Hlavní menu

Distribuční charta

1. Úvod

Společnost easyJet nebrání přeprodejcům z řad třetích stran rezervovat místa na letech easyJet ke komerčním účelům. Mohou tak však činit pouze za předpokladu, že budou vždy dodržovat tuto Distribuční chartu a Zásady povoleného použití. Distribuční charta stanovuje podmínky společnosti easyJet pro přeprodej produktů a služeb společnosti easyJet komerčními provozovateli z řad třetích stran (Přeprodejci) jejich koncovým zákazníkům (Zákazníci). Vztahuje se na všechny přeprodejce, kteří používají údaje týkající se letů společnosti easyJet (které mohou zahrnovat ceny letenek, letové řády, dostupnost míst, doplňkové produkty a služby a rezervační údaje) („data společnosti easyJet“) pro účely zobrazení, propagace, rezervace, prodeje nebo správy jakéhokoli produktu nebo služby společnosti easyJet.

Podmínky stanovené v této Distribuční chartě jsou zásadní vzhledem k technickým charakteristikám produktů a služeb společnosti easyJet a k důležitosti zachování integrity značky a sítě společnosti easyJet. Zajišťuje také, aby společnost easyJet i přeprodejce byli schopni poskytnout zákazníkům co nejbezpečnější a nejintegrovanější zážitek (včetně určitých zákaznických výhod, které mohou přeprodejci nabízet svým zákazníkům). Distribuční charta zajišťuje spravedlivé a rovné podmínky pro všechny přeprodejce.

Jakýkoli přeprodejce, který jedná nezákonně a/nebo v rozporu se Zásadami povoleného použití společnosti easyJet nebo Distribuční chartou (včetně shromažďování, extrahování, reprodukce, dalšího využívání nebo zobrazování dat společnosti easyJet jakýmkoli způsobem, jako je použití softwaru na „screen scraping“ nebo jakýchkoli jiných automatizovaných prostředků používaných k extrahování dat, jako je program, robot, web crawler, spider nebo jiný software, proces nebo program pro vytěžování dat [data mining], trawling nebo „screen scraping“), nebezpečně narušuje úroveň ochrany poskytované cestujícím společnosti easyJet a podrývá jejich práva podle zákonů Spojeného království i EU. Jakékoli skutečné nebo domnělé porušení Distribuční charty může vést k omezení, pozastavení nebo ukončení přístupu přeprodejce k datům společnosti easyJet a/nebo ke zrušení rezervací letů společnosti easyJet provedených přeprodejcem. Společnost easyJet může dát schváleným kanálům pokyn k provedení takových opatření.

Společnost easyJet může Distribuční chartu čas od času změnit, a to bez předchozího upozornění, prostřednictvím změny této stránky. Změněná Distribuční charta bude účinná ode dne svého zveřejnění na našich webových stránkách (toto datum je uvedeno v dolní části této stránky). Vaše další používání webových stránek / kanálů / služeb znamená, že se změněnou Distribuční chartou souhlasíte.

2. Přístup k datům společnosti easyJet

Přeprodejci:

(a) musí přistupovat k datům společnosti easyJet:

(i) prostřednictvím schváleného kanálu společnosti easyJet, který uzavřel se společností easyJet smlouvu o rozhraní API, nebo

(ii) přímo prostřednictvím rozhraní API společnosti easyJet, pokud má přeprodejce se společností easyJet uzavřenou smlouvu o přímém rozhraní API.

(b) nesmí používat webové stránky společnosti easyJet jinak, než pokud/jak to společnost easyJet výslovně písemně povolí;

(c) nesmí shromažďovat, extrahovat, reprodukovat, opětovně využívat nebo zobrazovat data společnosti easyJet jakýmkoli způsobem, jako je použití softwaru na „screen scraping“ nebo jakýchkoli jiných automatizovaných prostředků používaných k extrahování dat, jako je program, robot, web crawler, spider nebo jiný software, proces nebo program pro vytěžování dat (data mining), trawling nebo „screen scraping“, a

(d) pokud přeprodejce:

(i) přistupuje k datům společnosti easyJet prostřednictvím schváleného kanálu, musí data společnosti easyJet používat pouze v souladu se zvláštními pokyny, které mu příslušný schválený kanál sdělil, nebo

(ii) uzavřel smlouvu o přímém rozhraní API, musí data společnosti easyJet používat pouze v souladu s touto smlouvou o přímém rozhraní API.

Prohlédněte si seznam schválených kanálů společnosti easyJet.

Omezení obsažená v tomto bodě 2 platí pouze v rozsahu povoleném zákonem.

3. Ceny a informace

Přeprodejci:

(a) během rezervace poskytnout jasné odkazy na obchodní podmínkyZásady ochrany osobních údajů společnosti easyJet a zajistit, aby zákazníci před dokončením rezervace tyto podmínky přijali;

(b) vždy uvádět jasné a transparentní ceny, včetně nepovinných poplatků, a to ve všech krocích rezervace. Veškeré dodatečné poplatky účtované přeprodejcem (například jakékoli rezervační poplatky nebo poplatky za služby v souvislosti s lety a/nebo doplňkovými službami, jako jsou sedadla, zavazadla, změna jména a data) musí být jasně označeny jako dodatečný poplatek k letu společnosti easyJet účtovaný přeprodejcem;

(c) zajistit, aby ceny zobrazované zákazníkovi byly plně v souladu se všemi platnými místními zákony, a to ve všech marketingových kanálech, včetně vlastních webových stránek přeprodejce, meta kanálů a jakýchkoli jiných kanálů, prostřednictvím kterých přeprodejce inzeruje;

(d) uvádět zákazníkům správné ceny letenek pro dospělé, děti a kojence;

(e) při rezervaci zákazníky zřetelně informovat o limitech pro odbavená a příruční zavazadla, jak jsou podrobně uvedeny na stránce s častými dotazy k zavazadlům; a

(f) získat od zákazníka platnou e-mailovou adresu a zaslat na ni po potvrzení platby e-mail s potvrzením rezervace.

4. Kontaktní údaje zákazníka a zákaznické služby

Přeprodejci musí (až na výjimky uvedené níže v bodech (i) až (v)):

(a) předat společnosti easyJet e-mailovou adresu a mobilní telefonní číslo zákazníka prostřednictvím rozhraní API, jakmile je rezervace provedena. Cílem je zajistit, aby společnost easyJet mohla kontaktovat příslušného cestujícího v souvislosti s případným narušením letu; a

(b) neprodleně předat společnosti easyJet veškeré další relevantní informace o zákazníkovi prostřednictvím rozhraní API.

Přeprodejce může místo kontaktních údajů zákazníka poskytnout své vlastní kontaktní údaje pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti easyJet a to za předpokladu, že:

(i) poskytuje nepřetržité zákaznické služby, aby mohl v případě narušení provozu kontaktovat zákazníka přímo podle pokynů společnosti easyJet; tato služba musí být zajištěna prostřednictvím bezplatného/standardního místního čísla a/nebo přes internet,

(ii) zajistí správnost osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací poskytnutých v souvislosti s kterýmkoli cestujícím,

(iii) zajistí, aby všichni cestující neprodleně obdrželi informace o všech relevantních podrobnostech své rezervace, mimo jiné prohlášení uvedená v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti easyJet, kopie potvrzení rezervace, informace o letu, informace o změnách letového řádu, storna nebo jiná narušení atd.

(iv) oznámí společnosti easyJet při rezervaci nebo kdykoli do 48 hodin před odletem letu, pokud některý z cestujících potřebuje speciální asistenci nebo pokud již dříve požadovaná speciální asistence není nutná.

(v) zajistí, aby byla společnost easyJet neprodleně informována o jakémkoli požadavku cestujících, včetně jakýchkoli stížností nebo reklamací cestujících, a aby v případě, kdy mají cestující nárok na vrácení peněz za letenku, byly tyto refundace zpracovány v souladu s bodem [5].

5. Refundace prostřednictvím třetích stran

Jakékoli refundace ze strany společnosti easyJet vůči zákazníkům budou provedeny na původní platební metodu. V případech, kdy letenku jménem zákazníka zakoupil přeprodejce, budou veškeré refundace vyplaceny společností easyJet přeprodejci na základě příslušného vyúčtování. Přeprodejce poté musí zákazníkovi jménem společnosti easyJet vrátit peníze do [2] pracovních dnů od obdržení příslušných finančních prostředků od společnosti easyJet.

Pokud zákazník provedl rezervaci u třetí strany, která se dopustila jednání zakázaného v bodě 2, společnost easyJet umožní zákazníkům požádat o refundaci přímo společnost easyJet.

6. Online odbavení

Přeprodejci musí zákazníka upozornit na nutnost provést online odbavení a případně před odletem poskytnout předběžné údaje o cestujících. Přeprodejci nesmí provést odbavení jménem zákazníků (včetně využití jakéhokoli automatizovaného procesu).

7. Ochrana ATOL a směrnice o souborných cestovních službách

Prodejci smějí prodávat produkty a služby společnosti easyJet zákazníkům pouze v souladu s předpisy ATOL a předpisy o souborných cestovních službách ve Spojeném království nebo odpovídajícími předpisy v zemi prodeje, pokud se na ně vztahují.

V rámci prodejů ve Spojeném království mohou přeprodejci prodávat produkty a služby společnosti easyJet pouze v případech, kdy jsou jejich rezervace chráněny ze strany přeprodejce ochranou ATOL. Pokud se ochrana ATOL podle předpisů nevyžaduje, musí přeprodejce v potvrzení rezervace jasně uvést: „Tento prodej není chráněn ochranou ATOL“.

8. Lety z bodu do bodu

Jak je uvedeno v bodě 16 obchodních podmínek společnosti easyJet, společnost easyJet je letecká společnost zajišťující lety z bodu do bodu (tzv. point-to-point) a neprovozuje navazující lety nebo neposkytuje „navazující letenky“ ke svým letům nebo letům jiných přepravců.

Pokud se přeprodejci rozhodnou prodávat lety společnosti easyJet v kombinaci s jinými lety společnosti easyJet nebo jiných přepravců, musí přeprodejci při rezervaci zákazníkovi jasně sdělit, že společnost easyJet negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za pomoc zákazníkům, kteří mají rezervovány navazující lety, lety se samostatným přestupem, mezilinkové lety nebo jinak kombinované lety („navazující lety“). V závislosti na smluvním ujednání mezi přeprodejci a jejich zákazníky zůstává odpovědnost za dodržování veškerých požadavků na odbavení, zavazadla a cestovní doklady u navazujících letů na přeprodejci nebo zákazníkovi. Aby se předešlo pochybnostem, společnost easyJet v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout zákazníkovi (nebo jakékoli osobě, která uplatňuje nárok v zastoupení zákazníka nebo jeho prostřednictvím) v souvislosti s navazujícími lety, mimo jiné včetně zmeškání další přepravy následným letem.

9. Cestovní balíček

Pokud se přeprodejce rozhodne prodávat lety společnosti easyJet v kombinaci s jinými produkty nebo službami třetích stran (například hotely nebo pronájmy vozidel) v souladu s předpisy ATOL a předpisy o souborných cestovních službách ve Spojeném království nebo odpovídajícími předpisy v zemi prodeje („doplňkové služby“), společnost easyJet v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout zákazníkovi (nebo jakékoli osobě, která uplatňuje nárok v zastoupení zákazníka nebo jeho prostřednictvím) v souvislosti s poskytnutím takových doplňkových služeb. Přeprodejci musí při rezervaci zákazníkovi jasně sdělit, že společnost easyJet negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za pomoc zákazníkům v souvislosti s jakýmikoli doplňkovými službami a odpovědnost za veškeré požadavky týkající se doplňkových služeb zůstává na přeprodejci a/nebo zákazníkovi. Aby se předešlo pochybnostem, společnost easyJet v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout zákazníkovi (nebo jakékoli osobě, která uplatňuje nárok v zastoupení zákazníka nebo jeho prostřednictvím) v souvislosti s doplňkovými službami.

10. Značky „easyJet“ a easy“

Značka „easyJet“ je licencována společnosti easyJet společností easyGroup Limited („easyGroup“), a proto musí přeprodejce dodržovat veškeré pokyny společnosti easyJet nebo easyGroup týkající se značky „easyJet“ nebo jakékoli jiné ochranné známky „easy“. Přeprodejci zejména nesmí:

(a) používat žádné značky „easyJet“ (včetně log nebo ochranných známek), pokud toto použití není v souladu se Zásadami povoleného použití a není schváleno společností easyJet, a v každém případě pouze pro konkrétní schválený účel a vždy v souladu s pokyny společnosti easyJet;

(b) prezentovat se v žádném vyhledávači ani na žádné webové stránce způsobem, který by mohl zákazníka uvést v omyl nebo jakýmkoli způsobem naznačovat, že odkaz nebo vstupní stránku poskytuje společnost easyJet (včetně zobrazování URL adres nebo vstupních stránek, které vypadají, že je poskytuje společnost easyJet); a

(c) jinak porušovat práva duševního vlastnictví společnosti easyJet nebo easyGroup.

Omezení obsažená v tomto bodě 9(a) platí pouze v rozsahu povoleném zákonem.

11. Ochrana údajů

Přeprodejci:

(a) dodržovat všechny platné předpisy o ochraně údajů v souvislosti se zpracováním jakýchkoli dat společnosti easyJet; a

(b) neprodleně informovat společnost easyJet o jakémkoli podezření na porušení nebo skutečném porušení zabezpečení dat a poskytnout jí podrobnosti, které může společnost easyJet přiměřeně požadovat, pokud jde o povahu a pravděpodobné důsledky takového porušení.

12. Nedodržení této distribuční charty

Společnost easyJet si vyhrazuje právo kdykoli podniknout kroky proti přeprodejcům, kteří nedodržují tuto distribuční chartu nebo jsou z jejího nedodržování podezřelí, včetně zamezení přístupu přeprodejce k datům společnosti easyJet a uplatnění všech dostupných právních prostředků.

13. Rozhodné právo

Tato distribuční charta se řídí zákony Anglie a Walesu. Soudy v Anglii a Walesu budou mít v souvislosti s touto Distribuční chartou výlučnou pravomoc (včetně jakýchkoli nároků nebo sporů).

Definice

„Zásady povoleného použití“ – Zásady přijatelného používání společnosti easyJet, které jsou k dispozici na následujícím odkazu https://www.easyjet.com/en/policy/acceptable-use.

„Schválený kanál“ – GDS nebo agregátor, který uzavřel dohodu o rozhraní API se společností easyJet; seznam schválených kanálů je k dispozici zde: https://www.easyjet.com/en/business/approved-channels.

„ATOL“ – předpisy ATOL a předpisy o souborných cestovních službách ve Spojeném království nebo odpovídající předpisy v zemi prodeje.

„Data společnosti easyJet“ – data související s lety společnosti easyJet, včetně například cen letenek, letových řádů, dostupnosti míst, doplňkových produktů a služeb a rezervačních údajů.

„Zákazník“ – přímý koncový zákazník přeprodejce, obvykle cestující, ale může to být i osoba, která provádí rezervaci jménem koncového zákazníka, například rodič nebo spolucestující.

„Smlouva o přímém rozhraní API“ – smlouva o rozhraní API uzavřená mezi přeprodejcem a společností easyJet, která přeprodejci zajišťuje přímý přístup k datům společnosti easyJet.

„Relevantní informace o zákazníkovi“ – veškeré informace o zákazníkovi nezbytné pro dokončení rezervace a online odbavení, včetně například e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu cestujícího zákazníka, platebních údajů a jakýchkoli požadavků na speciální asistenci.

„Přeprodejce“ – jakýkoli komerční provozovatel z řad třetích stran přeprodávající produkty a služby společnosti easyJet zákazníkům.

Verze: prosinec 2021

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.