Menú principal

Mercaderies perilloses

Es consideren mercaderies perilloses aquells articles o substàncies que puguin suposar un risc per a la salut, la seguretat, els béns o el medi ambient quan es transporten per aire.

easyJet no transporta mercaderies perilloses en cap dels seus avions excepte en els casos descrits a continuació.

Consulteu la taula següent per a més informació sobre articles que::

 • només es poden transportar com a equipatge de mà,
 • s’han de transportar a l’equipatge facturat,
 • no estan permesos.

Objecte

Equipatge de mà

Equipatge facturat

Petits cilindres d’oxigen o aire gasós requerits per a ús mèdic. El cilindre no pot superar els 5 kg de pes brut.

 
Oxigen líquid – Unitats amb oxigen líquid refrigerat.

 
 
Dispositius per atordir. – Dispositius dissenyats específicament per atordir o immobilitzar, inclosos:
 • dispositius d’electroxoc, com pistoles, porres o tasers paralitzants,
 • atordidors per animals i utensilis d’escorxador,
 • substàncies químiques irritants i incapacitants, gasos i esprais com gas pebre, gas lacrimogen, esprais d’àcid i repel·lent d’animals.
 

Maletins de seguretat, caixes de seguretat, bosses de diners, etc., amb mercaderies perilloses incorporades, com ara piles de liti o material pirotècnic.

 
 
Munició esportiva empaquetada de manera segura en una quantitat inferior als 5 kg (11 lb) de pes brut per persona per a ús personal, exclosa la munició amb projectils explosius o incendiaris. La concessió d’equipatge de més d’un passatger no es pot agrupar en un paquet ni en més d’un.Pistoles, armes de foc i altres dispositius que disparin projectils – dispositius que es puguin utilitzar, o sembli que es puguin utilitzar, per provocar ferides greus, com ara:
 • armes de foc de tot tipus (pistoles, revòlvers, rifles, escopetes, etc.),
 • pistoles de joguina, reproduccions i rèpliques d’armes de foc que puguin confondre’s amb armes reals,
 • els components de les armes de foc (amb exclusió de les mires telescòpiques),
 • armes d’aire i CO2, com ara pistoles, rifles, escopetes de perdigons i pistoles de pilotes,
 • pistoles de senyals, pistoles de sortida,
 • arcs, ballestes i fletxes,
 • fusells submarins i arpons,
 • fones i catapultes.

Consulteu la secció separada a continuació sobre armes de foc.

Fogonets d’acampada i dipòsits de combustible que hagin contingut combustible inflamable líquid es poden portar si s’ha drenat completament el combustible líquid del recipient/dipòsit de combustible del fogonet d’acampada i del dipòsit de combustible i s’han adoptat les mesures corresponents per anul·lar el perill.


 Consulteu la nota 1
El diòxid de carboni sòlid (gel sec), en quantitats que no superin els 2,5 kg (5 lb) per passatger quan es faci servir per empaquetar productes sensibles, no està sotmès a aquestes Normes, amb la condició que l’embalatge permeti l’alliberament del gas del diòxid de carboni.

 
 Consulteu la nota 2
Els dispositius d’ajuda a la mobilitat (com cadires de rodes)impulsats amb bateries humides a prova de vessament es poden utilitzar per a passatgers amb mobilitat reduïda, sigui per discapacitat, salut, edat o per un problema temporal de mobilitat (p. ex. cama trencada).

1. L’operador ha de verificar que:
a. La bateria estigui subjectada de manera segura al dispositiu d’ajuda a la mobilitat;
b. Els borns de la bateria estiguin protegits de curtcircuits (p. ex. dins d’un contenidor de bateries); i
c. Els circuits elèctrics estiguin aïllats. Per fer-ho, es pot activar el mode de conducció (és a dir, mode de roda lliure desactivat), comprovar si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat s’encén i, en cas que s’encengui, veure si en utilitzar la palanca de control el dispositiu es mou. També s’ha de verificar que els circuits de sistemes motoritzats suplementaris, com ara els seients, estiguin desconnectats per evitar que puguin funcionar, p. ex. separant els connectors. No es podrà carregar cap dispositiu d’ajuda a la mobilitat que no s’hagi preparat per a transportar-lo de manera segura.

2. Els dispositius d’ajuda a la mobilitat s’han de transportar de forma que no es puguin malmetre pel moviment de l’equipatge, correu o altra càrrega;

3. i el dispositiu d’ajuda a la mobilitat està dissenyat de manera que l’usuari pugui treure les bateries (p. ex. plegables):
a. La bateria o bateries s’han de treure; el dispositiu d’ajuda a la mobilitat es pot transportar com a equipatge facturat sense cap restricció;
b. Les bateries extretes s’han de transportar en un compartiment rígid i resistent que s’ha d’emmagatzemar al compartiment de càrrega;
c. La bateria o bateries s’han de protegir de possibles curtcircuits; i
d. S’ha d’informar al comandant de la ubicació de la bateria emmagatzemada.

4. Es recomana als passatgers que organitzin amb antelació els preparatius amb cada operador. 

 
 

Els dispositius d’ajuda a la mobilitat (com cadires de rodes) impulsats amb bateries humides a prova de vessament es poden utilitzar per passatgers amb mobilitat reduïda, sigui per discapacitat, salut, edat o a per un problema temporal de mobilitat (p. ex. cama trencada). Equipatge no permès (easyJet). Normes de l’empresa. 

 
 
Els dispositius d’ajuda a la mobilitat (com cadires de rodes) impulsats amb bateries d’ió liti es poden utilitzar per a passatgers amb mobilitat reduïda, sigui per discapacitat, salut, edat o per un problema temporal de mobilitat (p. ex. cama trencada).

1. L’operador ha de verificar que:
a. La bateria estigui subjectada de manera segura al dispositiu d’ajuda a la mobilitat;
b. Els borns de la bateria estiguin protegits de curtcircuits (p. ex. dins d’un contenidor de bateries); i
c. Els circuits elèctrics estiguin aïllats. Per fer-ho, es pot activar el mode de conducció (és a dir, mode de roda lliure desactivat), comprovar si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat s’encén i, en cas que s’encengui, veure si en utilitzar la palanca de control el dispositiu es mou. També s’ha de verificar que els circuits de sistemes motoritzats suplementaris, com ara seients, estiguin desconnectats per prevenir que puguin funcionar, p. ex. separant els connectors. No es podrà carregar cap dispositiu d’ajuda a la mobilitat que no s’hagi preparat per a transportar-lo de manera segura.

2. Els dispositius d’ajuda a la mobilitat s’han de transportar de forma que no es puguin malmetre pel moviment de l’equipatge, correu o altra càrrega;

3. Si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat està dissenyat de manera que l’usuari pugui treure les bateries (p. ex. plegables):
a. Les bateries s’han de treure i transportar a la cabina de passatgers;
b. Els borns de les bateries s’han de protegir de possibles curtcircuits (es poden aïllar els terminals, p. ex. amb cinta adhesiva);
c. La bateria s’ha de protegir de possibles danys (p. ex. es pot col·locar cada bateria en un sac protector);
d. Les bateries dels dispositius d’ajuda a la mobilitat han de treure’s seguint les instruccions del fabricant del producte;
e. La bateria no pot superar els 300 Wh; i
f. Es pot transportar un màxim d’una bateria de recanvi que no superi els 300 Wh o dues bateries que no superin els 160 Wh cadascuna.

4. S’ha d’informar al comandant de la ubicació de les bateries d’ió liti;

5. Es recomana als passatgers que organitzin amb antelació els preparatius amb cada operador.

Consulteu el punt 3   
Articles que emetin calor com ara llanternes subaquàtiques (llums de busseig) i soldadors.

Consulteu la nota 3
Termòmetre o baròmetre de mercuri transportat per un representant d’una oficina meteorològica del govern o d’una altra agència oficial.


Consulteu la nota 4 
Motxilla de rescat per a allaus, una (1) per passatger, que contingui un cilindre de gas comprimit segons la Divisió 2.2. Pot estar equipada també amb un mecanisme disparador d’elements pirotècnics que inclogui un màxim de 200 mg nets d’explosius segons la Divisió 1.4S. La motxilla haurà d’estar embalada de manera que no es pugui activar per accident. Les bosses d’aire dins les motxilles hauran de dur incorporades vàlvules alliberadores de pressió.


 

 
Embalatges amb aïllament que continguin nitrogen líquid refrigerat (envàs criogènic sec), totalment absorbit per un material porós que s’utilitza per al transport de productes no perillosos.


 

Petits cilindres de gas no inflamable, que continguin diòxid de carboni o d’un altre gas adequat de la Divisió 2.2. Fins a dos (2) cilindres petits col·locats en armilles salvavides, i un màxim de dos (2) cartutxos de recanvi; no més de quatre (4) cilindres de fins a 50 ml d’aigua per a altres dispositius. 

 

Aerosols de la Divisió 2.2, sense risc secundari, per a ús esportiu o domèstic.


Articles d’higiene personal o medicinals, no radioactius (inclosos els aerosols) com ara laques per als cabells, perfums, colònies i medicines que continguin alcohol. La quantitat neta total de tots els articles esmentats més amunt no pot excedir els 2 kg (4,4 lb) o 2 litres (2 qt) i la quantitat neta de cada article individual no pot excedir els 0,5 kg (1 lb) o 0,5 litres (1 pt).


Begudes alcohòliques, si estan dins d’embalatges de venda al detall, que continguin més del 24 % però menys del 70 % d’alcohol per volum, en recipients que no superin els 5 litres, amb una quantitat neta total per persona de 5 litres.


 

Cilindres de gas no inflamable no tòxic, utilitzats en el funcionament de pròtesis mecàniques. També cilindres de recanvi d’una mida semblant, si calguessin, per garantir el subministrament adequat durant el viatge.


 

Concentradors d’oxigen. Es tracta de dispositius elèctrics o impulsats per bateries. Es poden transportar perquè no contenen oxigen ni produeixen cap reacció química. Filtren i concentren la quantitat d’oxigen en l’atmosfera. Només es poden activar a través de les bateries una vegada a bord de l’avió.


 

Es permet transportarbombones de busseig o tancs de submarinisme a l’avió d’easyJet sempre que es retirin totes les vàlvules i es buidin els cilindres.


 

Generadors d’oxigen (químic), amb un o més agents químics que, en activar-se, produeixin calor per generar oxigen a través d’una reacció química.


   

Arrissadors de cabells que continguin gas hidrocarbur. Fins a (1) un per passatger o membre de la tripulació, sempre que la tapa estigui ajustada de manera segura a l’element calefactor. No es podran emprar a bord de l’aeronau. NO es permet transportar el gas per a la recàrrega.


   

Termòmetre mèdic o clínic, de mercuri, un (1) per passatger per a l’ús personal si va dins l’estoig de protecció. 
 

Marcapassos cardíacs radioisotòpics o altres elements, inclosos els que funcionen mitjançant piles de liti, implantats en el cos d’una persona, o elements radiofarmacèutics dins el cos d’una persona com a resultat d’un tractament mèdic.


Llumins de seguretat o encenedors amb combustible o líquid absorbit, per a ús personal, quan el transporta una persona. No obstant això, el transport dels encenedors que continguin recàrregues líquides amb combustible líquid no absorbit (que no sigui gas liquat), combustible per als encenedors i els recanvis per a la recàrrega no es permet ni en la persona, ni dins l’equipatge facturat ni dins l’equipatge de mà. Nota: no es permet el transport aeri de llumins d’encesa universal o “de fregadís”. 

Cigarrets electrònics, Es poden transportar tot tipus de cigarrets electrònics i un màxim de dues bateries de reserva com a equipatge de mà.
Petards de Nadal, 2 caixes per passatger sempre que conservin l’embalatge original del fabricant. Els objectes que hi ha a dins no poden incloure articles prohibits 
 
Focs d’artifici i pistoles de serpentina.
 

 
 

Articles electrònics amb bateries de liti. Bateries d’ió liti per a articles electrònics portàtils (inclosos els mèdics), amb una ràtio de watt-hora que sobrepassi els 100 Wh però no els 160 Wh. Només per als dispositius mèdics portàtils, bateries de metall de liti que superin els 2 g però no els 8 g.

Nota 1: Si un producte que conté una bateria de liti és susceptible de retirar-se per motius de seguretat a causa de la bateria, no es podrà dur a bord de l’avió, tret que es segueixi la guia del producte o component retirat d’acord amb les instruccions del fabricant. Els passatgers han de tenir en compte que si en algun moment porten un dispositiu susceptible de retirar-se han d’avisar al personal d’easyJet immediatament.

Nota 2: No es poden dur articles que contenen bateries de liti danyades o defectuoses.

 Bateries de liti de recanvi. Bateries d’ió liti per a articles electrònics portàtils (inclosos els mèdics), amb una ràtio de watt-hora que sobrepassi els 100 Wh però no els 160 Wh. Només per als dispositius mèdics portàtils, bateries de metall de liti que superin els 2 g però no els 8 g. Un màxim de dues bateries de recanvi en l’equipatge de mà. Aquestes bateries han d’estar protegides per separat per evitar curtcircuits.
 


Articles electrònics de consum (inclosos dispositius mèdics) que continguin piles o bateries de metall de liti o liti ionitzat, com ara rellotges, calculadores, càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, càmeres de vídeo, etc., quan siguin per a ús personal i transportats pels passatgers o la tripulació. Les bateries no poden sobrepassar els 2 g per a bateries amb metall de liti i els 100 Wh per a les bateries d’ió liti. Tingues en compte que hi ha un límit de 15 dispositius electrònics portàtils per passatger.
 


Totes les bateries de recanvi, incloses les de metall de liti i ió litiper als dispositius electrònics esmentats, només es poden transportar a l’equipatge de mà. Aquestes bateries han d’estar protegides per separat per evitar els curtcircuits. 


Els dispositius electrònics portàtils amb bateries a prova de vessament, han de tenir una potència màxima de 12 V i 100 Wh. Es pot transportar un màxim de 2 bateries de recanvi.
 


 

Sistemes de pila de combustible i cartutxos de combustible de recanvi per a dispositius electrònics portàtils (per exemple càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, ordinadors portàtils i càmeres de vídeo). Consulteu la nota 5 per a més informació.
 


Objectes contundents. Qualsevol objecte contundent que pugui provocar lesions, com ara:

 • bats de beisbol i softbol
 • pals o bastons (rígids o flexibles);
 • pals de criquet, pals de golf, pals d’hoquei i pals de lacrosse;
 • canyes de pescar;
 • equips d’arts marcials com per exemple punys americans, nunchakus, etc.
Substàncies químiques i tòxiques. Qualsevol substància tòxica o química que suposi un risc per a la salut dels passatgers i de la tripulació o per la seguretat de l’avió o dels béns, com ara:

 • verins;
 • substàncies perilloses o que comportin un risc biològic, com per exemple sang infectada, bacteris i virus.


 


 

Utensilis de treball – Ferramentes que poden causar lesions greus o que suposen un risc per a la seguretat de l’avió, incloses:

 • palanques;
 • trepants i broques (inclosos trepants portàtils sense fil);
 • utensilis amb una fulla o un eix de més de 6 cm que puguin utilitzar-se com a arma, per exemple tornavisos i cisells,
 • serres (incloses serres elèctriques sense fil),
 • bufadors,
 • pistoles pneumàtiques i clavadores;


 


 

Articles amb punta o fulla afilada – Objectes amb punta filada que siguin capaços de provocar lesions, inclosos:

 • articles fabricats per a tallar, com ara destrals, destralons i ganivets de carnisser;
 • piquetes i picadors de gel;
 • fulles d’afaitar;
 • cúters; tisores
 • i qualsevol utensili de més de 6 cm amb fulles de més de 6 cm de mesura des del punt de subjecció,
 • equips d’arts marcials amb puntes afilades;
 • espases i sabres,
 • bastons d’esquí i de senderisme, grampons;

 • patins de gel;

 •  fletxes, dards, arpons, matxets i llances.


 


 

Les aerotaules (també conegudes com a Segway o vehicles de transport lleuger) no es permeten a bord perquè tenen components elèctrics no permesos.

Es considera equipatge intel·ligent l’equipatge (maleta, motxilla o similar) que conté una bateria d’ió liti o un carregador.
Consulteu la nota 6
 
Consulteu la nota 7


 

Notes:

1. 

Cal deixar el dipòsit buit perquè dreni i després deixar-lo destapat durant un mínim de 6 hores perquè s’evaporin tots els residus líquids. També s’admet un mètode alternatiu, com ara afegir oli comestible al dipòsit o recipient per elevar el punt d’inflamació de qualsevol residu líquid i després buidar el dipòsit o recipient. El dipòsit de combustible després s’haurà de tancar amb la tapadora ben assegurada i embolicar en un material absorbent, com per exemple un tovalló de paper, i col·locar-lo dins d’una bossa de polietilè o d’un altre material equivalent. La bossa s’haurà de tancar o segellar amb una goma elàstica o una corda. Sempre que s’hagi aplicat aquest mètode de neteja, el fogonet d’acampada o dipòsit es poden considerar no perillosos

2. 

Diòxid de carboni sòlid (gel sec). El gel sec dins l’equipatge facturat necessita l’aprovació de l’operador i cada article d’equipatge facturat s’ha de marcar com a “GEL SEC” o “DIÒXID DE CARBONI SÒLID” i ha d’incloure el pes del gel sòlid o una indicació que el pes net és de 2,5 kg o inferior.

3. 

Els articles que emeten calor, com equips amb bateries (llanternes subaquàtiques i soldadors, per exemple) capaços de generar una calor extrema que podrien provocar un incendi en cas d’activació, només es poden transportar dins l’equipatge de mà. El component que genera calor o la bateria s’ha de treure per evitar que s’activi durant el transport.

4. 

Baròmetre o termòmetre de mercuri. Un baròmetre o un termòmetre de mercuri transportat per un representant d’una oficina meteorològica del govern o d’una altra agència oficial. El baròmetre o termòmetre ha d’anar dins un embalatge exterior sòlid que tingui un folre interior o una bossa d’un material estanc i resistent a les punxades que impedeixi la sortida del mercuri de dins del paquet, independentment de la posició en què es trobi. S’ha d’informar al comandant del transport del baròmetre o termòmetre.

5. 

Els sistemes de piles de combustible i cartutxos de combustible de recanvi per a dispositius electrònics (per exemple càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, càmeres de vídeo) que funcionen amb sistemes de piles de combustible i cartutxos de combustible de recanvi, estan sotmesos a les condicions següents:

a. els cartutxos per a piles de combustible només poden contenir líquids inflamables (inclòs metanol), àcid fòrmic i butà;

b. cada cartutx per a piles de combustible cal que segueixi la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1;

c. l’usuari no pot reomplir els cartutxos de piles de combustible. No es permet reomplir els sistemes de piles de combustible, llevat si es permet la instal·lació d’un cartutx de recanvi. No es permet transportar cartutxos de piles de combustible que s’utilitzin per reomplir els sistemes de piles de combustible però que no siguin dissenyats ni pensats per romandre instal·lats (cartutxos de recanvi de piles de combustible);

d. la quantitat màxima de combustible d’un cartutx de piles de combustible no pot sobrepassar els 200 ml de gas liquat, els 120 ml en el cas de cartutxos de piles de combustible no metàl·lics o els 200 ml en els cartutxos de piles de combustible metàl·lics. Tots els cartutxos de piles de combustible han d’incloure el marcatge de la certificació del fabricant segons la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, així com la quantitat màxima i el tipus de combustible del cartutx,

e. tots els sistemes de piles de combustible han de seguir la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 i han d’incloure el marcatge de la certificació del fabricant on s’indica que compleix amb les especificacions;

f. només es pot transportar un màxim de dos cartutxos de recanvi per passatger;

g. els sistemes de piles de combustible que contenen combustible i els cartutxos de piles de combustible, inclosos els de recanvi, només s’admeten en l’equipatge de mà;

h. la interacció entre les piles de combustible i les bateries integrades en un dispositiu s’ha de fer segons l’IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. No s’admeten els sistemes de piles de combustibles que tinguin com a única funció carregar les bateries del dispositiu; 

i. els sistemes de piles de combustible han de ser dels que no serveixen per a carregar les bateries quan no s’utilitzi el dispositiu portàtil i han de dur una marca permanent del fabricant que indiqui: “APROVAT NOMÉS PER AL TRANSPORT DINS LA CABINA D’UNA AERONAU”;

j. a més dels idiomes que l’estat de procedència pugui prescriure en les marques especificades anteriorment, caldrà utilitzar també l’anglès.

6. 

En cas que l’equipatge intel·ligent s’hagi de transportar a la cabina, el client haurà de poder desconnectar i extreure sense problemes la bateria d’ió liti o el carregador, que podrà deixar a l’equipatge. No podreu viatjar amb equipatge intel·ligent en cas que no pugueu desconnectar i extreure sense problemes la bateria d’ió liti o el carregador.

7. 

Si s’ha de facturar equipatge intel·ligent, cal desconnectar la bateria de liti o el carregador de bateria portàtil de l’equipatge abans de l’entrega d’equipatge i de pujar-la a la cabina. Cal protegir qualsevol dels dispositius externs d’un possible curtcircuit. S’han de desconnectar les bateries de liti o els carregadors de bateria portàtil. Si no es poden extreure de l’equipatge, no es permetrà l’equipatge a l’avió.


AQUESTA LLISTA NO ÉS EXHAUSTIVA I ENS RESERVEM EL DRET D'AFEGIR-HI ARTICLES PER RAONS DE SEGURETAT O OPERACIONALS SENSE NOTIFICACIÓ. 

Per obtenir més informació, visita la pàgina web de la CCA, l’Autoritat d’Aviació Civil del Regne Unit.

Altres restriccions

 • Cigarrets electrònics: es poden transportar tot tipus de cigarrets electrònics i un màxim de dues bateries de reserva com a equipatge de mà. 
   
 • Les armes esportives i de competició incloses en aquest Article així com la seva munició poden transportar-se sempre que viatgin en caixes i ben empaquetades. Llegeix els requisits específics següents i truca al nostre Equip d’atenció al client per a informar-los que viatges amb armes o munició. Tingueu en compte que es poden aplicar polítiques diferents d’armes de foc per als vols amb procedència o destinació a Berlín Tegel operats pels nostres socis. Contacti amb l’Equip d’atenció al client per obtenir més informació.
   
  Tots els passatgers amb intenció de viatjar amb armes de foc o munició han d’assegurar-se que disposen de: 

  a) documentació i llicències;
  b) llicències d’importació/exportació; i
  c) autorització de les autoritats locals i nacionals. 

  Cal tenir en compte que, en determinats països, no es permeten alguns tipus d’armes; per tant, easyJet no pot acceptar el transport d’armes quan es viatgi a o des d’aquests països. El passatger es responsabilitza completament de que els requisits (a) - (c) anteriors siguin els adequats i estiguin actualitzats per a qualsevol arma o armes o munició. El passatger ha de tenir també un document d’identitat vàlid (p.ex. passaport). 

  Cal arribar als taulells d’entrega d’equipatge com a mínim 90 minuts abans de la sortida prevista del vol per a poder dur a terme tots els controls necessaris. Si s'arriba més tard del temps estipulat, és possible que no es permeti volar. 

  Els tipus d’armes següents sí estan permesos:
   
  • Escopetes esportives amb canons d'un màxim de 24 polzades (60 cm).
  • Rifles esportius (inclosos rifles d’aire) de qualsevol calibre, però no armes semiautomàtiques amb calibre superior a .22.
  • Pistoles esportives de disparament únic amb un calibre de .22. o inferior.
  • Qualsevol rifle o pistola amb calibre .22. o inferior. 
    
 • Les armes s'han de transportar descarregades i empaquetades correctament en la bossa per a armes corresponent. Es permet un màxim de 5 kg de munició per passatger i ha d’empaquetar-se de forma segura, idealment en l’embalatge del fabricant. La munició amb projectils explosius o incendiaris està prohibida. 

  Cal ser major de 18 anys per a viatjar amb armes esportives o de competició, o anar acompanyat d'una persona major de 18 anys. Per a viatjar amb armes esportives o de competició cal abonar una taxa per equipament esportiu addicional per arma i vol.
   

S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.