.2 Wymogi rządowe i/lub władz lotniska obowiązujące dla Bagażu, w szczególności Bagażu Podręcznego, podlegają zmianie bez wcześniejszego powiadamiania. W konsekwencji pomiędzy czasem Państwa Rezerwacji a czasem Państwa podróży na przewóz Państwa Bagażu Rejestrowanego lub Bagażu Nierejestrowanego mogą zostać nałożone dodatkowe ograniczenia przez rządy narodowe lub regionalne bądź władze lotniska. Wymogi te obowiązywać będą dla Państwa Bagażu na tych lotniskach chociaż mogą one różnić się od tych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach i/lub Naszej obowiązującej polityce. W przypadku gdy lokalne władze lotniska zezwalają na przewożenie w luku bagażowym bądź zabranie na pokład większej liczby artykułów niż liczba dozwolona przez Nas, jesteście Państwo związani niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

19.3      Bagaż Podręczny

19.3.1 Jeśli pasażer nie jest posiadaczem karty easyJet Plus, nie zakupił taryfy Flexi ani miejsca z przodu samolotu albo miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi (i w związku z tym może zabrać dodatkowy mały bagaż o wymiarach nie większych niż 45 x 36 x 20 cm oprócz bagażu opisanego poniżej), może zabrać jedną sztukę bagażu podręcznego, który musi spełniać poniższe kryteria:

• maksymalne wymiary bagażu podręcznego nie mogą przekraczać 56 x 45 x 25 cm (w tym kółka, kieszonki i rączki). Z powodu ograniczonej ilości miejsca dostępnego w kabinie samolotu na wielu popularnych trasach zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia bagażu podręcznego w luku. Podane wymiary obejmują uchwyty, kieszenie i kółka (patrz Często zadawane pytania dotyczące bagażu podręcznego).

• cały bagaż podręczny musi bez problemu mieścić się w rozmiarach stelaży mierzących wymiary bagażu znajdujących się przy stanowiskach nadawania bagażu na lotnisku oraz przy bramkach odlotu.

• w przypadku jednej sztuki bagażu podręcznego nie obowiązują ograniczenia wagowe, jednak jego waga musi mieścić się w rozsądnych granicach, tj. pasażer musi być w stanie umieścić go w schowku i wyjąć ze schowka znajdującego się nad siedzeniami bez niczyjej pomocy. Czasem może być konieczne nałożenie ograniczeń wagowych z przyczyn operacyjnych. W takim wypadku bagaż podręczny zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu bez dodatkowych opłat, pod warunkiem, że pasażer zastosował się do wszystkich wymogów i ograniczeń dotyczących bagażu, zawartych w naszym Regulaminie świadczenia usług.

• każda torba podręczna, teczka i/lub torba na laptopa musi mieścić się w dozwolonej liczbie jednej sztuki bagażu podręcznego, chyba że pasażer jest posiadaczem karty easyJet Plus lub zakupił taryfę Flexi albo miejsce z przodu samolotu lub miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi.

• okrycie wierzchnie, szal, parasol lub laskę oraz jedną torbę artykułów zakupionych po przejściu kontroli bezpieczeństwa na lotnisku wylotu można przewieźć dodatkowo oprócz dozwolonej jednej sztuki bagażu podręcznego.

19.3.2 W przypadku gdy ograniczenia określone w Artykule 19.3.1 są bardziej restrykcyjne na lotnisku docelowym powiadomimy o tym Państwa drogą mailową.  

19.3.3  O ile nie wyrazimy wcześniej wyraźnej zgody, użytkowanie sprzętu elektronicznego lub podobnych urządzeń na pokładzie samolotu, za wyjątkiem aparatów słuchowych oraz rozruszników serca, jest ze względów bezpieczeństwa zabronione. Podczas lotu mogą być używane urządzenia nietransmitujące lub urządzenia transmitujące z funkcją wyłączania transmisji. Urządzenia transmitujące mogą być używane kiedy drzwi samolotu są otwarte i obejmują, ale nie ograniczają się do: przenośne odtwarzacze radiowe i nagrywarki, telefony przenośne i komórkowe, laptopy, odtwarzacze kaset, płyt CD i płyt DVD oraz odtwarzacze MP3, gry elektroniczne, zdalnie sterowane zabawki i krótkofalówki. Chociaż na pokładzie samolotu generatory tlenu chemicznego nie są dozwolone zezwalamy na przewóz na pokładzie małych butli ze sprężonym tlenem lub butli z powietrzem lub zasilanych akumulatorem generatorów tlenu chemicznego (podlegających ograniczeniom wymiarowym). W celu uzyskania szczegółowych informacji o urządzeniach zezwalanych na pokładzie samolotu patrz Artykuł10 (Pasażerowie o Specjalnych Wymogach – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne),

19.3.4 Na pokładzie możecie Państwo przewozić gorące napoje (w tym kawę lub herbatę zakupioną na lotnisku) w pojemnikach z pokrywką. Na pokładzie można przewozić alkohol jednak możecie Państwo spożywać wyłącznie alkohol zakupiony w barze pokładowym (patrz Artykuł 18.1.5 (Zachowanie na Pokładzie oraz Prawo do Odmowy Przewozu, Postanowienia Ogólne)). 

19.3.5  Nieużywany

Patrz Bagaż podręczny

19.3.6 Jeśli Bagaż podręczny Pasażera przekroczy dozwolone wymiary, Pasażer będzie musiał oddać wszelkie dodatkowe sztuki bagażu lub sztuki bagażu o zbyt dużych wymiarach przy stanowisku nadawania bagażu, bądź przy bramce odlotu jako Bagaż rejestrowany, który zostanie przewieziony w luku bagażowym. Pasażer będzie musiał uiścić opłatę za Bagaż rejestrowany za każdą sztukę bagażu oraz wszelkie obowiązujące opłaty za każdy kilogram nadbagażu określone w naszym Wykazie Opłat i Prowizji.

19.3.7 Jeśli nie będziecie Państwo przestrzegać tego wymogu i przy wejściu do samolotu stwierdzimy, iż przekroczyliście Państwo dopuszczalny limit Państwa Bagażu Podręcznego, oprócz obowiązujących opłat za każdą sztukę Bagażu Rejestrowanego  obciążeni zostaniecie także Państwo opłatami za Nadbagaż za każdą sztukę plus opłatą za każdą sztukę Bagażu przy Wejściu na Pokład zgodnie z Naszą Tabelą Opłat i Prowizji. Państwa torby otrzymają zawieszkę bagażową oraz zostaną umieszczone w luku bagażowym.     

19.4. Bagaż Rejestrowany

19.4.1 Bagaż Rejestrowany powinien posiadać bezpiecznie przymocowane Państwa nazwisko lub inną identyfikację właściciela.

19.4.2 W momencie dostarczenia nam Bagażu Rejestrowanego, przejmujemy nad nim opiekę, a na każdą sztukę Bagażu Rejestrowanego wydajemy Państwu Zawieszkę Bagażową.

19.4.3  Z wyjątkiem obowiązujących praw pasażera wynikających z prawa międzynarodowego lub krajowego stanowiącego inaczej, przewóz Bagażu Rejestrowanego odbywa się tym samym samolotem co przewóz Państwa, chyba że zaistnieją powody podyktowane względami bezpieczeństwa lub operacyjnymi, by Bagaż został przewieziony jeśli to możliwe następnym Lotem bądź Lotem alternatywnym. Jeśli Państwa Bagaż  Rejestrowany zostanie wysłany następnym Lotem, dostarczymy go Państwu w możliwie rozsądnie najkrótszym czasie, o ile obowiązujące prawa nie wymagają Państwa obecności przy odprawie celnej.

19.4.4 Co do zasady żaden Bagaż  Rejestrowany nie powinien przekraczać całkowitego wymiaru (to znaczy długość + szerokość + wysokość) 275 cm, za wyjątkiem pozycji dopuszczonych do przewozu jako Sprzęt Sportowy (patrz Artykuł 20.6 (Bagaż, Sprzęt Sportowy poniżej). Każdy Bagaż  Rejestrowany powyżej tych wymiarów będzie uznany za Bagaż Ponadwymiarowy. Powinniście Państwo skontaktować się z Naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania porady w kwestii sposobu przewiezienia takiego bagażu.

19.4.1 Bagaż Rejestrowany powinien posiadać bezpiecznie przymocowane Państwa nazwisko lub inną identyfikację właściciela.

19.4.2 W momencie dostarczenia nam Bagażu Rejestrowanego, przejmujemy nad nim opiekę, a na każdą sztukę Bagażu Rejestrowanego wydajemy Państwu Zawieszkę Bagażową.

19.4.3  Z wyjątkiem obowiązujących praw pasażera wynikających z prawa międzynarodowego lub krajowego stanowiącego inaczej, przewóz Bagażu Rejestrowanego odbywa się tym samym samolotem co przewóz Państwa, chyba że zaistnieją powody podyktowane względami bezpieczeństwa lub operacyjnymi, by Bagaż został przewieziony jeśli to możliwe następnym Lotem bądź Lotem alternatywnym. Jeśli Państwa Bagaż  Rejestrowany zostanie wysłany następnym Lotem, dostarczymy go Państwu w możliwie rozsądnie najkrótszym czasie, o ile obowiązujące prawa nie wymagają Państwa obecności przy odprawie celnej.

19.4.4 Co do zasady żaden Bagaż  Rejestrowany nie powinien przekraczać całkowitego wymiaru (to znaczy długość + szerokość + wysokość) 275 cm, za wyjątkiem pozycji dopuszczonych do przewozu jako Sprzęt Sportowy (patrz Artykuł 19.6 (Bagaż, Sprzęt Sportowy poniżej). Każdy Bagaż  Rejestrowany powyżej tych wymiarów będzie uznany za Bagaż Ponadwymiarowy. Powinniście Państwo skontaktować się z Naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania porady w kwestii sposobu przewiezienia takiego bagażu.

19.4.5 Pobierana jest opłata za każdą sztukę bagażu rejestrowanego. Podczas rezerwacji można zakupić prawo do maksymalnie trzech sztuk bagażu rejestrowanego na osobę. Opłata internetowa za bagaż rejestrowany jest wyświetlana w ramach procedury rezerwacji. Opłata internetowa jest niższa niż opłata pobierana na lotnisku po powiadomieniu przez pasażera o zamiarze zabrania bagażu rejestrowanego. Jeśli klient zechce dodać bagaż rejestrowany po zakończeniu rezerwacji, aby skorzystać ze stawki internetowej, powinien tego dokonać do dwóch godzin przed planowanym odlotem przez Internet lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta. Wybranie bagażu rejestrowanego podczas rezerwowania przez Internet dotyczy wszystkich lotów objętych rezerwacją. Jeśli bagaż rejestrowany ma zostać dodany tylko do wybranych lotów objętych rezerwacją, można tego dokonać tylko bezpośrednio na lotnisku. Aby zakupić prawo do zabrania więcej niż trzech sztuk bagażu rejestrowanego na pasażera, należy się skontaktować z zespołem obsługi klienta.

19.4.6 W przypadku poinformowania o chęci dodania do rezerwacji dodatkowego bagażu rejestrowanego na lotnisku lub w inny sposób w ciągu dwóch godzin przed zaplanowanym odlotem zostanie nałożona wyższa opłata niż w przypadku rezerwacji bagażu rejestrowanego przez Internet lub za pośrednictwem zespołu obsługi klienta. Obowiązujące opłaty są zawarte w dokumencie Opłaty i prowizje

19.4.7 Uiszczenie stosownej opłaty umożliwia zabranie bagażu rejestrowanego o wadze do 15 kg lub 23 kg, w zależności od wybranego produktu.

19.4.8 W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu wagi bagażu rejestrowanego można jedynie zwiększyć limit poprzez uiszczenie opłaty za każdy kilogram nadbagażu do maksymalnie 32 kg/sztuka bagażu rejestrowanego, zgodnie z opłatami przedstawionymi w dokumencie Opłaty i prowizje (patrz także punkt 20.10 (Bagaż, opłaty za nadbagaż)).

19.4.9 Jeśli pasażer podróżuje z innymi pasażerami w ramach jednej rezerwacji, może skorzystać ze wspólnego limitu bagażu rejestrowanego z dowolnym pasażerem objętym tą rezerwacją. Maksymalna waga sztuki opłaconego bagażu rejestrowanego to w takim przypadku 23 kg. 

19.5 Instrumenty muzyczne

Do przewozu w kabinie samolotu mogą zostać dopuszczone niektóre instrumenty muzyczne. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przewozu instrumentów muzycznych.   

19.6 Sprzęt Sportowy

Zaliczenie do kategorii ‘Bagażu ze Sprzętem Sportowym’ wymaga umieszczenia w Bagażu przynajmniej jednej sztuki sprzętu sportowego  określonego w Naszej zatwierdzonej liście.   Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przewozu Sprzętu Sportowego, w tym Naszą zatwierdzoną listę.   

19.7 Rowery

Przewóz rowerów podlega Opłacie za Sprzęt Sportowy a rowery muszą być odpowiednio spakowane. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przewozu Rowerów.

19.8 Nieprzestrzeganie Naszej polityki Bagażowej

19.8 W przypadku nie przestrzegania przez Państwa Naszej polityki dotyczącej przewozu Bagażu Podręcznego, Bagażu Rejestrowanego, Instrumentów Muzycznych, Sprzętu Sportowego lub Rowerów zastrzegamy sobie prawo do odmowy podróży bez obowiązku zapłaty na rzecz Państwa jakiegokolwiek odszkodowania. Dotyczy to  braku uiszczenia przez Państwa opłaty za Sprzęt Sportowy,  opłat za Nadwagę i/lub jeśli nie jesteście Państwo w stanie uiścić opłat za Bagaż przy wejściu na pokład samolotu przed zakończeniem wejścia na pokład (boardingu).  

19.9 Nie ma zwrotów opłat za bagaż

Opłaty za bagaż nie są zwracane, nawet gdy pasażer nie zabierze nadbagażu, bagażu rejestrowanego, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych lub rowerów lub jeśli anuluje lot zgodnie z opisem w punkcie 6 (Zwroty i opłaty za anulowanie).  

19.10 Opłaty za nadbagaż

Zwykle pasażer może transportować bagaż rejestrowany przekraczający dozwolony limit wagi, do maksymalnie 32 kg/sztuka bagażu, po uiszczeniu opłaty za nadbagaż przedstawionej w dokumencie Opłaty i prowizje, zgodnie z punktem 20.4 (Bagaż, bagaż rejestrowany). Nadbagaż można zakupić w ramach procedury rejestracji, przez Internet na stronie My easyJet lub na lotnisku.

19.11 Odbiór i Dostarczenie Bagażu

 (a) Bagaż należy odebrać możliwie najszybciej po jego udostępnieniu w miejscu przeznaczenia lub przerwy w podróży. Jeśli nie zgłosicie się Państwo po Bagaż lub nie zostanie on odebrany w ciągu 28 dni od dnia jego udostępnienia Państwu, możemy nim rozporządzić bez konieczności powiadamiania Państwa i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Państwa.

 (b) Do odbioru Bagażu jest uprawniony jedynie posiadacz Zawieszki Bagażowej, wydanej Pasażerowi przy odprawie Bagażu Rejestrowanego.

(c) Jeśli osoba zgłaszająca się po Bagaż nie jest w stanie przedstawić Zawieszki Bagażowej celem identyfikacji Bagażu, wydamy Bagaż takiej osobie jedynie pod warunkiem  uzyskania wystarczającego potwierdzenia prawa tej osoby do odbioru Bagażu, i jeśli osoba taka, na Nasze żądanie, przedstawi wystarczające zabezpieczenie mające na celu ubezpieczenie nas od utraty, szkody lub wydatków poniesionych przez Nas a wynikłych z przekazania jej Bagażu.

19.12 Przedmioty Niedozwolone jako Bagaż

W Państwa Bagażu nie mogą znajdować się przedmioty i możemy odmówić przyjęcia Bagażu, który zawiera:

(a)   przedmioty, które nie zostały odpowiednio zapakowane w walizkach lub stosownych pojemnikach, zapewniając tym samym bezpieczny przewóz z wykorzystaniem zwykłych środków ostrożności;

(b)   przedmioty wymienione w Artykułach 19.4.9, 19.4.10 i 19.4.13 (Bagaż Rejestrowany) 

(c)   towary niebezpieczne, za wyjątkiem postanowień Artykułu 20 (Towary Niebezpieczne);

(d)   przedmioty, których przewóz jest zakazany przez przepisy prawa, w tym ustaw i rozporządzeń oraz innych wymogów obowiązujące w kraju wylotu i przeznaczenia;

(e)   przedmioty, które nie nadają się do przewozu z powodu ich wagi, wielkości i stanu (w tym kruche lub ulegające łatwo zepsuciu);

(f)    żywe zwierzęta, za wyjątkiem postanowień Artykułu 21 (Przewóz Żywych Zwierząt);

(g)   Zwłoki ludzkie, za wyjątkiem postanowień Artykułu 21 (Przewóz Zwłok);

19.13 Prawo do Przeszukania

19.13.1 Ze względów bezpieczeństwa i ochrony możemy zażądać od Państwa poddania się przeszukaniu, prześwietleniu lub kontroli przy użyciu skanera (łącznie ze skanowaniem ciała), w tym zarówno kontroli osobistej jak i kontroli Bagażu, a także przeszukania Bagażu pod Państwa nieobecność i w przypadku Państwa niedostępności (w tym rozbicia zamków przytwierdzonych do Państwa Bagażu), w celu ustalenia czy posiadają Państwo lub czy Bagaż zawiera jakikolwiek przedmiot wymieniony w Artykule 19.12 (Bagaż, Przedmioty Niedozwolone jako Bagaż). 

19.1. W razie odmowy zastosowania się do wymogu określonego w 19.13.1, możemy odmówić przewozu Państwa bądź Państwa Bagażu, bez zwrotu kosztów podróży czy też jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Państwa.   Jeśli przeszukanie lub przeskanowanie spowoduje poniesienie przez Państwa szkody lub prześwietlenie spowoduje uszkodzenie Bagażu, nasza odpowiedzialność jest wyłączona za wyjątkiem sytuacji powstałych na skutek niedbałości lub winy z Naszej strony.

19.13.3 Na żądanie służb celnych lub rządowych, Państwa obowiązkiem jest stawienie się do kontroli Państwa Bagażu, zarówno Rejestrowanego jak i Podręcznego. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za poniesione przez Państwa straty i szkody, wynikłe z nieprzestrzegania przez Państwa tego wymogu, o ile nie zostały one spowodowane niedbałością z Naszej strony.

Artykuł 20 Towary Niebezpieczne

20.1 Przedmioty stanowiące potencjalne zagrożenie dla samolotu lub osób lub mienia na pokładzie samolotu, zawarte w Regulaminie Towarów Niebezpiecznych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA) w tym ale nie ograniczone do  butli z gazem, substancji palnych ciekłych i stałych, trucizn, materiałów radioaktywnych, substancji żrących, broni i materiałów wybuchowych nie zostaną przyjęte do przewozu ani w luku bagażowym ani na pokładzie bez Naszej wyraźnej uprzedniej zgody. Proszę kliknąć tutaj niebezpieczne towary, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat towarów niebezpiecznych.  

20.2 W razie wątpliwości co do przedmiotów, które można ze sobą zabrać na pokład samolotu lub w Bagażu rejestrowanym, bądź sposobu pakowania konkretnych przedmiotów należy skontaktować się z nami z wyprzedzeniem przed podróżą lub po przybyciu na lotnisko udać się z zapytaniem do naszego Biura sprzedaży lub Biura Obsługi Klienta.

Artykuł 21 Przewóz Żywych Zwierząt 

Przewóz żywych zwierząt, w tym zwierząt domowych, owadów, gadów oraz innego żywego inwentarza jest zakazany na pokładzie samolotu, czy to w kabinie czy w luku bagażowym z wyjątkiem przewozu Psów Przewodników oraz Psów Towarzyszących (patrz Artykuł 10) Pasażerowie o Specjalnych Wymogach – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne))

Artykuł 22 Przewóz Ludzkich Zwłok 

easyJet nie zezwala na przewóz ludzkich zwłok na żadnej ze swoich tras.

Dozwolony jest jednak przewóz urny z prochami po przedstawieniu przez Państwa – jako Pasażera będącego właścicielem prochów – aktu zgonu i świadectwa kremacji. Musicie Państwo zapewnić, że prochy ludzkie są szczelnie zapakowane w odpowiednio opieczętowanym pojemniku, który powinien być umieszczony w ramach przysługującego Państwu limitu Bagażu Podręcznego.

Artykuł 23 Wynajem Samochodu

W celu uzyskania informacji na temat warunków związanych z Wynajmem Samochodu poprzez easyJet proszę kliknąć na stronę Wynajmu Samochodu.

Artykuł 24 Pakiet Wakacyjny

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Wielkiej Brytanii..

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Szwajcarii (FR) i Szwajcarii (DE)..

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Hiszpanii.

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Włoch.

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Niemiec.

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Francji.

W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi wakacji z easyJet należy skorzystać z tego łącza – dotyczy mieszkańców Holandii.

Artykuł 25 Gwarancja Ceny (Tylko członkowie programu easyJet Plus i Flight Club)

25.1 Obietnica ceny i niniejszy artykuł 25 dotyczy tylko posiadaczy kart easyJet Plus! i członków programu Flight Club. Jeśli dokonaliście Państwo Rezerwacji osobiście lub Osoba Rezerwująca dokonała jej w Państwa imieniu bezpośrednio na Stronie Internetowej, a następnie Państwo stwierdziliście lub Osoba Rezerwująca stwierdziła, że ten sam Lot easyJet jest teraz dostępny za niższą cenę (liczoną razem ze wszystkimi obowiązującymi opłatami i prowizjami), otrzymacie Państwo na pokrycie różnicy w cenie notę kredytową do wykorzystania na przyszłych Lotach liniami easyJet. Wyjątkiem od tej „gwarancji ceny” jest sytuacja, kiedy obniżone ceny zostały zaoferowane w ramach promocji wszczętej po zakupie przez Państwa Lotu. W celu uniknięcia wątpliwości Artykuł 26 nie będzie miał zastosowania do Rezerwacji dokonanej w Państwa imieniu przez licencjonowany system rezerwacyjny stron trzecich (np. biura podróży, screen scrapers) lub poprzez Centrum Telefoniczne easyJet.

25.2 Każdy Przelot będzie rozpatrywany osobno. Nota kredytowa jest ważna dla wszystkich Rezerwacji dokonanych w ciągu 6 miesięcy od daty jej wystawienia i wygasa o północy w ostatnim dniu jej ważności. Okres ważności noty kredytowej nie podlega przedłużeniu.

25.3  Zwrot kosztów nastąpi jeśli niższa stawka  jest nadal dostępna w sprzedaży w chwili złożenia reklamacji w Naszym Dziale Obsługi Klienta i stawka ta musi figurować na ten sam termin, do tego samego miejsca przeznaczenia oraz na ten sam numer Lotu jak w dokonanej Rezerwacji.

25.4 Jeśli Państwa wniosek w kwestii „gwarancji ceny” dotyczy Rezerwacji podlegającej wnioskowi o  „Zmianę Lotu” lub „Zmianę Nazwiska” (patrz Artykuł 8 (Zmiany Nazwiska) lub Artykuł 9 (Zmiany Lotu i Taryfy Elastyczne (“easyJet Flexi”)), wówczas easyJet weźmie pod uwagę jako punkt odniesienia dla „porównania cen” jedynie stawkę całkowitą (liczoną razem ze wszystkimi obowiązującymi opłatami i prowizjami) w pierwotnej Rezerwacji a nie sumę stawki all inclusive opłaconej w pierwotnej Rezerwacji plus dodatkowe opłaty i prowizje poniesione w wyniku zmiany nazwiska lub zmiany Lotu. Koszty zmiany lotu lub zmiany pasażera nie podlegają zwrotowi.

25.5 Reklamacje składane w związku z tą „gwarancją ceny” muszą zostać zgłoszone telefonicznie w Naszym Dziale Obsługi Klienta. Nie akceptujemy reklamacji przesyłanych faksem, listownie lub w formie elektronicznej.

Artykuł 26 Ochrona Danych Osobowych

26.1 easyJet kontroluje sposoby i cele, dla których Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, i jest kontrolerem w zakresie przepisów ochrony danych, które nas obowiązują, w tym uregulowania UE 2016/679 (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO)


26.2 Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności. W celu uzyskania dalszych informacji o danych osobowych, które zbieramy na Twój temat, jak je chronimy, jak i dlaczego je przetwarzamy, komu je ujawniamy i jakie są Twoje prawa do ochrony danych prosimy zajrzeć do naszej pełnej Polityki prywatności, która jest dostępna w naszej witrynie internetowej pod adresem www.easyJet.com

Artykuł 27 Szczegółowe Informacje o Pasażerach

27.1 Wskutek ustawodawstwa Unii Europejskiej, jeśli podróżujecie Państwo pomiędzy niektórymi europejskimi krajami a krajami sąsiadującymi, easyJet ma obowiązek dostarczenia lotniskom docelowym przed Państwa Lotem Szczegółowych Informacji o Pasażerach (API).   

27.2 Jeśli takie informacje będą wymagane powiadomimy Państwa o takim wymogu oraz o sposobie udzielenia takich informacji. Będą musieli Państwo udzielić Nam takich informacji na przynajmniej 2 godziny przed planowaną godziną Państwa Lotu. Udzielenie lotniskom docelowym takich informacji przez Przewoźnika nie oznacza, iż zostaniecie Państwo wpuszczeni czy też spełniacie kryteria wjazdu do jakiegokolwiek Państwa czy Terytorium (Patrz Artykuł 13 (Dokumenty i Inne Wymogi).     

Artykuł 28 Ubezpieczenie

Rezerwacje nie są objęte planem ochrony finansowej i powinniście Państwo upewnić się, że posiadają Państwo odpowiednie ubezpieczenie na Państwa całą podróż, w tym ubezpieczenie na wartość Państwa Bagażu (w tym jego zawartości).

Artykuł 29 Prawo i Jurysdykcja

Jeśli Konwencja lub obowiązujące przepisy prawa, w tym ustaw i rozporządzeń Rządu oraz inne wymogi nie stanowią inaczej:

(a) niniejsze Ogólne Warunki i usługi przewozu świadczone Państwu przez Nas (dotyczące Państwa i/lub Państwa Bagażu) podlegają prawu obowiązującemu w Anglii i Walii; i

 (b) wszelkie spory pomiędzy Państwem a Nami w związku z lub wynikające ze świadczonych usług przewozu podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. „Niewyłączna jurysdykcja” oznacza, iż możecie Państwo wnieść roszczenie przeciwko easyJet poza sądami jurysdykcji Anglii i Walii.

Artykuł 30 Kontakt z Nami

30.1. Adres Biura Obsługi Klienta easyJet oraz kontakt drogą elektroniczną (e-mail) dla wszystkich Lotów easyJet jest następujący:

Customer Services Team
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89
London Luton Airport
Luton
Bedfordshire
LU2 9PF

E-mail:………

30.2. Jeśli pragniecie Państwo porozmawiać z personelem Biura Obsługi Klienta możecie Państwo zadzwonić do Naszego Działu Obsługi Klienta.

 

​​