Menu główne

Ważne postanowienia

Prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami przewozu i i regulaminem przewoźnika przed dokonaniem rezerwacji. Aby mogli Państwo rozpocząć rezerwację, konieczne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszych warunków.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

OSTRZEŻENIE: Treść poniższych postanowień jest podyktowana wymogami prawa Unii Europejskiej, lecz nie stanowi dokładnego lub pełnego opisu zakresu odpowiedzialności przewoźnika. Dokument ten nie może być wykorzystywany jako podstawa roszczeń odszkodowawczych lub interpretacji prawa. We wszystkich przypadkach przewoźnik odpowiada jedynie za roszczenia mające uzasadnienie prawne. " Przewoźnik lotniczy na licencji Wspólnoty " oznacza przewoźnika lotniczego posiadającego aktualną licencję przyznawaną zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) Nr 2407/92.

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za pasażerów i ich bagaż Ta informacja streszcza zasady odpowiedzialności, stosowane przez przewoźników lotniczych na licencji Wspólnoty, zgodnie z prawem wspólnotowym i Konwencją Montrealską.

Odszkodowanie z tytułu śmierci lub obrażeń ciała
Nie istnieją żadne finansowe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu śmierci lub obrażeń ciała pasażera. Za szkody o wartości do 113 100 SDR (w przybliżeniu £110,000) przewoźnik nie może kwestionować roszczeń odszkodowawczych. W przypadku roszczeń przewyższających tę kwotę, przewoźnik może bronić się udowadniając, że nie dopuścił się zaniedbania lub nie zawinił w inny sposób.

Wypłata zaliczek
W przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera, przewoźnik musi celem pokrycia natychmiastowych potrzeb materialnych, wypłacić zaliczkę w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania. W przypadku śmierci, wysokość zaliczki nie będzie mniejsza niż 16 000 SDR (w przybliżeniu £13,000).

Opóźnienia w przewozie pasażerów W przypadku wystąpienia opóźnienia w przewozie pasażerów, przewoźnik lotniczy odpowiada za szkody z tym związane, o ile nie podjął wszelkich możliwych środków zapobiegawczych w celu uniknięcia opóźnienia lub też podjęcie tych środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie pasażerów jest ograniczona do 4 694 SDR (w przybliżeniu £4,600).

Opóźnienia w przewozie bagażu
W przypadku wystąpienia opóźnienia w przewozie bagażu, przewoźnik lotniczy odpowiada za szkody z tym związane, o ile nie podjął wszystkich możliwych środków zapobiegawczych w celu uniknięcia opóźnienia lub też podjęcie tych środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie bagażu jest ograniczona do 1 288 SDR.

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu w kwocie do 1 288 SDR. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za bagaż rejestrowany, nawet jeśli nie zawinił, chyba że bagaż ten był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona tylko do tych sytuacji, w których on zawinił.

Podwyższony limit odpowiedzialności za bagaż

Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności za bagaż, przez złożenie najpóźniej przy odprawie pasażerskiej specjalnej deklaracji i wniesienie dodatkowej opłaty.

Reklamacje dotyczące bagażu
Jeśli bagaż uległ uszkodzeniu, opóźnieniu, został zgubiony lub zniszczony, pasażer musi możliwie najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika. W przypadku uszkodzenia bagażu rejestrowanego, pasażer musi złożyć pisemną reklamację lub roszczenie o odszkodowanie w ciągu siedmiu dni, a w przypadku opóźnienia w przewozie bagażu w ciągu 21 dni - w obu przypadkach licząc od dnia, w którym bagaż został wydany do dyspozycji pasażera.

Odpowiedzialność przewoźników zawierających umowę i przewoźników faktycznie wykonujących lot
Jeśli przewoźnik faktycznie wykonujący lot nie jest tym samym przewoźnikiem, który zawarł umowę z pasażerem, pasażer ma prawo złożyć reklamację lub roszczenie o odszkodowanie do każdego z nich. Przewoźnik lotniczy, którego nazwa lub kod widnieje na bilecie, jest przewoźnikiem zawierającym umowę.

Termin wszczęcia postępowania
Wszelkie postępowanie sądowe lub roszczeniowe należy wszcząć w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym przylot samolotu powinien był nastąpić.

Podstawa prawna informacji
Podstawę prawną powyższych informacji stanowi Konwencja Montrealska z dn. 28 maja 1999 r., obowiązująca we Wspólnocie na mocy Rozporządzenia (WE) Nr 2027/97 (zmienionego Rozporządzeniem (WE) Nr 889/2002) oraz przepisy prawne Państw Członkowskich.

UWAGA: Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego na licencji Wspólnoty jest określona Konwencją Montrealską z 1999 r. oraz Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2027/97, zmienionym Rozporządzeniem Nr 889/2002. W ich ujęciu zarówno easyJet Airline Company Limited, jak i easyJet Switzerland S.A. są przewoźnikami lotniczymi na licencji Wspólnoty. Konwencja Montrealska może ograniczać odpowiedzialność przewoźników z tytułu śmierci lub obrażeń ciała pasażera oraz zniszczenia, utraty, uszkodzenia oraz opóźnienia w przewozie bagażu. Za roszczenia odszkodowawcze złożone w miejscu jurysdykcji, w którym powyższe przepisy nie znajdują zastosowania, w zakresie nie będącym w konflikcie z przepisami specjalnymi przyjętymi przez przewoźnika lotniczego na licencji Wspólnoty, obowiązuje Konwencja Warszawska z 1929 r. (z dalszymi zmianami), która może ograniczać odpowiedzialność przewoźników z tytułu śmierci lub obrażeń ciała oraz z tytułu zniszczeń lub utraty bagażu.

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.