Terms and Conditions

Tyto obchodní podmínky platí pro:

  1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“)  vám sdělují informace o nás a stanovují právní podmínky, podle kterých uzavíráme smlouvu o vašem nákupu letů od společnosti easyJet Airline Company Limited, provozované easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH a easyJet Switzerland S.A.
  2. veškeré Doplňkové služby poskytované třetími stranami a zakoupené Vámi. 

Tyto Obchodní podmínky byste měli číst spolu s Potvrzením nebo přepravními podmínkami uvedenými ve Vaší elektronické letence, příslušnými platnými Tarify, požadavky na Předběžnou kontrolu cestujících a Naším Prohlášením o ochraně soukromí; pokud jste si zakoupili službu Pronájem vozu, spolu s obchodními podmínkami Europcar; pokud jste si zakoupili easyJet Dovolenou, spolu s obchodními podmínkami uvedenými pro osoby s trvalými pobytem ve Spojeném království  pro osoby s trvalým pobytem mimo území Spojeného království  a pokud jste si rezervovali Hotely, spolu s obchodními podmínkami uvedenými na hotels.easyJet.com; když zakoupíte dvě součásti cesty přes easyJet v jedné rezervaci a s jednou platbou (např. letenka a pronájem vozu) a váš nákup představuje tzv. balíček (jak je definován v předpisech pro balíčky a Linked Travel Arrangements 2018), pak pro vás v daném rozsahu platí i výhody těchto předpisů a podmínky speciálních balíčků společnosti easyJet, jak jsou plně uvedeny a vysvětleny v době nákupu a v potvrzení rezervace; když zakoupíte dvě součásti cesty přes easyJet (např. letenka a, do 24 hodin, hotel) a váš nákup představuje tzv. Linked Travel Arrangement (jak je definováno v předpisech pro balíčky a Linked Travel Arrangements 2018), pak pro vás v daném rozsahu platí i výhody těchto předpisů, jak jsou plně uvedeny a vysvětleny v době nákupu; pokud jste si zakoupili pojištění , spolu s obchodními podmínkami uvedenými na https://travelinsurance.easyjet.com/ (dále jen „Doplňkové služby“). Za společnost easyJet Travel Insurance se zaručuje společnost Zurich Insurance plc, její činnost zajišťuje easyJet Airline Company Limited a Collinson Insurance Services Limited. easyJet Airline Company Limited je jmenovaným zástupcem společnosti Collinson Insurance Services Limited, která získala oprávnění úřadu Financial Conduct Authority s referenčním číslem společnosti 311883 a podléhá jeho regulaci.

Další informace o cestování s Námi můžete nalézt také v sekci Často kladené otázky.

V případě, že dojde k neshodám mezi těmito podmínkami a speciálními smluvními podmínkami výše uvedených doplňkových služeb a/nebo místními zákony, které platí pro vaše rezervace, platí speciální smluvní podmínky a/nebo místní zákony.

Upozorňujeme, že když už nás provedete rezervaci, vytvoříme vám účet, přes který můžete rezervaci dále spravovat. Můžeme tak učinit i v případě, že rezervaci provedete přes někoho jiného nebo jiné stránky. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Článek 1 Definice ¦ Článek 2 Název a sídlo Dopravce ¦ Článek 3 Působnost ¦ Článek 4 Rezervace ¦ Článek 5 Ceny letů ¦ Článek 6 Refundace a storno poplatky ¦ Článek 7 Rezervace ¦ Článek 8 Změny jmen ¦ Článek 9 Změny Letů & flexibilní Ceny letů („easyJet Flexi“) ¦ Článek 10 Cestující se zvláštními požadavky – postižení, zdravotní a lékařská péče ¦ Článek 11 Kojenci a děti ¦ Článek 12 Odbavení a postupy na letišti ¦ Článek 13 Doklady a další požadavky ¦ Článek 14 Sedadla ¦ Článek 15 Zpoždění, zrušení a odepření přepravy ¦ Článek 16 Odpovědnost ¦ Článek 17 Nároky Cestujících ¦ Článek 18 Chování na palubě a na letišti a právo odmítnutí přepravy ¦ Článek 19 Zavazadla ¦ Článek 20 Nebezpečné předměty | Clánek 21 Přeprava živých zvířat ¦ Článek 22 Přeprava lidských ostatků ¦ Článek 23 Pronájem vozu ¦ Článek 24 Dovolená ¦ Článek 25 Záruka ceny ¦ Článek 26 Ochrana osobních údajů ¦ Článek 27 Předběžná kontrola cestujících ¦ Článek 28 Pojištění ¦ Článek 29 Volba práva a jurisdikce ¦ Článek 30 Kontaktujte Nás

Článek 1 Definice

Při čtení těchto Obchodních podmínek vezměte prosím na vědomí, že:

„APD“ znamená daň z civilní letecké dopravy Spojeného království a je spotřební daní Finančního a celního úřadu Jejího Veličenstva a/nebo jakoukoli obdobnou vládní daň (ať už vlády Spojeného království či jiné) uvalenou přímo na Cestující.

„Doplňkové služby“

znamenají veškeré produkty a služby, které si zakoupíte a které jsou poskytovány subdodavateli, tj. pronájem vozu, hotelové ubytování.

„Letištní orgány“ znamenají majitele a/nebo provozovatele letiště, na kterém působíme
„Letištní personál“

člen pozemního a/nebo letištního personálu nebo zmocněnec easyJet jednající jejím jménem.

„Zavazadla“ znamenají Váš osobní majetek, který si sebou berete na cestu. Není-li uvedeno jinak, zahrnují Vaše Příruční zavazadla i Vaše Cestovní zavazadla.
„Identifikační štítek zavazadla“ znamená dokument, který vydáváme výhradně za účelem identifikace Cestovních zavazadel.
„Rezervace“ znamená rezervaci provedenou Vámi nebo Vaším jménem za účelem koupě Letu a/nebo koupě Letu a Doplňkových služeb, kterou akceptujeme v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
„Rezervační kód“ znamená alfanumerický kód, který Vám přidělujeme za účelem identifikace a potvrzení každé rezervace Letu provedené Vámi nebo Vaším jménem.
„Zadavatel rezervace“ znamená dospělou osobu, která dovršila 18 let věku a která jedná jako zmocněnec všech Cestujících v Rezervaci a provádí Rezervaci jejich vlastním jménem nebo jejich jménem a jménem dalších Cestujících, včetně  velké skupiny Cestujících, která na sebe bere závazky uvedené v článcích 3.1.4 a 3.1.5.
„Přepravce“ pro daný let znamená: (a) easyJet UK Limited (společnost registrovaná ve Velké Británii pod číslem 10886978);
(b) easyJet Europe Airline GmbH (společnost registrovaná v Rakousku pod číslem FN 452433);
(c) easyJet Switzerland S.A. (společnost registrovaná ve Švýcarsku pod číslem CH-270-3.005.116-6); or
(d) jiný přepravce, jak vám bude sděleno před cestou, v souladu s článkem 2.2 níže.
„Pronájem vozu“ znamená pronájem vozu prostřednictvím webových stránek easyJetu za účelem jeho použití ve Vaší destinaci.
„Potvrzení“ znamená stránku s potvrzením, email a/nebo dopis doručený Vám easyJetem,  kde se uvádí údaje o Vaší Rezervaci a případná zvláštní ujednání a podmínky platné pro Vaši Rezervaci
„Úmluva“

znamená, dle okolností, kteroukoli z následujících úmluv:

  • Varšavská úmluva z r. 1929;
  • Varšavská úmluva ve znění z Haagu ze dne 28. září 1955;
  • Varšavská úmluva ve znění z Haagu a ve znění Doplňkového protokolu č. 4 z Montrealu (1975);
  • Montrealská úmluva (1999),
případně doplněné Guadalajarskou úmluvou (1961).

„Základní jazyky“

znamenají angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu nebo španělštinu.

„DS“ znamená IATA kód pro společnost easyJet Switzerland S.A.

„Škoda“

zahrnuje smrt, zranění nebo tělesné poškození Cestujícího a ztrátu, částečnou ztrátu, odcizení nebo jinou škodu na Zavazadlech, ať už jakékoli povahy, vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s přepravou Letem, který provozujeme,nebo v souvislosti s Námi poskytovanými dodatečnými službami.
„Dny“ znamená kalendářní dny a zahrnuje všech sedm dnů v týdnu; pro účely oznamování se však den, kdy bylo oznámení odesláno, nepočítá.
„Známé zmocnění“ nebo „Známý zmocněnec“ znamenají, že My jednáme jako známý zmocněnec jménem subdodavatelů, jako jsou hotely a pronajímatelé vozů. Každý subdodavatel má své vlastní obchodní podmínky, kterými se řídí jeho produkty a služby a které se na Vás rovněž vztahují spolu s těmito Obchodními podmínkami .
„Nařízení ES“ znamená nařízení Rady č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 889/2002.
 „easyJet„ nebo „my“, „nám„ nebo „naše“ znamená (a) easyJet Airline Company Limited (společnost registrovaná ve Velké Británii pod číslem 3034606) se sídlem na adrese Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF); a
(b) jiné přepravce (jak jsou definováni výše).

„easyJet Flexi“

„easyJet Flexi“ označuje všechny flexibilní ceny nabízené Dopravcem, které podléhají vlastním smluvním podmínkám a které jsou známé pod reklamními názvy jako FlexPlus, FlexSaver atd.

„EZY“

znamená ICAO kód pro společnost easyJet Airline Company Limited.

„EZS“

znamená ICAO kód pro společnost easyJet Switzerland S.A.

„Výjimečné okolnosti“ znamenají neobvyklé nebo nepředvídané okolnosti, které Cestující nemůže ovlivnit a/nebo jejichž následky nemohl Cestující odvrátit (např. ztráta blízké osoby).
„Cena letu“ znamená částku, která byla nebo bude uhrazena za konkrétní Let a může zahrnovat dodatečné poplatky, daně, a/nebo přirážky (včetně poplatků za užití licencovaného rezervačního systému třetích stran), ale nezahrnuje APD, jak je dále uvedeno v článku 5.2.

„Let“

znamená jednorázový let provozovaný Dopravcem z jednoho letiště na jiné.

„Vyšší moc“

znamená událost, kterou Dopravce nemůže ovlivnit, včetně aktů vyšší moci, válek, nepokojů, embarg, stávek, teroristických činů, katastrof, nehod, sopečné činnosti, zemětřesení nebo dalších příčin, okolností nebo událostí, které Dopravce nemůže ovlivnit a které Dopravci znemožní nebo omezí možnost plnění jeho povinností podle těchto Obchodních podmínek. 

 „Příruční zavazadla“ mají stejný význam jako kabinová zavazadla a zahrnují veškeré osobní předměty, které si Cestující bere s sebou na palubu; patří sem veškerá Zavazadla, která nejsou Cestovními zavazadly.

„Cestovní zavazadla“

znamenají Zavazadla, která přebíráme do Naší péče a která jsou uložena v zavazadlovém prostoru letadla a k nimž jsme vydali Identifikační štítek zavazadla.

„Dovolená“

znamená Rezervaci, která obsahuje současně Let a ubytování, které si zakoupíte současně za společnou cenu, kterou nám uhradíte. 

„Hotel“

znamená ubytování rezervované prostřednictvím easyJetu.

„IATA kód“

znamená dva nebo tři znaky nebo písmena přidělovaná IATA sloužící k identifikaci každé letecké linky.

„ICAO kód“

znamená tři znaky nebo písmena přidělovaná ICAO sloužící k identifikaci každé letecké linky.

„Hlavní cestující“

znamená jméno prvního Cestujícího v Rezervaci;

„Velké rodiny“

znamená rodinu označenou za velkou dle článku 12 zákona č. 40/2003 z 18. listopadu 2003, o ochraně velkých rodin.

„Nezletilý“ znamená Cestujícího mladšího 16 let věku;

 „Cestující“ nebo „vy“, „váš“ a „vy sám/sama/sami“

znamená jakoukoli osobu či osoby, s výjimkou členů posádky, která je přepravována nebo má být přepravována v letadle s naším souhlasem. „Registrovaný člen“ znamená cestujícího, který dokončil proces registrace easyJet vytvořením účtu na MyeasyJet.com. „Prodejní přepážka“ nebo „přepážka zákaznických služeb“ znamená buď naši prodejní přepážku nebo přepážku zákaznických služeb nebo prodejní přepážku nebo přepážku zákaznických služeb provozovanou na letišti jménem společnosti easyJet;

„Registrovaný člen“

znamená Cestujícího, který úspěšně dokončil registrační postup a vytvořil si zákaznický účet na MyeasyJet.com.

„Prodejní přepážka“

znamená buď Naší prodejní přepážku nebo prodejní přepážku provozovanou jménem a v zájmu easyJetu na letišti;

„Zvláštní práva čerpání“ je mezinárodní měnová a zúčtovací jednotka (zavedená Mezinárodním měnovým fondem („MMF“), jejíž hodnota se denně mění s odkazem na košík hlavních měn užívaných v mezinárodním obchodě a financích dle určení MMF
„Dodavatel“ znamená subdodavatele nabízejícího své služby prostřednictvím Dopravce.
„Tarif“ znamená Ceny letů, sazby, poplatky a podmínky platné dle těchto Obchodních podmínek.
„U2“ znamená IATA kód pro společnost easyJet Airline Company Limited.
„Webové stránky“ znamenají internetové stránky provozované easyJetem, na kterých lze provádět online rezervace.

Článek 2 Název a sídlo Dopravce 

Údaje o přepravci

2.1      V souladu s ustanovením 2.2 platí, že všechny lety jsou provozovány společností easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH nebo easyJet Switzerland SA. Pokud není uvedeno jinak:
2.1.1     pokud je váš let uveden s předponou „EZY“, provozuje jej společnost easyJet UK Limited; 
2.1.2     pokud je váš let uveden s předponou „EJU“, provozuje jej společnost easyJet Europe Airline GmbH; a
2.1.3     pokud je váš let uveden s předponou „EZS“, provozuje jej společnost easyJet Switzerland SA.

Veškeré novinky u provozovatele svého letu uvidíte v nástroji Flight tracker, který najdete na našich stránkách nebo v mobilní aplikaci.

Upozorňujeme, že všechny lety s předponou „EZY“ před 31. březnem 2019 může provozovat společnost easyJet Europe Airline GmbH. Tato informace bude uvedena v aplikaci Flight tracker


2.2  Pokud z nějakého důvodu nastane situace, kdy let provozuje jiná společnost a nikoli easyJet UK Limited, easyJet Switzerland SA nebo easyJet Europe Airline GmbH, co nejdříve vás na to upozorníme. I tato přeprava se nadále řídí těmito podmínkami.

2.3 Naše jméno a adresa mohou být na veškeré dokumentaci nebo stránkách uvedeny zkráceně (buď jako odpovídající označení IATA nebo jinak). Další údaje našich sídel jsou následující:

2.3.1  pro easyJet Airline Company Limited i easyJet UK Limited:
Sídlo společnosti:

easyJet Airline Company Limited
Hangar 89, London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
Velká Británie
DIČ: GB 745360825

2.3.2 pro easyJet Europe Airline GmbH:
Sídlo společnosti:
easyJet Europe Airline GmbH
5 Wagramer Straße 19
1220 Vídeň
Rakousko
AT U72316013

2.3.3  pro easyJet Switzerland SA:
Sídlo společnosti:
easyJet Switzerland S.A.
5 Route de L'Aeroport
1215 Ženeva 15
Švýcarsko
DIČ: CH 106.034.481

3.1 Obecné podmínky

3.1.1 Těmito Obchodními podmínkami se řídí veškeré Vaše Rezervace, které u Nás provedete, a také veškerá odpovědnost, kterou můžeme nést v souvislosti s Vaší Rezervací, s výjimkou Letů, které provozujeme na základě Známého zmocnění. Kromě těchto platných Obchodních podmínek má každý Dodavatel své vlastní platné obchodní podmínky, kterými se řídí jeho produkty. Než dokončíte Vaši objednávku, ujistěte se prosím, že jste se seznámili jak s těmito Obchodními podmínkami, tak s obchodními podmínkami vztahujícími se na jakékoli Doplňkové služby zajišťované konkrétním Dodavatelem.

3.1.2 Naše Obchodní podmínky, jakékoli potvrzení, veškeré platné tarify, požadavky na předběžnou kontrolu cestujících, naše zásady ochrany osobních údajů a obchodní podmínky platné pro veškeré doplňkové služby zajišťované příslušnými dodavateli společně tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek a platí pro vaši rezervaci. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli veškeré obchodní podmínky, které se vztahují k vaší rezervaci. Tyto informace jsou k dispozici kliknutím na výše uvedené hypertextové odkazy prostřednictvím našich webových stránek a kopie lze vytisknout nebo stáhnout z našich webových stránek, nebo je lze získat z našich kanceláří na adresách uvedených v článku 2 těchto Obchodních podmínek, od příslušné třetí strany jakožto poskytovatele služeb a na naší prodejní přepážce nebo přepážce zákaznických služeb na letišti (je-li k dispozici).                                

3.1.3 V okamžiku, kdy přijmeme Váš požadavek, Náš vnitřní rezervační systém vytvoří Rezervaci (včetně Rezervačního kódu), která je Vám v podobě Potvrzení následně zaslána prostřednictvím emailu nebo poštou k úschově. Jakmile je Rezervace v Našem rezervačním systému vytvořena (bez ohledu na to, zda bylo odesláno Potvrzení či nikoli), vzniká závazná smlouva mezi Vámi a Námi, na jejímž základě My jednáme jako zmocnitel, resp. závazná smlouva mezi Vámi a Dodavatelem služby nebo produktu, který jste Naším prostřednictvím zakoupili, na jejímž základě My jednáme jako Známý zmocněnec. Zkontrolujte si prosím Potvrzení velmi pečlivě. Obsahuje-li Potvrzení jakékoli nesrovnalosti nebo neobsahuje objednávku, kterou jste podle svého mínění provedli, nebo pokud neobdržíte Potvrzení poté, co se domníváte, že jste ukončili Vaši Rezervaci, okamžitě Nás prosím kontaktujte. 

3.1.4 Při provádění rezervace vás požádáme o jméno osoby, která rezervaci provádí, která bude známa jako rezervující osoba. Abyste mohli být rezervující osobou, musíte dosahovat alespoň 18 let věku a:
• přijmout tyto Obchodní podmínky jménem všech cestujících uvedených v rezervaci;
•přijmout odpovědnost za přebírání a předávání veškeré komunikace/korespondence (včetně změn, úprav a zrušení) od nás nebo našich dodavatelů ohledně rezervace všem cestujícím uvedeným v rezervaci;
•pokud není rezervující osoba zároveň cestujícím, souhlasíte s tím, že nám na požádání poskytnete kontaktní údaje hlavního cestujícího v rámci rezervace, na kterého se můžeme obracet v případě nutnosti informovat cestující o změnách, včetně zpoždění a zrušení; a
• potvrdit, že jste obdrželi souhlas všech cestujících s přijímáním všech vracených prostředků a případných placením vedlejších výdajů či náhrad vyplývajících z této rezervace. Pokud rezervaci provádí třetí strana (včetně rezervačních systémů), bude tato třetí strana (např. cestovní agentura) považována za rezervující osobu a přebírá všechna práva a povinnosti rezervující osoby za cestující uvedené v rezervaci.
• vzít na vědomí, že všichni ostatní cestující uvedení v stejné rezervaci ji mohou později měnit, pokud poskytnou potřebné odpovědi na bezpečnostní otázky a potvrdí nám, že mají váš souhlas s provedením těchto změn. Po uvedení správných odpovědí na bezpečnostní otázky budeme postupovat v dobré víře a nejsme za provedené změny nijak zodpovědní, pokud jste svůj souhlas (bez našeho vědomí) neposkytli. (viz bod 4.1.1 níže)

3.1.5 Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje Nám byly poskytnuty pro účely uvedené v Našem Prohlášení o ochraně soukromí a poskytnutím Vašich kontaktních údajů jako Zadavatel rezervace a/nebo zmocněním Zadavatele rezervace k jednání Vaším jménem Nám dáváte Váš souhlas s použitím těchto kontaktních údajů ve veškeré další korespondenci mezi Zadavatelem rezervace a Námi nebo Našimi Dodavateli. Ujistěte se prosím, že kontaktní údaje Zadavatele rezervace, které jste Nám poskytli, jsou správné a bezodkladně Nám oznamte každou změnu kontaktních údajů.

3.1.6 easyJet je dopravce zajišťující lety z bodu do bodu (tzv. point-to-point) a neprovozuje navazující lety pro cesty s využitím našich letů nebo letů jiných dopravců. Pokud jste si u společnosti easyJet rezervovali navazující let, představuje toto samostatnou přepravní smlouvu. Neposkytujeme záruku ani nepřebíráme odpovědnost za zmeškanou navazující přepravu při následném letu nebo letu jiných dopravců. Pokud se rozhodnete zarezervovat si takový další let či let s jiným dopravcem, jste odpovědní za zajištění toho, že splníte veškeré požadavky na odbavení, požadavky na zavazadla a cestovní doklady pro následný let či pro lety s jinými dopravci. Pokud se rozhodnete zarezervovat si takový další let či let s jiným dopravcem, jste odpovědní za zajištění toho, že splníte veškeré požadavky na online odbavení, požadavky na zavazadla a cestovní doklady pro následný let či pro lety s jinými dopravci. Pro vyloučení všech pochybností platí, že společnost easyJet jako dopravce zajišťující lety z bodu do bodu vyžaduje, abyste vy i kterýkoli další cestující ve vaší rezervaci, u něhož je požadováno vízum pro vstup do cílové země, byli držiteli platného víza, když daným letem do cílové země cestujete. To platí i tehdy, ať již vy nebo kterýkoli další cestující ve vaší rezervaci máte v úmyslu transfer na přípojný let či nikoli.

3.2 Charterové lety

Je-li přeprava zajišťována na základě charterové smlouvy, tyto Obchodní podmínky platí pouze v rozsahu, ve kterém byly odkazem na ně začleněny do příslušné charterové smlouvy a/nebo charterové letenky.

3.3 Nadřazené zákony

Jsou-li tyto Obchodní podmínky v rozporu s jakýmikoli zákony (např. Úmluvou), které se vztahují na Vaši přepravní smlouvu uzavřenou s Námi, má přednost příslušný zákon.

3.4 Doplňkové služby

Bez ohledu na článek 3.1 (Působnost, Obecné podmínky), pokud v průběhu uzavírání smlouvy o letecké přepravě souhlasíme s tím, že Vám prostřednictvím dohod se třetími stranami zajistíme poskytnutí Doplňkových služeb, budeme veškeré takové dohody se třetími stranami uzavírat výhradně jako Váš zmocněný zástupce a z těchto dohod Nám vůči Vám nevzniká žádná odpovědnost (s výjimkou odpovědnosti z nedbalosti na Naší straně). Ceny takových Doplňkových služeb jsou nabízeny příslušným subdodavatelem a akceptace udané ceny opravňuje easyJet k provedení plné úhrady této ceny příslušné třetí straně ve Vašem zastoupení.   

Článek 4 Rezervace

4.1 Změny Rezervace 

4.1.1 Pokud si přejete svůj let nebo seznam cestujících změnit, můžete tak učinit za okolností uvedených v těchto Obchodních podmínkách po zaplacení poplatků uvedených v části Naše sazby a poplatky. Pokud v dobré víře a) poskytneme přepravu osobě, která na ni má podle rezervace nárok nebo b) provedeme vrácení peněz osobě, u které jsme důvodně přesvědčeni, že na něj má nárok, nejsme nijak odpovědni žádné jiné osobě, která bude prohlašovat, že má nárok na přepravu nebo vrácení peněz v rámci stejné rezervace v souladu s článkem 6 (Refundace a storno poplatky).

4.1.2 Přeje-li si Cestující provést změnu své Rezervace, použijí se tyto Obchodní podmínky jen tehdy, kdy Cestující vytvořil(i) Rezervační kód pro Lety. Pokud si  Cestující zakoupili jakékoli Doplňkové služby a rádi by následně provedli změnu zakoupených Doplňkových služeb, použijí se tyto Obchodní podmínky ve spojení s obchodními podmínkami Doplňkových služeb poskytovaných příslušným Dodavatelem.  

4.2 Platnost

Rezervace je platná výhradně pro Cestující, jehož(jichž) jméno(a) je(jsou) v ní uvedeno(a), a pro Let, pro který byla rezervace původně vytvořena nebo případně později změněna a  tato změna byla Námi odsouhlasena v souladu s článkem 4 (Rezervace).

Článek 5 Ceny letů

5.1 Obecné podmínky

5.1.1 Ceny letů se vztahují pouze na přepravu z letiště místa odletu na letiště místa určení. Ceny letů nezahrnují pozemní dopravu mezi letišti nebo letišti a městskými terminály. Ceny letů budou vypočítány v souladu s Tarifem platným ke dni, kdy je provedena Rezervace příslušného Letu nebo Letů. Budete-li si přát změnit Váš Let nebo jakoukoli část Vaší trasy, mohou být účtovány další poplatky v souladu s článkem 7 (Rezervace), článkem 6 (Refundace a storno poplatky), článkem 8 (Změny jmen) a/nebo článkem 9 (Změny Letů a flexibilní Ceny letů („easyJet Flexi“)) stanovených v Našich Sazbách a poplatcích. Viz článek 14.5.1, kde naleznete informace o poplatcí za přidělená sedadla.

5.1.2 Jsme podnikatelem maloobchodního typu sídlícím ve Spojeném království. Za jistých okolností mohou být zákazníkům používajícím platební karty pro přeshraniční transakce účtovány vydavatelem karty dodatečné poplatky. Jakékoli dotazy týkající se těchto poplatků z platebních karet by měly být směřovány na vydavatele těchto karet.

5.2 Daně a poplatky

Veškeré daně a poplatky uložené jakoukoli vládou nebo jiným orgánem veřejné moci, které jsme v souvislosti s Vaším Letem povinni od Vás vybírat a za Vás odvádět, Vám budeme účtovat navíc k Ceně letu. Příkladem takové daně nebo poplatku je APD. Daně a poplatky uvalované na leteckou dopravu se neustále mění a povinnost k jejich úhradě může vzniknout až po datu provedení Vaší Rezervace. Takto upravené částky nebudou na Vašem Potvrzení vyznačeny. Dojde-li k zavedení nebo zvýšení jakékoli takovéto daně nebo poplatku po provedení Vaší Rezervace a před Vaší cestou, přeneseme v případech, kdy nám to umožňuje zákon, tento náklad na Vás a Vám vznikne povinnost jej před odletem uhradit. Veškeré takovéto daně nebo poplatky nad rámec Ceny letu od Vás mohou být vybrány odečtením výše jejich částky z platební karty použité při provádění Rezervace nebo na letišti. Jejich neuhrazení může mít dopad na Vaši způsobilost s Námi letět.   

5.3 Měna

Ceny letů a další poplatky jsou splatné v měně, ve které je Cena letu zveřejněna,  pokud s Námi není dohodnuto jinak. 

Článek 6 Refundace a storno poplatky

6.1 Obecné podmínky

Nabízíme letenky, které jsou obecně nevratné, vyjma toho, co je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách.

Veškerá vrácení peněz budou podléhat platným zákonům a předpisům Anglie a Walesu, jakož i všem předpisům Evropského společenství (mimo jiné včetně nařízení (ES) č. 261/2004). Vrácení peněz bude běžně prováděno v té měně, v níž byla rezervace zaplacena, pokud není společností easyJet odsouhlaseno něco jiného.

Poplatky za platbu kreditní kartou jsou nevratné, pokud není rezervace zrušena do 24 hodin, jak je uvedeno níže v bodu 6.2. Veškeré daně a poplatky uložené přímo společnosti easyJet provozovatelem letiště, i když se zakládají na počtu cestujících, kteří letěli, jsou nevratné.

V situaci, kdy akceptujete alternativu k vrácení peněz, budou platit příslušné obchodní podmínky pro danou alternativu. Zrušení letu lze zpracovat pouze do dvou (2) hodin před plánovaným časem odletu letu.

6.2 Zrušení rezervace do 24 hodin

Svou rezervaci můžete zrušit do 24 hodin od provedení původní rezervace a budou vám vráceny příslušné peníze (včetně letištního poplatku, ale bez administrativního poplatku zahrnutého v původní ceně Vaší rezervace). Zrušíte-li svou rezervaci do 24 hodin od jejího provedení, refundace bude provedena na Vaši platební kartu, připsáním na Váš bankovní účet nebo šekem. Refundace se neprovádí v hotovosti. Pokud byla rezervace provedena u dopravce, lze ji zrušit pouze telefonickým zavoláním týmu zákaznických služeb dopravce. 

6.3 Zrušení Rezervace po uplynutí 24 hodin 

Zrušíte-li Vaši rezervaci po uplynutí 24 hodin od jejího provedení, refundace se neposkytuje s výjimkou refundace uhrazeného APD.

Pokud byla Rezervace provedena přímo u Dopravce je možné ji zrušit pouze telefonicky u Našeho Týmu zákaznických služe.

Neposkytujeme refundaci v případech, kdy cestující nejsou schopni letět z jakýchkoli osobních důvodů, včetně, avšak nikoli výlučně, zdravotních důvodů, s výjimkou uplatnění nároku při zrušení rezervace do 24 hodin po jejím provedení nebo případů, pokud easyJet usoudí, že splňujete požadavky na Výjimečné okolnosti tak, jak je popsáno níže.

Zrušíte-li Vaši rezervaci po uplynutí 24 hodin od jejího provedení, refundace se neposkytuje s výjimkou refundace uhrazeného APD.

Pokud byla Rezervace provedena přímo u Dopravce je možné ji zrušit pouze telefonicky u Našeho Týmu zákaznických služeb.

Vrácení poplatků nenabízíme v případě, že cestující nebudou moci letět z důvodu jakékoli změny osobní situace, mimo jiné včetně zdravotních důvodů, s výjimkou uplatnění 24hodinových storno podmínek.

6.4 Refundace APD 

Pokud s Námi po zadání Rezervace neletíte, bez ohledu na to, zda je Vám poskytnuta refundace nebo vydán kredit odpovídající hodnotě Ceny letu či nikoli, máte nárok na refundaci uhrazeného APD v souladu s článkem 5.2, protože v důsledku Vašeho rozhodnutí neletět Nám odpadá povinnost odvést APD příslušné vládě nebo jinému orgánu veřejné moci, v jehož zastoupení APD vybíráme.  

6.5 Poskytování refundace pouze Zadavateli rezervace

6.5.1 Refundace bude poskytnuta cestou původního způsobu platby nebo náhradního způsobu platby znějícího rovněž na jméno Zadavatele rezervace v případě, že původní způsob platby již není dostupný.

6.5.2 Refundace poskytnutá osobě, vystupující jako Zadavatel rezervace na základě příslušné Rezervace (včetně Rezervačního kódu) a jakékoli další případné dokumentace, která byla Námi poskytnuta v souvislosti s přepravou, a u níž nemáme důvod se domnívat, že se nejedná o Zadavatele rezervace, je považována za řádnou refundaci a zároveň Nás zprošťuje odpovědnosti a jakýchkoli dalších refundací případně nárokovaných Zadavatelem rezervace nebo kterýmkoli Cestujícím a/nebo ostatními členy rezervační skupiny.

 

Článek 7 Rezervace 

7.1 Rezervace Vašeho Letu

Lety je možné rezervovat prostřednictvím webových stránek, licencovaného rezervačního systému třetích stran, telefonicky u našeho týmu zákaznických služeb nebo na letišti u našich prodejních přepážek nebo přepážek zákaznických služeb (jsou-li k dispozici), nikoli však prostřednictvím nelicencovaných rezervačních systémů nebo cestovních kanceláří, které provádí rezervace prostřednictvím robotických aplikací (např. tzv. screen scraping).

Vaše rezervace je potvrzena v okamžiku, kdy pro vás rezervaci vytvoříme buď my nebo licencovaný rezervační systém třetích stran. Tato rezervace je vám poté odeslána e-mailem nebo je vám předáno potvrzení, pokud je rezervace provedena u prodejní přepážky nebo přepážky zákaznických služeb, nebo je vám zaslán dopis k uschování. Let, pro který byla vytvořena rezervace, není třeba dodatečně potvrzovat.

Potřebujete-li provést změnu nebo zrušení Vaší Rezervace, popis možných postupů naleznete v článku 6 (Refundace a storno poplatky), článku 8 (Změny jmen), článku 9 (Změny Letů a flexibilní Ceny letů („easyJet Flexi“)) a článku 14 (Sedadla).

7.2 Osoby s trvalým pobytem na Baleárských ostrovech, Kanárských ostrovech a v autonomních městech Ceuta a Melilla – slevy pro osoby s trvalým pobytem a velké rodiny 

Osoby s trvalým pobytem na Baleárských ostrovech, Kanárských ostrovech a v autonomních městech Ceuta a Melilla mohou mít u určitých Letů nárok na slevy. Pro podrobnosti a podmínky se prosím podívejte na Naše Slevy pro osoby s trvalým pobytem a velké rodiny (Residents‘ and Large Families‘ Discouts)

7.3 Změny

S výhradou podmínek uvedených v článku 6 (Refundance a storno poplatky), článku 8 (Změny jmen), článku 9 (Změny letů a flexibilní ceny letů („easyJet Flexi“)) a článku 14 (Sedadla) nejste oprávněni měnit svou rezervaci poté, co byla potvrzena

7.4 Platby

Ceny letů, veškeré daně a, co se týče Vašeho Letu, poplatky vztahující se k Vaší Rezervaci, musí být před vytvořením Rezervace zcela uhrazeny. Pokud při provedení Rezervace nebyly uvedené částky plně uhrazeny (nebo s Námi případně nebylo sjednáno náležité započtení kreditu), jsme oprávněni takovou Rezervaci bez upozornění kdykoli před odletem zrušit. Vyhrazujeme si právo zpracovat Vaši platbu jinak než v reálném čase. V případě, že platba selže, Vás můžeme kontaktovat za účelem zaplacení. Pokud není platba provedena do 21 dní od provedení rezervace nebo do 6 hodin od odletu (podle toho, co nastane dříve), vyhrazujeme si právo Vaši rezervaci zrušit.

7.5 Nevratná Cena letu 

Pokud nevyužijete Vašeho Letu, pro který byla vytvořena Rezervace, zůstává Cenu letu splatnou, není-li stanoveno jinak v článku 6 (Refundace a storno poplatky) a článku 15 (Zpoždění, zrušení a odepření přepravy). 

Článek 8 Změny jmen 

8.1 Jména cestujících (kromě rezervující osoby, která je zmíněna výše v bodu 3.1.4) lze změnit po úhradě poplatku za „změnu jména“ (viz článek 8.4) za cestujícího a let. Toto lze provést více než dvě hodiny před plánovaným časem odletu letu prostřednictvím webových stránek, jakéhokoli licencovaného rezervačního systému třetích stran nebo telefonicky zavoláním našemu týmu zákaznických služeb, nebo když přijdete více než hodinu před plánovaným časem odletu na prodejní přepážku nebo přepážku zákaznických služeb na letišti.

8.2 Pokud rezervaci provedl dopravce, může změny v rezervaci provést pouze dopravce. Pokud byla rezervace provedena prostřednictvím licencovaného rezervačního systému třetích stran, požadované změny může provést pouze tato licencovaná třetí strana.

8.3 Poplatky za změny jmen provedené online a za změny jmen provedené týmem zákaznických služeb prostřednictvím prodejní přepážky nebo přepážky zákaznických služeb na letišti lze nalézt v Našich sazbách a poplatcích. 

Článek 9 Změny Letů & flexibilní Ceny letů („easyJet Flexi“)

9.1 Změny letů

9.1.1 Cestující mohou měnit lety (tj. datum a čas nebo trasu letu) za administrativní poplatek za cestujícího za let (viz poplatek za změnu letu v Našichsazbách a poplatcích) plus jakýkoli rozdíl mezi původně zaplacenou cenou letenky a cenou letenky, která je k dispozici pro změněný let v okamžiku, kdy je změna provedena. Pokud je cena letenky, která je k dispozici, nižší než původně zaplacená cena letenky, žádné peníze se nevrací. 

9.1.2 Online rezervaci provedenou registrovaným členem lze přesunout na jiný let easyJet prostřednictvím webových stránek. Změny musí být provedeny nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu původního letu a nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu změněného letu. 

9.1.3 Rezervaci lze změnit přesunem na jiný let easyJet, když zavoláte našemu týmu zákaznických služeb a změnu provedete nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu původního letu a nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu změněného letu, nebo když přijdete na prodejní přepážku easyJet na letišti nebo na přepážku zákaznických služeb na letišti (pokud existuje) a provedete změnu více než hodinu před plánovaným časem odletu původního letu a změněného letu. 

9.1.4 Rezervaci provedenou licencovaným rezervačním systémem třetí strany lze přesunout na jiný let easyJet prostřednictvím licencovaného rezervačního systému dotyčné strany; prostřednictvím webových stránek; nebo kontaktováním našeho týmu zákaznických služeb . Změny musí být provedeny nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu původního letu a nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu změněného letu. 

9.1.5 Poplatky za změny provedené online a za změny provedené týmem zákaznických služeb prostřednictvím prodejní přepážky easyJet nebo přepážky zákaznických služeb na letišti lze nalézt v Našich sazbách a poplatcích. Jestliže dorazíte na letiště k svému letu předčasně, pak jestliže je na letišti v danou dobu otevřena prodejní přepážka nebo přepážka zákaznických služeb easyJet, můžete provést zdarma přesun na dřívější let ve stejný den, na který byl let zarezervován, jestliže má dřívější let k dispozici sedadla a pokud by to nezpůsobilo zpoždění jeho odletu, pokud je splněno následující:  

(a) Museli jste s naší společností již odletět pod stejným číslem rezervace. Dále pokud je původním místem vašeho odletu letiště v Londýně, Paříži nebo Miláně, odkud létá společnost easyJet, bude-li let k dispozici, umožníme vám vrátit se na kterékoli londýnské letiště (tj. Gatwick, Luton, Southend nebo Stansted), kterékoli pařížské letiště (tj. Paris Charles de Gaulle nebo Paris Orly), nebo případně na kterékoli milánské letiště (Linate nebo Malpensa). Pokud je původním místem vašeho odletu londýnské letiště a vaším cílovým letištěm je letiště ve Skotsku, pak vám u vašeho zpátečního letu umožníme odletět z kteréhokoli letiště ve Skotsku, odkud létá společnost easyJet, a/nebo vrátit se na kterékoli londýnské letiště, kam létá společnost easyJet, a to vždy v závislosti na dostupnosti. Obdobně, pokud je původním místem vašeho odletu letiště ve Skotsku a vaším cílovým letištěm je londýnské letiště, pak vám u zpátečního letu umožníme odletět z kteréhokoli letiště v Londýně, odkud létá společnost easyJet, a/nebo vrátit se na kterékoli letiště ve Skotsku, kam létá společnost easyJet, a to vždy v závislosti na dostupnosti;

b) musíte dodržet termíny online odbavení, postupů na letišti a odbavení zavazadel pro dřívější let, jak je uvedeno v článku 12 (Online odbavení a postupy na letišti); a 

(c) my si vyhrazujeme právo odmítnout váš požadavek změny na dřívější let z bezpečnostních či provozních důvodů, nebo pokud dle našeho názoru není splněna kterákoli z výše uvedených podmínek. 

9.1.6 Jestliže dorazíte na letiště k svému letu pozdě a za předpokladu, že dorazíte do 2 hodin od času odletu vašeho původního letu, měli byste se dostavit k prodejní přepážce easyJet nebo přepážce zákaznických služeb (pakliže existuje), aby se zjistilo, zda je možné provést změnu. Pokud je na letišti otevřená prodejní přepážka nebo přepážka zákaznických služeb easyJet, pak vás pod podmínkou  platby záchranného poplatku uvedeného v Našich sazbách a poplatcích přesuneme na další let, který má k dispozici sedadla, a kde by to nezpůsobilo zpoždění odletu letu. 


9.2 „easyJet Flexi“

9.2.1 easyJet Flexi je k dispozici u všech letů, s výhradou omezené dostupnosti na let.

9.2.2 Pokud si zakoupíte easyJet Flexi, budete moci provádět neomezené množství změn času vašeho letu zdarma v rámci vaší původní rezervace s tím, že změněný čas letu musí spadat do pevně stanoveného rozmezí 4 týdnů (které začíná 1 týden před původním datem cesty a končí 3 týdny po původním datu cesty).

9.2.3 Rovněž máte nárok provádět neomezený počet změn tras (tj. změn letiště odletu nebo cílového letiště vaší původní rezervace) u rezervace easyJet Flexi bez platby poplatku za změnu letu (uvedené v Našich sazbách a poplatcích) za předpokladu, že:

(a) změněný let spadá do pevně stanoveného rozmezí 4 týdnů (které začíná 1 týden před původním datem cesty a končí 3 týdny po původním datu cesty); a

(b) zaplatíte jakýkoli rozdíl mezi původně zaplacenou cenou letenky a cenou letenky, která je k dispozici pro změněný let v okamžiku, kdy je změna provedena. Pokud je cena letenky, která je k dispozici, nižší než původně zaplacená cena letenky, žádné peníze se nevrací. Změny tras pro rezervace Flexi nejsou k dispozici na webových stránkách. Způsoby, jak můžete provést změnu trasy, obsahuje článek 9.2.5 níže.

9.2.4 Změny vaší rezervace easyJet Flexi jsou podmíněny dostupností míst u alternativních letů. Jakoukoli změnu vaší rezervace easyJet Flexi musíte provést nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu vaší původní rezervace a nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu změněného letu (nebo nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu původního letu a změněného letu, když změnu provedete tak, že přijdete na prodejní přepážku easyJet na letišti nebo na přepážku zákaznických služeb na letišti (pokud existuje), jinak o své možnosti provést změnu přicházíte. Změny nelze provádět během prvních 24 hodin následujících po původní rezervaci easyJet Flexi.

9.2.5 Změny vaší rezervace easyJet Flexi lze provádět pomocí kterékoli z následujících metod:

(a) vyjma změny trasy podle článku 9.2.3 lze online rezervaci Flexi provedenou registrovaným členem přesunout na jiný let easyJet prostřednictvím webových stránek;

(b) tak, že zavoláte našemu týmu zákaznických služeb;

(c) přijdete na prodejní přepážku easyJet nebo na přepážku zákaznických služeb na letišti (pokud existuje); nebo

(d) rezervaci Flexi provedenou licencovaným rezervačním systémem třetích stran lze přesunout na jiný let easyJet prostřednictvím licencovaného rezervačního systému dotyčné strany; prostřednictvím webových stránek; nebo kontaktováním našeho týmu zákaznických služeb.

9.2.6 easyJet Flexi vás dále opravňuje vzít si do zavazadlového prostoru letadla jedno odbavené zavazadlo (do 23 kg), o které musíte požádat při provádění rezervace; a vybrat si sedadlo v přední části letadla, pokud je toto k dispozici, a rovněž budete mít právo stoupnout si do fronty pro přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding) při odbavení zavazadel a při nástupu na palubu. O odbavené zavazadlo, které je zahrnuto v ceně vaší rezervace, musíte požádat při provádění rezervace. Svůj výběr sedadla v přední části letadla můžete učinit kdykoli před online odbavením za předpokladu, že je online odbavení provedeno minimálně 8 hodin před odletem vašeho letu. Veškeré doplňkové služby musí být rovněž v plné výši uhrazeny při provádění rezervace.

9.2.7 K ceně letenky easyJet Flexi nebudou přičteny žádné další poplatky (pokud nebudou zakoupeny doplňkové služby). Pokud nebudete moci letět, peníze se nevrací.

9.2.8 Pokud změníte své časy letu v rámci rezervace easyJet Flexi, jste zodpovědní za provedení nezbytných změn u svých dalších ujednání, např. u pronájmu auta, pojištění, ubytování, ať již byly rezervovány prostřednictvím easyJet.com či nikoli. Pokud jste si zarezervovali sportovní potřeby nebo odbavené zavazadlo, budou přesunuty spolu s vaší změnou rezervace easyJet Flexi. Upozorňujeme, že žádné doplňkové služby nebudou automaticky přesunuty spolu s vaší změnou rezervace easyJet Flexi. Změny jmen i nadále podléhají příslušným pravidlům a poplatkům (viz článek 8 (Změny jmen)).

Článek 10 Cestující se zvláštními požadavky – postižení, zdravotní a lékařská péče 

10.1 Mezi Cestující se zvláštními požadavky patří lidé s  postižením, jako je například dočasné nebo trvalé tělesné postižení (smyslové nebo pohybové), duševní postižení nebo jakékoli jiné postižení. Lidé s postižením mohou být starší lidé a/nebo nemocní lidé.

10.2 Nejsme schopni přepravovat cestující s postižením, kteří vyžadují přítomnost pečovatele/pomocníka pokud takový pečovatel/pomocník necestuje s cestujícím. Musíte si sami zajistit doprovod náležitého pečovatele(ů)/pomocníka(ů), kteří Vám pomohou s Vašimi potřebami během letu. 

10.3 Máte-li zvláštní požadavky, měli byste nás o nich informovat alespoň 48 hodin před cestou.  Cestující se zvláštními požadavky by se měli k odletové bráně dostavit tak, aby nezmeškali hlášení o přednostním nástupu do letadla.

10.4 S invalidními vozíky a kompenzačními pomůckami pro handicapované, které nelze zvednout ručně do zavazadlového prostoru letadla, lze cestovat za podmínky, že obě letiště jsou vybavena zařízením pro naložení/vyložení těchto zařízení. Upozorňujeme, že některá letiště nejsou vybavená vhodným zařízením pro zdvihání těžkých invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek. Pokud nás na tuto skutečnost upozorníte 48 hodin před odletem, umožníte nám, abychom zařídili vše potřebné a vynaložili dostatečné úsilí ke splnění vašich potřeb.

10.5  Než nastoupíte do letadla, musíte si být dostatečně jisti, že Váš zdravotní stav Vám umožňuje let. Máte-li důvod se domnívat nebo byste si měli být dostatečně vědomi, že normální provoz letadla může způsobit zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo Vám způsobit potíže v případě, že se Vám před dokončením letu nedostane lékařské pomoci, pak byste neměli letět. Máte-li v tomto ohledu jakékoli pochybnosti, je Vaší povinností vyžádat si před letem s Námi odbornou lékařskou radu. Jste-li si vědomi zdravotních potíží výše popsaného druhu, nicméně Vám bylo řečeno, že jste k letu způsobilí za předpokladu, že učiníte jistá preventivní opatření (např. budete užívat léky), odpovídáte za to, že taková preventivní opatření jsou či budou opravdu provedena před, během a případně po ukončení Vašeho Letu a že musíte být schopni na vyžádání předložit písemný doklad Vaší způsobilosti k letu.

10.6 Pro více informací o Našich pravidlech týkajících se Zvláštních požadavků, včetně přepravy Vodících a asistenčních psů, prosím klikněte na příslušné linky. Trpíte-li nemocí nebo potížemi vyžadujícími lékařskou pomoc, a nejste si jisti, zda jste způsobilí letět, vyžádejte si prosím radu svého lékaře.

Článek 11 Kojenci a děti

11.1 Kojenci

11.1.1 Kojenci jsou děti do dvou let věku k datu cesty.

11.1.2 Cestuje-li dospělý se dvěma kojenci mladšími dvou let, jeden kojenec musí sedět na klíně doprovázejícího dospělého a druhý kojenec musí sedět na samostatném sedadle vedle doprovázejícího dospělého a musí být umístěn ve vhodné dětské autosedačce / bezpečnostním zařízení, jak je popsáno níže. Druhé sedadlo musí být zakoupeno dospělým, který kojence doprovází. Z bezpečnostních a provozních důvodů není možné určitá sedadla zakoupit pro kojence a v řadě sedadel lze rezervovat pouze jednoho kojence sedícího na klíně doprovázející dospělé osoby. Viz podrobnosti v Často kladených otázkách v sekci Přidělená sedadla. Na palubu letů z/na letiště Berlín Tegel, které provozuje naše partnerská společnost WDL, nelze brát autosedačky ani jiná podobná zařízení, proto musí každé dítě do dvou let provázet dospělý, kterému bude při startu a přistání sedět na klíně.

11.1.3 Kojenci do věku dvou týdnů nebudou přijati k přepravě.

11.1.4 Děti od dvou let musí mít vlastní sedačku a platí stejně jako dospělí.

11.1.5 Doprovázející dospělý odpovídá za to, aby kojenec nebo dítě bylo v sedadle letadla dostatečně a vhodně zabezpečeno. Jako schválený dětský bezpečnostní systém uznáváme systém CARES („Child Restraint System“).

11.2 Děti

11.2.1 K přepravě nepřijímáme Nezletilé bez doprovodu osoby ve věku alespoň 16 let, která za Nezletilého převezeme odpovědnost. Rezervace musí být v každém případě provedena osobou, která dovršila 18 let věku v souladu s článkem 3 (Působnost). 

11.2.2 Je zcela vyloučeno žádat kteréhokoli cestujícího, aby převzal během Letu odpovědnost za Nezletilého bez doprovodu. Požadavky na průkazy totožnosti pro Kojence a Děti se mohou v různých zemích lišit. V souladu s článkem 13.2 níže je Vaší odpovědností zajistit, aby všichni Cestující uvedení v Rezervaci byli vybaveni potřebnými doklady. Pro podrobnosti  se prosím podívejte na Naší stránku zvláštních identifikačních požadavků pro děti

11.2.3 Budeme akceptovat nezletilé cestující, kteří cestují ve skupině 10 či více osob za předpokladu, že zde bude minimální poměr jednoho (1) dospělého na každých deset (10) nezletilých. V těchto případech je za dospělého považována jakákoli osoba starší 16 let. Všichni nezletilí musí být jako takoví uvedeni v rezervaci z důvodu bezpečnostních omezení ohledně toho, kde mohou být v letadle usazeni oni, a tudíž jejich rodiče a/nebo opatrovníci.

Článek 12 Odbavení a postupy na letišti

12.1 Online odbavení

12.1.1 Jsme leteckou společností s odbavením pouze online.

12.1.2 Před příjezdem na letiště k vašemu plánovanému letu musíte provést online odbavení a buď si si svou palubní vstupenku vytisknout, nebo si stáhnout mobilní palubní vstupenku, jestliže letíte z letiště, kde jsou tyto akceptovány. Chcete-li provést online odbavení, přejděte na naše webové stránky a klikněte na sekci „Spravovat rezervace“ v pravé horní části domovské stránky, zadejte referenční údaje, které jste obdrželi při provádění rezervace vašeho letu (letů), a postupujte podle pokynů na obrazovce. Online odbavení pro svůj plánovaný let musíte provést v rozmezí mezi 30 dny a 2 hodinami před plánovaným odletem vašeho letu. Jakmile jste provedli online odbavení, musíte si také buď vytisknout svou palubní vstupenku, nebo si stáhnout mobilní palubní vstupenku, jestliže letíte z letiště, kde jsou tyto akceptovány, a vzít si ji s sebou na letiště. Rovněž budete moci provést online odbavení a vytisknout si svou palubní vstupenku, nebo si stáhnout mobilní palubní vstupenku (jestliže letíte z letiště, kde jsou akceptovány) pro jakýkoli následný let (jakékoli následné lety), včetně zpátečního letu, které mají plánovaný odlet do 30 dní. Zda jsou mobilní palubní vstupenky akceptovány na letišti, z něhož letíte, lze zjistit na následujícím odkazu: http://easyjet.u5e.com/mobile-boarding-pass/en.html.

Upozorňujeme, že letiště budou akceptovat pouze mobilní palubní vstupenky, které byly na váš mobilní telefon nebo tablet staženy pomocí aplikace easyJet. Letiště nebudou pdf verze palubní vstupenky stažené na mobilní telefon nebo tablet akceptovat. Pokud předložíte pdf verzi palubní vstupenky v mobilním telefonu nebo tabletu, nemusí vám dovolit projít bezpečnostní kontrolou nebo nastoupit na palubu.

 

12.1.3 Jestliže jste změnili údaje svého letu (svých letů) (mimo jiné včetně jména cestujícího, údajů cestovního pasu nebo jiného průkazu totožnosti, data a/nebo destinace), přidali dítě, požadovali speciální asistenci a/nebo jste si zarezervovali sedadlo prostřednictvím přidělení sedadla (nebo jakékoli jiné námi nabízené služby) od té doby, co jste si svůj let (své lety) zarezervovali, budete muset znovu provést online odbavení a vytisknout si novou palubní vstupenku, nebo si stáhnout novou mobilní palubní vstupenku, jestliže jsou tyto k dispozici na letišti, z něhož letíte, pro svůj let (své lety), jelikož vaše původní palubní vstupenka již nebude nadále platná a svou vytištěnou palubní vstupenku nebo mobilní palubní vstupenku budete muset mít, až dorazíte na letiště.

12.1.4 V případě, že byl váš let opožděn nebo zrušen nebo jste byli přesunuti na jiný let, budete muset provést nové online odbavení a vytisknout si novou palubní vstupenku, nebo si stáhnout novou mobilní palubní vstupenku, jestliže jsou tyto na příslušném letišti k dispozici, neboť původní palubní vstupenka již nebude nadále platná. Jestliže již budete na letišti, když bude váš let zpožděn nebo zrušen, zajděte prosím k přepážce pro odbavení zavazadel, prodejní přepážce nebo přepážce zákaznických služeb, kde vám pomůže některý z našich zástupců.

12.2 Na letišti

12.2.1 Na letiště musíte přijet s dostatečným předstihem před plánovaným časem odletu, aby bylo možné provést všechny úřední formality a bezpečnostní postupy. Úřední formality a bezpečnostní postupy se mohou na různých letištích a u konkrétních letů lišit. Je vaší odpovědností tyto formality a bezpečnostní postupy dodržet. Podrobnosti o nich vám budou k dispozici v okamžiku provádění vaší rezervace.

12.2.2 Pokud cestujete pouze s příručním zavazadlem, měli byste po příjezdu na letiště projít místem bezpečnostní kontroly a jakoukoli celní/imigrační oblastí rovnou k odletové bráně.

12.2.3 Máte-li zapsané zavazadlo, musíte po příjezdu na letiště jít do oblasti přepážek pro odbavení zavazadel, kde své zapsané zavazadlo podáte. Přepážky pro odbavení zavazadel se otevírají dvě hodiny a zavírají 40 minut před vaším plánovaným letem. Musíte zajistit, abyste své zapsané zavazadlo podali dříve než 40 minut před plánovaným odletem, jinak nebude přijato k přepravě. Na některých letištích, z nichž provozujeme delší lety, mimo jiné včetně letišť v Izraeli, Jordánsku, Egyptě a Maroku, musíte podat své zapsané zavazadlo více než 60 minut před odletem vašeho letu, aby bylo přijato. Tyto omezené výjimky najdete na svém potvrzení.

12.2.4 Až přijdete k bráně, bude od vás požadováno předložení určitých informací týkajících vašeho letu a vaší totožnosti. To bude zahrnovat palubní vstupenku pro váš let a akceptovatelnou formu průkazu totožnosti s fotografií. Podrobnosti těchto požadavků na průkazy totožnosti potřebné pro všechny lety (mezinárodní i vnitrostátní) jsou uvedeny v článku 13 (Doklady a další požadavky) těchto Obchodních podmínek.

12.3 Předem rezervovaná asistence

12.3.1 Pokud jste si předem rezervovali asistenci na cestu k odletové bráně, informujte o tom člena našeho letištního personálu u naší prodejní přepážky nebo u přepážky zákaznických služeb nebo se po svém příjezdu na letiště odeberte na místo k tomu označené určenými letištními orgány, jejichž členové pro vás požadovanou asistenci zajistí. Nezapomeňte si prosím vyhradit dostatečnou časovou rezervu.

12.3.2 Cestujete-li s invalidním vozíkem nebo v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa, informujte o tom člena našeho letištního personálu, jakmile dorazíte na letiště, aby bylo zajištěno, že náš personál bude vědět o vašich požadavcích a asistenci, kterou budete potřebovat. Měli byste zajistit, abyste na letiště dorazili s dostatečným časovým předstihem, abyste zvládli projít bezpečnostní kontrolou na letišti a dostali se včas k odletové bráně pro svůj let.

12.3.3 Doporučujeme, abyste se na letiště dostavili 2 hodiny před plánovaným časem odletu vašeho letu. V každém případě se však musíte dostavit nejpozději 40 minut před plánovaným časem odletu vašeho letu, jinak vás (nebo váš invalidní vozík nebo vašeho vodicího nebo asistenčního psa) nebudeme moci přijmout k přepravě. Na některých letištích, z nichž provozujeme delší lety, si vyhrazujeme právo nepřijmout vás k přepravě, pokud se na letiště dostavíte později než 60 minut před plánovaným odletem vašeho letu. Tyto omezené výjimky najdete na svém potvrzení.

12.3.4 Vynasnažíme se, abychom vám zajistili přednost při nástupu na palubu (tzv. pre-board) po nástupu cestujících s přednostním nástupem (tzv. Speedy Boarding), ale před dalšími cestujícími tak, aby vám posádka mohla poskytnout předletovou bezpečnostní instruktáž. Potřebujete-li přednost při nástupu do letadla, informujte o tom po příjezdu na letiště náš letištní personál.

12.3.5 Vezměte prosím na vědomí, že easyJet se při nástupu na palubu řídí přísnými pravidly přednosti. Osoba, které je umožněna přednost při nástupu na palubu, může být doprovázena nejvýše jedním cestujícím, který je jejím stanoveným opatrovníkem, rodičem, pečovatelem, pomocníkem nebo spolucestující osobou, a dále všemi sourozenci do věku 10 let. Další podrobnosti naleznete v článku 10 (Cestující se zvláštními požadavky - postižení, zdravotní nebo lékařská péče) a na stránce Zvláštní požadavky.

12.3.6 Poskytování asistence na letišti, při nástupu do letadla, při výstupu z letadla a při příletové proceduře v místě příletu je odpovědností příslušných letištních orgánů. Obavy týkající se úrovně této služby by měly být směřovány přímo na příslušné letištní orgány.

12.4 Všichni cestující

12.4.1 Upozornění: K odletové bráně se musíte dostavit nejpozději 30 minut před plánovaným časem odletu, jinak nemusíte být k přepravě přijati a vaše sedadlo propadne, i když jste si zakoupili easyJet Flexi, sedadlo s větším prostorem pro nohy nebo sedadla v přední části letadla, nebo pokud jste držitelem karty easyJet Plus! Držitel karty tam, kde se uplatňuje přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding) Doporučujeme, abyste se k odletové bráně dostavili připraveni k nástupu na palubu nejpozději 40 minut před plánovaným časem odletu.

12.4.2 Váš pas a cestovní doklady budou zkontrolovány při průchodu bezpečnostní kontrolou na letišti a znovu předtím, než nastoupíte do letadla.

12.4.3 Pokud se dostavíte k odletové bráně v rozporu s časovými omezeními uvedenými v tomto článku 12 (Online odbavení a postupy na letišti) nebo nebudete vybaveni náležitými doklady a nebudete způsobilí k cestě, můžeme vás odmítnout přepravit a vaše sedadlo a veškeré případné nároky na náhradu škody propadají, s výhradou práv cestujících zakotvených v příslušných mezinárodních nebo vnitrostátních zákonech a předpisech, obsahují-li odlišná ustanovení. Pro vyloučení všech pochybností zahrnuje výše uvedené ustanovení případy, kdy neposkytnete nebo nedoložíte informace vyžadované v souvislosti s předpisy o předběžné kontrole cestujících. Podrobnosti o našich požadavcích na předběžnou kontrolu cestujících jsou uvedeny v článku 27 (Předběžná kontrola cestujících). Za těchto okolností se odeberte k naší prodejní přepážce nebo přepážce zákaznických služeb na letišti (je-li k dispozici) a obraťte se na našeho zástupce, který by vám mohl pomoci. Za určitých omezených okolností vám může být poskytnuta možnost přesunu na pozdější let v souladu s článkem 9 (Přesuny letů a flexibilní ceny letů („easyJet Flexi“)).

Článek 13 Doklady a další požadavky 

13.1 Požadavky na průkazy totožnosti s fotografií 

13.1.1 Dopravce vyžaduje, aby všichni cestující předkládali průkazy totožnosti s fotografií při odbavení na všech Letech, a to včetně vnitrostátních linek. Cestující, kteří využijí služby odbavení online, budou požádáni o předložení průkazu totožnosti s fotografií u odletové brány.

13.1.2 Při vnitrostátních letech není obecně vyžadováno od dětí mladších 16 let, aby pro cestu předložily průkaz totožnosti s fotografií, jsou-li doprovázeny dospělou osobou. Další informace o konkrétních požadavcích na prokázání totožnosti najdete na naší stránce požadavky na prokázání totožnosti dítěte. Pro mezinárodní lety viz 13.1.3 níže.

13.1.3 Všechny mezinárodní lety

Požadovanými dokumenty pro cestující na mezinárodních letech (včetně letů v rámci EU) je platný cestovní pas, nebo bude za určitých okolností akceptován platný státní průkaz totožnostiEU za předpokladu, že je případně doplněn jakýmikoli dalšími relevantními dokumenty, jako jsou víza. Propadlý cestovní pas nebo propadlý státní průkaz totožnosti EU není platným způsobem prokázání totožnosti při jakémkoli mezinárodním letu. Pokud nejste státním příslušníkem členského státu EU a budete cestovat do EU, je vaší odpovědností zajistit, aby vaše cestovní doklady byly platné alespoň tři (3) měsíce od data vašeho odletu z schengenského prostoru, odkud jste odletěli.

13.2 Doklady a odpovědnost 

Je Vaší výhradní odpovědností řídit se veškerými zákony, předpisy, nařízeními, výzvami nebo požadavky jakýchkoli zemí, ze kterých a do kterých cestujete, stejně tak jako Našimi Obchodními podmínkami a Námi udělenými pokyny. V žádném případě vůči Vám nemáme žádnou odpovědnost v souvislosti se získáváním potřebných dokladů nebo dodržováním zákonů, předpisů, nařízení, výzev, požadavků nebo pokynů, ať už sdělených ústně nebo písemně či jinak, ani v souvislosti s následky, které pro Vás mohou vyplynout, nezajistíte-li si potřebné doklady nebo nebudete-li se řídit platnými zákony, předpisy, nařízeními, výzvami, požadavky nebo pokyny. Bez ohledu na článek 27 (Předběžná kontrola cestujících), který popisuje informace z Předběžné kontroly cestujících (včetně údajů z Vašeho cestovního pasu), které musí Dopravce poskytnout příletovým letištím před Vaším Letem, zůstává Vaší výhradní odpovědností zajistit, aby jste byli způsobilí ke vstupu do jakéhokoli Státu nebo na jakékoli Území a poskytnutí uvedených informací příletovým letištím ze strany Dopravce v žádném případě neznamená schválení vstupu ani nezakládá Vaší způsobilost ke vstupu do jakéhokoli státu nebo na jakékoli Území.

13.2.1 Cestovní doklady

Nesete odpovědnost za získání veškerých cestovních dokladů (včetně Vašeho Potvrzení) a veškerých vstupních a výstupních, zdravotních, lékařských a jiných dokladů, které jsou vyžadovány platnými zákony, předpisy, nařízeními, výzvami a požadavky zemí, ze kterých a do kterých cestujete a tyto cestovní doklady musíte mít vždy při sobě a přístupné k předložení, kdykoli je to vyžadováno. S výhradou jakýchkoli platných práv cestujících zakotvených v příslušných mezinárodních nebo národních zákonech a předpisech, obsahují-li odlišná ustanovení, si vyhrazujeme právo odmítnout přepravit kteréhokoli Cestujícího, u něhož máme rozumný důvod se domnívat, že se neřídí příslušnými zákony, předpisy, nařízeními, výzvami nebo požadavky resp. s nimi nejsou v souladu jeho doklady. 

13.2.2 Zamítnutí vstupu

Souhlasíte s úhradou příslušné Ceny letu a/nebo pokut a penále za situace, kdy Vás budeme nuceni na příkaz kteréhokoli orgánu veřejné moci nebo imigračního orgánu dopravit zpět do místa odletu nebo jinam z důvodu odmítnutí Vašeho přijetí danou zemí, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tranzitní bod nebo konečnou destinaci. V takovém případě Vám neposkytneme žádnou refundaci Vámi uhrazené ceny za příslušné Lety provedené s Námi (a to ani za Lety, které případně nebudete moci využít v důsledku zamítnutí vstupu). Veškeré náklady, které Nám takto za Vámi vzniknou mohou být uhrazeny srážkou částky odpovídající vzniklým nákladům z kreditní nebo debetní karty, která byla použita k provedení Vaší Rezervace.

13.2.3 Odpovědnost Cestujících za pokuty, náklady zadržení atd.

Budeme-li nuceni uhradit nebo složit jakoukoli pokutu nebo penále resp. vzniknou-li nám jakékoli výdaje v důsledku Vašeho nedodržení platných zákonů, předpisů, nařízení, výzev nebo jiných cestovních podmínek a požadavků zemí, ze kterých a do kterých cestujete nebo v důsledku toho, že nebudete schopni předložit vyžadované doklady, jste povinni Nám na výzvu uhradit jakoukoli částku, kterou jsme Vaším zaviněním byli nuceni zaplatit  resp. jakýkoli výdaj, který nám takto vznikl nebo v budoucnu vznikne. Jsme oprávněni započíst takto Nám vzniklou platbu nebo výdaj proti hodnotě přepravy, kterou jste zatím nevyužili, případně na jakékoli předplatné, které držíme ve Váš prospěch (jako jsou např. dárkové poukazy, kreditní poukazy atd.). Takto vzniklé náklady můžeme rovněž uhradit srážkou částky odpovídající vzniklým nákladům z kreditní nebo debetní karty, která byla použita k provedení Vaší Rezervace.

13.2.4 Bezpečnostní kontroly

Jste povinni se podrobit veškerým bezpečnostním kontrolám a povinnostem vyžadovaným po cestujících orgány veřejné moci, zástupci letiště nebo Námi. To zahrnuje poskytnutí veškerých informací, které jsme povinni předložit v souladu s požadavky na Předběžnou kontrolu cestujících (viz článek 27 (Předběžná kontrola cestujících)).

Článek 14 Sedadla

14.1 Všeobecné informace

easyJet provozuje systém přidělených sedadel a podle toho, jako sedadlo si zvolíte nebo jaké sedadlo vám bylo předem přiděleno, budete při odbavení on-line nebo na letišti přiděleni do tzv. nástupní skupina. Společnost easyJet provozuje systém přednostního nástupu.

14.2 Nástup do letadla 

14.2.1 Na palubě však může z provozních nebo bezpečnostních důvodů dojít k tomu, že vámi zvolené sedadlo bude třeba změnit. V tomto ohledu prosím dodržujte instrukce posádky [viz článek 14.3 (Systém sedadel, Výjimky) níže].  

 

14.2.2 Jsme si vědomi toho, že někteří cestující vyžadují speciální asistenci při nástupu a přidělení sedadla. Sdělte prosím našim zaměstnancům na odbavení a u odletové brány, jaké konkrétní speciální potřeby/požadavky máte, a my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vám poskytli více času při nástupu do letadla, přidělení sedadla a usazení. Více informací naleznete v článku 10 (Cestující se zvláštními požadavky - postižení, zdravotní nebo lékařská péče) a na stránce Zvláštní požadavky.

14.3 Výjimky při přidělování sedadel

14.3.1 Z bezpečnostních důvodů nejsou určitá sedadla vhodná pro všechny cestující. Takováto sedadla se nacházejí v přední řadě letadla, u nouzových výstupů nad křídly a v poslední řadě. Při velmi nepravděpodobné situaci nouzové evakuace letadla se totiž může stát, že cestující sedící na těchto sedadlech budou posádkou požádáni o pomoc, a je tedy třeba, aby tito cestující byli fyzicky způsobilí takovou případnou pomoc poskytnout. Více informací o tomto opatření naleznete v Často kladených otázkách v sekci Přidělování sedadel.

14.3.2 Vyhrazujeme si právo změnit přidělení sedadel z bezpečnostních nebo provozních důvodů,

14.4 Speedy Boarding

14.4.1 Při zakoupení sedadla s větším prostorem pro nohy, předního sedadla, easyJet Flexi Fare nebo pokud jste držitelem karty easyJet Plus!, budete mít právo si při odbavení a při nástupu do letadla stoupnout do fronty Speedy Boarding. Cestující, kteří mají právo na Speedy Boarding, jsou v tomto článku označováni rovněž jako „Speedy Boarding Group“ nebo „Speedy Boarders". Více informací o službě Speeding Boarding se dozvíte v části  Často kladených dotazů.

14.5 Přidělená sedadla

14.5.1 Některé lety jsou provozovány s přidělenými sedadly („Lety s přidělenými sedadly").

Více informací o přidělených sedadlech se dozvíte v části často kladených dotazů (FAQ) nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Při rezervaci letenky nebo kdykoliv před on-line odbavením dostanete možnost zakoupit si on-line nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu předem vybrané sedadlo podle typů sedadel uvedených v tabulce níže. Tato možnost platí za předpokladu, že budou vybraná sedadla doposud volná

Typy sedadel

A319

První řada (větší prostor pro nohy)

Řada 1 (Poznámka: Řada 1, sedadla D, E a F mají před sebou přepážku)

 

Větší prostor pro nohy (nad křídlem)

Řada 10 a 11

 

Nahoře vepředu

Řada 2 až 5 včetně

 

Zbývající sedadla

Řady 6 až 9 a 12 až 26 včetně

A320

První řada (větší prostor pro nohy)

Řada 1 (Poznámka: Řada 1, sedadla D, E a F mají před sebou přepážku)

    

Větší prostor pro nohy (nad křídlem)  

Řady 12 a 13

 

Nahoře vepředu    

Řady 2 až 6 včetně

 

Zbývající sedadla    

Řady 7 až 11 a 14 až 31 včetně

 

Bude vám nabídnuta možnost zakoupit si on-line nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu předem vybrané sedadlo za poplatek uvedený na stránce Naše poplatky. Poplatky za přidělené sedadlo budou vypočteny podle tarifu platného ke dni zakoupení předem vybraného sedadla pro příslušný let nebo lety. Výše poplatku za přidělené sedadlo se bude lišit v závislosti jak na příslušné kategorii sedadla (tj. první řada, větší prostor pro nohy/nahoře vepředu a ostatní sedadla), tak na konkrétních letech v rezervaci. Viz stránka Naše poplatky, kde naleznete více informací o rozpětí výše poplatků za přidělené sedadlo. Upozorňujeme, že lety našich partnerů z/na letiště Berlín Tegel mohou mít sedadle uspořádána jinak, než jak je uvedeno výše.

Pokud před odbavením nebo při online odbavení k svému letu nezvolíte možnost vybrat si sedadlo, přidělíme vám sedadlo automaticky a zdarma.

14.5.2 Při zakoupení sedadla s větším prostorem pro nohy, sedadla v přední části letadla, letenky easyJet Flexi Fare nebo pokud jste držitelem karty easyJet Plus!, budete mít automaticky právo si u přepážky pro odbavení zavazadel a při nástupu do letadla stoupnout do fronty pro přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding).

14.5.3 Budeme se snažit poskytovat rodinám a skupinám sedadla vedle sebe i v případě, že si rodina nezakoupí přidělená sedadla, a to za předpokladu, že se všichni rezervovali během jedné rezervace. Takový postup však nelze garantovat. Z bezpečnostních důvodů budou cestující, kteří cestují s kojenci, umísťováni pouze na určitá vybraná sedadla.

14.5.4 Poplatky za přidělená sedadla jsou nevratné a nepřenosné v případě, že zrušíte svůj let nebo jej převedete na někoho jiného. Poplatky za přidělená sedadla vám budou vráceny v případě, že dojde ke zrušení letu s přidělenými sedadly z naší strany.

14.5.5 Vyhrazujeme si právo změnit váš výběr sedadla z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Pokud budeme muset změnit váš výběr sedadla a nebudeme schopni nahradit jej jiným sedadlem ve stejném nebo vyšším cenovém pásmu sedadel, jako je pásmo, ve kterém se nacházelo vámi zakoupené sedadlo, budete oprávněni k tomu, aby vám byl poplatek za přidělení sedadla vrácen.

14.5.6 Budeme se vždy snažit o to, aby sedadla přidělená cestujícím, kteří vyžadují speciální asistenci, odpovídala jejich potřebám.

Článek 15 Zpoždění, zrušení a odepření přepravy 

15.1 Letové řády 

15.1.1 Aniž by byla dotčena práva cestujících zakotvená v příslušných mezinárodních nebo národních předpisech, časy uváděné v letových řádech nebo kdekoli jinde nejsou garantovány a netvoří součást této přepravní smlouvy. 

15.1.2 S výjimkou Našeho zavinění z nedbalosti, vědomým jednáním nebo vědomým opomenutím neodpovídáme za chyby nebo nedostatky v Našich letových řádech ani jiných zveřejňovaných letových řádech co se týče dat a časů příletů a odletů ani co se týče provozu jakéhokoli Letu.  

15.2 Změny letových řádů, rušení letů, zpoždění a odepření nástupu na palubu

15.2.1 Kdykoli po provedení rezervace můžeme potřebovat změnit náš letový plán nebo zrušit, odklonit nebo opozdit jakýkoli let, případně na něj odmítnout nástup. Může se jednat o změny z bezpečnostních či zákonných, stejně jako z obchodních nebo provozních důvodů.

15.2.2 Ustanovení, kterými se řídí rušení letů, zpoždění letů a odepření přepravy jsou uvedena v Úmluvě a v platných případech také v nařízení č. 261/2004/ES. Podívejte se prosím na Naše Webové stránky pro více informací o Vašich právech a pro další podpůrné informace ohle narušených služeb.

15.3 Informování Zadavatele rezervace

Dojde-li ke zrušení letu nebo k podstatné změně v Našem letovém řádu, budeme se s vynaložením rozumného úsilí snažit informovat Zadavatele rezervace o takovém zrušení nebo změně, jak nejdříve to bude rozumně možné. Zadavatel rezervace se následně zavazuje informovat všechny ostatní Cestující/členy skupiny.

15.4 Podvod a nezákonná činnost

Platby musí být povoleny držitelem karty uvedeným v rezervaci. Vyhrazujeme si právo zrušit váš let bez předchozího upozornění v případě, že:

15.4.1      nemůžete na vyžádání poskytnout kontaktní informace pro držitele karty, abychom mohli provést bezpečnostní kontroly;

15.4.2      držitel karty nepovolil platbu a prohlásí rezervaci za podvodnou;

15.4.3      máme důvodné podezření, že držitel karty nebo cestující je spojen s jinou podvodnou činností.

Podezřelý podvod

Občas nás banky a vydavatelé karet požádají, abychom vyšetřili převody, o nichž se držitel karty domnívá, že jsou podvodné.  Pokud takové vyšetřování, které jsme důvodně podnikli, ukáže, že držitel karty prohlásil převod za podvod omylem, bude rezervace předmětem dalších interních kontrol.  Veškeré další rezervace spojené s takovými informacemi o držiteli karty mohou být odmítnuty, dokud nebudou splaceny obnosy, které nám jsou v souvislosti s touto chybou dluženy.

15.5 Souhlasíte s tím, že se s jakýmkoli nárokem obrátíte nejprve na společnost easyJet prostřednictvím našeho týmu zákaznických služeb dříve, než dáte podnět k uplatnění jakéhokoli nároku u soudu. Účelem tohoto ustanovení není omezit vaše právo na právní ochranu prostřednictvím soudů, soudního dvora nebo jakékoli formy alternativního řešení sporů. Spíše jde o zajištění toho, aby se nejprve usilovalo o nejrychlejší a nákladově nejefektivnější způsob pro obě strany. Ušetří to čas i peníze vám, nám i civilním soudům. Na oplátku se vynasnažíme odpovědět na jakýkoli váš požadavek do 28 dní.

Článek 16 Odpovědnost 

16.1. Naše Obchodní podmínky  

Naše odpovědnost vůči Vám se řídí těmito Obchodními podmínkami. Odpovědnost jakéhokoli jiného dopravce, v rámci jehož letenky nebo Rezervace cestujete, se bude řídit jeho vlastními přepravními podmínkami. 

16.2 Nadřazenost Úmluvy

Námi prováděná přeprava se ohledně odpovědnosti řídí pravidly a omezeními zakotvenými Úmluvou, ledaže se nejedná o mezinárodní přepravu, na kterou se Úmluva vztahuje. V takovém případě se přeprava řídí ostatními zákony a předpisy, které se na ni vztahují.

16.3. Smrt nebo zranění Cestujících 

Následující podmínky platí pro přepravu všech Cestujících:

16.3.1 Naše odpovědnost vůči Vám je dána, pokud v důsledku nehody dojde k Vaší smrti nebo fyzického zranění, a to v době, kdy se nacházíte na palubě letadla, které provozujeme, nebo při provádění nástupu do letadla nebo výstupu z něj.

16.3.2 Výše náhrady škody, kterou Vám budeme povinni uhradit, nepodléhá žádným finančním omezením (ať už na základě příslušného zákona, Úmluvy nebo smlouvy) s výhradou případů, kdy se použije Úmluva a prokázaná škoda přesáhne částku odpovídající 113.100 Zvláštních práv čerpání. Naše odpovědnost může být vyloučena, pokud prokážeme, že způsobená škoda buď nevznikla v důsledku Naší nedbalosti nebo jiného zaviněného jednání nebo opomenutí z Naší strany nebo ze strany Našich zaměstnanců a zmocněnců, případně že způsobená škoda vznikla výhradně v důsledku nedbalosti nebo zaviněného jednání nebo opomenutí třetí strany.

16.3.3 Pokud prokážeme, že způsobená škoda vznikla v důsledku, nebo k ní přispěla, nedbalost nebo jiné zaviněné jednání nebo opomenutí na straně zesnulého nebo zraněného Cestujícího, můžeme být zcela nebo zčásti zproštěni odpovědnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

16.4 Zpoždění Cestujících 

Kromě jakékoli odpovědnosti dle článku 15.2, 

Vám v souladu s Úmluvou odpovídáme za náhradu škody, která Vám vznikne v důsledku Vašeho zpoždění, přičemž omezení této odpovědnosti dle Úmluvy je 4.694 Zvláštních čerpacích práv. Tato odpovědnost Nám nevzniká v případě, že jsme provedli veškerá rozumná opatření, abychom zamezili vzniku škody nebo v případě, že přijetí takových opatření bylo vyloučeno.  

16.5 Poškození Zavazadel

Následující podmínky platí pro veškerou přepravu Zavazadel:

16.5.1 Co se týče Cestovních zavazadel, odpovídáme Vám za jejich zničení, ztrátu nebo poškození během doby, kdy byla v Naší péči a to v míře, v jaké škoda nevznikla v důsledku vlastních nedostatků, kvality nebo vad Zavazadel;

16.5.2 Neodpovídáme Vám za škodu, která vznikne v důsledku přeplnění zavazadla ani za poškození jakýchkoli držadel, koleček, spodku Zavazadla a jeho kapes ani za ztrátu tažných řemenů, bezpečnostních řemenů a vnějších zámků.

16.5.3 Neodpovídáme Vám za žádné poškození Vašich Příručních zavazadel v rozsahu, v jakém byla taková škoda způsobena  Vaší nedbalost nebo k ní tato nedbalost přispěla;

16.5.4 Naše odpovědnost za vaše zavazadla je omezena do maximální výše 1 131 SPD (Special Drawing Rights) na cestujícího, ledaže (a) je prokázáno, že škoda vznikla v důsledku jednání nebo opomenutí z naší strany nebo ze strany našich zaměstnanců nebo zmocněnců a byla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti a s vědomím, že v důsledku takového jednání škoda pravděpodobně vznikne, a dále, v případě takového jednání nebo opomenutí ze strany zaměstnance nebo zmocněnce je zjevné, že k němu došlo při výkonu jeho zaměstnání.

16.5.5 Zvláštní práva čerpání budou převedena do příslušné národní měny k datu rozhodnutí soudu nebo k datu narovnání.

16.5.6 V žádném případě neodpovídáme za ztrátu nebo poškození Zavazadel, která nejsou povolena k přepravě dle článku 20(Nebezpečné předměty), ani křehkých a cenných předmětů nebo předmětů podléhajících zkáze anebo předmětů, které nebyly uloženy do vhodných přepravních nádob a jsou zabaleny ve Vašich Zavazadlech v rozporu s požadavky článku 19.12 (Zavazadla, Předměty, které nelze přijmout jako Zavazadla). 

16.5.7 Naše zodpovědnost podle článku 16.5.4 výše se omezuje na maximálně 1 131 SPD (Special Drawing Rights) na cestujícího, pokud není při odbavení zavazadla nahlášena vyšší hodnota (maximálně £2 500) a je zaplacen doplatek podle ceníku (viz Sazby a poplatky), přičemž v takovém případě je naše odpovědnost omezena na nahlášenou hodnotu (s výhradou, že taková vyšší částka bude omezena skutečným zájmem cestujícího na dodání zavazadla do destinace). Příslušné nahlášení můžete provést na prodejní přepážce nebo přepážce zákaznických služeb. Vyhrazujeme si právo ověřit, jestli odbavené zavazadlo opravdu obsahuje náklad nahlášené hodnoty. Dále si vyhrazuje právo vyžadovat v případě poškození důkaz, že nahlášená částka byla vyšší než skutečný zájem v době dodání.

16.6 Vyloučení další odpovědnosti

S výhradou ustanovení těchto Obchodních podmínek vylučujeme veškerou odpovědnost za jakékoli náklady, výdaje, ztráty nebo škody, které mohou v souvislosti s přepravou jakýmkoli způsobem vzniknout.   

16.7 Obecné podmínky 

16.7.1 Neneseme odpovědnost za škody způsobené Naším jednáním vyplývajícím z nutnosti dodržovat zákony, předpisy, nařízení nebo požadavky orgánů veřejné moci ani za škody způsobené jejich nedodržováním z Vaší strany.

16.7.2 Jakékoli vyloučení nebo omezení Naší odpovědnosti se stejnou měrou vztahuje a svědčí také Našim zmocněncům, zaměstnancům a zástupcům a osobám/subjektům, jejichž letadla užíváme, stejně tak jako zmocněncům, zaměstnancům a zástupcům takových osob/subjektů. Celková částka vymahatelná od Nás a uvedených zmocněnců, zaměstnanců,  zástupců a osob/subjektů a jejich zmocněnců, zaměstnanců a zástupců nepřekročí výši Našeho případného omezení odpovědnosti, je-li stanoveno.

16.7.3 Neneseme odpovědnost za sankční škody a za škody nepřímé nebo následné bez ohledu na jejich povahu a okolnosti jejich vzniku. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, nic nás nezbavuje možnosti vyloučit nebo omezit Naší odpovědnost dle Úmluvy nebo dalších použitelných předpisů a v rozsahu slučitelném s Úmluvou Naše závazky v žádném případě nepřevýší rozsah odpovědnosti stanovený v těchto Obchodních podmínkách.

Článek 17 Nároky Cestujících

17.1 Nároky z Vašeho zranění nebo smrti

Pokud:

(a) máte nárok plynoucí ze zranění Vaší osoby; nebo

(b) Váš osobní zástupce má nárok plynoucí z Vaší smrti,

jste Vy, případně Vás osobní zástupce, povinni oznámit Nám svůj nárok písemně, jakmile to bude možné.  

17.2 Reklamace Zavazadel  

17.2.1 Pokud obdržíte Vaše Cestovní zavazadla, aniž byste učinili reklamaci, bude to považováno za rozumný důkaz toho, že Vaše Cestovní Zavazadla Vám byla dodána v dobrém stavu a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, neprokážete-li opak. Neneseme odpovědnost za běžné opotřebení Zavazadel jako jsou malé odřeniny, ošoupaniny, promáčkliny a řezy. 

17.2.2 Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zpoždění Vašich Zavazadel během Letu easyJetu, jste povinni oznámit to členovi letištního personálu easyJetu na příletovém letišti jakmile zjistíte, že ke škodě, ztrátě nebo zpoždění došlo.

17.2.3 Jsou-li při odchozím Letu Vaše Zavazadla zpožděna o více než 24 hodin  , můžete utratit rozumnou částku (do £25 na den na osobu) na nákup nezbytných věcí, a to po maximální dobu tří dnů. 

17.2.4 Pro nárokování této kompenzační částky musíte napsat Našemu Týmu zákaznických služeb do 21 dnů po Letu, kterého se nárok týká, a to na adresu, kterou Vám poskytne zástupce easyJetu mající na starosti zavazadla na letišti, kde bylo zpoždění nahlášeno. Nárok musí být vždy podložen písemnými podklady dokládajícími Vaše výdaje (např. předmětnými účtenkami).

17.2.5 Jakákoli reklamace týkající se poškození, ztráty nebo zpoždění Zavazadel musí být v každém případě podána easyJetu písemně v následujících lhůtách:

(a) v případě poškození Zavazadel jakmile zjistíte škodu po jejich vyzvednutí, avšak nejpozději do 7 Dnů; a

(b) v případě zpoždění do 21 Dnů poté od okamžiku, kdy Vám byla Zavazadla předána.  

17.3 Omezení nároků  

Jakákoli soudní žaloba za účelem domáhání se náhrady škody musí být podána do 2 let od data příletu letadla do cíle cesty nebo od data plánovaného příletu letadla nebo od data, kdy  skončila vaše přeprava společností easyJet. Způsob výpočtu promlčecí lhůty bude určen podle práva soudu, kde se případ projednává.

U nároků podle směrnice ES je období určeno zákonem platícím u soudu, u kterého se nárok podává.

Článek 18 Chování na palubě a na letišti a právo odmítnutí přepravy 

18.1 Obecné podmínky 

18.1.1 Připomínáme Cestujícím, že v souladu s příslušnými místními i cizími předpisy velí letadlu Kapitán a každá osoba na palubě musí uposlechnout jeho příkazů učiněných v souladu s příslušnými předpisy. Všichni Naši Kapitáni mají pravomoc usměrnit Cestující, kteří se chovají nevhodně a rušivě nebo jinak působí problémy, a to takovým způsobem, aby problém vyřešili za všech okolností nejlepším možným způsobem. To může zahrnovat fyzické omezení takových osob a, je-li to možné, i jejich vyloučení z Letu.

18.1.2 Pokud Vaše chování na palubě letadla nebo na letišti:

(a) ohrožuje letadlo nebo jakékoli osoby nebo majetek na palubě nebo na letišti; nebo

(b) brání posádce nebo letištnímu personálu ve výkonu jejich povinností; nebo

(c) se neřídí pokyny posádky nebo letištního personálu; nebo

(d) se projevuje užíváním výhrůžných, vulgárních nebo urážlivých slov vůči posádce nebo letištnímu personálu nebo takovým jednáním vůči nim; nebo

(e) se projevuje rušivým, nepředvídatelným, nebezpečným nebo agresivním způsobem nebo takovým způsobem, vůči kterému může jiný Cestující rozumně protestovat,

jsme oprávněni podniknout takové kroky, které budeme pokládat za nezbytné k zamezení takovéhoto chování, včetně Vašeho fyzického omezení nebo vysazení z letadla nebo vyvedení z letiště, a také ukončení Vašeho dalšího cestování Letem. Za činy v rozporu se zákonem, kterých se dopustíte na palubě letadla nebo na letišti, můžete být trestně stíháni. Jste povinni Nám poskytnout náhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s Vaším nepatřičným chováním na palubě letadla nebo na letišti. Bude-li v důsledku chování Cestujícího nezbytné odklonit let,  vyřešení situace může zahrnovat předání takových Cestujících zástupcům bezpečnostních sborů nebo zástupcům orgánu výkonu veřejné moci v místě vynuceného odklonu.

18.1.3 Rozhodneme-li se v důsledku Vašeho chování odklonit letadlo, abychom Vás mohli vysadit, jste povinni Nám uhradit veškeré náklady a výdaje jakéhokoli druhu, které Nám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s takovým odklonem. Pokud cestující způsobí jakoukoli škodu nebo pokud jeho jednání zapříčiní easyJetu vznik jakýchkoli nákladů, bude easyJet takovou osobu nebo osoby činit odpovědnými za veškeré náklady,  škody nebo závazky, které mu takto vzniknou. Veškeré náklady, které nám vzniknou v souvislosti s ustanoveními obsaženými v tomto článku, mohou být uhrazeny srážkou částky odpovídající vzniklým nákladům z kreditní nebo debetní karty, která byla použita k provedení Vaší Rezervace. 

18.1.4 V souladu s bezpečnostními předpisy pro civilní leteckou dopravu ve Spojeném království jsou všechny Lety easyJetu nekuřácké. Upozorňujeme Cestující, že kouření je přísně zakázáno a budou podniknuta opatření zabraňující kterémukoli Cestujícímu kouřit na palubě letadla easyJetu.

18.1.5 easyJet dle svého uvážení obstará a bude Cestujícím na palubě podávat alkoholické nápoje, uzná-li to za vhodné. Cestující však nesmí při Letech s easyJetem požívat alkoholické nápoje, které si donesli sami nebo které jim poskytly třetí osoby.

18.2 Právo odmítnutí přepravy  

Jsme oprávněni odmítnout přepravu Vám nebo Vašim Zavazadlům z důvodů bezpečnosti nebo:

18.2.1 je-li takový postup nezbytný, abychom vyhověli platným zákonům, předpisům nebo nařízením jakéhokoli státu nebo země, z níž odlétáme nebo do které letíme, včetně zákonů nebo předpisů týkajících se požadavků na předběžnou kontrolu cestujících (viz článek 12 (Odbavení a postupy na letišti) a článek 27 (Předběžná kontrola cestujících));

18.2.2 Vy nebo Vaše Zavazadla resp. Vaše přeprava nebo přeprava Vašich Zavazadel může vystavit bezpečnost letadla nebo zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby v letadle nebezpečí nebo riziku;

18.2.3 jste na letišti nebo na palubě opilí nebo pod vlivem alkoholu nebo drog;

18.2.4 máte v nezákonném držení drogy nebo existuje dobrý důvod domnívat se, že tomu tak je;

18.2.5 Váš duševní nebo fyzický stav představuje nebezpečí nebo riziko pro Vás samé, letadlo nebo jakoukoli osobu v letadle;

18.2.6 trpíte onemocněním nebo zdravotními potížemi, které vyžadují lékařské potvrzení o Vaší způsobilosti k letu;

18.2.7 Použili jste výhružné, sprosté, urážlivé, obscénní nebo oplzlé výrazy nebo jste se tak chovali vůči členovi personálu easyJet, posádky nebo letištního personálu nebo vůči spolucestujícímu;

18.2.8 vyhrožovali jste easyJetu bombou;

18.2.9 dopustili jste se trestného činu při zadávání Rezervace, odbavování nebo nástupu do letadla nebo na palubě letadla před startem; 

18.2.10 vyžadujete zvláštní asistenci, která přesahuje služby nabízené easyJetem lidem s postižením (viz článek 10 (Cestující se zvláštními požadavky – postižení, zdravotní a lékařská péče) a stránku Našich Zvláštních požadavků); nebo

18.2.11 způsobili jste škodu nebo zranění anebo jste vyhrožovali způsobením škody nebo zranění jiným Cestujícím, posádce, Letištnímu personálu; nebo

18.2.12 představujete potenciální nebezpečí nebo riziko pro Vás samé nebo pro jiné osoby nebo majetek;

18.2.13 chovali jste se nevhodně při předchozím Letu a Vaše jednání naznačuje, že se takové chování bude opakovat;

18.2.14 neřídili jste se Našimi pokyny týkajícími se zajištění bezpečí resp. bezpečnosti, ať už na palubě nebo na letišti;

18.2.15 odmítli jste podstoupit bezpečnostní kontrolu Vaší osoby nebo Vašich Zavazadel;

18.2.16 příslušná Cena letu nebo jakékoli splatné poplatky nebo daně nebyly uhrazeny, případně  nebylo vyhověno platebním dohodám mezi Námi a Vámi (resp. osobou hradící Cenu letu);

18.2.17 nejste vybaveni náležitými doklady;

18.2.18 dokumenty/doklady, které jste předložili:

(a) byly získány protiprávně nebo byly pořízeny od jiného subjektu, než jsme My nebo Náš oprávněný zástupce; nebo

(b) byly nahlášeny jako ztracené nebo odcizené; nebo

(c) jedná se o padělek nebo předmět platebního podvodu; nebo

(d) byly pozměněny někým jiným, než Námi nebo Naším oprávněným zástupcem nebo byly padělány;

v takovém případě si vyhrazujeme právo takové dokumenty ponechat; nebo

18.2.19 osoba, která se dostavila k přepážce pro odbavení zavazadel nebo k odletové bráně, není schopna prokázat, že je osobou uvedenou jako cestující na potvrzení nebo osobou uvedenou v rezervaci. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo ponechat si vytištěnou kopii takového potvrzení.

18.2.20 Poškozovali jste nebo jste úmyslně způsobili poškození letadla nebo jakéhokoli jiného bezpečnostního zařízení. 

18.3 V případě, že nastane kterákoli z výše popsaných okolností, jsme oprávněni vyloučit Vás z Letu, a to i poté, co jste již nastoupili na palubu, přičemž jsme zproštěni veškeré odpovědnosti a jsme oprávněni zrušit veškeré následující Lety uvedené ve Vaší Rezervaci. V žádném z popsaných případů nebude poskytována žádná refundace.

Článek 19 Zavazadla

19.1 Děti do dvou let

Děti do dvou let, které s vámi sdílejí sedadlo, budou mít nárok na odbavené zavazadlo.

19.2 Bezpečnost

19.2.1 Cestující a jejich Zavazadla musí na letišti podstoupit bezpečnostní kontrolu.

19.2.2 Požadavky orgánů veřejné moci a/nebo letištních orgánů na Zavazadla, zvláště Příruční zavazadla, se mohou rychle měnit. V důsledku toho se může stát, že mezi okamžikem, kdy jste provedli Vaši Rezervaci a datem Vaší cesty mohou být na Vaše Cestovní zavazadla nebo Příruční zavazadla uvalena dodatečná omezení na přepravu Zavazadel ze strany místních nebo národních orgánů veřejné moci nebo letištních orgánů. Tato omezení se následně budou vztahovat na Vaše Zavazadla na příslušných letištích , a to i v případě, že se budou lišit od požadavků uvedených v těchto Obchodních podmínkách a/nebo Našich platných směrnicích. Přestože na konkrétním letišti místní letištní orgány mohou povolit přepravu většího množství předmětů buď v zavazadlovém prostoru letadla nebo v jeho kabině, než je povoleno Námi, pro Vás jsou závazné tyto Obchodní podmínky.

19.3 Příruční Zavazadla

19.3.1 Pokud nejste držitelem karty easyJet Plus, nekoupili jste si letenku Flexi Fare nebo sedadlo s větším prostorem pro nohy (a máte povoleno vzít si k zavazadlu popsanému níže další malé zavazadlo ne větší než 45 x 36 x 20 cm), máte povoleno jedno příruční zavazadlo, které musí splňovat následující kritéria:

• Maximální rozměry příručního zavazadla nesmí být v žádném případě větší než 56 x 45 x 25 cm (včetně koleček, kapes a držadel). Vzhledem k omezenému prostoru na palubě si však na vytížených letech vyhrazujeme právo umístit i příruční zavazadlo do prostoru pro odbavená zavazadla. Uvedené rozměry zahrnují držadla, kapsy i kolečka (viz Nejčastěji kladené dotazy pro příruční zavazadla)

• Veškerá příruční zavazadla se musí svými rozměry snadno vejít do měřidel velikosti zavazadel, která jsou k dispozici u našich přepážek pro odbavení zavazadel na letišti a u odletových bran.

• Pro jedno příruční zavazadlo neplatí v rozumných mezích žádné hmotnostní omezení – tj. cestující musí být schopen bez pomoci bezpečně umístit jedno příruční zavazadlo do schránek nad sedadly a opět je z nich vyndat. Příležitostně může být z provozních důvodů nezbytné předepsat hmotnostní limit. V takovém případě bude vaše příruční zavazadlo umístěno do zavazadlového prostoru letadla bez jakýchkoli dalších poplatků za předpokladu, že jste dodrželi veškeré platné požadavky na zavazadla a omezení obsažená v našich Obchodních podmínkách.

• Kabelky, aktovky a/nebo notebooky se musí vejít do omezení pro jedno příruční zavazadlo (kromě držitelů karet easyJet Plus nebo letenek Flexi Fare, případně sedadel s větším prostorem pro nohy).

• Kabát, šál, deštník nebo vycházková hůl a jedna taška se zbožím, které jste zakoupili poté, co jste prošli bezpečnostní kontrolou na letišti odletu, mohou být přepraveny k povolenému jednomu příručnímu zavazadlu navíc.

19.3.2 Pokud jsou omezení uvedená v článku 19.3.1 přísnější v místě příletu, vyrozumíme Vás o této skutečnosti emailem.

19.3.3 Bez Našeho výslovného předchozího povolení je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat na palubě elektronická přenosová zařízení a podobná zařízení jakéhokoli druhu s výjimkou naslouchátek a kardiostimulátorů. Zařízení neumožňující vysílání/přenos signálů a vysílací/přenosová zařízení s funkcí vysílání/přenosu, kterou je možné vypnout, mohou být během Letu používána. Přenosová/vysílací zařízení lze používat pouze jsou-li dveře letadla otevřeny a to včetně, avšak nikoli výlučně, přenosných radiopřijímačů a přehrávačů/nahrávacích zařízení, mobilních telefonů, laptopů, kazetových a CD, DVD a MP3 přehrávačů, elektronických her, hraček ovládaných rádiovým signálem a vysílaček na krátké vzdálenosti. Na palubě letadla sice nejsou povoleny chemické generátory kyslíku, nicméně povolujeme palubní přepravu malých lahví se stlačeným kyslíkem nebo vzduchem nebo kyslíkové koncentrátory napájené bateriemi (s výhradou omezení rozměrů). Pro další informace ohledně zařízeních povolených na palubě (viz článek 10 (Cestující se zvláštními požadavky – postižení, zdravotní a lékařská péče)).

19.3.4 Na palubu si s sebou můžete vzít horké nápoje (včetně kávy nebo čaje zakoupených na letišti) v nádobě s víčkem. Na palubě můžete přepravovat i alkohol, ale povolena je pouze konzumace alkoholu zakoupeného v našem palubním baru (viz článek 18.1.5 (Chování na palubě a na letišti a právo odmítnutí přepravy, Obecné podmínky).

19.3.5 nepoužívá

19.3.6 Překročíte-li povolená kritéria pro příruční zavazadla, budete povinni podat jakékoli další a/nebo nadměrné zavazadlo u přepážky pro odbavení zavazadel nebo u odletové brány jako zapsané zavazadlo, které bude přepraveno v zavazadlovém prostoru letadla. Bude vám účtován poplatek za zapsané zavazadlo za kus a veškeré příslušné poplatky za nadváhu zavazadel za kilogram tak, jak je uvedeno v Našich sazbách a poplatcích.

19.3.7 Nebudete-li se řídit tímto požadavkem a My u odletové brány zjistíme, že jste překročili povolená kritéria pro Příruční zavazadla, budou Vám kromě příslušných poplatků za Cestovní zavazadla, účtovaných za kus, dále účtovány také poplatky za Nadměrná zavazadla za kus a poplatky za zavazadla u odletové brány za kus tak, jak jsou uvedeny v Našich Sazbách a poplatcích. Vaše zavazadla budou poté označena jako Cestovní zavazadla a umístěna v zavazadlovém prostoru letadla.  

19.4 Cestovní zavazadla 

19.4.1 K Cestovním zavazadlům musí být pevně připojeno Vaše jméno, případně další identifikační údaje.

19.4.2 Poté, co Nám odevzdáte Cestovní zavazadla, převezmeme je do své péče a vydáme Identifikační štítek zavazadla pro každý kus Zavazadel.

19.4.3  Aniž by byly dotčena práva cestujících zakotvená v příslušných mezinárodních nebo národních předpisech, které obsahují odlišná ustanovení, budou Cestovní zavazadla přepravována ve stejném letadle jako Vy, pokud z důvodů zajištění bezpečí, z provozních důvodů nebo z bezpečnostních důvodů není třeba, abychom je přepravili nejbližším možným příštím Letem nebo alternativním Letem. Jsou-li Vaše Zavazadla přepravována následným Letem, dodáme Vám je, jak nejdříve to bude rozumně prakticky možné, s výjimkou případů, kdy podle zákona musíte podstoupit celní odbavení.

19.4.4 Obecně platí, že žádný jednotlivý kus Cestovních zavazadel by neměl přesáhnout celkové rozměry (tj. délka + šířka + výška) 275 cm, s výjimkou zavazadel přijatých k přepravě jako Sportovní vybavení (viz článek 19.6 (Zavazadla, Sportovní vybavení níže). Každé Cestovní zavazadlo přesahující tyto rozměry bude považováno za Nadměrné zavazadlo a měli byste kontaktovat Náš Tým zákaznických služeb a poradit se zda a jak může být takové zavazadlo přepraveno.

19.4.5 Každé odbavené zavazadlo bude podléhat poplatku. Během procesu rezervace si můžete zakoupit právo na přepravu až tří odbavených zavazadel na cestujícího. Příslušný online poplatek se zobrazí během procesu rezervace, až uvedete, že máte v úmyslu cestovat s odbaveným zavazadlem. Online poplatek bude nižší než v případě, že nás o přepravě svého odbaveného zavazadla informujete až na letišti. Jestliže se rozhodnete přidat ke své rezervaci odbavené zavazadlo poté, co již byla vaše rezervace provedena, můžete tak učinit online nebo prostřednictvím týmu zákaznických služeb až do dvou hodin před plánovaným odletem za platné online sazby pro odbavená zavazadla. Rádi bychom vás upozornili, že pokud při online rezervaci vyberete „odbavené zavazadlo“, poplatek za odbavené zavazadlo bude použit na všechny lety ve vaší rezervaci. Pokud si přejete přidat odbavené zavazadlo pouze k vybraným letům v rámci rezervace, můžete tak učinit pouze přímo na letišti. Můžete si zakoupit právo přepravit více než tři odbavená zavazadla na cestujícího, a to tak, že se obrátíte na náš tým zákaznických služeb.

19.4.6 Rozhodnete-li se přepravit odbavené zavazadlo navíc k tomu, co je zaznamenáno ve vaší rezervaci, a oznámíte-li nám to až na letišti nebo později než dvě hodiny před plánovaným časem odletu, bude vám za takové odbavené zavazadlo účtována vyšší sazba, než v případě, že jste si přepravu odbaveného zavazadla rezervovali online nebo prostřednictvím týmu zákaznických služeb. Všechny příslušné poplatky jsou uvedeny na stránce Naše poplatky.

19.4.7 Úhradou poplatku vám vzniká nárok na povolenou hmotnost 15 kg nebo 23 kg vámi zvoleného přepravovaného odbaveného zavazadla.

19.4.8 Jestliže překročíte svůj povolený limit odbavených zavazadel, můžete tento povolený limit zvýšit pouze zaplacením poplatku za nadváhu zavazadel za kilogram do maximální hmotnosti 32 kg na odbavené zavazadlo v souladu s poplatky uvedenými na stránce Naše poplatky (viz také článek 19.10 (Zavazadla, poplatky za nadváhu zavazadel)).

19.4.9 Jestliže v rámci stejné rezervace cestujete s dalšími cestujícími, můžete svůj povolený limit odbavených zavazadel dát dohromady nebo sdílet s kterýmkoli dalším cestujícím ve své rezervaci. Budete mít ale nárok na maximální povolený limit 23 kg za odbavené zavadlo, za které jste zaplatili..

19.4.10 Jestliže v rámci stejné rezervace cestujete s dalšími cestujícími, můžete svůj povolený limit odbavených zavazadel dát dohromady nebo sdílet s kterýmkoli dalším cestujícím ve své rezervaci. Budete mít ale nárok na maximální povolený limit 23 kg za odbavené zavazadlo, za které cestující zaplatili.

19.4.11 Vaše Cestovní zavazadla by neměla obsahovat křehké předměty nebo předměty podléhající zkáze, peníze, šperky, drahé kovy, kovové nádobí nebo příbory, počítače, elektronická zařízení, obchodovatelné papíry, cenné papíry nebo jiné cennosti, obchodní dokumenty, pasy a jiné doklady totožnosti nebo jejich vzory. Za takové předměty neodpovídáme s výhradou odpovědnosti v rozsahu uvedenou v článku 16.5.3 (Zavazadla, Poškození zavazadel).

19.4.12 Zboží nebo náklad není možné přijmout jako Cestovní zavazadlo Cestujícího.

19.5 Hudební nástroje

Některé hudební nástroje mohou být přijaty pro přepravu v kabině. Pro více informací se prosím podívejte na Naše pravidla ohledně hudebních nástrojů

19.6 Sportovní vybavení

Aby bylo Zavazadlo považováno za „Zavazadlo se sportovním vybavením“, musí obsahovat nejméně jednu položku sportovního vybavení uvedenou v Námi schváleném seznamu. Prosím klikněte zde pro více informací o přepravě Sportovního vybavení, včetně Našeho schváleného seznamu. 

19.7 Jízdní kola

Přeprava jízdních kol podléhá poplatku za Sportovní vybavení a jízdní kolo musí být přepravováno ve vhodném obalu. Prosím klikněte zde pro více informací o přepravě jízdních kol.

19.8 Porušení Našich podmínek o přepravě Zavazadel 

Porušíte-li kteroukoli z Našich podmínek, týkajících se přepravy Příručních zavazadel, Cestovních zavazadel, Hudebních nástrojů, Sportovního vybavení nebo Jízdních kol, vyhrazujeme si právo odmítnout Vás přepravit, a to bez nároku na refundaci. Toto zahrnuje případy neuhrazení poplatku za Sportovní vybavení, poplatků za Nadměrná zavazadla a/nebo neuhrazení poplatků za Zavazadla u odletové brány před ukončením nástupu do letadla. 

19.9 Nevratnost poplatků za zavazadla

Upozorňujeme, že jakmile jsou poplatky za zavazadla zaplaceny, stávají se nevratnými, a to i v případě, že následně při svém letu nepřepravujete zavazadla s nadváhou, odbavená zavazadla, sportovní vybavení, hudební nástroj(e) nebo jízdní kolo/a nebo že svůj let zrušíte tak, jak je popsáno v článku 6 (Refundace a storno poplatky).

19.10 Poplatky za nadváhu zavazadel

Obecně je každému cestujícímu povoleno přepravit odbavené zavazadlo nad povolenou hmotnost až do hmotnosti 32 kg za zavazadlo při zaplacení poplatku za nadváhu zavazadel, který se nachází na stránce Naše poplatky, jak je uvedeno v článku 19.4 (Zavazadla, odbavená zavazadla). Nadváhu zavazadel si můžete zakoupit během procesu rezervace, online na My easyJet nebo na letišti.

19.11 Vyzvedávání a vydávání Zavazadel

(a) Jste povinni si Vaše Zavazadla vyzvednout, jakmile jsou v místě destinace nebo zastávky připravena k vyzvednutí. Pokud si Vaše Zavazadla nevyzvednete nebo je nebudete reklamovat do 28 dnů poté, co pro Vás byla připravena k vyzvednutí, jsme oprávněni, aniž bychom Vám to museli oznámit, s nimi nakládat a nevzniká Nám tím vůči Vám žádná odpovědnost.

(b) K přijetí Zavazadel jsou oprávněni výhradně držitelé Identifikačního štítku zavazadla. Identifikační štítky zavazadel se vydávají při přijetí Cestovních zavazadel k přepravě.

(c) Není-li osoba nárokující vydání Zavazadel schopna prokázat se Identifikačním štítkem zavazadla, jehož vydání se dožaduje, vydáme takové osobě Zavazadlo pouze za podmínky, že Nám dostatečně prokáže svůj nárok na vydání předmětného Zavazadla a, budeme-li to požadovat, že Nám poskytne odpovídající zajištění odškodnění  v případě jakékoli ztráty, škody nebo výdajů, které by Nám mohli v důsledku takového vydání vzniknout.

19.12 Předměty, které nelze přijmout jako Zavazadla

(a)  předměty, které nejsou řádně zabaleny v kufrech nebo jiných vhodných nádobách zajišťujících bezpečnou přepravu za užití běžné péče při manipulaci;

(b)  položky uvedené jako nepřijatelné v článcích 19.4.9, 19.4.10 a 19.4.13 (Cestovní zavazadla); 

(c)  nebezpečné předměty s výjimkami uvedenými v článku 20 (Nebezpečné předměty);

(d)  předměty, jejichž přeprava je zakázána příslušnými zákony, předpisy nebo nařízeními jakéhokoli státu, ze kterého nebo do kterého cestujete;

(e)  předměty nevhodné k přepravě z důvodu jejich váhy, rozměrů nebo tvaru (včetně křehkých předmětů nebo předmětů podléhajících zkáze);

(f)  živá zvířata s výjimkami uvedenými v článku 21 (Přeprava živých zvířat); 

(g) lidské ostatky s výjimkami uvedenými v článku 22 (Přeprava lidských ostatků).

19.13 Právo prohlídky

19.13.1 Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany přepravy od Vás můžeme požadovat, abyste podstoupili prohlídku, skenování rentgenem nebo jiným zařízením (včetně tělesného skeneru) Vaší osoby a/nebo Vašich Zavazadel a jsme oprávněni provést prohlídku Vašich Zavazadel i ve Vaší nepřítomnosti, nebudete-li dostupní (včetně vylomení zámků na Vašich Zavazadlech) za účelem ujištění se, že nemáte v držení resp. že Vaše Zavazadla neobsahují některý z předmětů popsaných v článku 19.12 (Zavazadla, Předměty, které nelze přijmout jako Zavazadla).

19.13.2 Nebudete-li ochotní řídit se požadavky uvedenými v článku 19.13.1, jsme oprávněni odmítnout Vás nebo Vaše Zavazadla přepravit, a to bez nároku na refundaci nebo jiné odpovědnosti vůči Vám. Neodpovídáme za škodu, kterou Vám může způsobit prohlídka nebo skenování ani za škodu, kterou může rentgen nebo skenování způsobit na Vašich Zavazadlech, ledaže se tak stane Naším zaviněním nebo z Naší nedbalosti. 

19.13.3 Bude-li to vyžadováno, musíte být přítomni u prohlídky Vašich Zavazadel, ať Příručních zavazadel nebo Cestovních zavazadel, ze strany celní správy nebo jiných orgánů veřejné moci. Neodpovídáme Vám za ztráty nebo škody, které případně utrpíte v důsledku Vašeho nevyhovění těmto požadavkům, ledaže se tak stane z Naší nedbalosti.

Článek 20 Nebezpečné předměty 

20.1 Předměty, které mohou ohrozit letadlo nebo osoby nebo majetek na palubě letadla, jako jsou předměty specifikované v Technických pokynech pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) a Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), včetně, avšak nikoli výlučně, plynových lahví, hořlavých kapalin a pevných látek, jedů, radioaktivních materiálů, žíravin, střelných zbraní a výbušnin, nebudou přijaty k přepravě v zavazadlovém ani cestovním prostoru letadla bez Našeho výslovného předchozího souhlasu. Pro více informací se prosím podívejte na Naše pravidla pro nebezpečné předměty.

20.2 Máte-li pochybnosti, které předměty si můžete vzít s sebou do kabiny letadla nebo do zavazadlového prostoru, nebo pokud zvažujete přepravu specifických předmětů, zavolejte nám před svou cestou nebo se po příjezdu na letiště zeptejte u prodejní přepážky nebo u přepážky zákaznických služeb.

Článek 21 Přeprava živých zvířat

Přeprava živých zvířat, včetně domácích zvířat, hmyzu, plazů nebo jakéhokoli jiného druhu domácích nebo hospodářských zvířat kdekoli v letadle, ať už v cestovním nebo zavazadlovém prostoru, je za všech okolností zakázána, s výjimkou přepravy Vodících a asistenčních psů (viz článek 10 (Cestující se zvláštními požadavky – postižení, zdravotní a lékařská péče).

Článek 22 Přeprava lidských ostatků

easyJet nepřijímá lidské ostatky k přepravě na žádné trase. 

Nicméně je povolena přeprava zpopelněných lidských ostatků za podmínky, že Vy, jako Cestující přepravující zpopelněné lidské ostatky, jste vybaven kopií úmrtního listu a potvrzením o kremaci. Musíte zajistit, že zpopelněné lidské ostatky jsou bezpečně zabaleny ve vhodné zaplombované nádobě, která by měla být součástí Vašich povolených Příručních zavazadel.

Článek 23 Pronájem vozu

K nahlédnutí do obchodních podmínek vztahujících se na Pronájem vozu prostřednictvím easyJetu prosím navštivte Naší stránku o Pronájmu vozu.

Článek 24 Dovolená

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící ve Spojeném království viz tento odkaz.

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící ve Švýcarsku (FR) a ve Švýcarsku (DE) viz tento odkaz.

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící ve Španělsku viz tento odkaz.

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící v Itálii viz tento odkaz.

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící v Německu viz tento odkaz.

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící ve Francii viz tento odkaz.

Obchodní podmínky týkající se dovolené easyJet pro občany trvale bydlící v Nizozemsku viz tento odkaz. 

Článek 25 Záruka ceny (pouze členové easyJet Plus a členové Flight Club)

25.1 Slib ceny a tento článek 25 platí pouze pro držitele karty easyJet Plus! a členy Flight Club. Pokud jste Vy resp. Vaším jménem Zadavatel rezervace provedli Rezervaci přímo přes Webové stránky a následně buď Vy nebo Zadavatel rezervace zjistíte, že stejný Let easyJetu je nabízen za nižší cenu (po započtení všech příslušných poplatků), bude Vám rozdíl v ceně nahrazen v podobě kreditního poukazu na příští Lety easyJetu. Jedinou výjimkou z této „záruky ceny“ je situace, kdy nižší cena letu bude nabídnuta v rámci propagační akce, která započne poté, co jste si zakoupili Let. K vyloučení pochybností platí, že tento článek 25 se nepoužije na žádnou Rezervaci provedenou Vaším jménem prostřednictvím jakéhokoli licencovaného rezervačního systému třetích stran (např. cestovní kanceláře, tzv. screen scrapers atp.) resp. prostřednictvím Telefonního centra easyJetu.

25.2 Na každý Let bude pohlíženo samostatně. Uvedený kreditní poukaz bude platný pro Rezervace provedené do 6 měsíců od data vydání kreditního poukazu. Platnost kreditního poukazu vyprší o půlnoci posledního dne jeho platnosti a platnost kreditního poukazu nelze prodloužit.

25.3 Podmínkou vzniku nároku na tuto záruku je, že let za nižší cenu musí být v okamžiku, kdy je nárok uplatněn u Našeho Týmu zákaznických služeb, stále nabízen ke koupi za takovou nižší cenu a nižší cena se musí se vztahovat ke stejnému datu, destinaci a číslu Letu jako v provedené Rezervaci.

25.4 Týká-li se Váš požadavek na uplatnění „záruky ceny“ Rezervace, u které došlo ke „Změně Letu“ nebo „Změně jmen“ (viz článek 8 (Změny jmen) a článek 9 (Změny Letů a flexibilní Ceny letů („easyJet Flexi“)), easyJet bude jako z referenční částky pro „srovnání cen“ vycházet pouze z celkové ceny letu (tedy po započtení všech příslušných poplatků) v původní Rezervaci, nikoli z částky celkové ceny letu uhrazené v původní Rezervaci plus dodatečných poplatků a sazeb účtovaných v důsledku změny jmen nebo změny Letu. Veškeré poplatky účtované za změny letů a změny jmen jsou nevratné.

25.5 Nároky týkající se této „záruky ceny“ musí být uplatněny výhradně telefonicky u Našeho Týmu zákaznických služeb (Our Customer Services Team). Nároky uplatněné faxem, dopisem nebo emailem nebudou akceptovány. 

Článek 26 Ochrana osobních údajů

26.1 Společnost easyJet kontroluje způsoby a účely zpracování vašich osobních údajů a pro účely příslušného zákona o ochraně údajů, včetně nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), je jejich „správcem“.

26.2 Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Další informace o osobních údajích, které zaznamenáváme, jak je chráníme, jak je zpracováváme, komu je zpřístupňujeme a jaká jsou vaše práva na jejich ochranu, zjistíte v našich kompletních Zásadách ochrany osobních údajů, které najdete na stránkách www.easyJet.com

Článek 27 Předběžná kontrola cestujících

27.1 V důsledku legislativy přijaté Evropskou unií platí, že cestujete-li mezi určitými zeměmi v Evropě a sousedními zeměmi, má easyJet povinnost provádět Předběžnou kontrolu cestujících (Advanced Passenger Information - API) spočívající v získání rozšířených informací o cestujících a jejich poskytnutí předmětným příletovým letištím, a to před uskutečněním Vašeho Letu.

27.2 V případech, kdy jsou tyto informace vyžadovány, Vás na tento požadavek upozorníme a sdělíme Vám, jak Nám tyto informace poskytnout. Tyto informace je třeba Nám poskytnout nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem Vašeho Letu. Poskytnutí uvedených informací příletovým letištím ze strany Dopravce v žádném případě neznamená schválení Vašeho vstupu nebo získání způsobilosti ke vstupu do jakéhokoli státu nebo na jakékoli Území (viz článek 13 (Doklady a další požadavky).

Článek 28 Pojištění

Rezervace není pokryta žádným systémem finanční ochrany a měli byste se ujistit, že máte vhodné pojištění pokrývající celou Vaši cestu, včetně hodnoty Vašich Zavazadel (i jejich obsahu).

Článek 29 Volba práva a jurisdikce

S výhradou, kde Úmluva nebo příslušné zákony, předpisy, nařízení nebo požadavky orgánů veřejné moci mohou stanovovat jinak:

(a) tyto Obchodní podmínky a jakákoli přeprava, s jejíž provedením ve Váš prospěch souhlasíme (co se týče Vás samých a/nebo Vašich Zavazadel) se bude řídit právními předpisy Anglie a Walesu; a

(b) veškeré spory mezi Vámi a Námi, které případně vzniknou na základě takové přepravy nebo v souvislosti s ní, ať už jakýmkoli způsobem, budou podléhat nevýlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu. „Nevýlučná jurisdikce“ znamená, že jste oprávněni vznášet nároky proti easyJetu i v jurisdikcích mimo jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Článek 30 Kontaktujte Nás

30.1 Kontaktní adresa a email Týmu zákaznických služeb pro všechny Lety easyJetu je:

Customer Services Team
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89
London Luton Airport
Luton
Bedfordshire
LU2 9PF

30.2 Přejete-li si hovořit s někým z Týmu zákaznických služeb, můžete kontaktovat Náš Tým zákaznických služeb (Our Customer Services Team).

​​