Menu główne

Regulamin dystrybucji

1. Wstęp

easyJet nie zabrania sprzedawcom zewnętrznym rezerwować miejsc na lotach easyJet w celach komercyjnych. Jest to jednak dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy przez cały czas będą oni przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu dystrybucji oraz Zasad dopuszczalnego użytkowania. Regulamin dystrybucji określa politykę easyJet w zakresie odsprzedaży produktów i usług easyJet przez zewnętrznych operatorów komercyjnych (Sprzedawców) ich klientom końcowym (Klientom). Dotyczy to każdego Sprzedawcy korzystającego z informacji o lotach easyJet (obejmujących taryfy, rozkłady, dostępność miejsc, produkty i usługi dodatkowe oraz szczegóły rezerwacji) („Dane easyJet”) w celu wyświetlania, reklamowania, dokonywania rezerwacji, sprzedaży lub zarządzania jakimkolwiek produktem lub usługą easyJet.

Warunki określone w niniejszym Regulaminie dystrybucji mają krytyczny charakter ze względu na charakterystykę techniczną produktów i usług easyJet oraz znaczenie zachowania integralności marki i sieci easyJet. Zapewnia on również, że zarówno easyJet, jak i Sprzedawca są w stanie zapewnić Klientom najbezpieczniejsze i najbardziej zintegrowane doświadczenia (włącznie z określonymi korzyściami dla Klientów, które Sprzedawcy mogą im zaoferować). Regulamin dystrybucji zapewnia uczciwe i równe warunki gry dla wszystkich Sprzedawców.

Wszelkie działania Sprzedawców niezgodne z prawem i/lub naruszające Zasady dopuszczalnego użytkowania easyJet lub Regulamin dystrybucji (w tym gromadzenie, wyodrębnianie, reprodukowanie, ponowne wykorzystanie lub wyświetlanie Danych easyJet za pomocą dowolnych środków, takich jak użycie oprogramowania do skanowania ekranu lub innych zautomatyzowanych środków używanych do pozyskiwania danych, obejmujących np. programy, boty, roboty internetowe, pająki, eksplorację danych, wyszukiwanie informacji lub inne oprogramowanie, procesy lub programy typu „screen scraping”), niebezpiecznie obniżają poziom ochrony zapewniony pasażerom easyJet i podważają ich prawa wynikające zarówno z prawa brytyjskiego, jak i unijnego. Wszelkie faktyczne lub podejrzewane naruszenia Regulaminu dystrybucji mogą skutkować ograniczeniem, zawieszeniem lub odebraniem Sprzedawcy dostępu do Danych easyJet i/lub anulowaniem rezerwacji lotów easyJet dokonanych przez Sprzedawcę. easyJet może poinstruować Zatwierdzone Kanały, aby wdrożyły takie działania.

easyJet może od czasu do czasu, bez powiadomienia, zmienić Regulamin dystrybucji poprzez zmianę treści tej strony. Zmieniony Regulamin dystrybucji będzie obowiązywać od daty jego zamieszczenia na naszej stronie internetowej (data ta jest wskazana u dołu strony). Dalsze korzystanie ze strony internetowej/Kanałów/usług oznacza akceptację zmienionego Regulaminu dystrybucji.

2. Dostęp do danych easyJet

Sprzedawcy mają obowiązek:

(a) Uzyskiwać dostęp wyłącznie do Danych easyJet:

(i) Przez kanał zatwierdzony przez easyJet, który zawarł umowę API z easyJet; lub

(ii) bezpośrednio przez interfejs API easyJet, jeśli Sprzedawca ma podpisaną z easyJet umowę o bezpośrednim interfejsie API.

(b) Nie korzystać ze strony internetowej easyJet w sposób inny niż za wyraźną zgodą easyJet, wyrażoną na piśmie;

(c) Nie gromadzić, nie wyodrębniać, nie reprodukować, nie wykorzystywać ponownie ani nie wyświetlać Danych easyJet w jakikolwiek sposób, np. przy użyciu oprogramowania do skanowania ekranu lub innych zautomatyzowanych środków używanych do wyodrębniania danych, takich jak program, bot, robot internetowy, pająk, eksploracja danych, wyszukiwanie informacji lub inne oprogramowanie, proces lub program typu „screen scraping”; oraz

(d) Jeśli Sprzedawca:

(i) uzyskuje dostęp do Danych easyJet za pośrednictwem Zatwierdzonego Kanału, korzysta z Danych easyJet wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami przekazanymi mu przez odpowiedni Zatwierdzony Kanał; lub

(ii) zawarł Umowę o bezpośrednim interfejsie API, powinien używać Danych easyJet wyłącznie zgodnie z taką Umową o bezpośrednim interfejsie API.

Prosimy sprawdzić listę zatwierdzonych kanałów easyJet.

Ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie 2 mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

3. Ceny i informacje

Sprzedawcy mają obowiązek:

(a) Zapewnić wyraźne łącza podczas rezerwacji do Warunków świadczenia usług i Polityki prywatności easyJet oraz zapewnić, że Klienci zaakceptują te warunki przed dokonaniem rezerwacji;

(b) Zawsze podawać jasne i przejrzyste ceny, w tym opłaty nieopcjonalne, na wszystkich etapach rezerwacji. Wszelkie dodatkowe opłaty nałożone przez Sprzedawcę (w tym między innymi wszelkie opłaty za rezerwację lub usługi za przelot i/lub usługi dodatkowe, takie jak zmiana miejsca, bagażu, nazwiska i daty) muszą zostać wyraźnie określone jako dodatkowa opłata za przelot easyJet pobierana przez Sprzedawcę;

(c) Zapewnić, że ceny podawane Klientowi są w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi we wszystkich kanałach marketingowych, w tym na własnych stronach internetowych Sprzedawcy, kanałach meta i wszelkich innych kanałach, poprzez które się reklamuje;

(d) Podawać prawidłowe ceny dla klientów za bilety, odpowiednio dla osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia;

(e) W momencie dokonywania rezerwacji wyraźnie wskazywać Klientom limity bagażu rejestrowanego i podręcznego, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie FAQ dotyczącej bagażu; oraz

(f) Uzyskać od Klienta ważny adres e-mail i wysłać na ten adres potwierdzenie rezerwacji zaraz po zatwierdzeniu płatności.

4. Dane kontaktowe klienta i obsługa klienta

Sprzedawcy mają obowiązek (z zastrzeżeniem wyjątków w (i) do (v) poniżej):

(a) Przesyłać adres e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta do easyJet za pośrednictwem interfejsu API natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Ma to na celu zapewnienie, że easyJet może się skontaktować z danym pasażerem w sprawie jakichkolwiek zakłóceń lotu; oraz

(b) Niezwłocznie przekazywać easyJet wszystkie dodatkowe Istotne Informacje o Kliencie za pośrednictwem interfejsu API.

Sprzedawca może podać własne dane kontaktowe zamiast danych Klienta tylko za uprzednią pisemną zgodą easyJet i pod warunkiem, że:

(i) Zapewnia całodobową obsługę klienta, dzięki czemu może skontaktować się bezpośrednio z Klientem zgodnie z instrukcjami easyJet w przypadku zakłóceń; obsługa taka musi być zagwarantowana za pośrednictwem bezpłatnego/standardowego numeru lokalnego i/lub przez Internet.

(ii) Zapewnia dokładność danych osobowych lub wszelkich innych informacji dostarczanych w odniesieniu do wszystkich podróżujących pasażerów.

(iii) Zapewnia, że wszyscy podróżujący pasażerowie są niezwłocznie informowani o wszystkich istotnych szczegółach ich rezerwacji, w tym między innymi o świadczeniach określonych w Polityce Prywatności easyJet, kopiach potwierdzeń rezerwacji, informacjach o locie, informacjach o zmianach w rozkładzie, odwołaniach lub innych zakłóceniach itp.

(iv) Powiadamia easyJet w momencie dokonywania rezerwacji lub w dowolnym momencie do 48 godzin przed odlotem, jeśli jakikolwiek pasażer wymaga specjalnej pomocy lub jeśli specjalna pomoc, o którą wcześniej prosił, nie jest już wymagana.

(v) Zapewnia, że easyJet uzyskuje niezwłoczne powiadomienie o wszelkich żądaniach pasażerów, włącznie z wszelkimi roszczeniami lub skargami pasażerów, oraz że w przypadku, gdy podróżujący pasażerowie są uprawnieni do zwrotu kosztów biletu, zwroty te są przetwarzane zgodnie z sekcją [5].

5. Zwroty na rzecz osób trzecich

Wszelkie zwroty należne Klientom od easyJet będą dokonywane poprzez oryginalną metodę płatności. W przypadku, gdy Sprzedawca zakupił lot w imieniu Klienta, wszelkie należne zwroty zostaną wypłacone Sprzedawcy przez easyJet w trybie natychmiastowym. Sprzedawca musi zwrócić Klientowi pieniądze w imieniu easyJet w ciągu [2] dni roboczych od otrzymania odpowiednich środków od easyJet.

W przypadku, gdy Klient dokonał rezerwacji u osoby trzeciej, która dopuściła się czynów zabronionych w punkcie 2, easyJet umożliwi Klientom zwrócenie się o zwrot pieniędzy bezpośrednio do easyJet.

6. Odprawa online

Sprzedawcy muszą poinformować Klienta o konieczności dokonania odprawy online i podać dane dotyczące informacji pasażerskiej przed odlotem, jeśli ma to zastosowanie. Sprzedawcy nie mogą dokonywać odprawy w imieniu Klientów (w tym przy użyciu jakichkolwiek zautomatyzowanych procesów).

7. Ochrona ATOL i dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży

Sprzedawcy mogą sprzedawać produkty i usługi easyJet Klientom wyłącznie zgodnie z przepisami ATOL i przepisami dotyczącymi podróży zorganizowanych w Wielkiej Brytanii lub równoważnymi przepisami w kraju sprzedaży, o ile mają one zastosowanie.

W odniesieniu do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Sprzedawcy mogą sprzedawać produkty i usługi easyJet tylko wtedy, gdy ich rezerwacje są pod ochroną ATOL Sprzedawcy. Jeżeli ochrona ATOL nie jest wymagana zgodnie z przepisami, Sprzedawca musi wyraźnie zaznaczyć na potwierdzeniu rezerwacji, że sprzedaż ta nie jest chroniona przez ATOL.

8. Loty punkt-punkt

Jak określono w artykule 16 Warunków Użytkowania easyJet, easyJet jest linią lotniczą typu „punkt-punkt” i nie obsługujemy biletów z przesiadkami lub biletów „through” na nasze loty lub loty innych przewoźników.

W przypadku, gdy Sprzedawcy zdecydują się sprzedawać loty easyJet w połączeniu z innymi lotami (easyJet lub innych przewoźników), muszą oni wyraźnie poinformować Klienta w momencie dokonywania rezerwacji, że easyJet nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za pomoc Klientom zarezerwowanym na loty łączone, z własnym transferem lub w inny sposób łączone („Loty łączone”). W zależności od ustaleń umownych między Sprzedawcami i ich Klientami, Sprzedawca lub Klient pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie, że Klient spełnia wszystkie wymagania dotyczące odprawy, bagażu i dokumentów podróżnych na Loty łączone. W celu uniknięcia wątpliwości easyJet w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Klienta (lub jakąkolwiek osobę występującą w imieniu lub za pośrednictwem Klienta) w związku z lotami łączonymi, w tym między innymi w związku z niestawieniem się na kolejny lot.

9. Wakacje zorganizowane

Jeśli Sprzedawca zdecyduje się sprzedawać loty easyJet w połączeniu z innymi produktami lub usługami osób trzecich (takimi jak hotele lub wynajem samochodów), zgodnie z przepisami ATOL i przepisami dotyczącymi podróży zorganizowanych w Wielkiej Brytanii lub równoważnymi przepisami w kraju sprzedaży („Usługi dodatkowe”), easyjet w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które może ponieść Klient (lub jakakolwiek osoba występująca w imieniu lub za pośrednictwem Klienta) w związku ze świadczeniem takich Usług dodatkowych. Sprzedawcy muszą w sposób wyraźny poinformować Klienta w momencie dokonywania rezerwacji, że easyJet nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za pomoc Klientom w zakresie Usług Dodatkowych, a Sprzedawca i/lub Klient pozostają odpowiedzialni za wszystkie wymagania związane z Usługami dodatkowymi. W celu uniknięcia wątpliwości easyJet w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Klienta (lub jakąkolwiek osobę występującą w imieniu lub za pośrednictwem Klienta) w związku z Usługami dodatkowymi.

10. „easyJet” i marki „easy”

Licencja na markę easyJet jest udzielana easyJet przez easyGroup Limited („easyGroup”), w związku z czym Sprzedawca musi stosować się do wszelkich instrukcji easyJet lub easyGroup dotyczących marki easyJet lub innych znaków towarowych „easy”. W szczególności Sprzedawcy mają obowiązek:

(a) Nie używać żadnych znaków firmowych easyJet (w tym logo czy znaków handlowych), chyba że jest to zgodne z Zasadami dopuszczalnego użytkowania i autoryzowane przez easyJet, a w każdym razie tylko w określonym celu i zawsze zgodnie z instrukcjami easyJet;

(b) Nie prezentują się w żadnej wyszukiwarce lub witrynie w sposób, który może wprowadzić klienta w błąd lub sugerować w jakikolwiek sposób, że łącze lub strona docelowa są dostarczone przez easyJet (obejmuje to wyświetlanie adresów internetowych lub zwracanie stron docelowych, które wydają się dostarczone przez easyJet); oraz

(c) Nie naruszają w inny sposób żadnych praw własności intelektualnej easyJet lub easyGroup.

Ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie 9(a) mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

11. Ochrona danych

Sprzedawcy mają obowiązek:

(a) Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania Danych easyJet; oraz

(b) Bezzwłocznie powiadamiać easyJet o każdym przypuszczalnym lub rzeczywistym naruszeniu bezpieczeństwa danych i dostarczenia takich informacji, które mogą być racjonalnie wymagane przez easyJet w odniesieniu do charakteru i prawdopodobnych konsekwencji takiego naruszenia.

12. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu dystrybucji

easyJet zastrzega sobie prawo do podjęcia w dowolnym momencie działań przeciwko Sprzedawcom, którzy nie przestrzegają lub są podejrzani o nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu dystrybucji, w tym uniemożliwienia Sprzedawcy dostępu do Danych easyJet i podjęcia wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy prawa.

13. Obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin dystrybucji podlega prawu Anglii i Walii. W związku z niniejszym Regulaminem dystrybucji wyłączną jurysdykcję mają sądy Anglii i Walii (dotyczy to także wszelkich roszczeń i sporów).

Definicje

„Zasady dopuszczalnego użytkowania” oznaczają Zasady dopuszczalnego użytkowania easyJet dostępne pod następującym łączem https://www.easyjet.com/en/policy/acceptable-use

„Zatwierdzony kanał” oznacza GDS lub agregatora, który zawarł umowę API z easyJet; lista Zatwierdzonych kanałów jest dostępna tutaj https://www.easyjet.com/en/business/approved-channels.

„ATOL” oznacza przepisy ATOL oraz przepisy dotyczące podróży zorganizowanych w Wielkiej Brytanii lub równoważne przepisy obowiązujące w kraju sprzedaży

„Dane easyJet” oznaczają dane dotyczące lotów easyJet, w tym między innymi taryfy, rozkłady, dostępność miejsc, produkty i usługi dodatkowe oraz szczegóły rezerwacji.

„Klient” oznacza bezpośredniego klienta końcowego Sprzedawcy, zazwyczaj pasażera, ale może również oznaczać osobę dokonującą rezerwacji w imieniu klienta końcowego, taką jak np. rodzic lub współpasażer.

„Umowa bezpośrednia API” oznacza umowę API zawartą pomiędzy Sprzedawcą a easyJet, przyznającą Sprzedawcy bezpośredni dostęp do Danych easyJet

„Istotne Informacje o Kliencie” oznaczają wszelkie informacje o Kliencie niezbędne do dokonania rezerwacji i procedury odprawy online, w tym między innymi adres e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta, informacje dotyczące płatności oraz wszelkie wymagania dotyczące specjalnej pomocy.

„Sprzedawca” oznacza dowolnego operatora komercyjnego będącego stroną trzecią, który odsprzedaje produkty i usługi easyJets Klientom.

Wersja: Grudzień 2021

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.