Hoofdmenu

Linken naar easyJet.com

U kunt een link maken naar easyJet.com door een hyperlink, banner of logo op uw site te plaatsen, zodat bezoekers van uw site kunnen worden doorverwezen naar een makkelijke manier om hun vluchten overal in Europa te boeken.

Behoudens uw instemming te allen tijde met onze onderstaande Linkovereenkomst, kunt u een link naar ons maken door de onderstaande html-codering te kopiëren en deze in het html-bestand van uw website te plakken. Indien u een van onze afbeeldingen gebruikt, gelieve dan een kopie te downloaden om deze vanop uw eigen website aan te bieden. Gelieve GEEN link te voorzien naar deze afbeeldingen op de easyJet-website.

<a href="http://www.easyJet.com"><img src="/path/to/image/easyJet-logo-60x200pxl.jpg" /></a> 

 

<a href="http://www.easyJet.com"><img src=" /path/to/image/easyJet-logo-36x120pxl.jpg" /></a> 

 

<a href="http://www.easyJet.com"><img src=" /path/to/image/easyJet-logo-400x120pxl.jpg" /></a>

1. ARTIKEL 1

Definities

Gelieve bij het lezen van deze algemene voorwaarden op te merken dat: 

easyJet staat voor easyJet Airline Company Limited;
Merknaam easyJet staat voor de diensten, productmerchandising en aanverwanten onder de merkbenaming “easyJet” en/of “easyJet.com”, en eigendom van easyGroup IP Licensing Limited;
easyJet-handelsmerken staat voor de handelsmerken, zowel de geregistreerde als de niet-geregistreerde, eigendom van of regelmatig gebruikt door easyJet;
easyJet-website staat voor de website van easyJet op het wereldwijde web, op de URL www.easyJet.com;
HTML staat voor Hypertext Mark-up Language, d.i. een set van codes die in tekstbestanden kunnen worden ingevoegd om speciale lettertypen, ingevoegde afbeeldingen en links naar andere hypertext-documenten aan te duiden;
Hypertext-link staat voor een link die door middel van HTML in een pagina wordt ingebed, zodat de gebruiker toegang kan krijgen tot een ander punt op dezelfde of een andere pagina, waarbij de de link de vertoning van andere pagina’s teweegbrengt;
Intellectuele Eigendomsrechten staat voor patenten, rechten op ontwerp, handelsmerken, handels-, zaken- of domeinnamen en e-mailadressen, copyrights (inclusief alle dergelijke rechten op typografische schikkingen, websites of software), hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd, evenals alle registratie-aanvragen of rechten om de registratie aan te vragen van een van de voorgaande, rechten op uitvindingen, knowhow, handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie, rechten op gegevensbanken en alle andere intellectuele eigendomsrechten van een gelijkaardige of overeenkomstige aard die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan in eender welk deel van de wereld;
Link staat voor een hypertext-link van uw Website naar de easyJet-website;
Licentieverstrekker staat voor easyGroup IP Licensing Limited;
URL of Uniform Resource Locator staat voor het adres van een bestand dat op het Internet toegankelijk is;
Website staat voor een verzameling webpagina’s en andere bestanden die toegankelijk worden gemaakt via één enkele URL-groep, die minstens het gekwalificeerde servernaam-gedeelte van hun URL’s gemeen hebben.

 2. ARTIKEL 2

Toepasselijkheid

2.1 Het maken van een link, op eender welke wijze, naar de easyJet-website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2 easyJet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen of aan te passen. Uw verder aanbieden van de Link duidt op uw akkoord met dergelijke veranderingen.

3. ARTIKEL 3

3.1 Elk Intellectueel Eigendomsrecht, van welke aard ook (inclusief, zonder enige beperking, deze die in de Merknaam easyJet vervat zijn), die vervat zijn of kunnen zijn in het formaat, de presentatie en/of inhoud van de Link (inclusief, zonder beperking, de look, het aanvoelen, visuele of andere niet-woordelijke elementen) zullen de volledige eigendom blijven van easyJet of haar Licentieverstrekker(s).

3.2 In overeenstemming met Artikel 4, hieronder weergegeven, geeft easyJet u de toestemming om de easyJet-handelsmerken te gebruiken, voor zover als noodzakelijk is om easyJet te identificeren bij het beschrijven van de relatie tussen uw Website en de easyJet-website (inclusief, zonder enige beperking, om de Link tussen uw Website en de easyJet-website te identificeren), maar verschaft u geen enkele licentie om de easyJet-handelsmerken op een andere manier te gebruiken dan toegestaan onder hoofdstuk 10(6) van de Trade Marks Act van 1994.

3.3 U verklaart zich ermee akkoord de kleur oranje niet te gebruiken (pantone-referentie 021C, HTML-referentie #FF6600) op uw Website, tenzij als deel van een easyJet-handelsmerk gebruikt zoals toegestaan in clausule 3.1, hierboven weergegeven.

4. ARTIKEL 4

De Link

4.1 U krijgt de toestemming om een link naar de Homepage van easyJet aan te bieden en te onderhouden, enkel en alleen via de URL http://www.easyjet.com. U mag de link met geen enkele andere webpagina op de easyJet-website verbinden.

4.2 De Link moet dusdanig worden gecreëerd dat de easyJet-website een eigen window beslaat en nooit binnen een frame wordt geladen.

4.3 U dient zich ervan te vergewissen dat elke bezoeker, bij het gebruiken van of het toegang nemen tot de Link, ervan bewust wordt gemaakt dat hij uw Website verlaat en de Website van easyJet betreedt.

4.4 Wanneer de gebruiker de easyJet-website bereikt, moet de adresbalk op de browser van de gebruiker de URL van easyJet weergeven; u mag geen enkel technisch middel gebruiken om de URL die aan bezoekers wordt getoond te vervangen.

4.5 U mag op geen enkel ogenblik merken, domeinnamen, tekeningen, symbolen, emblemen, logo’s, aanduidingen of namen aanpassen of gebruiken, anders dan in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die de Merknaam easyJet of een logo of domeinnaam (samen de “Merken”) gebruikt door easyJet bevatten, er een verwarrende gelijkenis mee vertonen of er een kleurbare imitatie van zijn.

4.6 U mag op geen enkel ogenblik een actie of weglating uitvoeren, toestaan of laten gebeuren die, op wat voor manier ook, de Merken wijzigt, schade toebrengt, misbruikt of in diskrediet brengt, benadeelt of negatief beïnvloedt.

4.7 De Link moet steeds op zichzelf staan en mag niet worden gecombineerd met andere grafische elementen.

4.8 De Link mag niet prominenter verschijnen dan de naam van uw persoonlijke, bedrijfs-, product- of dienstenwebsite.

4.9 De Link mag enkel en alleen worden gebruikt met als doel een link te maken met de easyJet-website.

4.10 De Link mag geen bekrachtiging, goedkeuring, sponsoring, affiliatie of aanbeveling van enig product of dienst door easyJet doen ontstaan of uitschijnen.

4.11 U mag uw gebruik van de Link niet doorgeven, toewijzen, verkopen, reproduceren, verdelen of op enige andere manier exploiteren.

4.12 U moet alle redelijke inspanningen leveren om de ongeoorloofde introductie op de easyJet-website te vermijden van enig virus, middel dat de Website onbruikbaar maakt, of obsceen, lasterlijk of pornografisch materiaal dat kan resulteren in verminderde performantie of gebruikerservaring van de easyJet-website. Indien enig dergelijk ongeoorloofd virus, middel of materiaal wordt geïntroduceerd en door u wordt ontdekt of onder uw aandacht wordt gebracht, dient u onmiddellijk easyJet te verwittigen en alle redelijke stappen te ondernemen om dergelijk virus, middel, materiaal of element dat de performantie doet afnemen, zo snel mogelijk te verwijderen.

4.13 De Link mag niet worden gebruikt of weergegeven op een manier die easyJet of onze producten of diensten in diskrediet brengt, een inbreuk vormt tegen de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van easyJet, indruist tegen nationale of internationale wetgeving, of de goodwill van easyJet binnen de Merknaam easyJet vermindert of op een andere manier schade toebrengt.

4.14 De Link mag niet op een dusdanige manier worden gebruikt dat deze de Intellectuele Eigendomsrechten van derden schaadt.

5. ARTIKEL 5

5.1 easyJet behoudt zich het recht voor uw recht op het maken van een Link naar de easyJet-website wegens eender welke reden te herroepen, in welk geval u ermee akkoord gaat de Link te verwijderen en het gebruik van de Link stop te zetten binnen 1 werkdag na de kennisgeving van deze herroeping. In dergelijk geval is het u verboden de Link te herstellen of het Logo te gebruiken zonder verdere geschreven toestemming van easyJet.

5.2 Bij herroeping moet u onmiddellijk elke verwijzing naar easyJet van uw Website verwijderen, en zo snel als redelijkerwijze mogelijk is elke verwijzing naar easyJet van alle promotioneel of ander gepubliceerd materiaal verwijderen, of alle dergelijk materiaal dat een verwijzing naar easyJet bevat (inclusief naar alle easyJet-handelsmerken) vernietigen, en moet u easyJet een certificaat bezorgen, bekrachtigd door een bevoegde werknemer, dat garandeert dat bovenstaande stappen genomen zijn.

6. ARTIKEL 6

6.1 Niets in deze overeenkomst, en geen enkele actie ondernomen door de partijen deelachtig aan deze overeenkomst, kan een partnerschap, associatie, joint venture, een relatie als agenten van elkaar of enige andere coöperatieve eenheid tussen de partijen vestigen of geacht worden te vestigen.

6.2 U erkent dat easyJet geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt, noch enige representatie of garantie biedt, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het aanbieden van de easyJet-website.

7. ARTIKEL 7

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is de wetgeving van Engeland van toepassing, en elk geschil tussen u en ons met betrekking tot of voortkomend uit deze Algemene Voorwaarden valt onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Engeland en Wales.

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.