Menu główne

Warunki użytkowania aplikacji easyJet Zainspiruj Mnie

1. WARUNKI OGÓLNE 
1.1. Instalując Aplikację (zgodnie z definicją poniżej), Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki użytkowania („Warunki”). Prosimy dokładnie się z nimi zapoznać przed zainstalowaniem Aplikacji i/lub zaakceptowaniem Warunków.

2. DEFINICJE 
„Aplikacja” oznacza oprogramowanie dostarczone przez easyJet w celu świadczenia usług związanych z easyJet, usługami easyJet oraz usługami partnerów firmy, przeznaczone do użytku na platformie Apple iOS, oraz wszelkie okresowe aktualizacje i inne oprogramowanie lub dokumentację umożliwiające użytkowanie Aplikacji.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wszystkie dane osobowe udostępnione firmie easyJet podczas użytkowania Aplikacji będą wykorzystywane przez easyJet zgodnie z firmową Polityką Prywatności dostępną pod adresem http://www.easyjet.com/pl/zarezerwuj/privacypolicy.

4. easyJet.com 
Aplikacja oferuje dostęp do niektórych funkcji witryny easyJet.com. Dostęp taki podlega postanowieniom Regulaminu korzystania z serwisu easyJet dostępnego pod adresem http://www.easyjet.com/pl/zarezerwuj/acceptableuse.

5. WARUNKI PRZEWOZU 
Warunki przewozu pasażerów i bagażu firmy easyJet można znaleźć pod adresem http://www.easyjet.com/pl/ogolne-warunki.

6. PRAWO WŁASNOŚCI I LICENCJA 
6.1. Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej dowolnego rodzaju dotyczące Aplikacji wraz z bazowym kodem oprogramowania są własnością bezpośrednio firmy easyJet lub licencjodawców firmy easyJet.
6.2. Firma easyJet niniejszym udziela Użytkownikowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych, odwołalnej licencji na użytkowanie Aplikacji do celów biznesowych i osobistych zgodnie z niniejszymi Warunkami.

7. WARUNKI UŻYTKOWANIA 
7.1. Użytkownik nie będzie i nie pozwoli stronom trzecim w swoim imieniu (i) tworzyć i rozprowadzać kopii Aplikacji, (ii) dokonywać prób kopiowania, reprodukcji, zmiany, modyfikacji, odtwarzania kodu źródłowego, deasemblacji, dekompilacji, transferu, wymiany lub tłumaczenia Aplikacji; lub (iii) tworzyć na podstawie Aplikacji prac pochodnych dowolnego rodzaju. 
7.2. Aplikacja jest obecnie udostępniana Użytkownikowi bezpłatnie do celów osobistych i niekomercyjnych. easyJet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek lub wycofania Aplikacji lub wprowadzenia opłat za Aplikację lub usługi świadczone na rzecz Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami, w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny. 
7.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas użytkowania Aplikacji będzie nadal podlegać warunkom umowy zawartej z właściwym operatorem telefonii komórkowej („Operatorem”). W wyniku tego Użytkownik może ponieść nałożone przez Operatora opłaty za dostęp do usług sieciowych obejmujące okres połączenia i dostępu do Aplikacji lub wszelkie inne należne opłaty nałożone przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie należne opłaty. 
7.4. Jeśli Użytkownik nie jest płatnikiem rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego lub urządzenia mobilnego, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp do Aplikacji, przyjmuje się, że uzyskał zgodę od płatnika rachunków na korzystanie z Aplikacji.

8. DOSTĘPNOŚĆ 
8.1. Niniejsza Aplikacja jest dostępna w wersji na urządzenia mobilne wyposażone w system operacyjny Apple iOS. Firma easyJet dołoży w uzasadnionym zakresie starań, aby Aplikacja była zawsze dostępna. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Aplikacja jest udostępniana za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowych, tak więc jakość i dostępność Aplikacji może być uzależniona od czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą firmy easyJet. 
8.2. Firma easyJet, grupa przedsiębiorstw firmy oraz podwykonawcy firmy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji lub wszelkie trudności lub niemożność pobrania lub uzyskania dostępu do jej zawartości lub jakiekolwiek inne awarie systemów łączności, na skutek których Aplikacja będzie niedostępna.
8.3. Firma easyJet nie ponosi odpowiedzialności za wsparcie techniczne ani obsługę techniczną Aplikacji.

9. WYMAGANIA SYSTEMOWE 
9.1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie kompatybilnego telefonu komórkowego lub urządzenia mobilnego, dostęp do Internetu oraz spełnienie minimalnych wymagań dotyczących specyfikacji („Wymagań dotyczących oprogramowania”). 
9.2. Wymagania dotyczące oprogramowania: Urządzenia Apple iOS iPad wyposażone w system operacyjny iOS 6 lub nowszy.
9.3. Oprogramowanie Aplikacji może być okresowo aktualizowane w celu wzbogacenia o obsługę nowych funkcji i usług.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY 
10.1. Firma easyJet może w dowolnej chwili zakończyć świadczenie usług związanych z Aplikacją, informując o tym fakcie Użytkownika. 
10.2. W chwili zakończenia świadczenia usług (a) prawa i licencje przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej umowy wygasną; (b) Użytkownik musi zaprzestać wszystkich form użytkowania Oprogramowania;

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
11.1. W żadnym wypadku firma easyJet nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub odszkodowania bezpośrednie, pośrednie, szczególne, sankcyjne, retorsyjne lub następcze żadnego rodzaju wynikające z użytkowania lub dostępu do Aplikacji, w tym za utratę zysków lub podobne straty, bez względu na to, czy zostały przewidziane przez strony lub wynikają z odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbań), odpowiedzialności z tytułu wad produktu lub innej.
11.2. Firma easyJet nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności za szkody lub zmiany dotyczące urządzeń Użytkownika, w tym między innymi sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych lub telefonów komórkowych, wynikające z instalacji lub użytkowania Aplikacji. 
11.3. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy easyJet za śmierć lub obrażenia osobiste będące następstwem zaniedbania, oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub naruszenia innych zobowiązań w zakresie, w jakim odpowiedzialność taka nie podlega wykluczeniu lub ograniczeniu zgodnie z obowiązującym prawem.

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI 
W zakresie dopuszczalnym przez prawo i dla uniknięcia wątpliwości, za wyjątkiem postanowień ustępu 2 Ustawy o Dostawie Towarów i Świadczeniu Usług (Supply of Goods and Services Act) z 1982 r., firma easyJet niniejszym wyłącza wszystkie gwarancje domniemane dotyczące Aplikacji. Aplikacja i oprogramowanie są dostarczane w stanie „tak jak jest” i w miarę dostępności i nie są objęte żadną gwarancją.
 

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.