Menu główne

Towary niebezpieczne

Niebezpieczne towary to artykuły lub substancje, które podczas transportu powietrznego mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska.
 
easyJet na pokładzie swoich samolotów nie transportuje niebezpiecznych towarów, za wyjątkami opisanymi poniżej. W poniższej tabeli znajdują się szczegóły na temat przedmiotów:

 • które można zabrać tylko w bagażu podręcznym,
 • które należy umieścić w bagażu rejestrowanym,
 • których nie można transportować.

Przedmiot

Bagaż podręczny

Bagaż rejestrowany

Tlen lub powietrze, w formie gazowej, małe butle do użytku medycznego. Butla nie może przekraczać wagi brutto 5 kg.

 
Ciekły tlen – Zbiorniki zawierające chłodzony ciekły tlen.

 
 
Urządzenia oszałamiające – urządzenia zaprojektowane specjalnie do oszałamiania lub unieruchamiania, w tym:
 • urządzenia ogłuszające, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące,
 • ogłuszacze zwierząt i urządzenia do zabijania zwierząt,
 • chemikalia, gazy oraz spraye neutralizujące i obezwładniające, takie jak spraye muszkatołowe i pieprzowe, spraye paprykowe, gaz łzawiący, spraye kwasowe i spraye odstraszające zwierzęta.
 

Walizki dyplomatyczne z taśmą zabezpieczającą, pojemniki na gotówkę, torby na gotówkę itp. zawierające niebezpieczne towary, takie jak akumulatory litowe i/lub materiał pirotechniczny.

 
 
Amunicja do celów sportowych, bezpiecznie pudełkowana w ilości mniejszej niż 5 kg (11 lb) wagi brutto na osobę do własnego użytku tej osoby, z wyłączeniem amunicji z pociskami wybuchowymi lub zapalającymi. Limitów dla kilku pasażerów nie można łączyć w jednym lub kilku opakowaniach.Działa, broń palna i inne urządzenia wyrzucające pociski – urządzenia zdolne lub wyglądające na zdolne do spowodowania poważnych urazów poprzez wyrzucenie pocisku, w tym: 
 • broń palna wszystkich typów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby, 
 • broń zabawkowa, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią, 
 • komponenty broni palnej, z wyłączeniem celowników teleskopowych, 
 • broń na sprężone powietrze i CO2, taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa, 
 • wyrzutnie rakiet sygnalizacyjnych i pistolety startowe, 
 • łuki, kusze i strzały, 
 • działa harpunnicze i kusze podwodne, 
 • proce i katapulty.

Patrz oddzielna sekcja poniżej dotycząca broni palnej.

Kuchenki turystyczne i zbiorniki paliwa zawierające palne ciekłe paliwo można przewozić pod warunkiem, że zbiornik paliwa kuchenki turystycznej i/lub zasobnik paliwa został całkowicie pozbawiony całego ciekłego paliwa i podjęto działania eliminujące zagrożenie.


 Patrz uwaga 1
Dwutlenek węgla, w formie stałej (suchy lód), w ilościach nieprzekraczających 2,5 kg (5 lb) na pasażera, w przypadku używania w transporcie towarów łatwo psujących się, które nie podlegają tym uregulowaniom, pod warunkiem, że opakowanie umożliwia uwalnianie gazowego dwutlenku węgla. 

 
 Patrz uwaga 2
Środki ułatwiające przemieszczanie się (np. wózki inwalidzkie) zasilane za pomocą mokrych nierozlewalnych akumulatorów do użycia przez pasażerów, których mobilność jest ograniczona przez niepełnosprawność, stan zdrowia lub wiek albo ze względu na czasowy problem z mobilnością (np. złamana noga).

1. Operator powinien potwierdzić, że:
a. Akumulator jest pewnie przymocowany do środka ułatwiającego przemieszczanie się;
b. Styki akumulatora są zabezpieczone przed zwarciem (np. poprzez zamknięcie ich w zasobniku akumulatora); i
c. Obwody elektryczne zostały odizolowane; W tym celu umieścić urządzenie w trybie napędowym (tj. nie w trybie swobodnej jazdy), zobaczyć, czy środek ułatwiający przemieszczanie się zostanie włączony i jeśli tak, czy użycie joysticka powoduje ruch urządzenia. Należy również potwierdzić, że obwody pomocniczych układów motorowych, takich jak układy fotela, zostały zablokowane w celu uniemożliwienia przypadkowego użycia, np. poprzez rozłączenie złącz kablowych. Jeśli elektryczny środek ułatwiający przemieszczanie się nie został przygotowany do bezpiecznego przewozu, nie może zostać załadowany.

2. Środki ułatwiające przemieszczanie się muszą być przewożone w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym ruchem bagażu, poczty, zapasów lub innego ładunku;

3. Jeśli środek ułatwiający przemieszczanie się jest zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł wyjąć jego akumulatory (np. składany):
a. Akumulatory należy wymontować; środek ułatwiający przemieszczanie się może być następnie przewożony jako sprawdzony bagaż bez ograniczeń;
b. Wyjęte akumulatory muszą być przewożone w wytrzymałym, sztywnym pojemniku, który należy umieścić w przedziale ładunkowym;
c. Akumulatory należy zabezpieczyć przed zwarciem; i
d. Pierwszy pilot powinien zostać poinformowany o lokalizacji zapakowanego akumulatora.

4. Zaleca się, aby pasażerowie dokonywali z wyprzedzeniem ustaleń z każdym operatorem. 

 
 

Środki ułatwiające przemieszczanie się (np. wózki inwalidzkie) zasilane za pomocą akumulatorów rozlewalnych, do użycia przez pasażerów, których mobilność jest ograniczona przez niepełnosprawność, stan zdrowia lub wiek albo ze względu na czasowy problem z mobilnością (np. złamana noga). Przewóz niedozwolony (easyJet). Uregulowanie firmowe. 

 
 
Środki ułatwiające przemieszczanie się (np. wózki inwalidzkie) zasilane za pomocą akumulatorów litowo-jonowych, do użycia przez pasażerów, których mobilność jest ograniczona przez niepełnosprawność, stan zdrowia lub wiek albo ze względu na czasowy problem z mobilnością (np. złamana noga).

1. Operator powinien potwierdzić, że:
a. Akumulator jest pewnie przymocowany do środka ułatwiającego przemieszczanie się;
b. Styki akumulatora są zabezpieczone przed zwarciem (np. poprzez zamknięcie ich w zasobniku akumulatora); i
c. Obwody elektryczne zostały odizolowane; W tym celu umieścić urządzenie w trybie napędowym (tj. nie w trybie swobodnej jazdy), zobaczyć, czy środek ułatwiający przemieszczanie się zostanie włączony i jeśli tak, czy użycie joysticka powoduje ruch urządzenia. Należy również potwierdzić, że obwody pomocniczych układów motorowych, takich jak układy fotela, zostały zablokowane w celu uniemożliwienia przypadkowego użycia, np. poprzez rozłączenie złącz kablowych. Jeśli elektryczny środek ułatwiający przemieszczanie się nie został przygotowany do bezpiecznego przewozu, nie może zostać załadowany.

2. Środki ułatwiające przemieszczanie się muszą być przewożone w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym ruchem bagażu, poczty, zapasów lub innego ładunku;

3. Jeśli środek ułatwiający przemieszczanie się jest zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł wyjąć jego akumulatory (np. składany):
a. Akumulatory należy wymontować i przewozić w kabinie pasażerskiej;
b. Styki akumulatorów muszą być chronione przed zwarciem (poprzez odizolowanie styków, np. oklejenie taśmą odkrytych styków);
c. Akumulator musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem (np. poprzez umieszczenie każdego akumulatora w woreczku ochronnym);
d. Demontaż akumulatora ze środka ułatwiającego przemieszczanie się powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub właściciela urządzenia;
e. Akumulator nie może mieć pojemności przekraczającej 300 Wh; oraz
f. Przewozić można maksymalnie jeden zapasowy akumulator o pojemności nieprzekraczającej 300 Wh lub dwa zapasowe akumulatory, każdy o pojemności nieprzekraczającej 160 Wh.

4. Pierwszy pilot musi zostać poinformowany o lokalizacji akumulatorów litowo-jonowych;

5. Zaleca się, aby pasażerowie dokonywali z wyprzedzeniem ustaleń z każdym operatorem.

Patrz punkt 3  
Artykuły wytwarzające ciepło, takie jak latarki podwodne (lampy do nurkowania) i lutownice.

Patrz uwaga 3
Barometr lub termometr rtęciowy przewożony przez przedstawiciela rządowego biura pogody lub podobnej oficjalnej agencji. 

 
Patrz uwaga 4
Plecak do ochrony przed lawiną, jeden (1) na pasażera, zawierający butlę ze sprężonym gazem podklasy 2.2. Może być także wyposażony w pirotechniczny mechanizm spustowy zawierający mniej niż 200 mg netto materiału podklasy 1.4S. Plecak musi być spakowany tak, aby nie można go było przypadkowo uruchomić. Poduszki powietrzne w plecaku muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa. 


 

 
Izolowane opakowania zawierające chłodzony ciekły azot (suchy transport), całkowicie wchłonięty przez porowaty materiał, nie zawierające towarów niebezpiecznych. 


 

Małe butle gazu niepalnego, zawierające dwutlenek węgla lub inny odpowiedni gaz podklasy 2.2. Do dwóch (2) małych butli zamontowanych w kamizelce ratunkowej i do dwóch (2) zapasowych wkładów na osobę, nie więcej niż cztery (4) cylindry o pojemności 50 ml wody w przypadku innych urządzeń. 

 

Aerozole podklasy 2.2, bez ryzyka dodatkowego, do użytku sportowego lub domowego.


Nieradioaktywne artykuły medyczne lub toaletowe (w tym aerozole), takie jak spraye do włosów, perfumy, wody kolońskie i leki zawierające alkohol. Łączna ilość netto wszystkich wyżej wymienionych artykułów nie może przekroczyć 2 kg (4,4 lb) lub 2 l (2 kwarty), a ilość netto każdego artykułu nie może przekroczyć 0,5 kg (1 lb) lub 0,5 l (1 pinta). 


Napoje alkoholowe, w opakowaniach detalicznych, zawierające powyżej 24%, ale nie więcej niż 70% alkoholu objętościowo, w zbiornikach nieprzekraczających 5 l, w łącznej ilości netto na osobę nieprzekraczającej 5 l.


 

Butle gazu niepalnego i nietoksycznego noszone w celu zasilania kończyn mechanicznych. Także zapasowe butle podobnego rozmiaru, jeśli wymagane do zapewnienia zasilania przez czas podróży.


 

Stężacze powietrza. Są to urządzenia zasilane bateryjnie lub sieciowo. Są dozwolone, ponieważ nie zawierają tlenu i nie przeprowadzają reakcji chemicznej. Filtrują i stężają tlen z atmosfery. Na pokładzie statku powietrznego mogą być zasilane wyłącznie bateryjnie. 


 

Butle do nurkowania/zbiorniki akwalungowe można przewozić na pokładzie samolotu easyJet pod warunkiem, że wszystkie zawory są zdemontowane, a butle są puste.


 

Generatory tlenu (chemiczne), zawierające co najmniej jedną substancję chemiczną, która po uaktywnieniu wytwarza ciepło w celu wygenerowania tlenu za pomocą reakcji chemicznej.


   

Lokówki do włosów zawierające gaz węglowodorowy. Do jednej (1) na pasażera lub członka załogi pod warunkiem, że osłona bezpieczeństwa jest bezpiecznie zamontowana na elemencie grzejnym. Nie można ich nigdy używać na pokładzie samolotu. Zbiorników uzupełniających z gazem NIE MOŻNA przewozić.


   

Termometr medyczny lub kliniczny, zawierający rtęć, jeden (1) na pasażera do użytku osobistego, jeśli jest umieszczony w opakowaniu ochronnym. 

Radioizotopowe rozruszniki serca lub inne urządzenia, w tym zasilane akumulatorami litowymi, wszczepione do osoby lub radiofarmaceutyki zawarte w ciele osoby w wyniku leczenia medycznego. 


Zapałki lub zapalniczka z paliwem/płynem całkowicie wchłoniętym przez materiał stały i przeznaczone do użycia przez osobę, która je nosi przy sobie. Nie można jednak przewozić przy sobie ani w bagażu sprawdzonym lub podręcznym zapalniczek z zasobnikiem płynu palnego zawierającego niewchłonięte paliwo ciekłe (inne niż gaz skroplony), paliwa zapalniczkowego i zasobników uzupełniających zapalniczek. Uwaga: Zakazane jest przewożenie zapałek, które można zapalić o każdą powierzchnię.
 

E-papierosy, wszystkie papierosy elektroniczne i maksymalnie dwie zapasowe baterie w bagażu podręcznym i przy sobie.
Strzelające zabawki bożonarodzeniowe - Christmas Crackers, 2 opakowania na pasażera pod warunkiem, że są zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta. Elementy zawarte w środku nie mogą zawierać przedmiotów zakazanych. 
 
Sztuczne ognie i pukawki imprezowe.
 

 
 

Urządzenia zasilane baterią litową Baterie litowo-jonowe do przenośnych (w tym medycznych) urządzeń elektronicznych, o pojemności przekraczającej 100 Wh, ale nie przekraczającej 160 Wh. Tylko w przypadku przenośnych medycznych urządzeń elektronicznych, baterie litowo-metalowe zawierające lit w ilości przekraczającej 2 g, ale nie przekraczającej 8 g.

Uwaga 1: Jeśli produkt zawierający baterię litową podlega wycofaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z baterią, nie wolno go przewozić na pokładzie statku powietrznego, chyba że wytyczne dotyczące wycofanego produktu/komponentu były przestrzegane zgodnie z instrukcjami producenta. Pasażerowie mający przy sobie urządzenie, które ma zostać wycofane, powinni niezwłocznie poinformować przedstawiciela easyJet.

Uwaga 2: Przedmioty zawierające uszkodzone/wadliwe baterie litowe nie mogą być przewożone.

 Zapasowe baterie litowe Baterie litowo-jonowe do przenośnych (w tym medycznych) urządzeń elektronicznych, o pojemności przekraczającej 100 Wh, ale nie przekraczającej 160 Wh. Tylko w przypadku przenośnych medycznych urządzeń elektronicznych, baterie litowo-metalowe zawierające lit w ilości przekraczającej 2 g, ale nie przekraczającej 8 g. Maksymalnie dwie baterie zapasowe tylko w bagażu podręcznym. Baterie te muszą być indywidualnie chronione w celu uniemożliwienia zwarć.
 


Przenośne urządzenia elektroniczne (w tym urządzenia medyczne) zawierające ogniwa lub baterie litowo-metalowe lub litowo-jonowe, takie jak zegarki, maszyny kalkulacyjne, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne, kamery itp., przewożone przez pasażerów lub załogę do użytku osobistego. Akumulatory nie mogą przekraczać 2 g w przypadku baterii litowo-metalowych i 100 Wh w przypadku baterii litowo-jonowych. Uwaga – limit 15 przenośnych urządzeń elektronicznych na jednego pasażera.
 


Wszystkie baterie zapasowe, w tym ogniwa lub baterie litowo-metalowe bądź litowo-jonowe, do takich przenośnych urządzeń elektronicznych muszą być przewożone w bagażu podręcznym. Baterie te muszą być zabezpieczone indywidualnie w celu ochrony przed zwarciem.
 


Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające baterie nierozlewalne nie mogą przekraczać 12 V ani 100 Wh. Można przewozić maksymalnie 2 baterie zapasowe.
 


 

Systemy ogniw paliwowych i zapasowe zasobniki paliwa napędzające przenośne urządzenia elektroniczne (na przykład aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne i kamery). Więcej informacji w uwadze 5. 
 


Tępe narzędzia. Każde tępe narzędzie zdolne do spowodowania urazu, w tym:

 • kije baseballowe i softballowe,
 • pałki lub kije (sztywne lub elastyczne),
 • kije do krykieta/kije golfowe/kije hokejowe/kije do Lacrosse'a,
 • wędki,
 • sprzęt do sztuk walki, np. kastety, nunchaku itp.
Substancje chemiczne i toksyczne. Substancje chemiczne lub toksyczne, które stwarzają ryzyko dla zdrowia pasażerów/załogi lub bezpieczeństwa samolotu bądź mienia, w tym:

 • trucizny
 • materiał zakaźny lub niebezpieczny biologicznie, np. zakażona krew, bakterie i wirusy


 


 

Narzędzia robocze – narzędzia, które można użyć w celu spowodowania poważnego urazu lub aby zagrozić bezpieczeństwu samolotu, w tym:

 • łomy,
 • wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki elektryczne,
 • narzędzia z ostrzem lub wałkiem o wymiarze przekraczającym 6 cm, które mogą być użyte jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta,
 • piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne,
 • lampy lutownicze,
 • aparaty ubojowe i gwoździarki;


 


 

Przedmioty z ostrym punktem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym punktem lub ostrą krawędzią, które można użyć do spowodowania poważnego urazu, w tym:

 • elementy przeznaczone do siekania, takie jak siekiery, toporki i tasaki,
 • czekany i szpikulce do lodu,
 • żyletki,
 • nożyki do papieru,
 • noże z ostrzami długości ponad 6 cm
 • nożyczki z ostrzami o długości ponad 6 cm mierzonymi od podparcia obrotowego,
 • sprzęt do sztuk walki z ostrym punktem lub ostrą krawędzią,
 • miecze, laski z ukrytą szpadą i szable,
 • kijki do nart i chodzenia/wycieczek oraz raki,
 • łyżwy,
 • strzały, rzutki, harpuny, maczety i dzidy.

 


 

Elektryczne deski (znane też jako jeździki lub Segwaye) są zabronione z powodu niezgodnych z przepisami komponentów elektrycznych.

Inteligentny bagaż (walizka, plecak itp.) zawierający baterię litową lub power bank (bagaż inteligentny).

 Patrz uwaga 6

 Patrz uwaga 7


 

Uwagi:

1. 

Pusty zasobnik paliwowy musi zostać opróżniony i pozostawiony bez zakrętki przez minimum 6 godzin, aby umożliwić wyparowanie całego pozostałego paliwa. Akceptowalne są także alternatywne metody, takie jak dodanie oleju spożywczego do zbiornika i/lub zasobnika paliwa w celu podniesienia temperatury zapłonu pozostałego płynu i następnie opróżnienie zasobnika paliwa. Zasobnik paliwa musi być następnie bezpiecznie zamknięty i owinięty chłonnym materiałem, takim jak ręczniki papierowe, a następnie umieszczony w worku z polietylenu lub równoważnego materiału. Góra worka musi zostać następnie uszczelniona lub zwinięta i zamknięta gumką lub sznurkiem. Pod warunkiem zastosowania tej metody pojemnik lub zasobnik paliwa może być uznany za bezpieczny. 

2. 

Dwutlenek węgla, w formie stałej (suchy lód) Suchy lód w sprawdzonym bagażu wymaga zgody operatora i każda pozycja bagażu sprawdzonego musi być oznaczona „DRY ICE” (SUCHY LÓD) lub „CARBON DIOXIDE, SOLID” (DWUTLENEK WĘGLA, W FORMIE STAŁEJ), z podaniem wagi netto suchego lodu lub wskazaniem, że opakowanie zawiera nie więcej niż 2,5 kg suchego lodu. 

3. 

Produkty wytwarzające ciepło, tj. zasilany bateryjnie sprzęt, taki jak latarki podwodne i urządzenia lutownicze, które wytwarzają wysoką temperaturę i mogą spowodować pożar, mogą być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny. Komponent wytwarzający ciepło lub źródło energii należy usunąć w celu uniemożliwienia przypadkowego zadziałania w trakcie transportu. 

4. 

Barometr lub termometr rtęciowy, przewożony przez przedstawiciela rządowego biura pogody lub podobnej agencji oficjalnej. Barometr lub termometr musi być zapakowany w wytrzymałym zewnętrznym opakowaniu, z uszczelnioną okładziną wewnętrzną lub w torbie z wytrzymałego i odpornego na wycieki oraz przekłucie materiału nieprzepuszczalnego dla rtęci, który uniemożliwi wyciek rtęci z opakowania niezależnie od jego położenia. Pierwszy pilot musi zostać powiadomiony o barometrze lub termometrze. 

5. 

Systemy ogniw paliwowych i zapasowe urządzenia elektroniczne z przenośnym wkładem paliwowym (na przykład aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, komputery przenośne i kamery) zasilane systemami ogniw paliwowych, a także zapasowe wkłady paliwowe, pod następującymi warunkami: 

a. wkłady ogniw paliwowych mogą zawierać tylko ciecze palne (w tym metanol), kwas mrówkowy i butan; 
 
b. wkłady ogniw paliwowych muszą być zgodne z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1; 
 
c. wkłady ogniw paliwowych nie mogą być uzupełniane przez użytkownika. Uzupełnianie systemów ogniw paliwowych jest niedozwolone z wyjątkiem instalacji zapasowego wkładu. Wkłady ogniw paliwowych, które są używane do uzupełniania systemów ogniw paliwowych, ale które nie są zaprojektowane lub przeznaczone do instalowania na stałe (uzupełnienia ogniw paliwowych), nie mogą być przewożone;
 
d. nie może być przekroczona maksymalna ilość paliwa we wkładzie ogniwa paliwowego; 200 ml w przypadku skroplonych gazów, 120 ml w przypadku niemetalowych wkładów ogniw paliwowych lub 200 ml w przypadku metalowych wkładów ogniw paliwowych. Każdy wkład ogniwa paliwowego musi być oznaczony certyfikatem producenta potwierdzającym zgodność z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1 oraz maksymalną ilością i typem paliwa we wkładzie; 
 
e. każdy system ogniwa paliwowego musi być zgodny z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1 i musi być oznaczony certyfikatem producenta potwierdzającym zgodność ze specyfikacją; 
 
f. pasażer nie może przewozić więcej niż dwóch zapasowych wkładów ogniw paliwowych; 
 
g. systemy ogniw paliwowych zawierające paliwo i wkłady ogniw paliwowych zawierające wkłady zapasowe można przewozić tylko w bagażu podręcznym; 
 
h. współpraca ogniw paliwowych i zintegrowanych baterii w urządzeniu musi być zgodna z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1. Systemy ogniw paliwowych, których jedyną funkcją jest ładowanie baterii w urządzeniu, nie są dozwolone; 
 
i. systemy ogniw paliwowych muszą być takiego typu, który nie ładuje baterii, gdy przenośne urządzenie elektroniczne nie jest używane, i muszą one być trwale oznaczone przez producenta: „APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY” (ZATWIERDZONE DO PRZEWOZU TYLKO W KABINIE SAMOLOTU); oraz 
 
j. powyższe oznaczenia powinny być zamieszczone nie tylko w językach wymaganych przez kraj pochodzenia, ale także w języku angielskim.
 

6. 

Jeśli bagaż inteligentny ma zostać umieszczony w kabinie samolotu, klient musi być w stanie odłączyć i wyjąć baterię litową / power bank – elementy te mogą pozostać w torbie. Bagaż inteligentny nie zostanie dopuszczony do lotu, jeśli klient nie jest w stanie odłączyć i usunąć baterii litowej / power banku.

7. 

Se il bagaglio smart deve essere sottoposto a check-in e collocato nella stiva, la batteria al litio o il power bank devono essere scollegati dal bagaglio smart alla consegna bagagli e trasportati in cabina. Eventuali terminali esposti vanno protetti al fine di evitare cortocircuiti. Le batterie al litio o i power bank devono essere scollegati; qualora non riuscissi a rimuoverli dal bagaglio, non potremo accettare il bagaglio a bordo.

 

BROŃ PALNA I AMUNICJA/BROŃ SPORTOWA 

 

Broń ręczna, broń automatyczna, uzbrojenie, amunicja (w tym puste naboje), kapiszony, sztuczne ognie, flary, materiały pirotechniczne, zbiorniki dymowe i pukawki, nie mogą być przewożone w samolotach easyJet z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej.

Broń palna sportowa i konkursowa wyszczególniona w tym artykule i amunicja do niej jest dozwolona pod warunkiem, że jest pewnie zapakowana lub umieszczona w pudełkach. Prosimy o przeczytanie wymagań szczegółowych poniżej i zadzwonienie do naszego Działu obsługi klienta w celu poinformowania, że będą Państwo podróżować z bronią palną lub amunicją. Loty do/z lotniska Berlin Tegel obsługiwane przez naszych partnerów mogą podlegać innej polityce dotyczącej broni palnej – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

 

Wszyscy pasażerowie chcący podróżować z bronią palną lub amunicją muszą mieć:

a) odpowiednie dokumenty i pozwolenia;
b) pozwolenia eksportowe/importowe; 
c) zezwolenie wydane przez władze lokalne i krajowe. 

Niektórych rodzajów broni palnej nie można wnieść na pokład w niektórych krajach. Firma easyJet nie przyjmuje broni palnej do przewozu do i z tychże krajów. Za posiadanie i ważność terminu dokumentów przedstawionych w punktach (a) – (c) powyżej, dotyczących każdej sztuki broni palnej lub amunicji odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer. Pasażer musi także przedstawić ważny dokument tożsamości (np. paszport). 

Do punktu nadawania bagażu należy przybyć co najmniej 90 minut przed planowanym odlotem, tak aby przejść wszystkie niezbędne kontrole. Osoby przybyłe później nie będą mogły odbyć lotu. 

Dozwolone są poniższe rodzaje broni palnej:

 • Śrutówki sportowe o lufach dłuższych niż 24 cale (60 cm).
 • Karabiny sportowe (w tym pneumatyczne) dowolnego kalibru, ale nie broń półautomatyczna o kalibrze większym niż 0,22.
 • Pistolety sportowe jednostrzałowe kalibru 0,22 lub mniejszego.
 • Karabiny i pistolety kalibru 0,22 lub mniejszego.

Broń palna musi być rozładowana i prawidłowo zapakowana w odpowiedniej torbie na broń. Dozwolone jest maksymalnie 5 kg amunicji na pasażera. Amunicja musi być pewnie zapakowana, najlepiej w fabrycznym zasobniku. Amunicja z pociskami wybuchowymi lub zapalającymi jest zabroniona.


Osoba podróżująca z bronią sportową lub konkursową musi mieć ukończone 18 lat lub może podróżować w towarzystwie osoby, która ma ukończone 18 lat. W przypadku podróży z bronią sportową lub konkursową należy uiścić opłatę za sprzęt sportowy za każdą sztukę broni i każdy lot. 
 

TA LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA I ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO JEJ UZUPEŁNIANIA BEZ POWIADOMIENIA O INNE POZYCJE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I/LUB ZE WZGLĘDÓW OPERACYJNYCH. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej CAA.
Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.