easyJet Holidays - non-UK residents only

Pouze pro cestující s trvalým pobytem mimo území Spojeného království

25.1 Tento článek se vztahuje pouze na Rezervace Dovolených cestujícími s trvalým pobytem mimo území Spojeném království.

25.2 Pro Rezervace Dovolených cestujícími s trvalým pobytem mimo území Spojeného království platí následující podmínky: http://holidays.easyjet.com/booking-conditions.htm..

25.3 Při nákupu Dovolené na webové stránce easyJet Holidays budete uzavírat smlouvu s Námi a s různými Dodavateli a tato smlouva bude podléhat našim Obchodním podmínkám a obchodním podmínkám každého z Dodavatelů, např. společnosti Hotelopia a jejích subdodavatelů hotelových služeb. Název příslušného Dodavatele se Vám bude při zadávání Rezervace zobrazovat v závislosti na Vašem výběru. Podmínky příslušných Dodavatelů můžete získat tak, že kontaktujete Nás, případně na webových stránkách příslušného Dodavatele.

25.4 V okamžiku vytvoření Rezervačního kódu bude celková částka splatná za Vaši Dovolenou odečtena z Vaší kreditní nebo debetní karty v Náš prospěch.

25.5 K ochraně peněz, které jste za svou Dovolenou zaplatili, jsme prostřednictvím International Passenger Protection Limited („IPP“) uzavřeli ujednání, jejichž účelem je zajištění částek, které jste za svou Dovolenou zaplatili a nákladů na návrat do vlasti v případě nepravděpodobné situace platební neschopnosti Naší společnosti.

25.6 Vaše smlouva o Dovolené je uzavřena v okamžiku, kdy od Nás a/nebo od Dodavatele obdržíte e-mail potvrzující vytvoření Rezervačního kódu. Potvrzení si prosím velmi pečlivě zkontrolujte. Bude-li obsahovat jakékoli nesrovnalosti nebo neobsahuje-li objednávku, kterou se domníváte, že jste provedli, ihned prosím kontaktujte Náš Tým zákaznických služeb

25.7 Pobyty připravujeme dlouho dopředu a využíváme služeb Dodavatelů, jako např. Hotelů a společností poskytujících Pronájem vozů, nad kterými nemáme přímou kontrolu. V případě, že budeme muset Vaší objednávku změnit nebo zrušit, vyhrazujeme si právo tak kdykoli učinit. Změny jsou většinou drobné, přičemž za tyto drobné změny neposkytujeme refundaci. Kdykoli to však bude možné, o všech drobných změnách Vás budeme informovat. Odpovídáme Vám pouze za zrušení nebo podstatné změny Vaší Dovolené z Naší strany. Podstatná změna je změna, kterou ve Vaší rezervaci provedeme před odletem a která ovlivní některou ze základních podmínek Vaší Rezervace.

25.8 Je velmi nepravděpodobné, že Vaši Dovolenou budeme nuceni změnit nebo zrušit. Pokud by to bylo nezbytné, budeme Vás informovat, jakmile to bude možné, e-mailem, telefonicky nebo SMS, přičemž informace budou poskytnuty na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které Nám v okamžiku vytvoření Rezervačního kódu poskytl Zadavatel rezervace.

25.9 Nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, pokud My a/nebo kterýkoli Dodavatel provedeme podstatnou změnu nebo Vaši Dovolenou zrušíme, , bude Vám nabídnut, je-li to z časových důvodů možné provést před odletem, výběr z níže uvedených možností:

(i) v případě podstatné změny můžete změnu akceptovat; nebo

(ii) v případě, že jsme provedli podstatnou změnu nebo Vaši Dovolenou zrušili, můžete si zakoupit alternativní Dovolenou obdobného nebo odpovídajícího standardu, je-li taková k dispozici;

(iii) zakoupit si alternativní Dovolenou nižšího standardu, přičemž Vám bude vrácen rozdíl v ceně mezi původně zakoupenou Dovolenou a náhradní Dovolenou; nebo

(iv) zrušit nebo akceptovat zrušení Vaší Dovolené, přičemž Vám budou v plné výši vráceny všechny částky, které jste Nám za Vaši Dovolenou uhradili.

Tyto možnosti nejsou dostupné v případě, že Naše změna Vaší Dovolené je drobnou změnou.

25.10 Po oznámení o zrušení nebo podstatné změně Vaší Dovolené Nás o svém rozhodnutí musíte informovat do 5 dnů od okamžiku, kdy Vám bude doručen Náš e-mail, dopis nebo SMS nebo kdy jsme Vás o změně/zrušení Dovolené informovali telefonicky. Pokud Nám své rozhodnutí v této lhůtě neoznámíte, budeme předpokládat, že jste zvolili možnost (iv).

25.11 V případě, že budeme nuceni Vás informovat o podstatné změně nebo zrušení Vaší Dovolené, nevzniká Nám vůči Vám odpovědnost v případě, jsme změnu nebo zrušení museli provést v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností, které My ani Naši Dodavatelé nemůžeme ovlivnit a jejichž následkům nebylo možné předejít ani s veškerou řádnou péčí. Takové okolnosti zahrnují například události Vyšší moci. Neodpovídáme Vám ani v případě, že změny nebo zrušení Vaší Dovolené budeme muset provést v důsledku Vašeho neuhrazení jakýchkoli splatných částek, které jsou součástí ceny za Dovolenou.

25.12 Nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak, provedeme-li zrušení nebo podstatnou změnu Vaší Dovolené 14 a méně dnů před odletem, můžeme Vám dále poskytnout náhradu až do výše 30 £, pokud zrušení nebylo provedeno v důsledku okolností uvedených v odst. 25.7.

25.13 Cena Vaší Dovolené je plně splatná v okamžiku vytvoření Vašeho Rezervačního kódu. Níže uvedené položky nejsou součástí ceny:

 • Náklady na nadměrná zavazadla (včetně poplatků za sportovní vybavení);
 • Služba Speedy Boarding nebo Speedy Boarding Plus;
 • Cestovní pojištění (které Vám pro účely Vaší cesty velmi doporučujeme);
 • Dětské postýlky a dětská jídla (které se obvykle platí přímo v hotelu);
 • Jídla (není-li stanoveno jinak);
 • Transfery;
 • Exkurze nebo poplatky za vstup (není-li stanoveno jinak);
 • Veškeré spropitné;
 • Služby prádelny; 
 • Veškeré položky osobní povahy, jako nápoje, taxi a autobusové jízdné;  
 • Výdaje na nákupy;
 • Pas;
 • Vizum; 
 • Poplatky za zdravotní péči / ochranu zdraví;
 • Parkování v hotelu (je-li k dispozici); a
 • Cena za dopravu z letiště a na letiště.

25.14 Budete-li si přát provést změny ve své Dovolené, například změnit jméno Rezervace nebo některé z objednaných služeb, musíte Nás o své žádosti co nejdříve informovat prostřednictvím Našeho Týmu zákaznických služeb

25.15 Bohužel nemáte možnost změnit datum odletu nebo destinaci Dovolené. Toto je možné pouze tak, že zrušíte svůj stávající Rezervační kód a provedete novou Rezervaci s upravenými detaily.

25.16 Nemůžeme zaručit, že budeme schopni vyhovět všem změnám ve Vaší Dovolené nebo tyto změny akceptovat v okamžiku Vaší žádosti. Veškeré Vámi požadované změny podléhají podmínkám Dodavatelů, což může zahrnovat storno poplatky nebo poplatky za změnu. Informace o těchto poplatcích získáte u Našeho Týmu zákaznických služeb. Jakékoli poplatky za úpravy nebo zrušení Dovolené v důsledku Vašich změn jste povinni uhradit.

25.17 Chcete-li Vaši cestu zrušit z  jiného důvodu než je změna v ceně (článek 25.11) nebo jiné podstatné změny (článek 25.7), musíte Nás kontaktovat.

25.18 Níže uvedené poplatky jsou splatné v závislosti na tom, kdy bude doručeno oznámení o zrušení Dovolené, přičemž Vám může vzniknou povinnost uhradit Hotel, Pronájem vozu a další letecké a jiné poplatky účtované v důsledku zrušení Dovolené z Vaší strany:

Doba před odletem, do níž Nás informujete o zrušení Dovolené

 

Vaše náklady v případě zrušení Dovolené z Vaší strany

více než 8 dnů do odletu

 

celkové náklady Letu plus £20

7 nebo méně dnů do odletu

celkové náklady Letu na let plus £25 plus první noc ubytování

25.19 Storno poplatky vztahující se na Vaši Dovolenou se Vám zobrazí při zadávání Rezervace a v případě Dovolené zahrnující pobyt v Hotelu uvidíte Hotelové storno poplatky na Vašem Rezervačním poukazu. Další storno poplatky mohou být účtovány v souvislosti s Pronájmem vozu dle článku 24 výše.

25.20 Pokud jste uzavřeli pojištění, je možné, že z něho budete mít nárok na náhradu výše uvedených storno poplatků v závislosti na podmínkách Vašeho pojištění. Náklady na zrušení Dovolené uvidíte při zadávání Rezervace a rovněž budou uvedeny ve Vašem Potvrzení.

25.21 Pokud se ke svému Letu nedostavíte včas nebo vůbec nebo se nedostavíte do Hotelu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % uhrazené částky.

25.22 Máte-li v průběhu Vaší Dovolené stížnosti, měli byste je ihned sdělit příslušnému Dodavateli. Pokud Vaše nespokojenost přetrvává i po návratu domů, doporučujeme, abyste bezodkladně, nejpozději však 14 dnů od svého návratu, kontaktovali oddělení Našeho Týmu zákaznických služeb.