Κύριο μενού

Important notices

Πρέπει να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις και τους κανονισμούς του μεταφορέα μας πριν από τη διεξαγωγή της κράτησης. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε αυτούς τους όρους, προτού καταστεί δυνατή η κράτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ:

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρακάτω κείμενο σχετικά με τις ευθύνες του μεταφορέα απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν αποτελεί μία ακριβή ή ολοκληρωμένη περιγραφή των ευθυνών του μεταφορέα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για αιτήματα αποζημίωσης ή ερμηνεία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο μεταφορέας θα είναι υπεύθυνος μόνο για αξιώσεις, για τις οποίες έχει θεσμοθετηθεί νομική ευθύνη. Ο όρος ‘κοινοτικός αερομεταφορέας’ αναφέρεται σε έναν αερομεταφορέα με έγκυρη άδεια λειτουργίας, η οποία παρασχέθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 της ΕΕ.

 

Ευθύνη του αερομεταφορέα για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους.

 

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο συνοψίζει τους εφαρμοστέους κανόνες ευθύνης για τους κοινοτικούς αερομεταφορείς, όπως αυτοί απαιτούνται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ.

 

Αποζημίωση στην περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού

 

Δεν υφίστανται χρηματικά όρια για την ευθύνη τραυματισμού ή θανάτου επιβατών. Ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες έως 113.100 ΕΤΔ (περίπου 110.000 λίρες Αγγλίας). Ο αερομεταφορέας μπορεί να αμυνθεί έναντι αξιώσεων αποζημίωσης για ζημίες που υπερβαίνουν αυτό το ποσό, αποδεικνύοντας ότι η ζημία δεν προέκυψε λόγω αμέλειας ή άλλου σφάλματός του.

 

Προκαταβολικές πληρωμές

 

Εάν ένας επιβάτης σκοτωθεί ή τραυματιστεί, τότε, εντός 15 ημερών μετά από την εξακρίβωση της ταυτότητας του δικαιούχου της αποζημίωσης, ο αερομεταφορέας πρέπει να καταβάλλει μία προκαταβολική πληρωμή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών. Στην περίπτωση θανάτου, αυτή η προκαταβολική πληρωμή δεν θα είναι χαμηλότερη από 16.000 ΕΤΔ (περίπου 13.000 λίρες Αγγλίας).

 

Καθυστερήσεις επιβατών

 

Στην περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ο αερομεταφορέας ευθύνεται για την προκύπτουσα ζημία, εκτός και αν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή της ζημίας ή εάν ήταν αδύνατο να λάβει παρόμοια μέτρα. Η ευθύνη για την καθυστέρηση ενός επιβάτη περιορίζεται στα 4.694 ΕΤΔ (περίπου 4.600 λίρες Αγγλίας).

 

Καθυστερήσεις αποσκευών Στην περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο αερομεταφορέας ευθύνεται για την προκύπτουσα ζημία, εκτός και αν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή της ζημίας ή εάν ήταν αδύνατο να λάβει παρόμοια μέτρα. Η ευθύνη για την καθυστέρηση αποσκευών περιορίζεται στα 1.288 ΕΤΔ.

 

Καταστροφή, απώλεια ή ζημία αποσκευών

 

Η ευθύνη του αερομεταφορέα για την καταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία αποσκευών περιορίζεται στα 1.288 ΕΤΔ. Στην περίπτωση παραδοθέντων αποσκευών υπέχει ευθύνη, ακόμα και αν η καταστροφή, η απώλεια ή η ζημία δεν προέκυψε λόγω σφάλματός του, εκτός και αν η αποσκευή ήταν ελαττωματική. Στην περίπτωση μη παραδοθέντων αποσκευών, ο αερομεταφορέας υπέχει ευθύνη μόνο εάν η καταστροφή, απώλεια ή ζημία προέκυψε λόγω σφάλματός του.

 

Υψηλά όρια ευθύνης για αποσκευές

 

Ο επιβάτης μπορεί να επωφεληθεί ενός υψηλότερου ορίου ευθύνης, εάν το αργότερο κατά την παράδοση των αποσκευών και την παραλαβή της κάρτας επιβίβασης υποβάλλει μία ειδική δήλωση και καταβάλλει ένα πρόσθετο τέλος.

 

Καταγγελίες σχετικά με αποσκευές

 

Εάν μία αποσκευή ζημιωθεί, καθυστερήσει, χαθεί ή καταστραφεί, ο επιβάτης πρέπει να υποβάλλει το γρηγορότερο δυνατόν μία σχετική έγγραφη καταγγελία στον αερομεταφορέα. Στην περίπτωση ζημίας παραδοθέντων αποσκευών, ο επιβάτης πρέπει να υποβάλλει εγγράφως τη σχετική καταγγελία εντός επτά ημερών μετά από την ημερομηνία, κατά την οποία η αποσκευή τέθηκε ση διάθεση του επιβάτη, ενώ στην περίπτωση καθυστέρησης πρέπει να υποβάλλει εγγράφως την αντίστοιχη καταγγελία εντός 21 ημερών μετά από την ίδια ημερομηνία.

 

Ευθύνη συμβαλλόμενων και πραγματικών μεταφορέων

 

Εάν ο αερομεταφορέας που πραγματικά διεξάγει την πτήση δεν είναι ο ίδιος με τον συμβαλλόμενο αερομεταφορέα, τότε ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία ή αξιώσεις αποζημίωσης σε οποιονδήποτε από τους δύο. Εάν η επωνυμία ή ο κωδικός ενός αερομεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, τότε αυτός ο αερομεταφορέας είναι ο συμβαλλόμενος αερομεταφορέας.

 

Προθεσμία άσκησης αγωγής

 

Κάθε δικαστική αγωγή για αποζημίωση, πρέπει να ασκηθεί εντός δύο ετών μετά από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή μετά από την ημερομηνία, κατά την οποία θα έπρεπε να έχει φτάσει το αεροσκάφος.

 

Βάση της πληροφόρησης

 

Τη βάση για τους άνω περιγραφόμενους κανονισμούς αποτελεί η Συνθήκη του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, η οποία εφαρμόζεται στην Κοινότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 και την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ευθύνη ενός κοινοτικού αερομεταφορέα είναι αυτή που προβλέπεται από τη Συνθήκη του Μόντρεαλ του 1999 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 της ΕΕ, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 889/2002. Για τους σκοπούς αυτούς τόσο η easyJet Airline Company Limited όσο και η easyJet Switzerland S.A. θα πρέπει να θεωρούνται κοινοτικοί αερομεταφορείς. Η Συνθήκη του Μόντρεαλ μπορεί να περιορίσει την ευθύνη μεταφορέων για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, για την καταστροφή, απώλεια ή ζημία αποσκευών και για καθυστερήσεις.

 

Για αξιώσεις που υποβάλλονται εντός δικαιοδοσιών, στις οποίες δεν ισχύουν αυτές οι διατάξεις, μπορεί να βρει εφαρμογή η Συνθήκη της Βαρσοβίας του 1929 (και οι όποιες ισχύουσες τροποποιήσεις αυτής), στο μέτρο που αυτή δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τους ειδικούς συμβατικούς όρους που υιοθέτησε ένας κοινοτικός αερομεταφορέας, και μπορεί να περιορίσει την ευθύνη των μεταφορέων για τον θάνατο, τις σωματικές βλάβες επιβατών ή τη ζημία αποσκευών.

 

Προέκυψε σφάλμα


Ζητούμε συγγνώμη, αλλά προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.


Μπορείτε να βρείτε τους κατά τόπους τηλεφωνικούς αριθμούς μας εδώ.


Εάν έχετε ήδη καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αίτημα επιστροφής χρημάτων και θα θέλατε να παρακολουθήσετε την κατάσταση, κάντε κλικ εδώ.