easyJet Homepage

Cestující se zvláštními požadavky

Informujte Nás o Vašich požadavcích

Máte-li zvláštní požadavky, měli byste nás o nich informovat alespoň 48 hodin před cestou. 

Zadáváte-li Vaši Rezervaci po telefonu, měli byste Nám své požadavky oznámit v okamžiku, kdy Rezervaci provádíte.

Cestující, kteří provádí Rezervaci po internetu, by si měli při jejím zadávání zvolit druh asistence, který požadují. 

V případě, že jste provedli Rezervaci, aniž byste Nás informovali o Vašich požadavcích, musíte se buď telefonicky obrátit na Náš Tým zákaznických služeb  a předem si tuto službu objednat nebo si asistenci předem objednat prostřednictvím služby potvrzení Rezervace na MyeasyJet.com.

Měli bychom mít minimálně 48 hodin na to, abychom informovali letištní orgány, že bude požadována asistence. Nemusíme být schopni vyhovět požadavkům, které obdržíme později než 48 hodin před plánovaným časem odletu Letu. Následkem toho se může stát, že cestující nebude bez poskytnutí potřebné asistence ze strany letištních orgánů schopen cestovat. Nicméně, bude-li to možné, easyJet se vynasnaží poskytnout na svých Letech cestujícím potřebnou asistenci při nástupu do letadla a výstupu z něj.

Předpisy pro zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy stanoví, že cestující se zvláštními požadavky nesmějí sedět v řadách u nouzových výstupů ani ve vyhrazených sedadlech. S výjimkou těchto bezpečnostních předpisů a za předpokladu, že Nám nejpozději 48 hodin před Vaší cestou oznámíte své požadavky, se budeme rozumně snažit vyhovět Vašim potřebám na sezení v letadle.

Procedury týkající se léků

Cestující si mohou vzít životně důležité zdravotní pomůcky a/nebo až dvě pohybové pomůcky jako Příruční nebo Cestovní zavazadlo za předpokladu, že tyto zdravotní nebo pohybové pomůcky budou svým tvarem a velikostí vhodné k přepravě v kabině letadla. Nadrozměrné pomůcky musí být přepravovány v zavazadlovém prostoru. Tato přeprava je zdarma nad rámec standardního povoleného limitu pro zavazadla.

Léky/zdravotní pomůcky musí být přepravovány odděleně od standardních Cestovních zavazadel Cestujících, aby je bylo možné při odbavení snadno rozpoznat.

Léky / zdravotnické prostředky se musí nosit odděleně od standardních příručních zavazadel cestujících, aby bylo zajištěno jejich snadné rozpoznání u přepážky pro odbavení zavazadel.

Cestujícím, kteří s sebou přepravují léky na předpis a/nebo látky k injekční aplikaci, doporučujeme, aby si s sebou vzali lékařský předpis/osvědčení obsahující podrobnosti o takových látkách a jejich zamýšleném užívání.

Invalidní vozíky a pohybové pomůcky

S invalidními vozíky a kompenzačními pomůckami pro handicapované, které nelze zvednout ručně do zavazadlového prostoru letadla, lze cestovat za podmínky, že obě letiště jsou vybavena zařízením pro naložení/vyložení těchto zařízení. Upozorňujeme, že některá letiště nejsou vybavená vhodným zařízením pro zdvihání těžkých invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek. Pokud nás na tuto skutečnost upozorníte 48 hodin před odletem, umožníte nám, abychom zařídili vše potřebné a vynaložili dostatečné úsilí ke splnění vašich potřeb. Dvě vybavení umožňující pohyb (např. invalidní vozíky, kompenzační pomůcky) na jednoho cestujícího budou přepraveny zdarma nad rámec povolených zapsaných zavazadel cestujícího. Do tohoto povolení mohou být zahrnuty sportovní invalidní vozíky. Na jakýkoli sportovní vozík (jakékoli sportovní vozíky) přepravený(é) nad rámec dvou povolených vybavení umožňujících pohyb na jednoho cestujícího bude pohlíženo jako na „sportovní výbavení” [viz Článek 20.4 (Zavazadla, zapsaná zavazadla) a Článek 20.6 (Zavazadla, sportovní vybavení)] a bude za něj (ně) účtován příslušný poplatek.

Invalidní vozíky, která jsou poháněna neprodyšně uzavřenými, nevytékajícími druhy baterií lze přijmout k přepravě letadlem easyJetu, avšak invalidní vozíky s bateriemi, které nejsou neprodyšně uzavřené a mohou vytéci easyJet nepřepraví.

Na letišti lze poskytnout asistenci osobám s omezením pohybu, které asistenci vyžadují (včetně cestujících v invalidních vozících, cestujících, kteří nemohou chodit bez cizí pomoci, cestujících, kteří nejsou schopni vyjít po letištních schodech nebo cestujících, kteří nejsou schopni ujít dlouhé vzdálenosti). K zajištění této služby musíte easyJet informovat při provádění Rezervace, nejpozději však 48 hodin před plánovaným časem odletu Vašeho odletu.

Dodatečné nároky na sedadlo

Minimální rozměry Našich sedadel jsou: 

  • Rozteč (vzdálenost mezi opěradlem sedadla a opěradlem sedadla před ním): 29" (cca 72,5 cm)  
  • Sířka (vzdálenost mezi dvěma opěrkami na ruce): 17 ½" (cca 44cm) 

Pokud se z jakéhokoli důvodů nevejdete do jednoho sedadla s výše uvedenými rozměry (včetně zdravotních důvodů, např. zlomené nohy), budete si muset k zajištění Vašich potřeb přikoupit další sedadla za běžné sazby.

Cestující se zlomenými končetinami

Cestujícím s fixačním obvazem horních končetin (tj. od pasu nahoru) bude k cestování stačit jedno sedadlo.

Dospělí cestující s fixačním obvazem dolních končetin (tj. pas a/nebo celková sádra nohy) si musí zakoupit dvě nebo více sedadel dohromady na Let tak, aby cestování mohlo být pohodlně přizpůsobeno jejich výšce. Jen tak bude možné, aby měli končetiny během Letu zdvihnuté a zmírnili tak vznik otoku při letu.

Cestující s podkolenní sádrou mohou požadovat pouze jedno sedadlo. Celkový počet potřebných sedadel by měl být určen tak, aby Cestující mohl cestování pohodlně přizpůsobit své výšce.

Je-li k zajištění Vašich potřeb nezbytné přikoupit dodatečná sedadla, jejich přikoupení je povinné bez ohledu na to, zda je letadlo plné nebo ne. Bude-li Let plný, budete vyzváni ke změně rezervace na nejbližší dostupný Let ve kterém si můžete zakoupit dodatečná sedadla(o). Za takových okolností nebude easyJet nést odpovědnost za jakékoli případné náklady, které Vám mohou vzniknout tím, že budete muset zůstat čekat přes noc.

Stejné požadavky co se týče povinnosti přiobjednat si dodatečná sedadla se vztahují na děti cestující s fixačním obvazem dolních končetin, nicméně v tomto případě bude rozhodnutí, zda dítě vyžaduje jedno, dvě nebo tři sedadla, aby mohlo mít během Letu zdvihnutou nohu, určeno délkou fixačního obvazu dítěte.

Cestující se sádrou, která byla nasazena před méně než 48 hodinami, jsou povinni zajistit, že sádra je po celé své délce na jednom místě otevřená, aby se zabránilo vzniku otoku, ke kterému během letu může dojít. Pokud byla sádra nasazena před více než 48 hodinami, požadavek na její podélné otevření neplatí. Tyto podmínky platí jak pro sádrové fixační obvazy tak pro syntetické fixační obvazy (pryskyřice).  

Cestující s umělými končetinami

Plynové nádobky užívané k fungování umělých končetin, včetně náhradních nádob srovnatelné velikosti, lze přepravovat, aby byl zajištěn dostatečný přísun plynu po dobu trvání Letu.

Nevidomí a/nebo neslyšící Cestující resp. Cestující s poruchami zraku a/nebo sluchu

Provedeme opatření, aby byl zajištěn přednostní nástup do letadla pro nevidomé a/nebo neslyšící cestující resp. cestující s poruchami zraku a/nebo sluchu a posádka tak mohla vysvětlit požadavky na bezpečnost na palubě letadla. Cestujete-li s Vodícím nebo asistenčním psem viz také článek 10.19 (Cestující se zvláštními požadavky – postižení, zdravotní a lékařská péče, Vodící a asistenční psi).

Vodící a asistenční psi

Vodící pes je pes vycvičený k poskytování pomoci při pohybu nevidomým lidem nebo lidem s poruchou zraku. Asistenční pes je pes vycvičený k poskytování zvláštní pomoci lidem s postižením, jako jsou např. psi pomáhající slyšet neslyšícím lidem nebo lidem s poruchou sluchu.

Aby mohl být Vodící nebo asistenční pes přepravován Letem easyJetu, musí splňovat tyto podmínky:

  • Být vycvičen k doprovodu a musí pomáhat lidem s konkrétním postižením (včetně lidí s poruchami zraku nebo sluchu nebo lidem s omezenou možností pohybu);
  • Být vycvičen uznávanou výcvikovou organizací;
  • Mít oficiální průkaz totožnosti vystavený uznávanou výcvikovou organizací potvrzující, že tento pes je služebním psem s úplným výcvikem resp. že je pod dohledem ověřeného cvičitele;
  • Být vybaven identifikační vestou/postrojem; a
  • Zůstat po celou dobu pod dozorem Cestujícího,

(„Vodící nebo asistenční pes“). 

Cestující musí easyJet předem informovat o tom, že budou cestovat s Vodícím nebo asistenčním psem, buď při zadávání rezervace nebo kontaktováním easyJetu prostřednictvím Prodejní přepážky nebo Našeho Týmu zákaznických služeb, nejpozději však 48 hodin před odletem Cestujícího.

Společnost easyJet akceptuje na všech letištích Velké Británie, na kterých působí, u letů do/z Velké Británie do kontinentální Evropy vodicí nebo asistenční psy doprovázející nevidomé osoby, osoby se zrakovým postižením, neslyšící, sluchově postižené osoby nebo osoby s postižením, které vyžaduje asistenci vodicího nebo asistenčního psa.Vodící a/nebo asistenční psi nebudou přijati k přepravě na letech z/do Spojeného království nebo pevninské Evropy do/z Maroka, Egypta, Izraele, Kosova, Turecka nebo Jordánska. Lety z pevninské Evropy na Sicílii, Sardinii nebo Baleárské ostrovy (nebo naopak) jsou pro tyto účely považovány za lety v rámci pevninské Evropy. „Pevninská Evropa“ pro účely Našich Obchodních podmínek zahrnuje všechny trasy obsluhované easyJetem, s výjimkou letů z/do Spojeného království na pevninskou Evropu nebo z/do Maroka, Egypta, Izraele, Kosova, Turecka nebo Jordánska.

Vodící a asistenční psi, spolu s jejich přenoskami a jídlem, budou přepravováni zdarma navíc k normálnímu zdarma povolenému rozsahu Zavazadel na všech domácích cestách na všech letech začínajících a končících na pevninské Evropě (s výjimkou tras Spojeného království a Kosova) a z/do Spojeného království na pevninskou Evropu v na kterých působí, u letů do/z Velké Británie, a vždy v souladu s Našimi Obchodními podmínkami.

Podmínkou k přijetí Vodících a asistenčních psů k přepravě v kabině letadla je, že Cestující za Vodícího nebo asistenčního psa převezeme plnou odpovědnost, včetně Letů na trasách Spojeného království, kdy zajistí, že Vodící nebo asistenční pes vyhovuje požadavkům programu přepravy domácích zvířat Ministerstva pro životní prostředí, potraviny a zemědělství Spojeného království (UK Pet Travel Scheme).

Neneseme odpovědnost za Vodící nebo asistenční psi, kteří nejsou při dostavení se k přepravě vybaveni náležitými doklady, a to ani obecnou odpovědnost v případě zranění, ztráty, zpoždění, onemocnění nebo smrti zvířete ani odpovědnost za jakékoli náklady, které případně vzniknou v důsledku odepření Vodícímu nebo asistenčnímu psu vstupu do jakékoli země, státu nebo na jakékoli území resp. odepření transferu takovou zemí, státem nebo územím. 

Vodícím nebo asistenčním psům bude zdarma poskytnut prostor na podlaze letadla u nohou osoby, která je za ně odpovědná. Vodící a asistenční psi musí mít na sobě po celou dobu jejich přítomnosti na letišti i na palubě letadla postroj, kterým je vybaví jejich majitel. Postroj musí být při vzletu, přistávání, turbulencích a když se rozsvítí nápis „zapněte si bezpečnostní pásy“ uvázán k bezpečnostnímu pásu sedadla majitele zvířete.

Aby bylo zajištěno, že budou splněny veškeré nezbytné postupy, doporučujeme cestujícím s průvodcem nebo s asistenčními psy, aby se dostavili na přepážku pro odbavení zavazadel 90 minut před plánovaným časem odletu. Další informace naleznete v článku 12 (Odbavení a postupy na letišti).