Menu główne

Towary niebezpieczne

Niebezpieczne towary to artykuły lub substancje, które podczas transportu powietrznego mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska.

easyJet na pokładach swoich samolotów nie transportuje niebezpiecznych towarów, za wyjątkami opisanymi poniżej.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w poniższej tabeli, na temat artykułów:

 • które mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym,
 • muszą być przewożone w bagażu rejestrowanym,
 • nie są dozwolone w transporcie.

Przedmiot

Bagaż podręczny

Bagaż rejestrowany

Tlen lub powietrze, w formie gazowej, małe butle do użytku medycznego. Butla nie może ważyć więcej niż 5 kg brutto.

Ciekły tlen – pojemniki zawierające schłodzony ciekły tlen.Urządzenia oszałamiające – urządzenia służące do oszałamiania lub unieruchamiania, w tym:
 • urządzenia do rażenia prądem, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące,
 • urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt,
 • chemikalia, gazy oraz spraye neutralizujące i obezwładniające, takie jak spraye Mace i pieprzowe, spraye z kapsaicyną, gaz łzawiący, spraye kwasowe i spraye odstraszające zwierzęta.


Walizki z taśmą zabezpieczającą, pojemniki na gotówkę, torby na gotówkę itp. zawierające niebezpieczne artykuły, takie jak akumulatory litowe i/lub materiał pirotechniczny.Amunicja do celów sportowych zamknięta w opakowaniu, w ilości mniejszej niż 5 kg (11 lb) wagi brutto na osobę do własnego użytku tej osoby, z wyłączeniem amunicji z pociskami wybuchowymi lub zapalającymi. Limitów dla kilku pasażerów nie można łączyć w jednym lub kilku opakowaniach.Broń palna i inne urządzenia miotające pociski – urządzenia zdolne lub wyglądające na zdolne do spowodowania poważnych urazów poprzez wyrzucenie pocisku, w tym:
 • broń palna wszelkiego typu, taka jak pistolety, rewolwery, strzelby, karabiny,
 • broń zabawkowa, repliki lub imitacje broni, które mogą być pomylone z prawdziwą bronią,
 • elementy broni palnej, w tym celowniki optyczne,
 • pistolety na sprężone powietrze i CO2, w tym wszelkiego typu broń strzelająca peletami lub kulkami,
 • pistolety sygnałowe i startowe,
 • łuki, kusze i strzały
 • broń miotająca harpuny i włócznie,
 • proce i katapulty.

Patrz oddzielna sekcja poniżej dotycząca broni palnej.

Kuchenki turystyczne i zbiorniki paliwa zawierające palne ciekłe paliwo można przewozić pod warunkiem, że zbiornik paliwa kuchenki turystycznej i/lub zasobnik paliwa został całkowicie pozbawiony całego ciekłego paliwa i podjęto działania eliminujące zagrożenie.


Patrz uwaga 1
Dwutlenek węgla, w formie stałej (suchy lód), w ilościach nieprzekraczających 2,5 kg (5 lb) na pasażera, w przypadku używania w transporcie towarów łatwo psujących się, które nie podlegają tym uregulowaniom, pod warunkiem, że opakowanie umożliwia uwalnianie gazowego dwutlenku węgla.


Patrz uwaga 2
Środki ułatwiające przemieszczanie się (np. wózki inwalidzkie) zasilane za pomocą mokrych nierozlewalnych akumulatorów do użycia przez pasażerów, których mobilność jest ograniczona przez niepełnosprawność, stan zdrowia lub wiek albo ze względu na czasowy problem z mobilnością (np. złamana noga).

1. Operator powinien upewnić się, że:
a. akumulator jest skutecznie przymocowany do środka ułatwiającego przemieszczanie się;
b. styki akumulatora są zabezpieczone przed zwarciem (np. poprzez zamknięcie ich w zasobniku akumulatora); oraz
c. obwody elektryczne zostały odizolowane; w tym celu należy ustawić urządzenie w trybie napędowym (tj. nie w trybie swobodnej jazdy), sprawdzić, czy środek ułatwiający przemieszczanie się da się włączyć, a jeśli tak, to czy użycie joysticka spowoduje ruch urządzenia. Należy również sprawdzić, czy obwody pomocniczych układów napędzanych silnikami, takich jak układy fotela, zostały zablokowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zadziałanie, np. poprzez rozłączenie złącz kablowych. Jeśli elektryczny środek ułatwiający przemieszczanie się nie został przygotowany do bezpiecznego przewozu, nie może zostać załadowany do samolotu.

2. Środki ułatwiające przemieszczanie się muszą być przewożone w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym ruchem bagażu, poczty, zapasów lub innego ładunku;

3. Jeśli środek ułatwiający przemieszczanie się jest zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł wyjąć jego akumulatory (np. jest składany):
a. akumulatory należy wymontować; środek ułatwiający przemieszczanie się może być następnie przewożony bez ograniczeń jako bagaż rejestrowany;
b. wyjęte akumulatory muszą być przewożone w wytrzymałym, sztywnym pojemniku, który należy umieścić w przedziale ładunkowym;
c. akumulatory należy zabezpieczyć przed zwarciem; oraz
d. pierwszy pilot powinien zostać poinformowany o lokalizacji zapakowanego akumulatora.

4. Zaleca się, aby pasażerowie dokonywali z wyprzedzeniem ustaleń z każdym operatorem.
Środki ułatwiające przemieszczanie się (np. wózki inwalidzkie) zasilane za pomocą akumulatorów rozlewalnych, do użycia przez pasażerów, których mobilność jest ograniczona przez niepełnosprawność, stan zdrowia lub wiek albo ze względu na czasowy problem z mobilnością (np. złamana noga). Przewóz niedozwolony (easyJet). Przepisy firmowe.Środki ułatwiające przemieszczanie się (np. wózki inwalidzkie) zasilane za pomocą akumulatorów litowo-jonowych, do użycia przez pasażerów, których mobilność jest ograniczona przez niepełnosprawność, stan zdrowia lub wiek albo ze względu na czasowy problem z mobilnością (np. złamana noga).

1.Operator powinien upewnić się, że:
a. akumulator jest skutecznie przymocowany do środka ułatwiającego przemieszczanie się;
b. styki akumulatora są zabezpieczone przed zwarciem (np. poprzez zamknięcie ich w zasobniku akumulatora); oraz
c. obwody elektryczne zostały odizolowane; w tym celu należy ustawić urządzenie w trybie napędowym (tj. nie w trybie swobodnej jazdy), sprawdzić, czy środek ułatwiający przemieszczanie się da się włączyć, a jeśli tak, to czy użycie joysticka spowoduje ruch urządzenia. Należy również sprawdzić, czy obwody pomocniczych układów napędzanych silnikami, takich jak układy fotela, zostały zablokowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zadziałanie, np. poprzez rozłączenie złącz kablowych. Jeśli elektryczny środek ułatwiający przemieszczanie się nie został przygotowany do bezpiecznego przewozu, nie może zostać załadowany do samolotu.

2.Środki ułatwiające przemieszczanie się muszą być przewożone w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym ruchem bagażu, poczty, zapasów lub innego ładunku;

3. Jeśli środek ułatwiający przemieszczanie się jest zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł wyjąć jego akumulatory (np. jest składany):
a. akumulatory należy wymontować i przewozić w kabinie pasażerskiej;
b. styki akumulatorów muszą być chronione przed zwarciem (poprzez odizolowanie styków, np. oklejenie taśmą odkrytych styków);
c. akumulator musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem (np. poprzez umieszczenie każdego akumulatora w woreczku ochronnym);
d. demontaż akumulatora ze środka ułatwiającego przemieszczanie się powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta lub właściciela urządzenia;
e. akumulator nie może mieć pojemności przekraczającej 300 Wh; oraz
f. można przewozić maksymalnie jeden zapasowy akumulator o pojemności nieprzekraczającej 300 Wh lub dwa zapasowe akumulatory, każdy o pojemności nieprzekraczającej 160 Wh.

4. Pierwszy pilot musi zostać poinformowany o lokalizacji akumulatorów litowo-jonowych.

5. Zaleca się, aby pasażerowie dokonywali z wyprzedzeniem ustaleń z każdym operatorem.

Patrz punkt 3
Artykuły wytwarzające ciepło, takie jak latarki podwodne (lampy do nurkowania) i lutownice.

Patrz uwaga 3
Barometr lub termometr rtęciowy przewożony przez przedstawiciela państwowych służb meteorologicznych lub podobnej instytucji.


Patrz uwaga 4
Plecak lawinowy easyJet udziela automatycznej „zgody operatora” na przewóz przez każdego pasażera jednego lawinowego pakietu ratunkowego zawierającego naboje ze sprężonym gazem (rozdział 2.2; gaz niepalny, nietoksyczny) z poniższym zastrzeżeniem:
 • Poduszki powietrzne w plecaku muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa
 • Mogą być wyposażone w pirotechniczny mechanizm wyzwalający zawierający nie więcej niż 200 mg materiału wybuchowego netto zgodnie z rozdziałem 1.4S (brak istotnego zagrożenia)
 • Zapasowe wkłady NIE są dozwolone
 • Plecak należy zapakować w sposób uniemożliwiający przypadkowe uruchomienieIzolowane opakowania zawierające schłodzony ciekły azot (suchy transport), całkowicie wchłonięty przez porowaty materiał, niezawierające towarów niebezpiecznych.


Małe butle z gazem niepalnym, zawierające dwutlenek węgla lub inny odpowiedni gaz podklasy 2.2. Do dwóch (2) małych butli zamontowanych w kamizelce ratunkowej i do dwóch (2) zapasowych wkładów na osobę; nie więcej niż cztery (4) butle o pojemności 50 ml wody w przypadku innych urządzeń.
Aerozole podklasy 2.2, bez ryzyka dodatkowego, do użytku sportowego lub domowego.


Nieradioaktywne artykuły medyczne lub toaletowe (w tym aerozole), takie jak spraye do włosów, perfumy, wody kolońskie i leki zawierające alkohol. Łączna ilość netto wszystkich wyżej wymienionych artykułów nie może przekroczyć 2 kg (4,4 lb) lub 2 l (2 kwarty), a ilość netto każdego artykułu nie może przekroczyć 0,5 kg (1 lb) lub 0,5 l (1 pinta).


Napoje alkoholowe, w opakowaniach detalicznych, zawierające powyżej 24%, ale nie więcej niż 70% alkoholu objętościowo, w pojemnikach nieprzekraczających 5 l, w łącznej ilości netto na osobę nieprzekraczającej 5 l.Butle z gazem niepalnym i nietoksycznym noszone w celu zasilania kończyn mechanicznych. Także zapasowe butle podobnego rozmiaru, jeśli są wymagane do zapewnienia zasilania przez czas podróży.


Koncentratory tlenu. Są to urządzenia zasilane bateryjnie lub sieciowo. Są dozwolone, ponieważ nie zawierają tlenu i nie przeprowadzają reakcji chemicznej. Filtrują i stężają tlen z atmosfery. Na pokładzie statku powietrznego mogą być zasilane wyłącznie bateryjnie.Butle do nurkowania/zbiorniki akwalungowe można przewozić na pokładzie samolotu easyJet pod warunkiem, że wszystkie zawory są zdemontowane, a butle są puste.


Generatory tlenu (chemiczne), zawierające co najmniej jedną substancję chemiczną, która po uaktywnieniu wytwarza ciepło w celu wygenerowania tlenu za pomocą reakcji chemicznej.


Lokówki do włosów zawierające gaz węglowodorowy. Do jednej (1) na pasażera lub członka załogi pod warunkiem, że osłona bezpieczeństwa jest zamontowana na elemencie grzejnym. Nie można ich używać na pokładzie samolotu. Zbiorników uzupełniających z gazem NIE MOŻNA przewozić.


Termometr medyczny lub kliniczny, zawierający rtęć, jeden (1) na pasażera do użytku osobistego, jeśli jest umieszczony w opakowaniu ochronnym.
Radioizotopowe rozruszniki serca lub inne urządzenia, w tym zasilane akumulatorami litowymi, wszczepione do ciała osoby, lub radiofarmaceutyki umieszczone w ciele osoby w wyniku leczenia medycznego. Uwaga: Niedozwolone w bagażu podręcznym, jeżeli nie są używane.


Zapałki lub zapalniczka z paliwem/płynem całkowicie wchłoniętym przez materiał stały i przeznaczone do użycia przez osobę, która je nosi przy sobie. Nie można jednak przewozić przy sobie ani w bagażu rejestrowanym lub podręcznym zapalniczek z zasobnikiem płynu palnego zawierającego niewchłonięte paliwo ciekłe (inne niż gaz skroplony), paliwa zapalniczkowego i zasobników uzupełniających do zapalniczek. Uwaga: Zakazane jest przewożenie zapałek zapalających się przy potarciu o dowolny przedmiot.
E-papierosy i urządzenia inhalacyjne, wszystkie papierosy elektroniczne i urządzenia inhalacyjne muszą być przewożone w kabinie, a ich ładowanie jest surowo wzbronione. Dozwolone są maksymalnie dwie baterie zapasowe, tylko w bagażu podręcznym.
Strzelające zabawki bożonarodzeniowe, 2 opakowania na pasażera pod warunkiem, że są zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta. Elementy zawarte w środku nie mogą zawierać przedmiotów zakazanych.
Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające zdolne lub wyglądające na zdolne do wywołania poważnych obrażeń lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotu, w tym:

 • amunicja,
 • spłonki,
 • detonatory i zapalniki,
 • repliki lub imitacje materiałów bądź urządzeń wybuchowych,
 • miny i inne wojskowe materiały wybuchowe,
 • sztuczne ognie i inne przedmioty pirotechniczne,
 • zbiorniki i wkłady wytwarzające dym,
 • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.


Urządzenia zasilane bateriami/akumulatorami litowymi Baterie/akumulatory litowo-jonowe do przenośnych (w tym medycznych) urządzeń elektronicznych, o pojemności przekraczającej 100 Wh, ale nie większej niż 160 Wh. Tylko w przypadku przenośnych medycznych urządzeń elektronicznych: baterie/akumulatory litowo-metalowe zawierające lit w ilości przekraczającej 2 g, ale nie większej niż 8 g.

Uwaga 1: Jeśli produkt zawierający baterię/akumulator litowy podlega wycofaniu ze względów bezpieczeństwa związanych z taką baterią/akumulatorem, nie wolno go przewozić na pokładzie statku powietrznego, chyba że wytyczne dotyczące wycofanego produktu/komponentu są przestrzegane zgodnie z instrukcją producenta. Pasażerowie mający przy sobie urządzenie podlegające wycofaniu, powinni niezwłocznie poinformować przedstawiciela easyJet.

Uwaga 2: Przedmioty zawierające uszkodzone/wadliwe baterie/akumulatory litowe nie mogą być przewożone

Uwaga 3: easyJet wydaje automatyczną „zgodę operatora” na przewóz baterii/akumulatorów litowo-jonowych do 160 Wh
Zapasowe baterie/akumulatory litowe Baterie/akumulatory litowo-jonowe do przenośnych (w tym medycznych) urządzeń elektronicznych, o pojemności przekraczającej 100 Wh, ale nie większej niż 160 Wh. Tylko w przypadku przenośnych medycznych urządzeń elektronicznych: baterie/akumulatory litowo-metalowe zawierające lit w ilości przekraczającej 2 g, ale nie większej niż 8 g. Maksymalnie dwie baterie/akumulatory zapasowe tylko w bagażu podręcznym. Baterie/akumulatory muszą być indywidualnie zabezpieczone przed zwarciem.


Przenośne urządzenia elektroniczne (w tym urządzenia medyczne) zawierające ogniwa lub baterie litowo-metalowe lub litowo-jonowe, takie jak zegarki, maszyny kalkulacyjne, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne, kamery itp., przewożone przez pasażerów lub załogę do użytku osobistego. Maksymalnie 2 g litu w przypadku baterii litowo-metalowych i 100 Wh w przypadku baterii litowo-jonowych. Uwaga – obowiązuje limit 15 przenośnych urządzeń elektronicznych na jednego pasażera.


Wszystkie zapasowe baterie/akumulatory, w tym ogniwa lub baterie litowo-metalowe bądź litowo-jonowe, do takich przenośnych urządzeń elektronicznych muszą być przewożone w bagażu podręcznym. Baterie/akumulatory muszą być indywidualnie zabezpieczone przed zwarciem.


Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające baterie nierozlewalne nie mogą przekraczać 12 V ani 100 Wh. Można przewozić maksymalnie 2 baterie zapasowe.


Odzież z funkcją ogrzewania, taka jak podgrzewane kurtki i odzież sportowa, jest dozwolona w kabinie pasażerskiej pod warunkiem, że znajdujące się w niej baterie/akumulatory litowo-metalowe nie zawierają więcej niż 2 g litu, a pojemność baterii/akumulatorów litowo-jonowych nie przekracza 100 Wh. Uwaga: na pokładzie zasilanie elementów grzejnych musi być wyłączone.


Systemy ogniw paliwowych i zapasowe zasobniki paliwa zasilającego przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne i kamery). Więcej informacji w uwadze 5.


Tępe narzędzia. Każde tępe narzędzie zdolne do spowodowania urazu, w tym:

 • kije do baseballa i softballa,
 • kije lub pałki (sztywne lub elastyczne),
 • kije do krykieta/golfa/hokeja/lacrosse,
 • wędki,
 • przyrządy do sztuk walki, np. kastety, nunczako itp.
Substancje chemiczne i toksyczne. Substancje chemiczne lub toksyczne, które stwarzają ryzyko dla zdrowia pasażerów/załogi lub bezpieczeństwa samolotu bądź mienia, w tym:

 • trucizny,
 • trucizny lub materiał zakaźny lub niebezpieczny biologicznie, np. zakażona krew, bakterie i wirusy
Narzędzia robocze’ – narzędzia, które można użyć w celu spowodowania poważnego urazu lub zagrozić nimi bezpieczeństwu samolotu, w tym:

 • łomy,
 • wiertarki i wiertła, w tym wiertarki z zasilaniem akumulatorowym,
 • narzędzia z ostrzem lub grotem powyżej 6 cm, których można użyć jak broni, w tym śrubokręty i dłuta,
 • piły, w tym przenośne piły mechaniczne z zasilaniem akumulatorowym,
 • lampy lutownicze,
 • pistolety do oszałamiania zwierząt i gwoździarki;
Przedmioty z ostrym szpicem lub krawędzią – ostro zakończone lub ostrokrawędziste przedmioty, którymi można zadać poważne obrażenia, w tym:

 • narzędzia do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki,
 • siekiery i szpikulce do lodu,
 • ostrza do brzytew,
 • noże do tapet,
 • noże z ostrzem powyżej 6 cm
 • nożyczki z ostrzami powyżej 6 cm mierząc od punktu skrzyżowania,
 • sprzęt do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
 • miecze, szpady i szable,
 • kijki narciarskie i spacerowe oraz raki

 • łyżwy,

 • strzały, rzutki, harpuny, maczety i włócznie.
Hoverboardy, znane także jako deski Rideable Segway

Bagaż (walizka, plecak itp.) zawierający baterię litową lub power bank, tzw. bagaż inteligentny


Patrz uwaga 6
Patrz uwaga 7


Uwagi:

1.

Pusty zasobnik paliwowy musi zostać opróżniony i pozostawiony bez zakrętki przez minimum 6 godzin, aby umożliwić wyparowanie całego pozostałego paliwa. Akceptowalne są także alternatywne metody, takie jak dodanie oleju spożywczego do zbiornika i/lub zasobnika paliwa w celu podniesienia temperatury zapłonu pozostałego płynu i następnie opróżnienie zasobnika paliwa. Zasobnik paliwa musi być następnie bezpiecznie zamknięty i owinięty chłonnym materiałem, takim jak ręczniki papierowe, oraz umieszczony w worku z polietylenu lub równoważnego materiału. Góra worka musi zostać uszczelniona lub zwinięta i zamknięta gumką lub sznurkiem. Pod warunkiem zastosowania tej metody pojemnik lub zasobnik paliwa może być uznany za bezpieczny.

2.

Przewożenie dwutlenku węgla w stanie stałym (suchego lodu) wymaga uprzedniej zgody operatora. Każdą sztukę bagażu rejestrowanego należy oznaczyć napisem „DRY ICE” lub „CABON DIOXIDE, SOLID” z podaniem masy netto suchego lodu lub wskazaniem, że jest go maksymalnie 2,5 kg.

3.

Produkty wytwarzające ciepło, tj. zasilany bateryjnie sprzęt, taki jak latarki podwodne i urządzenia lutownicze, które wytwarzają wysoką temperaturę i mogą spowodować pożar, wolno przewozić wyłącznie jako bagaż podręczny. Komponent wytwarzający ciepło lub źródło energii należy wymontować w celu uniemożliwienia przypadkowego zadziałania w trakcie transportu.

4.

Barometr lub termometr rtęciowy Barometr lub termometr z rtęcią, przewożony przez przedstawiciela państwowej służby meteorologicznej lub podobnej instytucji. Barometr lub termometr musi być zapakowany w wytrzymałym zewnętrznym opakowaniu, z uszczelnioną okładziną wewnętrzną lub w torbie z wytrzymałego i odpornego na wycieki oraz przekłucie materiału nieprzepuszczalnego dla rtęci, który uniemożliwi wyciek rtęci z opakowania niezależnie od jego położenia. Pierwszy pilot musi zostać powiadomiony o barometrze lub termometrze.

5.

Systemy ogniw paliwowych i zapasowe wkłady z paliwem Przenośne urządzenia elektroniczne (na przykład aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne i kamery) zasilane systemami ogniw paliwowych, a także zapasowe wkłady paliwowe, pod następującymi warunkami:

a. wkłady ogniw paliwowych mogą zawierać tylko ciecze palne (w tym metanol), kwas mrówkowy i butan;

b. wkłady ogniw paliwowych muszą być zgodne z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1;

c. wkłady ogniw paliwowych nie mogą mieć konstrukcji umożliwiającej uzupełnianie zawartości przez użytkownika. Uzupełnianie paliwa w systemach ogniw paliwowych jest niedozwolone z wyjątkiem instalacji zapasowego wkładu. Nie dopuszcza się przewozu wkładów ogniw paliwowych, które służą do uzupełniania paliwa w systemach ogniw paliwowych, ale nie zostały zaprojektowane lub nie są przeznaczone do pozostawienia ich zainstalowanymi w urządzeniu (wkłady uzupełniające do ogniw paliwowych);

d. maksymalna ilość paliwa w każdym wkładzie ogniw paliwowych nie może przekraczać 200 ml w przypadku gazu skroplonego, 120 ml w przypadku wkładów do niemetalicznych ogniw paliwowych lub 200 ml w przypadku wkładu do metalicznych ogniw paliwowych. Każdy wkład ogniwa paliwowego musi być oznaczony certyfikatem producenta potwierdzającym zgodność z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1 oraz musi mieć podaną maksymalną ilość i rodzaj paliwa zastosowanego we wkładzie;

e. każdy system ogniw paliwowych musi spełniać normę IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1 oraz musi być oznaczony certyfikatem producenta potwierdzającym zgodność ze specyfikacją;

f. można przewozić maksymalnie dwa zapasowe wkłady ogniw paliwowych na każdego pasażera;

g. systemy ogniw paliwowych zawierające paliwo oraz wkłady ogniw paliwowych, w tym wkłady zapasowe, są dozwolone wyłącznie w bagażu podręcznym;

h. interakcja między ogniwami paliwowymi a zintegrowanymi akumulatorami w urządzeniu musi być zgodna z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1. Systemy ogniw paliwowych, których jedyną funkcją jest ładowanie akumulatora w urządzeniu nie są dozwolone;

i. systemy ogniw paliwowych muszą być takiego typu, który nie ładuje baterii, gdy przenośne urządzenie elektroniczne nie jest używane, i muszą one być trwale oznaczone przez producenta: „APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY” („zatwierdzone do przewozu wyłącznie w kabinie samolotu”); oraz

j. powyższe oznaczenia powinny być naniesione nie tylko w językach wymaganych przez kraj pochodzenia, ale także w języku angielskim.

6.

Jeśli bagaż inteligentny ma zostać umieszczony w kabinie samolotu, klient musi być w stanie odłączyć i wyjąć baterię litową / power bank – elementy te mogą jednak pozostać w bagażu. Bagaż inteligentny nie zostanie dopuszczony do lotu, jeśli klient nie jest w stanie odłączyć i wymontować baterii litowej / power banku.

7.

Jeśli inteligentny bagaż ma zostać odprawiony i umieszczony w luku bagażowym, należy odłączyć od niego baterię litową/źródło zasilania w punkcie nadawania bagażu i zabrać je ze sobą do kabiny. Wszystkie odsłonięte styki powinny być zabezpieczone przed zwarciem. Baterię litową/źródło zasilania należy odłączyć – jeśli pasażer nie jest w stanie stanie tego zrobić, nie możemy zabrać takiego bagażu na pokład.

BROŃ PALNA I AMUNICJA/BROŃ SPORTOWA

Broń ręczna, broń automatyczna, naboje, amunicja (w tym puste magazynki), kapiszony, sztuczne ognie, flary, materiały pirotechniczne, zbiorniki dymowe i zabawki strzelające, nie mogą być przewożone w samolotach easyJet, z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej.

Broń palna sportowa i konkursowa wyszczególniona w tym artykule i amunicja do niej jest dozwolona pod warunkiem, że jest bezpiecznie zapakowana lub umieszczona w pudełkach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółowymi wymaganiami oraz kontakt telefoniczny z naszym działem obsługi klienta w celu poinformowania nas, że będziesz podróżować z bronią palią lub amunicją. Loty do/z lotniska Berlin Tegel obsługiwane przez naszych partnerów mogą podlegać innej polityce dotyczącej broni palnej – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Wszyscy pasażerowie planujący podróż z bronią palną lub amunicją muszą przedstawić:

a) dokumenty i pozwolenia;
b) pozwolenia na eksport/import; oraz
c) zgodę od władz lokalnych i krajowych.

Niektórych rodzajów broni palnej nie można wnieść na pokład w niektórych krajach. easyJet nie przyjmuje broni palnej do przewozu na trasach z/do tych krajów. Za posiadanie i aktualność dokumentów wskazanych w punktach a)–c) powyżej, w odniesieniu do każdej sztuki broni palnej lub amunicji, odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer. Pasażer musi także przedstawić ważny dokument tożsamości (np. paszport).

Do punktu nadawania bagażu należy przybyć co najmniej 90 minut przed planowanym odlotem, tak aby przejść wszystkie niezbędne kontrole. Osoby przybyłe później nie będą dopuszczone do lotu.

Dozwolone są poniższe rodzaje broni palnej:

 • Śrutówki sportowe o lufach dłuższych niż 24 cale (60 cm).
 • Karabiny sportowe (w tym pneumatyczne) dowolnego kalibru, ale nie broń półautomatyczna o kalibrze większym niż 0,22.
 • Pistolety sportowe jednostrzałowe kalibru 0,22 lub mniejszego.
 • Karabiny i pistolety kalibru 0,22 lub mniejszego.
Broń palna musi być rozładowana i prawidłowo zapakowana w odpowiedniej torbie na broń. Dozwolone jest maksymalnie 5 kg amunicji na pasażera. Amunicja musi być bezpiecznie zapakowana, najlepiej w fabrycznym zasobniku. Amunicja z pociskami wybuchowymi lub zapalającymi jest zabroniona.

Osoba podróżująca z bronią sportową lub konkursową musi mieć ukończone 18 lat lub musi podróżować w towarzystwie osoby, która ma ukończone 18 lat. W przypadku podróży z bronią sportową lub konkursową należy uiścić opłatę za sprzęt sportowy za każdą sztukę broni i każdy lot.

Należy pamiętać, że niektóre lotniska mogą zabronić przewożenia replik broni.


TA LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA I ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO JEJ UZUPEŁNIANIA BEZ ZAPOWIEDZI O INNE POZYCJE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I/LUB ZE WZGLĘDÓW OPERACYJNYCH.

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.