{0}|{1}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|{2}%dur1% nachten tussen %dd% & %rd%
|]2,Inf]%dur1%%dur2%%dur3% nachten tussen %dd% & %rd%

Kies een vertrekdatum

Mensen en kamers

Hoe veel kamers wilt u?

1
Zoek uw vakantie...
easyJet Holidays Menu
Close
Bel nu onze reis experts
Kostprijs van een lokaal gesprek.
Oproepen van mobiele telefoons of
andere netwerken kunnen afwijken.
Speciale assistentie
Speciale assistentie

Voor speciale ondersteuning bel

020 8110844

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

Bel ons

Neemt U contact op met onze reis experts, om een easyJet holiday te boeken

020 8110844

U kunt contact met ons opnemen om uw bestaande boeking te bespreken

0208110840

Kostprijs van een lokaal gesprek. Oproepen van mobiele telefoons of andere netwerken kunnen afwijken.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Algemeen

easyJet holidays staat voor Hotelopia Holidays S.L.U., een vennootschap met zetel te 07007 te Palma de Mallorca, Spanje, Cami Son Fangos Nº 100 Torre A - Planta Baja - Puerta 3a, met licentienummer AVBAL/656 en belastingnummer B-07014947, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Palma de Mallorca, Spanje. easyJet holidays treedt op als opdrachtgever voor alle vakantieboekingen op onze website, via ons klantenservicecentrum of op door easyJet holidays erkende, aangesloten websites.

Onder "wij", “we”, "ons" en "onze" wordt easyJet holidays verstaan.

“website” staat voor de websites met de volgende URL’s:

EN: https://www.easyjet.com/en/holidays

FR: https://www.easyjet.com/fr/vacances

IT: https://www.easyjet.com/it/vacanze

ES: https://www.easyjet.com/es/vacaciones

DE: https://www.easyjet.com/de/urlaub

NL: https://www.easyjet.com/nl/vakantie

CHFR: https://www.easyjet.com/ch-fr/vacances

CHDE: https://www.easyjet.com/ch-de/urlaub

Met het openen of bezoeken van onze website en het browsen daarop (vanaf een mobiele telefoon of een pc of vanaf elk ander platform, inbegrepen tablet-pc’s) geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden van de website, onze Algemene Boekingsvoorwaarden en ons Privacy- en cookiesbeleid (tezamen: de "voorwaarden") hebt gelezen en daarmee akkoord gaat. U verklaart zich nadrukkelijk gebonden aan deze voorwaarden, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, en aan alle toepasbare wetten en voorschriften waaraan deze website en uw boeking onderworpen zijn.

Neemt u even de tijd om onze voorwaarden door te lezen voordat u gebruik maakt van de website; ze kunnen sinds uw laatste bezoek gewijzigd zijn. Let met name op het punt ‘Onze aansprakelijkheid’. Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, wordt u verzocht onze website niet te bezoeken.

Partners zijn derden die volgens afspraak met easyJet holidays accommodatie van easyJet holidays aanbieden aan hun klanten.

Toegang tot onze website

easyJet holidays verleent u toegang tot onze website op een tijdelijke basis. Wij kunnen de regels voor de toegang tot onze website tijdelijk of permanent wijzigen of geheel intrekken, en behouden ons het recht voor dit op elk willekeurig moment zonder vooraankondiging te doen.

Vanwege het karakter van internet kunnen wij niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar is of dat u altijd op betrouwbare wijze toegang tot onze website hebt, en geven wij geen garanties voor wat betreft de werking, functionaliteit of anderszins. U bent en blijft verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen ten behoeve van het gebruik van onze website.

Gebruiksvoorwaarden

easyJet holidays kan de toegang tot de website onderbreken wegens onderhoudswerkzaamheden, om redenen van veiligheid of door overmacht zonder dat easyJet holidays verplicht is u te vergoeden voor de periode dat de site niet beschikbaar was. De toegang tot de website wordt door easyJet holidays streng gecontroleerd en easyJet holidays behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving elke informatie of service te wijzigen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen.

easyJet holidays is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, inbegrepen de “look and feel” van de website. Deze rechten zijn wereldwijd beschermd door wetten en verdragen, onder meer betreffende auteursrechten, ontwerp- en designrechten, databankrechten en merkenrechten.

easyJet holidays is licentiehouder van verschillende handelsmerken, onder meer van “easyJet”. Tenzij toegestaan op grond van de toepasbare wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden en voor zover niet anderszins is aangegeven op onze website, mag u deze handelsmerken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Afgezien van door ons Privacybeleid beschermde persoonlijk herkenbare informatie of anderszins gevoelige gegevens, wordt elk materiaal dat u aan easyJet holidays toestuurt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden.

U kunt op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat een snelkoppeling naar de homepagina van onze website opslaan.

U mag voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik één kopie van de inhoud van de website downloaden, onder voorwaarde dat u geen enkele aanduiding van handelsmerk of van copyright of ander eigendomsrecht verwijdert. U mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van easyJet holidays de op de website geplaatste inhoud verder op geen enkele andere wijze kopiëren, wijzigen, reproduceren, verkopen, verhuren, verhandelen of verspreiden. U mag geen enkele op onze website geplaatste afbeelding, foto, video- of audio-opname of grafische voorstelling los van de begeleidende tekst kopiëren. U mag van het op onze website geplaatste materiaal nooit enige aanduiding van eigendom verwijderen. Wanneer er geen eigendom is aangeduid, dient u ons (en iedere geïdentificeerde medewerker) te erkennen als auteurs van het materiaal; u mag dit materiaal nooit presenteren als eigen werk of werk van een ander. U mag deze website uitsluitend gebruiken ten behoeve van het rechtmatig inwinnen van informatie of het doen van boekingen voor uzelf of voor personen voor wie u wettelijk bevoegd bent om op te treden.

U verplicht zich ertoe:

- geen informatie op of via deze website te publiceren, over te dragen of te verspreiden die schadelijk, aanstootgevend, bedreigend, misleidend, vernederend, lasterlijk of op enig andere wijze onwettig is of kan zijn, of die een inbreuk op de rechten van anderen kan veroorzaken;

- geen ongeoorloofde, valse of frauduleuze boekingen te verrichten;

- geen boekingen op deze website te verrichten met de bedoeling deze boeking of reservering aan of voor een derde door te verkopen;

- geen software, routines of mechanismen te gebruiken die de werking en de functionaliteit van deze website, hetzij elektrisch of handmatig, beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, zoals, onder meer, het uploaden of op ongeacht welke manier beschikbaar maken van bestanden die beschadigde gegevens of computervirussen bevatten;

- het uiterlijk en de opmaak van deze website, de hierop geplaatste documenten of materialen en de onderliggende softwarecode niet te vervormen, te wijzigen of te verstoren;

- geen acties te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting leggen op deze website of de infrastructuur ervan;

- de volledige website of delen of de inhoud ervan niet voor commerciële of winstgevende doeleinden te gebruiken;

- zich geen toegang te verschaffen tot delen van de website die niet voor openbaar gebruik bestemd zijn;

- niet te trachten op enigerlei wijze onze website of het gebruik ervan door anderen te verstoren of te beïnvloeden, of onze website te gebruiken als een middel om andere websites te verstoren of te beïnvloeden;

- de kwetsbaarheid van onze website of van ieder hiermee verbonden netwerk te peilen, te onderzoeken of te testen;

- geen mechanismen te gebruiken om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via onze website te verkrijgen;

- zich niet voor te doen als een andere persoon of instelling of anderszins uw banden met een andere persoon of instelling verkeerd weer te geven;

- geen enkel deel van onze website te deeplinken, te kopiëren, te controleren, weer te geven, te downloaden of te reproduceren (behoudens met onze uitdrukkelijke toestemming).

Al het bovenstaande is verboden ongeacht de gebruikte middelen, zoals, onder meer, kraken of het plaatsen van wormen, Trojanen, virussen, niet toegestane programmatuur, malware of andere schadelijke software. Sommige van de hierboven beschreven handelingen kunnen strafbaar zijn volgens het Spaans wetboek van strafrecht (Organieke Wet 10/11995 van 23 november).

Onverminderd eventuele andere rechten van easyJet holidays, behoudt easyJet holidays zich het recht voor om toegang tot deze website te weigeren en/of boekingen te annuleren en/of door u naar onze website ingezonden berichten of geüpload materiaal te verwijderen en/of gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen ter vergoeding van alle kosten, waar en wanneer easyJet holidays ook maar van mening is (geheel naar eigen goeddunken van easyJet holidays) dat u een van de voorwaarden van easyJet holidays geschonden hebt. In bepaalde situaties kan door ons ook informatie aan wetshandhavingsinstanties worden doorgeven.

Inhoud van de website

easyJet holidays kan de inhoud van de website en/of de voorwaarden op ieder moment wijzigen: een wijziging treedt in werking onmiddellijk nadat de gewijzigde inhoud en/of voorwaarden op de website is of zijn gepubliceerd. Uw gebruik van en/of toegang tot de website zal worden beschouwd als teken dat u de gewijzigde inhoud en/of voorwaarden aanvaardt.

Wij zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat onze website vrij is van virussen, maar gezien de aard van het internet en van virussen en soortgelijke schadelijke software, kunnen en zullen wij dit niet garanderen. Wij vragen u dan ook om op te letten en herinneren u eraan dat u zelf verantwoordelijk bent voor de bescherming van uw computer, tablet of mobiele telefoon tegen virussen en voor het uitloggen na gebruik op gedeelde computers. Het is altijd verstandig gebruik te maken van een antivirussoftware voor alle inhoud en materiaal afkomstig van het internet in het algemeen en van de website in het bijzonder.

easyJet holidays is niet verantwoordelijk voor fout vermelde prijzen, noch voor typografische of andere fouten op de website.

De levering van onze vakanties

easyJet holidays treedt op als opdrachtgever bij alle vakantieboekingen die worden gemaakt op onze website, bij ons contactcentrum of op de door easyJet holidays erkende partnerwebsites.

Wanneer u een vakantie bij ons boekt, dan doet u dit onder onze voorwaarden en onder de eventuele aanvullende voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of het hotel waar u verblijft (tezamen de "contractvoorwaarden"). Deze contractvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en verbintenis tussen u en easyJet holidays met betrekking tot de hierin beschreven zaken. Door met de boeking door te gaan, bevestigt u dat u de contractvoorwaarden volledig hebt gelezen en begrepen en dat u zich tot naleving daarvan verplicht. Als u echter het geheel van onze contractvoorwaarden niet wilt of kunt accepteren, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze website. Deze contractvoorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. Met het browsen door deze website stemt u in met de naleving van de contractvoorwaarden zoals die van kracht zijn op het moment dat u door de website browset of een boeking plaatst.

Contractprocedure

U kunt via deze website een vakantie kiezen door middel van de volgende procedure: kies uw bestemming, datums en vluchten samen met de door u gekozen accommodatie en de eventuele transfers, tickets of excursies. Controleer uw bestemming, de datums en alle bijzonderheden van uw boeking voordat u verdergaat.

U kunt op de volgende manieren een boeking plaatsen:

1. Door onze klantenservice te bellen op nummer 020-8110840

2. Door stap-voor-stap de online boekingsprocedure te volgen en op de betreffende bevestigingsknop te klikken.

De reservering en de boeking van uw vakantie wordt, samen met de contractvoorwaarden, vastgelegd in het Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits of Nederlands.

Zodra u geboekt hebt, kunt u de boeking op ieder gewenst moment raadplegen via Mijn boekingen.

Als u tijdens de online boekingsprocedure fouten maakt, kunt u deze opsporen en corrigeren voordat u het boekingsformulier verzendt; na het verzenden van het boekingsformulier kunt u fouten nog corrigeren door een e-mail te sturen naar wijzigingen@holiday.easyjet.com of door te bellen naar 020-8110840. Wij wijzen erop dat het belangrijk is dat u de ingevoerde informatie controleert en corrigeert voordat u uw boeking verzendt.

De prijzen worden duidelijk aangegeven op de pagina waar u uw boeking maakt en zijn inclusief accijnzen (maar exclusief mogelijke lokale belastingen). Om uw boeking online te voltooien kunt u een van de betalingswijzen gebruiken die op de betalingspagina worden aangegeven.

Uw boeking kan al dan niet door easyJet holidays worden geaccepteerd. Na ontvangst van uw betaling, zal uw boeking worden verwerkt. Als u een betaling verricht die niet geautoriseerd wordt, wordt u teruggevoerd naar de vorige pagina op de website; wij zijn dan niet verplicht uw vakantie te leveren. Als u een aanbetaling doet om uw vakantie te reserveren, dan wordt uw boeking bevestigd op voorwaarde dat u het resterende deel van de volledige vakantieprijs betaalt op de datum die u vermeldt wordt op het moment van boeken. Een overeenkomst gaat in zodra wij u, na ontvangst van een ingevuld boekingsformulier en van de bevestiging van de betaling van de volledige vakantieprijs, een bevestigingsmail sturen. De overeenkomst, waarvan de contractvoorwaarden deel uitmaken, is voor u en voor ons wettelijk bindend. U kunt ervoor kiezen om de contractvoorwaarden uit te printen of om deze per e-mail te ontvangen.

Wij zullen van de contractvoorwaarden die op uw boeking van toepassing zijn een afschrift bewaren. U kunt een afschrift bij ons opvragen.

Uw privacy

Wij hechten veel belang aan het in ons gestelde vertrouwen en de bescherming van de privacy van de website bezoekers is een verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken en beschermen.

Links en downloads

easyJet holidays kan hyperlinks of pointers plaatsen die u toegang geven tot andere websites van derden, waarvan easyJet holidays denkt dat ze voor haar websitebezoekers wellicht interessant kunnen zijn. Deze andere websites staan niet onder toezicht van easyJet holidays en worden niet door easyJet holidays onderhouden; easyJet holidays is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. easyJet holidays plaatst deze links uitsluitend als service voor u, maar controleert of onderschrijft het materiaal op deze andere sites niet. easyJet holidays aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze andere websites (bijvoorbeeld met betrekking tot traagheid of ontoegankelijkheid van deze andere websites), noch met betrekking tot enige inhoud of informatie die u hierop aantreft of die u na het verlaten van de website krijgt aangeboden via een link of op andere wijze, noch voor ongeacht welke diensten of faciliteiten u via deze andere websites zou kunnen boeken.

Uw account (Mijn boekingen)

Om een account aan te maken vult u bij het aanmelden een geldig e-mailadres in, samen met de overige van uw gevraagde, geldige gegevens. U dient ervoor te zorgen dat de gegevens van uw account te allen tijde volledig en correct zijn. Nadat uw account is aangemaakt, is deze toegankelijk vanaf ieder platform (bijv. via de website of mobiel).

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht met gebruik van uw account of van uw gebruikersgegevens. Laat het ons zo spoedig mogelijk weten als u denkt dat iemand op ongeautoriseerde wijze gebruikt maakt of zou kunnen maken van uw account of gebruikersgegevens. easyJet holidays kan naar eigen goeddunken uw account van tijd tot tijd controleren en op ieder moment de toegang tot accounts permanent of tijdelijk blokkeren.

Mobiele toegang

Dit punt is van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze website via een mobiele applicatie of tablet applicatie, met toegang tot een website versie die is aangepast voor gebruik op mobiele apparaten of tablets ("mobiele toegang"). Als u dit onderdeel van onze voorwaarden niet accepteert mag u geen gebruik maken van de faciliteiten voor mobiele toegang en dient u, voor zover van toepassing, iedere voor mobiele toegang bestemde mobiele applicatie of tablet applicatie te wissen.

Mobiele toegang is data-intensief.U bent zelf verantwoordelijk voor alle provider kosten en andere datakosten wanneer u gebruik maakt van mobiele toegang. easyJet holidays is voor dergelijke kosten niet aansprakelijk.Wij adviseren u om uw netwerk provider te raadplegen als u niet bekend bent met de kosten die in rekening kunnen worden gebracht.

Bij mobiele toegang wordt gebruik gemaakt van uw gsm en/of wifi-verbinding om inhoud op de mobiele toegang te synchroniseren met de informatie op onze website.

easyJet holidays heeft geen controle over de netwerkverbinding van uw toestel en kan derhalve niet garanderen dat alle informatie (met inbegrip van de beschikbaarheid en de prijzen van de accommodaties) correct of actueel zijn. Bij afwijking gelden de inhoud en de prijzen die op de website zijn gepubliceerd.

Onze aansprakelijkheid

Let u speciaal op het volgende

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of geacht worden uit te sluiten in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds of van onze medewerkers, noch in geval van bedrog.


easyJet holidays zal jegens u niet aansprakelijk zijn voor enige van het volgende:

als de informatie die u hebt ingevoerd op onze website onjuist of onvolledig is;
als wij de regels voor toegang tot onze website gewijzigd hebben, als wij u de toegang tot de website geweigerd hebben of als wij onze website hebben gesloten of tijdelijk buiten werking hebben gesteld;
als de toegang tot onze website is onderbroken en/of onbetrouwbaar is of als u niet altijd gebruik kunt maken van onze website om redenen die redelijkerwijze buiten onze controle vallen;
als u gelinkte websites van derden hebt bezocht;
als u zich niet aan onze voorwaarden hebt gehouden;
als sprake is van niet-geautoriseerde toegang tot of verlies van persoonsgegevens die of dat redelijkerwijze buiten onze controle valt of zonder dat ons enige nalatigheid kan worden aangerekend;
als sprake is van een verspreide denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal waarmee uw computer, tablet, mobiele apparaat, computerprogramma’s, data of andere onderdelen is of zijn besmet ten gevolge van het gebruik van onze website of van materiaal dat van onze website werd gedownload.

easyJet holidays is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of exemplaire schadevergoedingen, noch voor gederfde winsten, productie- of inkomstenverliezen, goodwillschade of reputatieverlies op enigerlei wijze voorvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of met de onmogelijkheid van gebruik van deze website.

Disclaimer

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij iedere aanspraak op garantie af, ongeacht of deze berust op uitdrukkelijke of impliciete bepalingen uit de wet of uit gewoonte of gebruik, met betrekking tot de informatie op deze website. Elke aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies of schade, al dan niet voortkomend uit overeenkomst, bedrog (inbegrepen nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit deze website of uit onderbrekingen van of vertragingen in de toegang tot deze website wordt door ons afgewezen.

Wettelijke rechten

Deze voorwaarden zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Toegang en surfen op deze website

easyJet holidays neemt de verantwoordelijk voor een goed toegankelijke inhoud en software op de website serieus. easyJet holidays is actief verwikkeld in een continu proces van testen van onze producten en van de website om te voldoen aan Niveau A van de Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud versie 2.0.

Bij easyJet holidays wordt hard gewerkt aan de toegankelijkheid van diensten en informatie die voor al onze klanten nuttig zijn. Veel internetgebruikers met een handicap vinden dat websites moeilijk te gebruiken zijn vanwege de manier waarop deze zijn ontworpen. De website is zodanig opgemaakt dat deze zo goed mogelijk toegankelijk is en geschikt voor adaptieve technologieën, waaronder schermleesprogramma’s, die gebruikt worden door mensen met handicaps.

Op de website kunnen, afhankelijk van uw browserfuncties, de grootte van de tekst, de kleuren en de stijlbladen worden ingesteld.

Om na de beginpagina door de website te kunnen surfen gebruikt u het menu bovenaan iedere pagina.

U kunt met uw browser als volgt de lettergrootte van dit document aanpassen:

(a) Klik in Internet Explorer op Beeld, vervolgens op Tekengrootte en kies dan uw gewenste grootte; of

(b) Als u een andere browser gebruikt, raadpleeg de desbetreffende instructies van deze browser.

U kunt als volgt uw eigen stijlblad in deze website importeren:

(a) Klik in Internet Explorer op Extra, klik vervolgens op Internetopties en open het tabblad verbindingen. Vink hier een van de drie of alle drie de selectievakjes aan om kleuren, lettertypen of lettergrootten te negeren. In hetzelfde venster kunt u uw stijlblad aanpassen door het selectievakje 'Document opmaken met behulp van mijn stijlblad' aan te vinken, naar uw stijlblad te bladeren en op OK te klikken;

of

(b) Als u een andere browser gebruikt, raadpleeg de desbetreffende instructies van deze browser.

We hebben deze website grondig getest en we zijn altijd alert op mogelijke verbeteringen van onze toegankelijkheid. Wij zouden graag willen weten of u onze website toegankelijk vindt maar ook of u problemen hebt gehad. Stuurt u ons een e-mail klantenservice@holiday.easyjet.com met vragen of op- en aanmerkingen of bel naar 020-8110840.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wet en mogelijke geschillen zullen uitsluitend door de Spaanse rechtbanken worden behandeld.

Voor gebruik van de website buiten Spanje stellen wij niet dat de website of de inhoud daarvan beschikbaar of op enige wijze voor gebruik buiten Spanje geschikt is. Als u ervoor kiest de website vanaf buiten Spanje te bezoeken of te gebruiken, dan is dit volledig voor eigen risico en (1) bent u er zelf voor verantwoordelijk dat wat u in het land van herkomst doet legaal is; en (2) bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en de naleving door u van alle toepasbare wetten, voorschriften, verordeningen, gedragscodes, licenties, registraties, vergunningen en toestemmingen (met inbegrip van alle wetten die betrekking hebben op dienstverlenende bedrijven).

Diversen

Onze online boekingsservice is beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits en Nederlands.

De originele Engelse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. De vertaling is slechts bedoeld als een ondersteuning naar onze gebruikers en dient uitsluitend ter informatie. In het geval van afwijking of tegenspraak tussen de Engelse versie van deze voorwaarden en de versies in een van de andere talen, zal de Engelse versie voorrang hebben en definitief en bindend zijn. De Engelse versie zal worden gebruikt in gerechtelijke procedures.

U gaat ermee akkoord dat, wanneer er sprake is van een overtreding of een dreigende overtreding van onze voorwaarden, een financiële vergoeding alleen mogelijk voor ons niet voldoende is, en dat wij gerechtigd zijn om alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Noch onder de termen van deze voorwaarden, noch anderszins zal enig recht of rechtsmiddel, noch van u, noch van ons, met betrekking tot deze voorwaarden van invloed zijn op enig ander recht of rechtsmiddel dat ons ter beschikking staat.

Ingeval een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bestuursrechtelijke instantie niet afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling geen deel uitmaken van deze voorwaarden en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

easyJet holidays zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen door omstandigheden die redelijkerwijze werkelijk buiten onze macht liggen.

Niets in deze voorwaarden verleent rechten aan personen die hierin (hetzij volgens het Spaans Burgerlijk Wetboek of anderszins) geen partij zijn.

Als u of easyJet holidays afziet van enig recht op grond van wanprestatie of schending van deze voorwaarden door een der partijen, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van andere rechten ten gevolge van navolgende wanprestaties of schendingen; dit zal ook niet van invloed zijn op de overige voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de partij die afziet van diens rechten.

easyJet holidays behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Wij zullen de bijgewerkte voorwaarden op onze website publiceren. De voortzetting van het gebruik van onze website wordt beschouwd als uw instemming met de bijgewerkte voorwaarden.

Juli 2014