Hlavní menu

Nebezpecne predmety

Nebezpečným zbožím se rozumí věci nebo látky, které mohou představovat riziko pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, pokud jsou přepravovány letecky.

Společnost easyJet nepřepravuje v žádném ze svých letadel nebezpečné zboží s výjimkou toho, co je uvedeno níže.

V následující tabulce získáte podrobnosti o položkách, které:

 • lze přepravovat pouze v příručním zavazadle,
 • musí být uloženy v odbaveném zavazadle,
 • nejsou povoleny k přepravě.

Položka

Příruční zavazadlo

Odbavené zavazadlo

Kyslíkové nebo vzduchové či plynové malé tlakové láhve k lékařskému použití. Hrubá hmotnost tlakové láhve nesmí překročit 5 kg.

Tekutý kyslík – jednotky obsahující zmrazený tekutý kyslík.Omračovací zařízení – zařízení specificky určená k omráčení nebo znehybnění, včetně:
 • zařízení pro vyvolání šoku, např. umrtvovací pistole, elektrické paralyzéry a omračující obušky,
 • zařízení na omračování a zabíjení zvířat,
 • ochromující a zneschopňující chemické látky, plyny a spreje, například spreje s dávivými plyny, pepřové spreje, paprikové spreje, slzný plyn, kyselinové spreje a repelenty na odpuzování zvířat.


Diplomatky bezpečnostníhoé typu, pokladny, sáčky s hotovostí atd. zahrnující nebezpečné zboží, jako jsou lithiové baterie a/nebo pyrotechnický materiál.Střelivo pro sportovní účely bezpečně uložené v krabicích v menším množství než 5 kg (11 lb) hrubé hmotnosti na osobu pro vlastní použití této osoby, vyjma střeliva s výbušnými či zápalnými projektily. Limity pro více než jednoho cestujícího nelze slučovat do jednoho nebo více balení.Pistole, střelné zbraně a jiná zařízení, která vymršťují projektily – zařízení, která mohou nebo vypadají, že mohou být použita k tomu, aby způsobila závažné poranění vymrštěním projektilu, včetně:
 • střelných zbraní všech typů, jako jsou např. pistole, revolvery, pušky, brokovnice,
 • hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi,
 • částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů,
 • střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, zbraní vystřelujících diabolky (pellet guns), pušek a zbraní vystřelujících kuličky (ball bearing guns),
 • signálních zbraní a startovacích pistolí,
 • luků, samostřílů a šípů,
 • harpun a oštěpů,
 • praků a katapultů.

Viz samostatná část níže zabývající se střelnými zbraněmi.

Kempinková kamínka a přepravky na palivo, které obsahovaly hořlavé kapalné palivo, lze přepravovat za předpokladu, že veškeré kapalné palivo bylo z palivové nádrže kempinkových kamínek a/nebo z přepravky na palivo zcela odstraněno a byla přijata opatření, aby se eliminovalo nebezpečí.


Viz poznámka 1
Oxid uhličitý, pevný (suchý led), v množství nepřevyšujícím 2,5 kg (5 lb) na cestujícího, pokud se používá k balení rychle se kazícího zboží, které nepodléhá těmto předpisům, za předpokladu, že balení umožňuje uvolňování plynného oxidu uhličitého.


Viz poznámka 2
Kompenzační pomůcky (např. invalidní vozíky) poháněné uzavřenými mokrými bateriemi pro použití cestujícími, jejichž mobilita je omezena buď z důvodu invalidity, jejich zdravotního stavu nebo věku, nebo kvůli dočasnému problému pohyblivosti (např. zlomená noha).

1. Provozovatel musí ověřit, že:
a. Baterie je bezpečně připevněna ke kompenzační pomůcce.
b. Póly baterie jsou chráněny před zkratem (např. tak, že jsou uzavřeny v akumulátorové nádobě).
c. Elektrické obvody byly izolovány. Abyste tak učinili, uveďte zařízení do jízdního režimu (tj. nikoli do režimu volnoběhu), zjistěte, zda se kompenzační pomůcka zapne, a je-li tomu tak, zda bude mít použití joysticku za následek to, že se kompenzační pomůcka bude pohybovat. Musí se také zkontrolovat, že byly zablokovány obvody doplňkových motorizovaných systémů, jako např. sedacích systémů, aby se zabránilo neúmyslnému provozu, např. odpojením kabelových konektorů. Pokud není elektrická kompenzační pomůcka bezpečná pro přepravu, nesmí se naložit.

2. Kompenzační pomůcky se musí přepravovat takovým způsobem, aby byly chráněny před poškozením pohybem zavazadel, pošty, zásob či jiného nákladu.

3. Pokud je kompenzační pomůcka speciálně zkonstruována tak, aby umožnila uživateli vyndat baterii (baterie) (např. skládací):
a. Baterie se musí vyndat; kompenzační pomůcku pak lze přepravovat bez omezení jako odbavené zavazadlo.
b. Vyjmuté baterie se musí přepravovat v odolných a pevných obalech, které musí být uloženy v nákladovém prostoru.
c. Baterie musí být chráněny před zkratem.
d. Velící pilot musí být informován o umístění zabalené baterie.

4. Doporučuje se, aby se cestující dohodli předem s každým provozovatelem.
Kompenzační pomůcky (např. invalidní vozíky) poháněné otevřenými bateriemi pro použití cestujícími, jejichž mobilita je omezena buď z důvodu invalidity, jejich zdravotního stavu nebo věku, nebo kvůli dočasnému problému pohyblivosti (např. zlomená noha). Přeprava není povolena (easyJet). Směrnice společnosti.Kompenzační pomůcky (např. invalidní vozíky) poháněné lithium-iontovými bateriemi pro použití cestujícími, jejichž mobilita je omezena buď z důvodu invalidity, jejich zdravotního stavu nebo věku, nebo kvůli dočasnému problému pohyblivosti např. (zlomená noha).

1. Provozovatel musí ověřit, že:
a. Baterie je bezpečně připevněna ke kompenzační pomůcce.
b. Póly baterie jsou chráněny před zkratem (např. tak, že jsou uzavřeny v akumulátorové nádobě).
c. Elektrické obvody byly izolovány. Abyste tak učinili, uveďte zařízení do jízdního režimu (tj. nikoli do režimu volnoběhu), zjistěte, zda se kompenzační pomůcka zapne, a je-li tomu tak, zda bude mít použití joysticku za následek to, že se kompenzační pomůcka bude pohybovat. Musí se také zkontrolovat, že byly zablokovány obvody doplňkových motorizovaných systémů, jako např. sedacích systémů, aby se zabránilo neúmyslnému provozu, např. odpojením kabelových konektorů. Pokud není elektrická kompenzační pomůcka bezpečná pro přepravu, nesmí se naložit.

2. Kompenzační pomůcky se musí přepravovat takovým způsobem, aby byly chráněny před poškozením pohybem zavazadel, pošty, zásob či jiného nákladu.

3. Pokud je kompenzační pomůcka speciálně zkonstruována tak, aby umožnila uživateli vyjmout baterii (baterie) (např. skládací):
a. Baterie se musí vyjmout a přepravovat v kabině pro cestující.
b. Póly baterie musí být chráněny před zkratem (izolováním pólů, např. izolováním nechráněných kontaktů páskou).
c. Baterie se musí chránit před poškozením (např. tak, že se každá baterie umístí do ochranného pouzdra).
d. Vyjmutí baterie z kompenzační pomůcky se musí provést podle pokynů výrobce nebo majitele zařízení.
e. Baterie nesmí překročit 300 Wh.
f. Lze přepravovat maximálně jednu náhradní baterii nepřekračující 300 Wh nebo dvě náhradní baterie, z nichž žádná nepřekračuje 160 Wh.

4. Velící pilot musí být informován o umístění lithium-iontové baterie (lithium-iontových baterií).

5. Doporučuje se, aby se cestující dohodli předem s každým provozovatelem.

Viz bod 3
Předměty produkující teplo, jako jsou podvodní svítilny (potápěčské svítilny) a páječky.

Viz poznámka 3
Rtuťový barometr nebo teploměr převážený zástupcem státního meteorologického ústavu nebo podobné oficiální instituce.


Viz poznámka 4
Lavinový záchranný batoh Společnost easyJet uděluje každému cestujícímu automatický „souhlas provozovatele“ s přepravou jednoho lavinového batohu obsahujícího láhve se stlačeným plynem (Oddíl 2.2; nehořlavý, netoxický plyn), a to za následujících podmínek:
 • Airbagy uvnitř batohu musí být vybaveny tlakovými pojistnými ventily
 • Mohou být vybaveny pyrotechnickým spouštěcím mechanismem obsahujícím nejvýše 200 mg čisté výbušniny v souladu s oddílem 1.4S (bez významného nebezpečí)
 • Náhradní lahve NEJSOU povoleny
 • Musíte zajistit, že bude zabalen tak, aby nedošlo k jeho neúmyslné aktivaciIzolované obaly obsahující chlazený tekutý dusík (dry shipper), zcela pohlcený v porézním materiálu a určený pouze k přepravě bezpečného zboží.


Malé nehořlavé bombičky na stlačený plyn, obsahující oxid uhličitý nebo jiný vhodný plyn skupiny 2.2. Až dvě (2) malé bombičky uložené do záchranné vesty a až dvě (2) náhradní náplně na osobu, maximálně čtyři (4) bombičky do obsahu vody 50 ml pro jiná zařízení.
Aerosoly skupiny 2.2, s žádným vedlejším rizikem, pro sportovní nebo domácí použití.


Neradioaktivní lékařské nebo toaletní zboží (včetně aerosolů), jako jsou spreje na vlasy, parfémy, kolínské a léky obsahující alkohol. Celkové čisté množství veškerého výše uvedeného zboží nesmí přesáhnout 2 kg (4,4 lb) nebo 2 l (2 qt) a čisté množství pro každé jednotlivé zboží nesmí přesáhnout 0,5 kg (1 lb) nebo 0,5 l (1 pt).


Alkoholické nápoje, pokud jsou v maloobchodním balení, obsahující více než 24 %, ale ne více než 70 % objemového alkoholu, v nádobách nepřesahujících 5 l, s celkovým čistým objemem 5 l na osobu.Nehořlavé, netoxické plynové lahve nošené pro provoz mechanických končetin. Také náhradní lahve podobné velikosti, pokud je to nutné k postačujícímu zásobování po dobu trvání cesty.


Koncentrátory kyslíku. Jedná se o zařízení, které jsou napájena bateriemi nebo ze sítě. Jsou povolena, jelikož neobsahují kyslík a nedochází k žádné chemické reakci. Filtrují a koncentrují množství kyslíku v atmosféře. Na palubě letadla mohou být napájeny pouze bateriemi.Tlakové lahve pro potápění / potápěčské nádrže je povoleno přepravovat v letadlech easyJet za předpokladu, že jsou odstraněny všechny ventily a nádrže jsou prázdné.


Kyslíkové generátory (chemické), obsahující jednu nebo více chemických látek, které, když jsou aktivovány, produkují teplo za účelem tvorby kyslíku chemickou reakcí.


Natáčky na vlasy obsahující uhlovodíkový plyn. Až jedny (1) na cestujícího nebo člena posádky za předpokladu, že je přes topný článek bezpečně namontován bezpečnostní kryt. Nikdy se nesmí používat na palubě letadla. Přeprava plynových náplní NENÍ povolena.


Lékařský nebo klinický teploměr, který obsahuje rtuť, jeden (1) na cestujícího pro osobní použití, pokud je ve svém ochranném obalu.
Radioizotopové kardiostimulátory nebo jiná zařízení, včetně těch, které jsou poháněny lithiovými bateriemi, implantované do osoby, nebo radiofarmaka obsažená v těle osoby jako důsledek léčby. Poznámka: Není povoleno v příručním zavazadle, pokud se nepoužívá.


Zápalky nebo zapalovač s palivem/kapalinou plně absorbovanou v pevné látce a určené k použití osobou, která je přenáší. Avšak zapalovače se zásobníkem hořlavé kapaliny obsahujícím neabsorbované tekuté palivo (jiné než zkapalněný plyn), palivo do zapalovače a náplně do zapalovače nejsou u této osoby povoleny v odbaveném ani v příručním zavazadle. Poznámka: Zápalky, „které zapálíte o cokoliv“, jsou v letecké dopravě zakázány.
E-cigarety a vapovací zařízení, všechny elektronické cigarety a vapovací zařízení musí být přepravovány v kabině a jejich dobíjení je přísně zakázáno. Povoleny jsou maximálně dvě náhradní baterie v příručním zavazadle.
Vánoční petardy (Christmas Crackers), 2 krabičky na cestujícího za předpokladu, že budou zabaleny v původním obalu od výrobce. Předměty obsažené uvnitř nesmí zahrnovat zakázané položky.
Výbušniny a zápalné látky a zařízení – výbušniny a zápalné látky a zařízení, které mohou, nebo vypadají, že mohou, způsobit vážné poranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • střeliva,
 • rozbušek,
 • detonátorů a zápalných zařízení,
 • replik nebo imitací výbušných zařízení,
 • min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
 • ohňostrojů a jiné pyrotechniky,
 • dýmovnic nebo kouřových patron,
 • dynamitu, střelného prachu a plastických trhavin.


Elektronická zařízení napájená lithiovou baterií Lithium-iontové baterie pro přenosná elektronická zařízení (včetně zdravotnických), výkon přesahující 100 Wh, ale nepřesahující 160 Wh. Pouze u přenosných zdravotnických elektronických zařízení, lithiové kovové baterie s obsahem lithia převyšujícím 2 g, ale nepřevyšujícím 8 g.

Poznámka 1: Pokud je produkt obsahující lithiovou baterii stahován z oběhu z důvodu souvisejícího s baterií, nesmí se přepravovat na palubě letadla. Výjimku tvoří případy, kdy jsou u takového stahovaného produktu/komponentu dodrženy pokyny výrobce ohledně dalšího postupu. Pokud cestující kdykoli zjistí, že má u sebe nebo v zavazadle zařízení, které výrobce stahuje z oběhu, musí ihned informovat pracovníka společnosti easyJet.

Poznámka 2: Předměty obsahující poškozené/vadné lithiové baterie se nesmí přepravovat na palubě letadla.

Poznámka 3: Společnost easyJet uděluje automatický „souhlas provozovatele“ k přepravě lithium-iontových baterií do 160 Wh.
Náhradní lithiové baterie Lithium-iontové baterie pro přenosná elektronická zařízení (včetně zdravotnických), výkon přesahující 100 Wh, ale nepřesahující 160 Wh. Pouze u přenosných zdravotnických elektronických zařízení, lithiové kovové baterie s obsahem lithia převyšujícím 2 g, ale nepřevyšujícím 8 g. Maximálně dvě náhradní baterie pouze v příručním zavazadle. Tyto baterie musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo zkratu.


Přenosná elektronická zařízení (včetně zdravotnických prostředků) obsahující lithium nebo lithiové iontové články nebo baterie, jako jsou hodinky, kalkulačky, fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky, videokamery atd., pokud jsou převáženy cestujícími nebo posádkou k jejich osobnímu použití. Baterie nesmí překračovat 2 g u lithiových kovových baterií a 100 Wh u lithium-iontových baterií. Upozornění – počet přenosných elektronických zařízení na cestujícího je omezen na 15.


Veškeré náhradní baterie, včetně lithiových kovových baterií nebo lithium-iontových článků či baterií, pro tato přenosná elektronická zařízení musí být přepravovány pouze v příručním zavazadle. Tyto baterie musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo zkratu.


Přenosná elektronická zařízení obsahující uzavřené baterie musí mít 12 V nebo méně a 100 Wh nebo méně. Lze přepravovat maximálně 2 náhradní baterie.


Samozahřívací oblečení, jako jsou vyhřívané bundy a sportovní oblečení, jsou na palubě povoleny za předpokladu, že baterie, které obsahují, nepřesahují 2 g u kovových lithiových baterií a 100 Wh u lithium-iontových baterií. Vezměte prosím na vědomí, že tyto položky nesmí být na palubě letadla napájeny.


Systémy palivových článků a náhradní palivové náplně napájející přenosná elektrická zařízení (například fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky a videokamery). Další informace naleznete v poznámce 5.


Tupé nástroje. Jakýkoli tupý nástroj, který může způsobit zranění, včetně:

 • baseballových a softballových pálek,
 • holí nebo obušků (neohebných či pružných),
 • kriketových pálek / golfových holí / hokejek / lakrosových pálek,
 • rybářských prutů,
 • vybavení pro bojová umění, např. kovových zbraní navlékaných na prsty pro tvrdší úder pěstí, nunčaků atd.
Chemické a toxické látky. Jakékoli chemické či toxické látky, které představují nebezpečí pro zdraví cestujících/posádky nebo pro zabezpečení/bezpečnost letadla či majetku, včetně:

 • jedů,
 • infekčních či biologicky nebezpečných materiálů, např. infikovaná krev, baktérie a viry.
Řemeslnické nástroje – nástroje, které je možné použít ke způsobení vážného poranění nebo ohrožení bezpečnosti letadla, včetně:

 • páčidel,
 • vrtaček a vrtáků, včetně přenosných bezdrátových elektrických vrtaček,
 • nástrojů s čepelí nebo hřídelí větší než 6 cm, které je možné použít jako zbraň, jako např. šroubováky a dláta,
 • pil, včetně přenosných bezdrátových elektrických pil,
 • letovacích lamp,
 • zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí.
Předměty s ostrým hrotem nebo hranou – předměty s ostrým hrotem nebo hranou, které lze použít k způsobení vážného zranění:

 • předmětů určených k sekání, jako jsou sekery, tomahavky a sekáčky,
 • sekáčků na led a cepínů,
 • žiletek,
 • řezaček,
 • nožů s čepelí delší než 6 cm,
 • nůžek s čepelemi delšími než 6 cm měřeno od středu otáčení,
 • vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,
 • mečů, holí s mečem a šavlí,
 • lyžařských a vycházkových/turistických holí a maček,

 • bruslí,

 • šípů, šipek, harpun, mačet a oštěpů.
Hoverboardy, známé také jako Segway boardy

Zavazadla (kufry, batohy a podobné), která obsahují lithiové baterie nebo powerbanky, také známé jako Chytrá zavazadla (Smart Baggage)


Viz poznámka 6
Viz poznámka 7


Poznámky:

1.

Prázdná přepravka na palivo se musí nechat zcela okapat a poté se musí ponechat bez víčka minimálně po dobu 6 hodin, aby se mohlo vypařit veškeré zbytkové palivo. Stejně tak jsou přijatelné alternativní metody, jako je přidání stolního oleje do palivové nádrže a/nebo přepravky na palivo, aby se zvýšil bod vzplanutí jakékoli zbytkové kapaliny, a poté se přepravka na palivo zcela vyprázdní. Přepravka na palivo musí pak mít bezpečně upevněné víčko a musí být zabalena do savého materiálu, jako jsou papírové ručníky, a musí se uložit do polyetylenového nebo ekvivalentního sáčku. Horní část sáčku poté musí být utěsněna nebo se musí stáhnout a uzavřít gumičkou nebo provázkem. Pokud je tento způsob dodržen, lze kamínka nebo přepravku na palivo zařadit jako nikoli nebezpečné.

2.

Oxid, pevný uhličitý (suchý led) vyžaduje před cestou souhlas provozovatele. Každý kus odbaveného zavazadla musí být označen nápisem „DRY ICE“ („SUCHÝ LED“) nebo „CARBON DIOXIDE, SOLID“ („OXID UHLIČITÝ, PEVNÝ“) a čistou hmotností suchého ledu nebo údajem, že se jedná o 2,5 kg či méně.

3.

Předměty produkující teplo, tj. bateriemi napájená zařízení, jako jsou podvodní svítilny a zařízení na pájení, která produkují extrémní teplo a mohou způsobit požár, lze přepravovat pouze v příručním zavazadle. Součástka produkující teplo nebo zdroj energie musí být vyjmuty, aby se zabránilo neúmyslnému spuštění během přepravy.

4.

Rtuťový barometr nebo teploměr převážený zástupcem státního meteorologického ústavu nebo podobné oficiální instituce. Barometr nebo teploměr musí být zabalen v pevném vnějším obalu, s utěsněnou vnitřní vložkou nebo sáčkem z pevného nepropustného materiálu a odolného proti propíchnutí, nepropustného pro rtuť, aby bylo zabráněno úniku rtuti z obalu bez ohledu na jeho umístění. Velící pilot musí být o barometru nebo teploměru informován.

5.

Systémy palivových článků a náhradní palivové náplně, přenosná elektronická zařízení (například fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky a videokamery) napájená systémy palivových článků a náhradní palivové náplně za následujících podmínek:

a. Náplně palivových článků mohou obsahovat pouze kapaliny (včetně metanolu), kyselinu mravenčí a butan.

b. Náplně palivových článků musí odpovídat IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1.

c. Náplně palivových článků nesmí být znovu naplnitelné uživatelem. Doplnění paliva systémů palivových článků není povoleno vyjma toho, že je povolena instalace náhradní náplně. Není povolena přeprava náplní palivových článků, které jsou určeny k novému naplnění systémů palivových článků, ale které nejsou navrženy nebo zamýšleny k tomu, aby zůstaly nainstalovány (náplně palivových článků).

d. Maximální množství paliva v každé náplni palivových článků nesmí přesáhnout u zkapalněných plynů 200 ml, u nekovových náplní palivových článků 120 ml nebo 200 ml u kovových náplní palivových článků. Každá náplň palivových článků musí být označena osvědčením výrobce, že odpovídá IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, a maximálním množstvím a typem paliva v náplni.

e. Každý systém palivových článků musí odpovídat IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, a musí být označen osvědčením výrobce, že odpovídá specifikaci.

f. Cestující smí mít u sebe nejvýše dvě náplně palivových článků.

g. Systémy palivových článků obsahující palivo a náplně palivových článků včetně náhradních náplní jsou povoleny pouze v příručním zavazadle.

h. Interakce mezi palivovými články a integrovanými bateriemi v zařízení musí odpovídat IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. Systémy palivových článků, jejichž jedinou funkcí je nabít baterii v zařízení, nejsou povoleny.

i. Systémy palivových článků musí být takového typu, že nebudou nabíjet baterie, když se přenosné elektronické zařízení nepoužívá, a musí být trvanlivě označeny výrobcem: „SCHVÁLENO POUZE PRO PŘEPRAVU V KABINĚ LETADLA“.

j. Kromě jazyků, které mohou být pro výše uvedené označení vyžadovány zemí původu, se musí rovněž použít označení v angličtině, tj. „APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY“.

6.

Pokud si chcete na palubu vzít chytré zavazadlo, může lithiová baterie / powerbanka zůstat uvnitř, ale musíte ji být připraveni snadno odpojit a vyjmout. Pokud nepůjde lithiovou baterii / powerbanku odpojit a vyjmout, nebudou chytrá zavazadla na palubě povolena.

7.

Pokud má být chytré zavazadlo odbaveno a uloženo do zavazadlového prostoru, je třeba na přepážce pro odbavení zavazadel odpojit lithiovou baterii / powerbanku od chytrého zavazadla a vzít s sebou do kabiny. Veškeré nezakryté výstupy musí být chráněny před zkratem. Je třeba odpojit lithiovou baterii / powerbanku; pokud je nelze z vašeho zavazadla vyjmout, zavazadlo nebudeme moci přijmout k přepravě.

STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO / SPORTOVNÍ ZBRANĚ

Přeprava jednoručních střelných zbraní, automatických zbraní, střeliva, munice (včetně prázdných nábojnic), kapslí do pistolí, pyrotechniky, světlic, kouřových zásobníků a petard není v letadlech easyJet povolena, kromě určitých výjimek, které jsou uvedeny níže.

Sportovní a soutěžní střelné zbraně uvedené v tomto článku a střelivo do nich jsou povoleny pro přepravu za předpokladu, že jsou bezpečně zabaleny nebo uloženy v krabicích. Přečtěte si níže uvedené konkrétní požadavky a zavolejte našemu týmu zákaznických služeb, abyste nás informovali o tom, že budete cestovat se střelnou zbraní nebo se střelivem. Upozorňujeme, že na letech našich partnerů z/na letiště Berlín Tegel mohou platit jiné podmínky přepravy střelných zbraní. Podrobnější údaje získáte u našeho týmu zákaznických služeb.

Všichni cestující, kteří mají v úmyslu cestovat se střelnými zbraněmi nebo se střelivem, musí zajistit, aby měli požadované:

a) dokumenty a licence,
b) vývozní/dovozní licence a
c) povolení místních a národních orgánů.

Upozorňujeme, že některé typy střelných zbraní nejsou v určitých zemích povoleny a že společnost easyJet nemůže přijmout střelné zbraně pro přepravu do takových zemí a v nich. Cestující je výlučně zodpovědný za to, že výše uvedené požadavky (a) až (c) jsou řádně splněny a jsou aktuální pro jakékoli střelné zbraně nebo střelivo. Cestující musí rovněž předložit platný průkaz totožnosti (např. cestovní pas).

Dostavte se k přepážkám pro odbavení zavazadel alespoň 90 minut před plánovaným odletem vašeho letu, abychom mohli provést všechny nezbytné kontroly. Pokud se dostavíte později, může se stát, že vám nebude dovoleno letět.

Upozorňujeme, že povoleny jsou následující typy střelných zbraní:

 • sportovní brokovnice s hlavněmi delšími než 24 palců (60 cm),
 • sportovní pušky (včetně vzduchovek) jakékoli ráže, ale nikoli poloautomatické zbraně ráže větší než .22,
 • sportovní jednoruční střelné zbraně na jeden výstřel ráže .22 nebo menší,
 • jakékoli pušky a jednoruční střelné zbraně ráže .22 nebo menší.
Střelné zbraně musí být nenabité a řádně zabalené v tašce vhodné na zbraň. Na cestujícího je povoleno maximálně 5 kg střeliva a musí být bezpečně zabaleno, ideálně v balení od výrobce. Střelivo s výbušnými či zápalnými projektily je zakázáno.

Pokud cestujete se sportovními nebo soutěžními střelnými zbraněmi, musíte být starší 18 let, nebo vás musí doprovázet někdo, kdo je starší 18 let. Pokud budete chtít cestovat se sportovními nebo soutěžními střelnými zbraněmi, bude vám účtován dodatečný poplatek za sportovní vybavení za střelnou zbraň a let.

Upozorňujeme, že některá letiště mohou zakazovat nošení replik pistolí.


TENTO SEZNAM NENÍ VYČERPÁVAJÍCÍ A VYHRAZUJEME SI PRÁVO BEZ OZNÁMENÍ PŘIDAT DO TOHOTO SEZNAMU POLOŽKY Z BEZPEČNOSTNÍCH A/NEBO PROVOZNÍCH DŮVODŮ.

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.