Hoofdmenu

Voorwaarden en condities voor de easyJet Inspireer mij-app

1. ALGEMEEN
1.1 Door het installeren van de Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (“app-voorwaarden”). Lees deze aandachtig door alvorens over te gaan tot installatie en/of acceptatie.

2. DEFINITIES
Onder "Applicatie" wordt verstaan de software beschikbaar gesteld door easyJet om diensten aan te kunnen bieden met betrekking tot easyJet, de diensten van easyJet en die van haar partners, voor gebruik op Apple iOS apparaten en eventuele upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van de Applicatie mogelijk maakt.

3. GEGEVENSBESCHERMING
Alle persoonlijke informatie die u verstrekt aan easyJet tijdens het gebruik van de Applicatie zal door easyJet worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacybeleid dat hier kan worden gelezen: http://www.easyjet.com/nl/boek/privacypolicy. 

4. easyJet.com
Met de Applicatie hebt u toegang tot bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn op de easyJet.com website. Deze toegang valt onder de gebruiksvoorwaarden van de easyJet website die u hier kunt lezen: http://www.easyjet.com/nl/boek/acceptableuse.

5. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN
De algemene vervoers- en bagagevoorwaarden kunt u hier lezen: http://www.easyjet.com/nl/algemene-vervoersvoorwaarden.

6. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIES
6.1. Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende softwarecode, zijn eigendom van easyJet of van easyJet-licentiegevers.
6.2 easyJet verleent u hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije herroepbare licentie om de applicatie te gebruiken voor zakelijk en persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze app-voorwaarden.

7. GEBRUIKSVOORWAARDEN
7.1 U zult niet, noch derden namens u toestaan (i) kopieën van de Applicatie te maken en te verspreiden; (ii) proberen de Applicatie te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, demonteren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen; of (iii) afgeleide producten van welke aard dan ook van de Applicatie maken.
7.2 De Applicatie wordt u op dit moment gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. easyJet behoudt zich het recht voor de Applicatie te wijzigen of in te trekken, of op elk gewenst moment en om welke reden dan ook kosten voor de Applicatie of aan u geleverde diensten in rekening te brengen in overeenstemming met deze app-voorwaarden.
7.3 U erkent dat de voorwaarden met uw eigen mobiele netwerk provider ('Mobiele provider') van toepassing blijven bij het gebruik van de Applicatie. De Mobiele provider kan u hierdoor kosten in rekening brengen voor toegang tot de netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens gebruik van de Applicatie, of kosten van derde aanbieders die in voorkomend geval van toepassing kunnen zijn. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten die zich voordoen.
7.4 Als u niet verantwoordelijk bent voor het betalen van de rekening voor de mobiele telefoon waarmee de Applicatie wordt gebruikt, wordt u geacht toestemming te hebben van degene die verantwoordelijk is voor het betalen voor gebruik van de Applicatie.

BESCHIKBAARHEID
8.1 Deze Applicatie is beschikbaar voor handheld mobiele apparaten die gebruik maken van Apple iOS besturingssystemen. easyJet zal redelijke inspanningen leveren om de toepassing te allen tijde beschikbaar te stellen. Desalniettemin erkent u dat de Applicatie via het internet en mobiele netwerken wordt geleverd en dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Applicatie kan worden beïnvloed door factoren die buiten de redelijke controle van easyJet zijn.
8.2 easyJet, haar groep van bedrijven en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor niet-beschikbaarheid van de Applicatie, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of te openen of enige andere storing in communicatiesystemen die kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
8.3 easyJet is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud van de Applicatie.

9. SYSTEEMVEREISTEN
9.1 Om de Applicatie te gebruiken moet u beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat, internettoegang, en de noodzakelijke minimum specificaties ('Softwarevereisten').
9.2 De Softwarevereisten zijn als volgt: Apple iOS iPad of apparaten met iOS versie 6 of hoger
9.3 De versie van de Applicatiesoftware kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om nieuwe functies en diensten te kunnen ondersteunen.

10. BEËINDIGING
10.1 easyJet kan gebruik van de Applicatie op elk moment beëindigen met een bericht van opzegging.
10.2. Bij beëindiging worden; (a) de rechten en licenties die in deze overeenkomst aan u zijn verleend, beëindigd; (b) moet u ieder gebruik van de Software staken.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1. In geen geval zal easyJet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve, exemplarische of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.
11.2. easyJet is niet aansprakelijk voor enige schade aan of wijzigingen in uw apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot computerapparatuur, handheld-apparaten of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.
11.3. Niets in deze app-voorwaarden zal de aansprakelijkheid van easyJet uitsluiten of beperken in geval van overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid, of in geval van fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

12. BEPERKING VAN GARANTIES
Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en om misverstanden te voorkomen, met uitzondering van artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982, sluit easyJet hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de Applicatie uit. De Applicatie en de software worden geleverd "as is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie.
 

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.