Hoofdmenu

skygallery

ALGEMENE VOORWAARDEN SKY GALLERY

A. Inleiding

 1. Als onderdeel van onze nieuwe merkcampagne heeft de organisator (hieronder gedefinieerd) een wedstrijd georganiseerd met als naam Sky Gallery. De winnaar krijgt een pakketreis aangeboden van easyJet Holidays, vertrekkend vanuit Nederland, ter waarde van € 500 (onder voorbehoud van onderstaande (de 'promotie'). 


B. De organisator

 1. De organisator is easyJet Airline Company Limited, Hangar 89, London Luton Airport, LU2 9PF, Verenigd Koninkrijk in samenwerking met Hotelopia Holidays SLU met als handelsnaam easyJet Holidays, Cami Son Fangos Nº 100, Torre A - Planta Baja - Puerta 3a, Palma de Mallorca 07007, Spanje (samen de 'organisator').

C. Wie kan er deelnemen?

 1. Er worden geen inzendingen van externe agenten of groepsinzendingen geaccepteerd.
 2. Er is slechts één inzending per persoon toegestaan (elke inzending zoals door de organisator wordt ontvangen wordt hierna een 'inzending' genoemd en elke persoon een 'deelnemer'). Gedupliceerde inzendingen worden buiten beschouwing gelaten.
 3. Deelnemers moeten, op de datum van indiening van de inzending, 18 jaar of ouder zijn, woonachtig zijn in Nederland en beschikken over een geldig paspoort met een geldigheidsduur van ten minste 6 maanden vanaf het einde van de promotieperiode (hieronder gedefinieerd). 
 4. Deelnemers (of leden van hun familie of huishoudens) mogen geen werknemers van de organisator of diens agenten zijn, of iemand die professioneel verbonden is met deze promotie of de administratie ervan.
 5. De organisator kan van de deelnemers eisen om te bewijzen dat ze ook daadwerkelijk deel mogen nemen aan deze promotie.


D. Hoe kun je deelnemen?

 1. Deelname aan deze promotie is kosteloos en hiervoor is geen aankoop vereist.
 2. Om deel te nemen aan de promotie, moet de deelnemer een foto die vanuit een vliegtuigraam is genomen uploaden naar de microsite van Sky Gallery, onder vermelding van zijn/haar naam, locatie en contactgegevens. Door een foto te uploaden geven deelnemers easyJet toestemming om deze foto te gebruiken voor promotionele doeleinden. Zie paragrafen G en H voor meer informatie.
 3. Inzendingen moeten tussen 14.00 (BST) op 24 september 2018 en 23.59 (BST) op 31 oktober 2018 (de 'promotieperiode') zijn ontvangen.
 4. Deelnemers mogen zo veel inzendingen indienen als ze maar willen. Voorwaarde is wel dat elke inzending origineel en verschillend moet zijn van de andere om geaccepteerd te worden. Gedupliceerde of groepsinzendingen zullen worden uitgesloten.
 5. Deelnemers moeten eigenaar zijn van de foto en gerechtigd zijn om deze in te dienen. De inzending mag geen handelsmerken, logo's of materiaal van derden noch beledigend, aanstootgevend, illegaal of anderszins ongepast materiaal bevatten.
 6. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele inzendingen die om welke reden dan ook niet worden ontvangen op of voor het einde van de promotieperiode, ongeacht of deze verloren, vertraagd, beschadigd of op andere wijze, en al dan niet vanwege technische problemen of storingen met de inzending niet worden ontvangen. Een bewijs van verzending van de inzending is geen bewijs van ontvangst.


E. Promotieprocedure en selectie van finalisten

 1. De winnende deelnemer zal door de organisator volgens onderstaande procedure worden geselecteerd:
  a) Na afloop van de promotieperiode zullen alle geldige inzendingen voor elke wedstrijd worden samengevoegd.  
  b) easyJet en haar marketingagenten zullen naar eigen goeddunken de beste 'Sky Gallery'-foto selecteren als winnende inzending (de winnende deelnemer, oftewel de 'winnaar').
  c) De winnaar zal worden geselecteerd in de week van 12 november 2018 en hiervan in de week van 19 november 2018 per e-mail op de hoogte worden gebracht.
  d) Alle verdere communicaties over hoe je de prijs (hieronder gedefinieerd) kunt claimen, zullen worden gevoerd via het e-mailadres dat aan de organisator is verstrekt.

 2. De beslissing van de organisator met betrekking tot elk aspect van de promotie is definitief en bindend, en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

F. De Prijis

 1. Er wordt slechts één winnaar in Nederland geselecteerd die aanspraak kan maken op de gewonnen prijs (de 'prijs'). (De Sky Gallery-wedstrijd wordt namelijk ook uitgezet in het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje en Zwitserland. Per land kan dus één deelnemer de prijs winnen).
 2. De prijs bestaat uit een pakketreis van easyJet Holidays ter waarde van € 500, per boeking (de 'pakketreis').
  a) De winnaar kan kiezen uit de beschikbare data en een bestemming naar keuze voor een verblijfsduur tot dit bedrag, maar mag dit ook besteden aan een duurdere vakantie.
  b) Dit bedrag mag worden besteed aan een pakketreis van easyJet Holidays inclusief standaard retourvluchten met easyJet (de 'vluchten') en accommodatie. Maar ook aan ruimbagage, stoelselecties en transfers die als onderdeel van een pakketreis zijn gekocht. 
  c) Als op het moment op boeken blijkt dat de totale kosten van de gewenste pakketreis hoger zijn dan € 500, zal de winnaar het verschil per creditcard of betaalkaart moeten voldoen. De prijs wordt aangeboden door easyJet Holidays.
 3. Er zullen geen andere onkosten worden gedekt. Even ter verduidelijking, de prijs is exclusief (maar niet beperkt tot) reisverzekering, zakgeld en eventuele extra's die niet zijn opgenomen in het pakket.
 4. De winnaar stemt ermee in om samen te werken en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de organisator om de prijs te kunnen regelen.
 5. De pakketreis moet binnen zes (6) maanden na het einde van de promotieperiode worden geboekt voor vertrek binnen 10 maanden na het einde van de promotieperiode. 
 6. De winnaar draagt de volledige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij/zij en zijn/haar medereiziger(s) kunnen afreizen, en dat ze in het bezit zijn van een geldig paspoort, noodzakelijke visa en reisdocumenten voor de desbetreffende vluchten op de afgesproken data.
 7. De pakketreis moet op naam van de winnaar worden geboekt en kan niet worden overgedragen.
 8. De winnaar en zijn/haar medereiziger(s) moeten samen reizen. 
 9. De reisdata zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de vlucht en de accommodatie.
 10. Aan een eventuele annulering van of wijziging in de pakketreis na dat deze is geboekt zijn kosten verbonden, in overeenstemming met de reserveringsvoorwaarden van easyJet Holidays.
 11. De organisator behoudt zich het recht voor om alternatieve prijzen van gelijke of hogere waarde aan te bieden, mocht de prijs niet beschikbaar zijn om redenen buiten haar macht.


G. Privacy

 1. De organisator zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers zoals verstrekt bij de deelname verzamelen en verwerken, en kan deze delen met haar contractanten en agenten om de promotie uit te kunnen voeren (waaronder de levering van de prijzen). Raadpleeg voor meer informatie hierover ons privacybeleid op www.easyjet.com/nl/politiek/onze-privacybelofte 
 2. Door deel te nemen aan de promotie, geven deelnemers de organisator toestemming om hun naam en inzending te gebruiken in een materiaal naar keuze (waaronder maar niet beperkt tot easyJet.com, easyJets sociale media, het inflight-magazine van easyJet, interne communicatiekanalen van easyJet en aan boord van haar vliegtuigen) voor promotionele doeleinden in verband met de promotie. Wanneer de foto van een deelnemer wordt gebruikt, zal zijn/haar voornaam of gebruikersnaam worden vermeld en zichtbaar zijn voor het publiek. De volledige naam van de winnaar van deze promotie kan ook schriftelijk worden opgevraagd.


H. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzendingen, echter door deelname aan de promotie verlenen alle deelnemers de organisator een gratis, wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende licentie voor het bewerken, publiceren en gebruiken van elke inzending in alle media (inclusief maar niet beperkt tot easyJet.com, easyJets sociale media, het inflight-magazine van easyJet, interne communicatiekanalen van easyJet en aan boord van haar vliegtuigen) voor promotionele doeleinden in verband met de promotie. Deelnemers verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn om deze rechten te verlenen en dat alle materialen die deel uitmaken van hun deelname en elk gebruik hiervan door of namens de organisator, voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.


I. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is de organisator niet aansprakelijk jegens een deelnemer voor verlies of schade op welke manier dan ook (hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins) die voortvloeit uit of verband houdt met de promotie of de prijs. Aansprakelijkheid met betrekking tot het vervoer wordt beheerst door de algemene voorwaarden van de organisator, te vinden op www.easyjet.com/nl/algemene-vervoersvoorwaarden, met dien verstande dat Verordening EC261/2004 niet van toepassing is op gewonnen vluchten en er geen compensatie zal worden uitbetaald in het geval van vertraging of annulering van de vlucht. Je wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze voorwaarden.


J. Algemeen

 1. Door indiening van een inzending, stemt elke deelnemer ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt de organisator zich het recht voor om de promotie of deze algemene voorwaarden te wijzigen, op te schorten of in te trekken.
 2. Elke deelnemer moet ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de organisator. Deze zijn te vinden op de website van de organisator onder: www.easyjet.com/nl/algemene-vervoersvoorwaarden 
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om de inzending te weigeren, of de prijs niet toe te kennen in geval de deelnemer deze algemene voorwaarden overtreedt.
 4. De organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren waarvan de organisator weet of redenen heeft om aan te nemen dat de publicatie van hun inzending zou kunnen leiden tot schade aan de reputatie of het bedrijf van de organisator.
 5. De winnaars zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke belastingen (exclusief passagiersbelastingen) die zij mogelijk verschuldigd zijn in hun land van vestiging als gevolg van het ontvangen van de prijs.
 6. Indien enige handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle van de organisator valt en die de organisator verhindert om aan deze algemene voorwaarden te voldoen, is de organisator niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uitvoeren van zijn verplichtingen.
 7. Deelnemers erkennen dat deze promotie op geen enkele manier wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door of in verband wordt gebracht met Twitter en Instagram. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van de promotie wordt aan de organisator verstrekt en niet aan Twitter en Instagram. Door deel te nemen aan de promotie accepteer je automatisch de algemene voorwaarden van Twitter en Instagram. Deelnemers ontslaan Twitter en Instagram dan ook van elke aansprakelijkheid die verband houdt met deze promotie.
 8. Tenzij anders bepaald door het toepasselijke recht, zijn deze voorwaarden en deze promotie onderworpen aan de wetten van Engeland.
 9. Mocht je een procedure aanhangig willen maken met betrekking tot deze voorwaarden en de promotie zelf dan kan dit bij de Engelse rechtbanken.  Ben je woonachtig in een andere EU-lidstaat, dan kun je dit mogelijk aldaar doen en zo genieten van de bescherming van de dwingende wetsbepalingen van die lidstaat.  Noch de bepalingen van deze voorwaarden noch artikel 8, hebben invloed op je wettelijke rechten als consument. Je geniet dan ook gewoon de bescherming van de dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.
Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.