{0}|{1}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|{2}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|]2,Inf]%dur1%%dur2%%dur3% nachten tussen %dd% & %rd%

Kies een vertrekdatum

Mensen en kamers

Hoe veel kamers wilt u?

1
Zoek uw vakantie...
easyJet Holidays Menu
Close
Bel nu onze reis experts
Kostprijs van een lokaal gesprek.
Oproepen van mobiele telefoons of
andere netwerken kunnen afwijken.
Speciale assistentie
Speciale assistentie

Voor speciale ondersteuning bel

020 8110844

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

Bel ons

Neemt U contact op met onze reis experts, om een easyJet holiday te boeken

020 8110844

U kunt contact met ons opnemen om uw bestaande boeking te bespreken

0208110840

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

BOEKINGSVOORWAARDEN VOOR EASYJET HOLIDAYS

1. INLEIDING

easyJet holidays’ betekent Hotelopia Holidays S.L.U., verhandeld als easyJet holidays, een onderneming die in Spanje is geregistreerd bij het handelsregister van Palma de Mallorca en haar statutaire zetel heeft in Palma de Mallorca 07007 (Spanje), Cami Son Fangos Nº 100 Torre A - Planta Baja - Puerta 3a, met licentienummer AVBAL/656, belastingidentificatiecode B-07014947;

easyJet’ betekent easyJet Airline Company Limited, een Engelse onderneming (onderneming nr. 3034606) met haar statutaire zetel in Hangar 89, London Luton Airport, Luton LU2 9PF;

Onder ‘onvermijdbare en buitengewone omstandigheid’ wordt verstaan een situatie waarop de partij die zich op deze situatie beroept geen invloed heeft en waarvan de gevolgen zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden, waaronder: oorlog, oorlogsdreiging, rellen, civiele onlusten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, arbeidsconflicten, natuur- en kernrampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico’s en wereldwijde epidemieën, onvermijdelijke en niet te voorziene technische problemen met het vervoer om redenen die buiten onze macht liggen of die van onze leveranciers, gesloten of overbelaste luchthavens (behalve overboeking), orkanen en andere reële of potentiële slechte weersomstandigheden;

Voorwaarden’ betekent deze voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid op de website, waarvan kopieën beschikbaar zijn op
https://www.easyjet.com/nl/vakantie/info/terms-of-use/,
https://www.easyjet.com/nl/vakantie/info/privacy-policy/ en
https://www.easyjet.com/nl/vakantie/info/cookie-policy/;

wij/we’, ‘ons’ en ‘onze’ betekent easyJet holidays;

Website’ betekent de voor uw locatie relevante website die beschikbaar is op de volgende URL adressen:

EN: https://www.easyjet.com/en/holidays

FR: https://www.easyjet.com/fr/vacances

IT: https://www.easyjet.com/it/vacanze

ES: https://www.easyjet.com/es/vacaciones

DE: https://www.easyjet.com/de/urlaub

NL: https://www.easyjet.com/nl/vakantie

CHFR: https://www.easyjet.com/ch-fr/vacances

CHDE: https://www.easyjet.com/ch-de/urlaub

U’ en ‘uw’ betekent alle personen die op uw boekingsbevestiging worden genoemd en deel uitmaken van uw reisgezelschap (met inbegrip van personen die later worden vervangen of toegevoegd).

2. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

 1. Sales (als u een nieuwe vakantie wilt reserveren): +31 208 110 844

 2. Klantenservice (als u met ons wilt of moet spreken over een probleem voordat u op reis gaat): +31 208 110 840 // klantenservice@holiday.easyjet.com.

 3. Duty Office (als u met ons wilt of moet spreken over een incident terwijl u op vakantie bent, op de luchthaven of in het vakantieoord):
  +31 208 110 841 // 24h@holiday.easyjet.com

 4. Customer Care (als u na terugkeer van uw vakantie met ons wilt of moet spreken): customer.care@holiday.easyjet.com

Gebruik voor klachten onze contactgegevens en volg de richtlijnen zoals die in hoofdstuk 12 worden beschreven.

3. ONZE OVEREENKOMST MET U

In onze overeenkomst met u wordt vastgelegd wat u van ons kunt verwachten wanneer u een reispakket koopt via de website of via ons contactcentrum. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een boeking maakt om te zien welke invloed ze hebben op uw specifieke reisarrangementen.

De aanvaarding van de voorwaarden is een noodzakelijke eis voor de aankoop van een reispakket op onze website. Daarom maken de voorwaarden deel uit van onze overeenkomst met u en kunnen ze niet worden losgekoppeld.

Deze voorwaarden zijn tussen u en ons van toepassing, omdat de aan u aangeboden combinatie van reisdiensten een pakket is in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302 (de Regeling pakketreizen en de Regeling gekoppelde reizen van 2018) en de Burgerlijk Wetboek - Boek 8.

Vanaf 1 juli profiteert u dus van alle Europese rechten die op pakketten van toepassing zijn. EasyJet holidays is volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het volledige pakket.

Bovendien heeft easyjet holidays voor alle boekingen de wettelijk vereiste bescherming om uw betalingen terug te betalen, met inbegrip van de vervoerskosten van het pakket en om uw repatriëring te garanderen in het geval dat easyjet-vakanties surséance van betaling aanvraagt.

Meer informatie over de belangrijkste rechten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302 vindt u hieronder:

‘Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over het pakket voordat zij de overeenkomst voor pakketreizen sluiten. → U vindt volledige informatie over elk van onze producten op de website van easyjet-vakanties (elk product heeft een beschrijvende kaart).

Er is altijd ten minste één handelaar die aansprakelijk is voor de goede uitvoering van alle in de overeenkomst opgenomen reisdiensten. → Lees hoofdstuk 3 voor meer informatie.

Reizigers krijgen een noodtelefoonnummer of gegevens van een meldpunt waar zij contact kunnen opnemen met de organisator of de reisagent. → Lees hoofdstuk 2 voor meer informatie.

Reizigers kunnen het pakket met inachtneming van een redelijke opzegtermijn en eventueel tegen extra kosten aan een andere persoon overdragen. → Lees hoofdstuk 8.1 voor meer informatie.

De prijs van het pakket mag alleen worden verhoogd indien specifieke kosten (bijvoorbeeld brandstofprijzen) stijgen en indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald, en in ieder geval niet later dan 20 dagen voor aanvang van het pakket. Wanneer de prijsverhoging meer dan 8% van de pakketprijs bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging in geval van vermindering van de desbetreffende kosten. → Lees hoofdstuk 5.3 voor meer informatie.

Reizigers kunnen het contract opzeggen zonder opzeggingskosten te betalen en krijgen alle betalingen volledig vergoed indien een van de essentiële elementen van het pakket, behalve de prijs, substantieel wordt gewijzigd. Indien de voor het pakket verantwoordelijke handelaar voor de aanvang van het pakket het pakket annuleert, hebben de reizigers recht op terugbetaling en compensatie voor zover van toepassing. → Lees hoofdstuk 7 voor meer informatie.

Reizigers kunnen de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij ernstige beveiligingsproblemen op de plaats van bestemming die gevolgen kunnen hebben voor het pakket, zonder betaling van opzeggingskosten vóór de aanvang van het pakket opzeggen. → Lees hoofdstuk 9.1 voor meer informatie.

Bovendien kunnen de reizigers te allen tijde vóór de aanvang van het pakket de overeenkomst opzeggen tegen een passende en gerechtvaardigde opzeggingsvergoeding. → Lees hoofdstuk 9.1. voor meer informatie.

Indien na de aanvang van het pakket belangrijke onderdelen van het pakket niet op de overeengekomen wijze kunnen worden geleverd, dient de reiziger zonder extra kosten een passende alternatieve regeling te worden aangeboden. Reizigers kunnen het contract zonder betaling van een opzeggingsvergoeding opzeggen wanneer de diensten niet in overeenstemming met het contract worden uitgevoerd, dit de uitvoering van het pakket aanzienlijk beïnvloedt en de organisator het probleem niet verhelpt. → Lees de hoofdstukken 7 en 12 voor meer informatie.

Reizigers hebben ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding indien de reisdiensten niet of niet naar behoren worden uitgevoerd. → Lees de hoofdstukken 7, 11 en 12 voor meer informatie.

De organisator moet bijstand verlenen indien de reiziger in moeilijkheden verkeert. → Lees hoofdstuk 2 voor meer informatie.

Indien de organisator of, in sommige lidstaten, de retailer surséance van betaling aanvraagt, worden de betalingen terugbetaald. Indien de organisator of, in voorkomend geval, de retailer na de aanvang van het pakket surséance van betaling aanvraagt en indien het transport in het pakket is inbegrepen, is de repatriëring van de reizigers verzekerd. XY heeft bij YZ (de instantie die met de bescherming tegen surséance van betaling/faillissement is belast, bijvoorbeeld een garantiefonds of een verzekeringsmaatschappij) bescherming tegen surséance van betaling/faillissement afgesloten. Reizigers kunnen met deze instantie of, indien van toepassing, met de bevoegde instantie (contactgegevens, waaronder naam, geografische adres, e-mail- en telefoonnummer) contact opnemen indien diensten worden geweigerd als gevolg van surséance van betaling/faillissement van XY. → Lees hoofdstuk 10 voor meer informatie.

4. UW REISBOEKING

4.1. Wettelijke leeftijd en verantwoordelijkheid

Om de boeking te bevestigen, accepteert u en zorgt u ervoor dat:

 1. u ouder bent dan 18 jaar en volledig handelingsbekwaam bent en voldoende autorisatie hebt om boekingen te maken en juridische overeenkomsten aan te gaan;

 2. u de toestemming hebt van alle personen die in de boeking worden vermeld, evenals de toestemming van de ouders van alle personen die jonger zijn dan 18 jaar en deelnemen aan de reis;

 3. alle genoemde personen de voorwaarden hebben geaccepteerd. U bent verantwoordelijk voor het informeren van alle personen die in de boeking worden vermeld met betrekking tot relevante gegevens en andere belangrijke gegevens;

 4. niettegenstaande de verklaringen in ons privacybeleid, bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens of andere informatie die wordt verstrekt met betrekking tot uzelf en alle andere personen die op de boeking vermeld worden;

 5. u bent verantwoordelijk voor alle hiermee verband houdende betalingen;

 6. u garandeert dat alle persoonlijke informatie die tijdens het maken van uw boeking wordt verstrekt, correct is. U aanvaardt eveneens de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die op uw naam of via uw bankrekening worden uitgevoerd.

4.2. Persoonlijke gegevens

Door het aanvaarden van de voorwaarden, en in overeenstemming met de wetgeving in Nederland, met inbegrip van de Europese wetgeving van toepassing in Nederland over gegevensbescherming en bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel, stemt u ermee in en machtigt u ons om aan de gecontracteerde dienstverleners te vragen om alle persoonlijke informatie met betrekking tot u of uw groep te verwerken. Dergelijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving in nederlands, met inbegrip van de Europese wetgeving die van toepassing is in Nederland, en alle andere dergelijke wetgeving die de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming vervangt, aanvult of verder uitbreidt, en zal worden gebruikt om boekingen en betalingen op uw verzoek te verwerken.

In het kader van deze voorwaarden omvat persoonlijke informatie onder meer: telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, adressen, handtekeningen, ID- of paspoortkopieën, creditcardgegevens, persoonlijke voorkeuren, handicaps, of speciale dieet- of religieuze vereisten of andere persoonlijke informatie met betrekking tot u of uw groep die relevant kan zijn voor uw boeking.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op een andere persoon, moet u hen toestemming vragen om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken voor verwerking in verband met de boeking. Als zij daar niet mee instemmen, mag u dergelijke informatie niet aan ons verstrekken.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons privacybeleid http://www.easyjet.com/nl/vakantie/info/privacy-policy/

4.3. De boeking

Zodra de boeking is gemaakt, ontvangt u van ons een schriftelijke kopie van de boekingsbevestiging die, samen met de voorwaarden, deel uitmaakt van de overeenkomst die tussen ons en u is gesloten en die alle details met betrekking tot uw vakantie bevestigt.

Of u nu alleen reserveert of als groep, wij zullen enkel in alle volgende correspondentie, inclusief wijzigingen, aanpassingen en annuleringen, de naam van degene die de boeking maakt gebruiken. U moet 18 jaar oud zijn op het moment van de boeking en de wettelijke capaciteit en bevoegdheid hebben om een boeking te maken.

U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van alle informatie met betrekking tot de boeking of alle wijzigingen die zijn aangebracht met betrekking tot de boeking aan alle personen die reizen op een dergelijke boeking, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over wijzigingen in de dienstregeling of kopieën van boekingsbevestigingen.

Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor:

 1. ons voor het moment van de boeking op de hoogte stellen van alle persoonlijke omstandigheden en behoeften van iedere persoon die deel uitmaakt van de boeking, inclusief, maar niet beperkt tot, of een dergelijke persoon extra hulp nodig heeft (bijvoorbeeld als u of een lid van uw gezelschap moeite heeft om 500 meter te lopen) en;

 2. ons op elk moment vanaf het moment van boeking tot 48 uur voor het vertrek van de vlucht via ons contactcentrum op de hoogte te stellen als iemand die op de boeking reist extra assistentie nodig heeft of als eerder aangevraagde assistentie niet langer nodig is.

Elke persoon die jonger is dan 18 jaar moet op zijn of haar reis worden begeleid door een volwassene.

Op sommige aanbiedingen kunnen andere beperkingen en voorwaarden van toepassing zijn, maar deze worden uitgelegd in de details van die aanbiedingen en in de aan u voorgestelde precontractuele informatie.

Wanneer u uw boeking indient, bevestigen wij de boeking zo snel mogelijk en ten minste binnen 24 uur na ontvangst van uw boekingsaanvraag.

Als u extra regelingen aan uw boeking toevoegt die niet in uw oorspronkelijke boeking werden opgenomen, worden deze pas bevestigd nadat wij u een schriftelijke bevestiging hebben gestuurd dat de extra regelingen zijn geboekt.

5. DE PRIJS DIE U BETAALT

5.1. Betalen voor uw reisarrangementen

Indien u meer dan 45 dagen voor vertrek wilt reserveren, kunt u een aanbetaling voor uw vakantie over maken. Het volledige bedrag dient 45 dagen voor vertrek te zijn voldaan. Het bedrag van de aanbetaling wordt door ons tijdens uw boeking aangegeven. In het geval dat niet terugbetaalbare hotels zijn geselecteerd, is er geen optie om een aanbetaling te doen en moet u het volledige bedrag betalen. Wanneer dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld bij het geselecteerde pakket en hebt u de optie om dit te accepteren. Eenmaal bevestigd, worden de aanbetaling, de betaalde extra kosten en de verzekeringspremies in geval van annulering niet terugbetaald, behalve in de omstandigheden vermeld in de hoofdstukken 5, 6 of 7 van deze algemene voorwaarden of zoals op andere wijze door de wet vereist is.

Wanneer u een aanbetaling betaalt, vermelden wij het verschuldigde bedrag en de vervaldatum van het resterende bedrag op de boekingsbevestiging. Het eventueel verschuldigde bedrag dient uiterlijk 45 dagen voor vertrek te worden overgemaakt. Als u dat niet doet, behouden wij ons het recht voor om uw boeking als geannuleerd te beschouwen. Door met deze voorwaarden akkoord te gaan, machtigt u ons het restant 45 dagen voor uw vertrek van uw creditcard/betaalkaart af te schrijven.

Bij telefonische boekingen wordt een extra bedrag van 10 euro in rekening gebracht.

5.2. Prijsveranderingen voor het maken van uw boeking

Voordat u reserveert, wordt u als onderdeel van de precontractuele informatie die wij u verstrekken op de hoogte gesteld van het bestaan van extra uitgaven die voortvloeien of waarschijnlijk zullen voortvloeien uit de diensten die zijn opgenomen in uw boeking en geassocieerd zijn met de geboekte vakantie. Alle prijzen die we op onze website publiceren, zijn correct op de datum van publicatie, maar we behouden ons het recht voor om deze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen voordat u een boeking bij ons bevestigt:

 1. brandstofkosten: In de prijzen zijn de brandstofkosten begrepen die op de datum van publicatie werden begroot. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van de toeslag voor brandstof in de prijs van uw vakantie te wijzigen als het bedrag van de toeslag na de datum van publicatie op onze website verandert. De prijzen worden voortdurend in de gaten gehouden en kunnen stijgen of dalen. Wij zullen u de actuele prijs van de door u gekozen reisarrangementen en van alle andere door ons geadverteerde diensten meedelen voordat wij uw boeking bevestigen;

 2. luchthavenrechten: Indien van toepassing, zijn de luchthavenrechten, die door alle passagiers die vanaf Europese luchthavens vertrekken moet worden betaald, inbegrepen in de prijs van uw vakantie;

 3. Toeristenbelasting en aanvullende kosten: het kan zijn dat de prijs van uw boeking niet alle lokale kosten bevat die lokaal moeten worden betaald. We zullen een indicatie geven van het soort extra kosten dat u nog moet betalen, en we proberen u in onze beschrijvingen te informeren over alle lokale kosten, maar dit kan onmogelijk zijn, of ze kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Alle prijzen die op onze website worden vermeld, geven de totale prijs weer, inclusief omzetbelasting (met uitzondering van de hieronder vermelde toeristenbelastingen) en beheerskosten. Andere aanvullende lokale heffingen (onder andere, maar niet beperkt tot, lokale stads- of toeristenbelastingen, airconditioning, kluisjes, afstandsbediening voor de televisie, spafaciliteiten, zwembad- of strandlakens, dagelijkse parkeergelegenheid, vermaak en activiteiten buiten uw accommodatie, kinderstoelen, kinderbedjes, oppasdiensten, maaltijden voor baby’s, minibar, tv/Satelliet-tv, telefoongesprekken, uitzicht op zee, ligstoelen, jacuzzi, sauna, tafeltennis, biljart en darten) kunnen echter in rekening worden gebracht als gevolg van het gebruik van deze extra diensten of in het geval van gemeentelijke toeristenbelasting.

5.3. Prijsveranderingen na het maken van uw boeking

Wij behouden ons het recht voor om de prijs van uw vakantie nadat u de boeking hebt gemaakt in de hieronder beschreven omstandigheden te wijzigen, maar zullen de prijs niet binnen de laatste 20 dagen voor de vertrekdatum wijzigen. Nadat u een boekingsbevestiging hebt ontvangen, zal een verhoging van uw vakantieprijs alleen het gevolg zijn van wijzigingen in onze:

 1. kosten voor de verzorging van uw vakantie als gevolg van transportkosten (brandstof, luchthavengelden, lijnvluchtentarieven en andere transportkosten die deel uitmaken van ons contract met het vervoersbedrijf);

 2. van toepassing zijnde belastingen;

 3. en heffingen en koersverschillen.

Als we de prijs moeten veranderen, sturen we een wijzigingsfactuur met de aangebrachte wijzigingen.

Indien de verhoging van de prijs van uw vakantie 2% of minder bedraagt van de reissom zoals vermeld op uw boekingsbevestiging (exclusief verzekeringspremies en eventuele wijzigingskosten), zullen wij de wijzigingen in onze kosten absorberen en zullen wij alleen eventuele verhogingen boven dat niveau doorberekenen. Als een wijziging van onze kosten zou leiden tot een vermindering van de prijs van uw vakantie, zullen we geen restitutie geven voor bedragen die minder zijn dan 2% van de prijs van uw vakantie, maar zullen we elke verlaging boven dit niveau, na aftrek van administratiekosten van 1 euro volledig terugbetalen.

Bij een stijging van de prijs van uw vakantie met meer dan 8% (berekend zoals hierboven):

 1. kunt u uw boeking binnen 14 dagen na toezending van de wijzigingsfactuur annuleren en een terugbetaling ontvangen van alle aan ons betaalde bedragen, of;

 2. tenzij u ervoor kiest om te annuleren op grond van hoofdstuk 1 hierboven, hebt u recht op de alternatieven die zijn beschreven in hoofdstuk 7 (behalve met betrekking tot compensatiebetalingen).

De prijs die op de laatst verzonden wijzigingsfactuur staat, is gegarandeerd, tenzij u uw boeking verandert. Alle verhogingen van onze kosten, die plaatsvinden nadat de laatste wijzigingsfactuur is verzonden, komen voor rekening van ons. Als u uw creditcard- of betaalkaartmaatschappij opdraagt om de door u verschuldigde betaling(en) met betrekking tot uw boeking ‘terug te betalen’, brengen wij u een bedrag van 10 euro per incident en de bijbehorende kosten in rekening.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige wijziging van de prijs die het gevolg is van een wijziging van de kosten door een leverancier of instantie. Wij zijn ook niet verantwoordelijk wanneer de verandering in de prijs het gevolg is van een menselijke fout of verkeerde informatie die door die leveranciers of autoriteiten is verstrekt, of door een andere oorzaak die niet te voorzien was.

6. ALS WIJ UW BOEKING ANNULEREN

Wij streven ernaar om uw vakantie zoals gereserveerd te verzorgen, maar het kan nodig zijn om te annuleren: (i) als gevolg van een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid, of als (ii) u het restant van de reissom niet op tijd betaalt (ten minste 45 dagen voor de vertrekdatum)

Als we uw vakantie annuleren, behalve als dit is omdat u niet hebt betaald, of als we annuleren als gevolg van een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid kunt u ofwel een volledige terugbetaling verwachten of een vervangende vakantie van ons accepteren van:

 1. ten minste een gelijkwaardige of superieure kwaliteit als wij u een aan kunnen bieden of;

 2. een vakantie van een lagere kwaliteit, indien wij in staat zijn om u die aan te bieden, met terugbetaling van het prijsverschil tussen de oorspronkelijk gekochte vakantie en de vakantie met een lagere standaard.

Als u kiest voor optie (i) of (ii) hierboven, zullen de voorwaarden die van toepassing zijn op uw vakantie niet veranderen en deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op uw nieuwe boeking. In beide gevallen zullen wij u een schadevergoeding betalen volgens de hieronder vermelde schaal (tenzij (i) wij uw vakantie annuleren omdat u ons het restant van de reissom niet betaald hebt (ii) als gevolg van een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid, of (iii) als niet aan het minimum aantal deelnemers voor het pakket wordt voldaan).

7. ALS WIJ UW BOEKINGSGEGEVENS WIJZIGEN

We hopen dat we uw vakantie niet hoeven te wijzigen, maar omdat uw vakantie vele maanden van tevoren gepland is, moeten we soms wel wijzigingen aanbrengen. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in de vakanties die op onze Website worden getoond wanneer u een boeking maakt. Als u al een boeking hebt gemaakt, zullen wij u zo snel mogelijk van eventuele wijzigingen op de hoogte stellen.

De vluchttijden die door ons op de website worden getoond, zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn en kunnen wijzigen. Als we niet in staat zijn om een zitplaatsoptie te bieden waarvoor u hebt betaald, zullen we het bedrag terugbetalen. De laatst geplande vluchttijden staan op uw boekingsbevestiging.

7.1. Grote veranderingen in uw vakantie

Soms moeten we grote wijzigingen aanbrengen in de vlucht of de accommodatie die deel uitmaakt van uw vakantie met ons.

Belangrijke wijzigingen in uw vakantie waarvoor we een schadevergoeding zullen betalen volgens de hieronder vermelde schaal (tenzij de wijziging het gevolg is van een onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheid of als we u meer dan 2 maanden voor uw geplande vertrekdatum op de hoogte stellen van de wijziging), kunnen het volgende omvatten:

 1. een aanzienlijke wijziging van de bestemming, met inbegrip van:

  • een verandering van accommodatie in een lagere categorie of in een ander gebied dan de gereserveerde;

  • een wijziging van de vertrektijd of de terugreis van meer dan 12 uur;

 2. een verandering van uw luchthaven van vertrek (met uitzondering van veranderingen tussen luchthavens in Londen). Een vertraging aan uw vlucht die we binnen 24 uur voor vertrek moeten maken zal niet worden beschouwd als een belangrijke verandering, tenzij de vertraging meer dan 24 uur is.

Deze veranderingen zijn slechts voorbeelden en er kunnen andere veranderingen zijn die in deze categorie vallen.

Als we u over een van deze belangrijke wijzigingen vertellen nadat we uw boeking hebben bevestigd, kunt u ofwel:

 1. de door ons aangeboden nieuwe regelingen accepteren, waaronder:

  • van ons een vervangende vakantie van ten minste gelijkwaardige standaard of superieure kwaliteit accepteren op de datum van de wijziging, indien wij u een vervangende vakantie kunnen bieden; of

  • een vakantie van een lagere kwaliteit, indien wij in staat zijn om u die aan te bieden, met terugbetaling van het prijsverschil tussen de oorspronkelijk gekochte vakantie en de vakantie van lagere standaard kwaliteit; of

 2. uw vakantie annuleren en een volledige terugbetaling van alle bedragen ontvangen.

U moet ons binnen 2 dagen na ontvangst van onze mededeling uw beslissing meedelen. Indien u ons niet op de hoogte stelt, gaan wij ervan uit dat u uw vakantie wilt annuleren en dat u het volledige bedrag wilt terugkrijgen.

Als u kiest voor nieuwe arrangementen, zullen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw vakantie niet veranderen en blijven deze voorwaarden van toepassing op uw nieuwe boeking. Ausnahmen können beispielsweise Änderungen des Zahlungsdatums und Änderungen an erstattbaren oder nicht erstattungsfähigen Unterkünften betreffen.

Schadevergoeding

De eventueel te betalen schadevergoeding zal op deze schalen gebaseerd zijn, op basis van het aantal dagen vóór uw geboekte vakantieverblijf waarop wij u op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging of annulering.

Periode vóór het vertrek wanneer een belangrijke wijziging of annulering door ons wordt gemeld

Schadevergoeding per boeking

Meer dan 2 maanden

0%

2 maanden – 15 dagen

5% van de totale prijs

14 – 3 dagen

10% van de totale prijs

48 uur – 0

25% van de totale prijs

Wij zullen slechts één schadevergoedingsbetaling per boeking verrichten.

In februari 2005 is een nieuwe Europese wet inzake instapweigering, vertragingen en annulering van vluchten van kracht geworden. Deze wet gaf passagiers rechten, waaronder in bepaalde omstandigheden het recht om hun vlucht te annuleren en van hun luchtvaartmaatschappij terugbetaling van de kosten van de vlucht te ontvangen. Nadere bijzonderheden over deze rechten worden op de luchthavens van de EU bekendgemaakt en zijn ook verkrijgbaar bij de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

8. ALS U UW BOEKINGSGEGEVENS WIJZIGT

U moet ervoor zorgen dat alle namen en gegevens op het moment van de boeking correct zijn ingevoerd. Stel ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte als er iets is dat u moet corrigeren (of als u binnen 24 uur na het maken van uw boeking geen boekingsbevestiging hebt ontvangen).

8.1. Naamswijzigingen

Met inachtneming van het onderstaande kunt u uw boeking tot uw vertrekdatum overdragen aan een andere persoon, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. u autoriseert de wijziging schriftelijk;

 2. de nieuwe passagier accepteert de overdracht en die persoon stemt ermee in zich aan de voorwaarden te houden.

We zullen wijzigingskosten in overeenstemming met de tabel hieronder in rekening brengen om een passagier op een boeking te wijzigen om onze kosten voor het maken van een dergelijke wijziging te dekken.

Houd er rekening mee dat als u uw boeking aan een andere persoon wilt overdragen, dit in sommige omstandigheden kan worden behandeld als een annulering door de aanbieder van de vlucht of accommodatie en dat u tot 100% van de oorspronkelijke kosten van uw vakantie in rekening kunt worden gebracht conform artikel 9, wij zullen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat dit het geval is.

Kosten zullen aan de nieuwe boekingsbevestiging worden toegevoegd. In het geval de nieuwe hoofdpassagier of u niet betaalt, zult u beiden verantwoordelijk zijn voor de betaling van het verschuldigde saldo volgens de nieuwe boekingsbevestiging.

8.2. Wijzigingen in de boekingsgegevens

Indien u, na het uitgeven van uw boekingsbevestiging, uw vakantie op enigerlei wijze wilt wijzigen, bijvoorbeeld de door u gekozen vertrekdatum of accommodatie. Verzoeken om wijzigingen moeten schriftelijk worden ingediend door de hoofdpassagier.

Indien de wijzigingen mogelijk zijn, wordt u in overeenstemming met onderstaande tabel gevraagd een wijzigingsvergoeding te betalen. Wij zullen u op de hoogte stellen van het bedrag van de wijzigingskosten wanneer u contact met ons opneemt. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze kosten kunnen toenemen wanneer de wijzigingen dichter bij de vertrekdatum worden aangebracht, en u dient zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

We zullen proberen deze wijzigingen door te voeren, maar het is misschien niet altijd mogelijk. Afhankelijk van wanneer u ons op de hoogte stelt, kunnen sommige wijzigingen door ons worden behandeld als een annulering van uw bestaande vakantie en een verzoek om een nieuwe vakantie te boeken, of in sommige gevallen, kan het bedrag van de wijziging en de van toepassing zijnde kosten betekenen dat een annulering en herboeking een betere optie is, in ieder geval zullen wij u informeren over dergelijke omstandigheden.

Houd er rekening mee dat voor bepaalde wijzigingen in de reiselementen de leverancier deze als annulering behandelt en dienovereenkomstig in rekening brengt voor dat deel van de overeenkomst (tot 100% van de kosten van de oorspronkelijke accommodatie). Indien van toepassing worden deze kosten aan u doorberekend. In het geval dat u een wijziging aan uw accommodatie wenst aan te brengen, wanneer oorspronkelijk gekozen werd voor een niet terugbetaalbare accommodatie, blijft u 100% van de kosten van de oorspronkelijke accommodatie verschuldigd.

Bij het wijzigen van uw vakantiegegevens wordt de prijs van uw nieuwe reisarrangement gebaseerd op de prijs die geldt op de dag waarop u de wijziging aanbrengt. Deze prijzen kunnen afwijken van de prijzen op het moment waarop u voor het eerst een boeking maakte.

Houd er rekening mee dat vluchtopties niet restitueerbaar zijn, maar onder bepaalde omstandigheden gewijzigd kunnen worden, behoudens de betaling van de wijzigingskosten en andere bijbehorende kosten die in dit hoofdstuk 8 worden vermeld. Bepaalde extra’s, zoals transfers, excursies, kaartjes voor attractieparken en extra’s voor luchthavens, kunnen niet worden gerestitueerd. Wij zullen alle niet terugbetaalbare boekingen duidelijk maken wanneer u deze arrangementen boekt. Neem contact met ons op als u op het moment van boeking hierover onzeker bent.

Wijzigingsvergoedingen

Wijzigingsverzoek

Meer dan 15 dagen voor de vertrekdatum

Kosten van de wijziging van het pakket + wijzigingsvergoeding van 50,00 euro

14 dagen tot 48 uur (inclusief) voor vertrekdatum

Kosten van de wijziging van het pakket + wijzigingsvergoeding van 60,00 euro

48 uur of minder voor de vertrekdatum

Kosten van de wijziging van het pakket + wijzigingsvergoeding van 100,00 euro

9. ALS U UW BOEKING ANNULEERT

Als u uw boeking wilt annuleren, moet u zo snel mogelijk schriftelijk contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar annuleringen@holiday.easyjet.com.

Voor elk annuleringsverzoek waarbij de vertrekdatum binnen 7 dagen is, of waarbij de betaaldatum van het resterende bedrag binnen 7 dagen is, vragen wij u om contact op te nemen met onze klantenservice op +31 208 110 840 (maandag tot zaterdag bereikbaar van 9:00 -22:00 of zondag van 10:00 -18:00).

9.1. Richtlijn voor onze annuleringskosten

Indien u uw vakantie moet annuleren als gevolg van een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid, hoeft u geen annuleringskosten te betalen en kunt u een volledige terugbetaling krijgen.

Als u uw vakantie wilt annuleren en wij niet in gebreke zijn, zullen wij annuleringskosten in rekening brengen volgens de tabel hieronder om de kosten van het verwerken van uw annulering te dekken. Wij zullen u het bedrag van de annuleringskosten bevestigen wanneer u contact met ons opneemt. U bent verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten.

De kosten zullen worden berekend op basis van hoeveel dagen vóór uw gereserveerde vertrek wij uw annuleringsmelding ontvangen volgens de onderstaande tabel en dient om onze administratieve en beheerkosten van het annuleren van uw vakantie te dekken. Als u een of meer passagiers op de boeking wilt annuleren, moet u een deel van de van toepassing zijnde annuleringskosten voor deze passagiers betalen.

Indien hotels, extra’s, vervoer of vluchtopties niet, of niet volledig kunnen worden gerestitueerd, worden de kosten hiervan opgeteld bij de annuleringskosten die u moet betalen. Houd er rekening mee dat dit kan oplopen tot 100% van de oorspronkelijke kosten van uw vakantie.

Annuleringskosten

Annuleringsverzoeken

Meer dan 15 dagen voor de vertrekdatum

Verlies van gestorte aanbetalingen

Kosten gemaakt door de annulering van het pakket + annuleringskosten van euro 50,00

Niet terugbetaalbare tarieven - Tot 100% van de boekwaarde

14 dagen tot 48 uur (inclusief) voor vertrekdatum

Kosten gemaakt voor de annulering van het pakket + annuleringskosten van euro 75,00

Niet terugbetaalbare tarieven - Tot 100% van de boekwaarde

48 uur of minder voor de vertrekdatum

Kosten gemaakt voor de annulering van het pakket + annuleringskosten van euro 100,00

Niet terugbetaalbare tarieven - Tot 100% van de boekwaarde

10. UW VAKANTIE IS FINANCIEEL BESCHERMD

EasyJet holidays is een Spaanse onderneming met een vergunning als reisbureau in Spanje met licentienummer AVBAL/656. EasyJet voldoet aan de wettelijke, financiële en verzekeringseisen onder de Spaanse en Nederland wet en de voorschriften voor reisbureaus.

Dit geeft u extra zekerheid voor het geld dat u betaalt voor de bij ons geboekte pakketreizen en voor uw repatriëring in geval van insolventie.

10.1. Uw bescherming

Elke vakantie die met easyJet holidays geboekt wordt, is financieel beschermd in overeenstemming met de nieuwe Europese richtlijn pakketreizen (Richtlijn EU 2015/2302) die vanaf deze datum van toepassing is op alle landen van de Europese Unie.

Aangezien easyJet holidays in Spanje is gevestigd, voldoen we volledig aan de eisen op het gebied van financiële bescherming van de Europese richtlijn betreffende pakketreizen door middel van de registratie- en licentieovereenkomsten die we met de Spaanse autoriteiten hebben gesloten. Overeenkomstig de nieuwe verordening hebben wij de Spaanse autoriteiten een garantie gegeven die u en uw geld beschermt in het onwaarschijnlijke geval dat wij insolvent zouden worden.

De Europese richtlijn betreffende pakketreizen eist dat easyJet holidays bescherming biedt aan alle reizigers in de lidstaten van de EU en zal in het bijzonder uw repatriëring of de terugbetaling van alle bedragen die u betaald hebt voor de pakketreizen na 1 juli 2018 garanderen, voor zover de relevante diensten niet worden verricht als gevolg van de insolventie van easyJet holidays. Bovendien zou in bepaalde gevallen voortzetting van de vakantie kunnen worden aangeboden.

Samengevat, reserveren met easyJet holidays, die deze bescherming bevat, zal ervoor zorgen dat u terwijl u op vakantie bent in de volgende omstandigheden niet vast komt te zitten met de daaruit voortvloeiende kosten:

 • Als easyJet holidays tijdens uw vakantie faillissement aanvraagt, zorgt de bescherming ervoor dat u zonder kosten naar huis kunt terugkeren.

 • Als easyJet holidays voor uw vertrek faillissement aanvraagt, zorgt de bescherming voor een volledige terugbetaling van het verblijf.

Bovendien zou, afhankelijk van de omstandigheden van het pakket, voortzetting van de vakantie kunnen worden aangeboden.

10.2. Hoe u een claim kunt indienen

In het geval dat easyJet holidays faillissement aanvraagt, zal de toeristische dienst van de overheid van de Balearen de organisatie zijn via welke de reizigers hun vorderingen moeten indienen om ofwel volledig te worden terugbetaald voor de vakantie ofwel om naar huis terug te keren.

Overeenkomstig de nieuwe richtlijn inzake pakketreizen in Europa heeft easyJet holidays de overheid van de Balearen, en met name het directoraat-generaal Toerisme, de eerder beschreven garantie gegeven voor dat zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze reizigers gedekt zijn.

10.3. Aanbevelingen

Voordat u een claim indient bij de overheid van de Balearen, raden wij u aan de onderstaande stappen te volgen:

 • Als de reis niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een schending van eerder gecontracteerde en betaalde diensten met easyJet holidays, en als die betaling is gedaan met een creditcard, is het raadzaam om contact op te nemen met uw bank om de kosten van die diensten die u niet zult kunnen gebruiken terug te betalen.

 • Als u een reisverzekering hebt afgesloten, is het ook raadzaam om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij om na te gaan welke diensten en bedragen door uw polis worden gedekt.

10.4. Te verstrekken relevante gegevens en documentatie

In het geval dat een aanvraag nodig is, moet u, indien de aanvraag wordt ingediend via een officieel klachtenformulier of per persoonlijke brief gericht aan de toeristische dienst, de volgende gegevens verschaffen (en eventuele aanvullende informatie of documentatie gevraagd door de autoriteiten):

 • Persoonlijke gegevens van de aanvrager: naam, ID-nummer/paspoort of verblijfsvergunning, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • bedrijfsgegevens van easyJet holidays

 • Omschrijving van het pakket of de klacht en de reden: alle omstandigheden die kunnen bewijzen hoe het pakket is aangegaan, met vermelding van de wijze van betaling, indien het contant of per kaart is betaald.

 • Claims: wat verkiest u (d.w.z. een vergoeding, een alternatief voor uw vakantie enz.).

Begeleidende documentatie: documenten die de uitgaven voor de aankoop van het pakket bevestigen en als bewijs dienen van deze uitgaven, plus alle bewijzen van de in de klacht beschreven feiten en van de feiten die beschikbaar zijn, zoals contracten, facturen, budgetten, ontvangstbewijzen, vouchers, beschrijvende brochures of reclame, of andere middelen van reproductie met betrekking tot de claim. U kunt een gescande kopie van de voucher en de bevestiging waarin al deze informatie wordt weergegeven, bijvoegen.

10.5. Waar u uw klacht kunt indienen

Hoewel de organisatie die belast is met het vaststellen van de manier waarop uw klacht moet worden behandeld, onder de bevoegdheid valt van de diensten voor toerisme van de overheid van de Balearen, volgen hieronder de contactgegevens van deze diensten:

Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo

C/ de Montenegro, 5 - 07012 Palma, Mallorca

Fax: 971176915

E-mail: gabinet@turisme.caib.es

11. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW VAKANTIE

Wij zullen ervoor zorgen dat u de diensten zult ontvangen die deel uitmaken van de vakantie die u kiest en die wij bevestigen. Deze diensten worden ofwel rechtstreeks door ons geleverd, ofwel via door ons ingeschakelde onafhankelijke leveranciers. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat elk deel van de vakantie die u bij ons reserveert volgens een redelijke kwaliteit wordt aangeboden en zoals door ons geadverteerd (of zoals door u gewijzigd en geaccepteerd). Als een deel van uw vakantie niet op de beschreven wijze wordt verzorgd, kunnen wij u, indien van toepassing, een schadevergoeding betalen, tenzij dit te wijten is aan een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid.

Wij hebben alle redelijke zorgvuldigheid in acht genomen om ervoor te zorgen dat alle diensten die deel uitmaken van uw vakantie die door ons geadverteerd zijn, worden geleverd door efficiënte en gerenommeerde bedrijven.

12. CLAIMS

12.1. Als u een klacht hebt

Als u een klacht hebt over uw arrangementen terwijl u op vakantie bent, moet u onmiddellijk de leverancier van de betreffende dienst ter plaatse op de hoogte stellen. Als zij het probleem niet direct kunnen oplossen, kunt u direct contact met ons opnemen via het telefoonnummer van ons duty office +31 20 8110 841 en zullen wij u helpen.

Als u na thuiskomst nog steeds niet tevreden bent, moet u ons customer care team een e-mail schrijven via customer.care@holiday.easyjet.com zodat we uw klacht naar behoren kunnen onderzoeken. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen bevestigen en binnen 28 dagen een volledig antwoord geven.

Vermeld het referentienummer van uw vakantie in uw e-mail en uw telefoonnummers voor overdag en ‘s avonds. Als u uw klacht wilt indienen bij de lokale autoriteiten waar ‘Hotelopia Holidays SL’ (handelend als ‘easyJet holidays’) is gevestigd, klik dan op deze link en volg de nodige stappen.

12.2 Persoonlijk letsel

Als u letsel, ziekte of overlijden oploopt als rechtstreeks gevolg van de diensten die in het kader van uw vakantie worden verleend, kunnen wij u wellicht een schadevergoeding betalen. Wij betalen geen schadevergoeding als:

 1. uw verwonding, ziekte of overlijden werd veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheden die de persoon die ze veroorzaakte, niet had kunnen voorspellen of voorkomen, zelfs niet als hij alle nodige en gepaste zorgvuldigheid had betracht.

 2. uw ziekte, verwonding of overlijden uw eigen schuld was.

Als we een schadevergoeding betalen, zal deze vergelijkbaar zijn met de niveaus van de schadevergoeding die onder Nederland recht door een Nederland rechtbank worden toegekend.

Als u tijdens uw vakantie letsel, ziekte of overlijden oploopt, gaat u ermee akkoord ons op de volgende manieren bij onze onderzoeken te helpen:

 1. u moet ons en de betrokken leverancier vertellen over uw letsel of ziekte terwijl u in het vakantieoord was;

 2. U dient binnen 1 maand na thuiskomst van uw vakantie een brief naar onze customer support team te sturen customer.care@holiday.easyjet.com om ons in staat te stellen deze klacht naar behoren te onderzoeken en u moet met ons samenwerken zodat wij een dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren;

 3. voeg indien mogelijk een brief van uw arts over uw letsel of ziekte bij;

 4. u draagt alle rechten die u jegens de leverancier of enige andere persoon heeft aan ons over, zodat wij eventuele betalingen die wij aan u doen, plus eventuele juridische of andere kosten, van de leverancier kunnen terugvorderen. Daar zullen we geen winst op maken;

 5. u moet volledig met ons samenwerken als wij of onze verzekeraars aan ons overgedragen rechten willen afdwingen;

Ongeacht het voorgaande, kunnen alle betalingen die wij doen worden beperkt in overeenstemming met de wet van Nederland en internationale verdragen.

Als u of iemand die in uw boeking wordt genoemd, gewond raakt, ziek wordt of overlijdt terwijl u deelneemt aan een activiteit die geen deel uitmaakt van de vakantie, of als u onvoorspelbare extra kosten moet maken waarvoor wij niet aansprakelijk zijn omdat het evenement een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid is, zullen wij, waar van toepassing en naar eigen goeddunken, als dat kan proberen te helpen.

13. VERZEKERINGEN, EXCURSIES EN ANDERE DIENSTEN ‘EXTRA’S’

Wij bevestigen u dat wij een geldige verzekering hebben afgesloten, waarbij onze verzekeraars zijn overeengekomen om u in geval van insolvabiliteit het bedrag dat u ons voor uw vakantie hebt betaald, terug te betalen.

Het is echter aan te raden dat u en alle andere leden van uw gezelschap, met inbegrip van baby’s en kinderen, voldoende verzekerd zijn tijdens de vakantie, bijvoorbeeld ter dekking van toepasselijke annulerings-, repatriërings- of bijstandskosten in geval van een ongeval, ziekte of overlijden. Houd er rekening mee dat dergelijke verzekeringspolissen niet via ons of via een door ons aanbevolen derde partij hoeven te worden afgesloten.

Verzekeringen, excursies, rondleidingen of andere producten en diensten die onafhankelijk van de website zijn geboekt (‘extra’s’) en die u voor uw vakantie direct bij een derde boekt of betaalt, of tijdens uw vakantie/resort, maken geen deel uit van uw door ons aangeboden of georganiseerde vakantie. Voor alle extra’s die u boekt, zal uw contract rechtstreeks met de aanbieder van deze extra’s worden gesloten (of het nu gaat om de verzekeringsmaatschappij, de exploitant van een excursie of tour of de leverancier van producten en diensten). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verstrekking van extra’s of voor iets dat gebeurt wanneer extra’s aan u worden verstrekt door, naar gelang van het geval, de exploitant en/of leverancier.

Eventuele extra’s die rechtstreeks op of via onze website of via ons contactcentrum worden geboekt, vallen onder onze overeenkomst met u.

14. PASSAGIERSINFORMATIE VOORAF

Het is een voorwaarde van de boeking dat u en alle leden van uw gezelschap bepaalde informatie verstrekken die kan worden verzonden aan overheidsinstanties en grenscontrole- en veiligheidsinstanties met het oog op veiligheid en terrorismebestrijding. Dit staat bekend als Advanced Passenger Information (geavanceerde passagiersinformatie), soms ook bekend als APIS. De informatie die u moet verstrekken omvat, maar is niet beperkt tot, de volledige naam - zoals vermeld in uw paspoort of reisdocument, geslacht, geboortedatum, soort reisdocument, nummer, land van afgifte en vervaldatum. Indien een lage aanbetaling wordt gedaan om een vakantie te reserveren, en de vakantie wordt geannuleerd door de klant, en de volledige borgsom niet terugbetaalbaar is, is het verlies van de borgsom een deel van de betaling van de vakantie en omvat niet de APD (Air Passenger Duty - luchthavenrechten).

15. ONLINE INCHECKEN

Alle klanten moeten voor vertrek online inchecken. Voor vertrek kunt u voor uw vlucht online inchecken via www.easyjet.com. Wanneer u online incheckt, dient u uw geavanceerde passagiersinformatie te verstrekken en uw easyJet-vluchtreferentie bij de hand te hebben. Controleer www.easyjet.com voor online check-in openings- en sluitingstijden.

16. GEDRAG TIJDENS HET REIZEN

Wij behouden ons het recht voor om u als klant te weigeren of om met u zaken te blijven doen als wij, of een andere bevoegde persoon, van mening zijn dat uw gedrag verstorend is, onnodig ongemak veroorzaakt, bedreigend of beledigend is, u eigendommen beschadigt, u irritant of verstorend bent, of een andere reiziger of onze medewerkers of agenten op de plaats van vertrek of in het vakantieoord in gevaar brengt, telefonisch, schriftelijk of persoonlijk.

Als de gezagvoerder van uw vlucht of een van de cabinepersoneelsleden of het grondpersoneel van mening is dat u verstorend zou kunnen zijn of dat u lijdt aan een besmettelijke ziekte, kan hij of zij ook weigeren om u verder te laten reizen, uw bewegingen aan boord beperken of u van het vliegtuig verwijderen.

Als u verstorend gedrag vertoond en niet op uw heenvlucht mag instappen, zullen wij uw boeking vanaf dat moment als geannuleerd behandelen en zult u annuleringskosten moeten betalen, zoals uiteengezet in hoofdstuk 9. Als dit in het buitenland gebeurt, bent u zelf verantwoordelijk voor uw terugkeer naar huis en voor eventuele andere leden van uw groep die niet zonder u kunnen of willen reizen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige terugbetaling, of schadevergoeding of kosten of uitgaven die u maakt.

Indien u transport wordt geweigerd vanwege uw gedrag of doordat u onder invloed bent van alcohol of drugs, kunnen wij uw gegevens en de datum van weigering ter informatie aan andere luchtvaartmaatschappijen doorgeven. Dit kan het als gevolg daarvan voor u moeilijk maken om andere vliegtickets te boeken. In geen van deze omstandigheden worden u terugbetalingen of schadevergoedingen betaald en wij kunnen een vordering tegen u indienen voor schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) die het gevolg zijn van uw gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het repareren of vervangen van eigendommen die door u verloren, beschadigd of vernietigd zijn, (ii) het compenseren van passagiers, bemanningen, personeel of agenten die door uw acties zijn getroffen en (iii) het omleiden van het vliegtuig met als doel u uit het vliegtuig te verwijderen. Ook kan een strafrechtelijke procedure worden begonnen.

17. UW ACCOMMODATIE

Elke accommodatie die wij voor u regelen mag alleen worden gebruikt door de personen die vermeld staan op de definitieve versie van uw boekingsbevestiging. Het is niet toegestaan om de accommodatie te delen of om er iemand anders te laten verblijven. U bent verantwoordelijk voor de kosten van eventuele schade aan uw accommodatie of de inhoud ervan tijdens uw verblijf. Deze kosten moeten door u worden voldaan en kunnen ter plaatse worden betaald.

18. DE VOORWAARDEN VAN UW VLIEGTICKET

Wanneer u per vliegtuig reist, kan uw reis onderworpen zijn aan bepaalde internationale verdragen zoals het Verdrag van Warschau, het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Athene.

U stemt ermee in dat de eigen algemene voorwaarden van easyJet ook op die reis op u van toepassing zijn. Bij het regelen van dit vervoer voor u, vertrouwen wij op de algemene voorwaarden in deze internationale verdragen en die algemene voorwaarden. U erkent dat al deze algemene voorwaarden deel uitmaken van uw overeenkomst met ons. U kunt ons om een kopie van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw reis vragen. De voorwaarden van easyJet zijn op aanvraag verkrijgbaar of te vinden op https://www.easyjet.com/nl/terms-and-conditions.

19. REISTRANSFERS – BIJZONDERE VOORWAARDEN

 

19.1 Transfers voor kinderen/zuigelingen

Houd er rekening mee dat autostoeltjes voor baby’s en/of autostoeltjes voor kinderen niet beschikbaar zijn voor transfers en dat ze als deel van uw bagage moeten worden meegenomen (op uw eigen kosten) en voor alle kinderen/zuigelingen moeten worden gebruikt, tenzij ze ouder zijn dan 12 jaar of minstens 135 cm groot zijn.

19.2 Sportuitrusting

Als u met een sportuitrusting reist, kunnen uw reiskosten omhoog gaan als gevolg van kosten die verband houden met extra transfereisen voor dergelijke uitrusting. Neem voordat u reserveert contact op met onze klantenservice om uw wensen te bespreken.

20. FRAUDE OF ILLEGALE ACTIVITEIT

Betalingen moeten worden geautoriseerd door de in de boeking genoemde kaarthouder. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving uw vakantie te annuleren of te blokkeren indien:

de transactie een verhoogd frauderisico heeft, bepaald aan de hand van een reeks vooraf bepaalde gegevens en op basis van onze uitgebreide kennis van en ervaring met pogingen tot fraude; de kaarthouder geen toestemming gegeven heeft voor de betaling en beweert dat de boeking van het verblijf frauduleus is; of we een redelijk vermoeden hebben dat de kaarthouder of passagier verbonden is met andere frauduleuze activiteiten.

Als we uw kaarttransactie zoals hierboven beschreven blokkeren, kunnen we u vragen de betaling met een andere kredietkaart over te maken.

20.1 Vermoeden van fraude

Van tijd tot tijd worden wij door banken en kaartuitgevers gevraagd om transacties te onderzoeken die volgens de kaarthouder frauduleus zijn. Indien wij in de loop van een dergelijk onderzoek redelijkerwijs vaststellen dat een kaarthouder een transactie ten onrechte als fraude heeft geclaimd, wordt de boeking van het verblijf onderworpen aan verdere interne controles. Alle toekomstige boekingen die verband houden met dergelijke gegevens van de kaarthouder kunnen worden geweigerd totdat alle aan ons verschuldigde bedragen met betrekking tot de fout zijn voldaan.

20.2 Illegale activiteit

Op strafbare feiten in verband met prostitutie en kinderpornografie, zelfs indien deze in het buitenland zijn gepleegd, staat krachtens de plaatselijke wetgeving gevangenisstraf.

21. PASPOORT-, VISUM- EN IMMIGRATIE/GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN EN ADVIES VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

U stemt ermee in dat, voordat u uw vakantie bij ons reserveert, wij u de algemene informatie hebben bevestigd over:

de paspoort- en visumeisen voor uw vakantie (met inbegrip van informatie over de tijd die waarschijnlijk nodig zal zijn om de juiste paspoorten en visa te verkrijgen); en de voor de reis en het verblijf vereiste medische formaliteiten.

Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste paspoort-, visum- en andere immigratiedocumenten die nodig zijn voor uw vakantie, te waarborgen en/of te voldoen aan alle vereiste medische formaliteiten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid als u niet kunt reizen omdat u niet hebt voldaan aan de paspoort-, visum- en immigratie-eisen en/of niet voldoet aan alle van toepassing zijnde gezondheidseisen.

22. CONTACT MET U OPNEMEN

Als u via onze website een boeking maakt of er in andere omstandigheden voor hebt gekozen dat wij contact met u opnemen via e-mail, zullen wij via het door u opgegeven e-mailadres met u communiceren. Wij gaan ervan uit dat uw e-mailadres correct is en dat u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze vorm van communicatie begrijpt.

23. HEERSEND RECHT EN RECHTSGEBIED

Deze overeenkomst en onze diensten worden uitsluitend toegepast door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet. Zowel u als wij gaan akkoord ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.

Gedateerd juni 2018